بررسی تاثیر اجرای نمایش روانی گروهی بر میزان اعتماد به نفس بیماران اسکیزوفرنیک مزمن بستری در مرکز روانپزشکی رازی سال 1377

بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بیماران بعد از اعمال جراحی شکم
بررسی تأثیر وضعیت و روش تزریق عضلانی بر میزان درد در بیماران بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
ارزیابی ایمنی یک واحد صنعت پتروشیمی بروش ‏‎Safety Audit‎‏
بررسی نگرش کارگران مرد مورد تنظیم خانواده در کارخانجات منتخب حومه غربی شهر تهران
بررسی دانش ، نگرش و عملکرد مادران کودکان نوپا در مورد تعلیم کنترل دفع، در مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران سال 1372
بررسی آثار محرومیت از خواب در پرستاران شبکار بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1372
Wrap an executable to diagnose it's invocations
Enumerate Windows network shares and all custom permissions on or within
Software for managing medium sized projects
How do you set directory permissions in NSIS?
How to sniff a USB port under Windows?
What can Services do under Windows?
How can I publish a subversion repository to a local IIS?
Tool to monitor network connectivity in Windows
Is it possible to create full screen color overlay effects in windows?
Antivirus and file access conflict : good programming practices?
بررسی کیفیت ارائه مراقبت‌های پرستاری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بخش‌های روانی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهد
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان بروز و شدت عوارض زودرس اشعه درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز درمانی منتخب دانش
بررسی خودشناسی حرفه‌ای در مربیان پرستاری دانشکده‌های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بررسی رابطه روشهای مقابله‌ای با ویژگیهای فردی در جانبازان شهر یزد
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی در کاهش درد جراحی شکمی کودکان سن مدرسه
بررسی تاثیر تجربه شخصی دانشجویان پرستاری از درد بر ارزیابی شدت درد و انتخاب اقدامات مناسب تسکین درد در دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
بررسی ارتباط تنیدگی و رضایت شغلی کادر پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1373
بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری اکسیژن درمانی در بخشهای سی‌سی‌یو و داخلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بررسی علل عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان 1-14 ساله مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی استان کرمان از سال 1365 تا 1370
بررسی تاثیر آموزش بر نگرش دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پرستاری، دانکشده پرستاری مامایی رازی کرمان نسبت به مدلهای مفهومی پرستاری در سال 13
بررسی میزان رعایت رژیم دارویی تجویزشده در بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه‌کننده به مرکز مبارزه با سل شهرستان کرمان
مقایسه درک اهمیت رفتارهای مراقبتی در بیماران بستری و پرستاران شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته بدانشگاه علوم پزشکی کرمان د
Windows 2003 Standard IIS Remote Admin - Can't login
Invalid file descriptor problem with Git on Windows
WebResource.axd giving 403 error in ASP.Net Post backs using IIS7
Does Git work in Windows?
How to share host VPN connection with VM instances in Hyper-V? [closed]
How to write an installer that checks for openGL support?
Resolve Windows device path to drive letter
Is there any sed like utility for cmd.exe [closed]
Assembler file as input for a driver build with the WDK tools
How do I add Active Directory support to Windows PE?
*