مطالعه جنین‌زائی سوماتیک گیاه شیرین بیان Glycyrrhiza glabra و آنالیز تنوع ترکیبات بیوشیمیایی و رشد در کالوس تحت اثر ترکیبات فنلی و اسیدجیبرلیک

بررسی میزان آهن، TIBC ، فری تین و وضعیت CBC در بیماران مبتلابه تالاسمی - B ماژور در منطقه مازندران
تاثیر دو عامل درصد اشباع و شوری خاک بر پوشش اسکنبیل های موجود در سه منطقه از کرمان، بندرعباس و رودبار گی
بررسی تکوین مادگی و تخمکها در لوبیای روغنی و اثرات برخی سموم‌و آلوده‌کننده‌های محیطی بر آن
بررسی افزایش نیمه عمر آسپرژیلوس نیجر مولد اسید سیتریک بااستفاده از روش تثبیت س
جداسازی اندونکلئاز با محدودیت اثر Ecori از باکتری اشرشیاکلی‌و بررسی فعالیت آن روی DNA تیموس گوسا
بررسی باکتریولوژیک شیر خام و پاستوریزه از نظر وجود لیستریامونوسیتوژنز به روش کشت و ایمونوفلورسانس مست
To host or not to host?
Migrate from ClearCase to SVN/Mercurial
Subversion large repos import/checkout
How do I get a list of files that have been added to the SVN since a certain date?
Is SVN 1.5 Merge-tracking ready for prime-time?
How do I use the new SVN merge-tracking?
using subversion with a really really big site
Synchronizing SVN repo from local to server?
Why does TortoiseSVN (1.5.3) try to merge 1-Head when I pull from trunk?
What happens if I don't use the --Reintegrate option in Subversion 1.5?

مطالعه جنین‌زائی سوماتیک گیاه شیرین بیان Glycyrrhiza glabra و آنالیز تنوع ترکیبات بیوشیمیایی و رشد در کالوس تحت اثر ترکیبات فنلی و اسیدجیبرلیک
مطالعه جنین‌زایی سوماتیک گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra) و اونالیز تنوع رشد و ترکیبات بیوشیمیایی در کالوس تحت اثرات ترکیبات فنلی و اسیدجیبرلیک .


جداسازی سودوموناس آئروجینوزای بیمارستانی، بیوسین تایپینگ وآنتی‌بیوتیک تایپینگ
کالوس شیرین بیان از لپه و هیپوکوتیل کشت شده روی محیط MS حاوی ویتامین‌های گمبورگ تولید گردید.


چگونگی استفاده از پروتئینها در مطالعات فیلوژنتیکی
ریزا زیادی در شرایط هورمونی انجام شد.


مروری بر زیره تیره آفتاب پرست از تیره گاوزبان در ایرا
جنین کروی از دمبرگ کشت شده روی محیط گمبورگ تولید شد.


بررسی رویش و تهیه نقشه رستنیهای بخش جنوبی پارک ملی تندو
شوک اکسین (25 میلی‌گرم در لیتر به مدت 5/5 ساعت ) تولید جنین کروی را در اولین مرحله از جنین‌زایی سوماتیک تحریک نمود.


اثر شوری از کلرورسدیم بر روی رشد و کارآیی فتوسنتزی گیاهان‌آفتابگردان واریته رکورد، در محیط های کشت محلول
اضافه کردن تیمارهای اسید سالیسیلیک ، اسید کافئیک کومارین و اسید جیبرلیک در غلظتهای مختلف (0/5، 5، 25 و 100 میکرومولار) به بافت گیاه شیرین بیان اثرات قابل توجهی بر رشد کالوس و تولید متابولیتهای ثانویه و پروتئینها داشت .


یوبی کوئینون 10 در گیاه در کشت تعلیقی توتون
در برخی از تراکمهای تیماریهای اسید سالیسیلیک ، کومارین، اسید کافئیک افزایش ترکیبات فنلی کل مشاهده گردید.


بیوسیستماتیک جانوران تک یاخته‌ای آبهای شیرین تهرا
تیمار با اسید سالیسیلیک و اسید کافئیک در برخی از تراکم‌ها سطح اونتوسیانین را افزایش و تیمار با کومارین تجمع اونتوسیانین را کاهش داد.


اثرات تراتوژینک کربنات لیتیوم بر اندام‌زایی جنین‌های موش کوچک‌آزمایشگاهی در روزهای 9/5-8/5-7/5 حا
تیمار با اسید سالیسیلیک و اسید کافئیک (در تراکم‌های 5 و 100 میکرومولار) و اسید جیبرلیک (در تراکم‌های 25 و 100 میکرومولار) رشد کالوس را افزایش و تیمار با کومارین (در تراکم‌های 5 و 0/5 میکرومولار) باعث کاهش در رشد کالوس گردید.

تمام تیمارها (اسید سالیسیلیک ، اسید کافئیک ، کومارین و اسید جیبرلیک ) در تراکم‌های مختلف سنتز پروتئین‌ها را افزایش دادند.
64 out of 100 based on 39 user ratings 864 reviews

بررسی اثر عصاره گیاهان پنبه، کما، شیرک بر ترشح هورمون پرولاکتین در گوسفند، خرگوش و انسا
نقش تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر ایجاد مقاومت در برابر شوری
استخراج و تعیین ساختمان مولکولی سزکوئی ترپنوئیدهای موجود درگیاه Taucetum polycephalum
استخراج و تعیین ساختمان مولکولی دی‌ترپنوئیدهای موجود در گیاه Salvia Santolinifolia
استخراج و تعیین ساختمان مولکولی دی‌ترپنوئیدهای موجود در گیاه Pulicaria Gnaphalodes
بررسی کمی و کیفی پلی ساکاریدهای موسیلاژی در بارهنگها با کشت‌بافت و کشت مزرعه‌ای
How do I mirror a SVN repository on CodePlex?
How do I configure the TortoiseSVN 'Global ignore pattern' properly?
How to write an automatic “copy, check-out, change and check-in”-script for svn
How to see what will be updated from repository before issuing “svn update” command?
'Un-SVN' a working copy
How to version milestones developed in parallel that may not be completed sequentially?
What project files shouldn't be checked into SVN
Subversion not merging changes into renamed files?
Is there any reason why you all want to be notify whenever someone commit some codes?
Is git-svn dcommit after merging in git dangerous?
*