استراتژی های مدیریت منابع انسانی و تأثیر آن بر ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی در شرکت کیسون

بررسی جامعه شناختی اثرات دین داری بر میزان اختلالات روانی دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی مدل فرایند استرس پیرلین
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه.
ارزیابی عملکرد بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) در بانک تجارت استان مازندران
تاثیر کارایی دولت و کارایی بازار بر عملکرد زیست محیطی(شواهدی از کشورهای در حال توسعه)
زندگانی مردم ایران در عصر صفوی باتکیه بر سفرنامه های خارجی
طراحی الگو اثر ارزش های لذت جویانه بر رفتار خرید مشتریان در فروشگاه های معتبر ورزشی استان مازندران
تأثیر تمرین استقامتی و مصرف پروتئین whey بر برخی از شاخص‌های التهابی در بافت چربی موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با غذای پرچرب
سنجش سرایت مالی بین بازارهای مالی ایران با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
بررسی تأثیر یکپارچگی کانال های خرده فروشی مبتنی بر فناوری اط عات بر عملکرد فروشگاه های خرده فروشی با میانجیگری )دوسوتوانی سازمانی )مورد مطال
بررسی رابطه سرمایه فکری وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر صداقت رفتاری و سوء رفتار سازمانی کارکنان اداری نواحی پنج گانه آموزش و پرورش شهر تبریز
بررسی تحلیلی سپاه و نظامیگری در دوره ی سلاجقه ( 431-590ق)
نقد کهن‌الگویی شخصیت مرد در شعر شاعران زن معاصر عرب (مطالعه موردی: نازک الملائکه، فدوی طوقان، غاده السمان، سعاد الصباح)
 *