مقایسه مدت زمان بی‌دردی لیدوکائین 0/05 با مخلوط لیدوکائین 0/02 و پتدین در بیحسی نخاعی

بررسی مقایسه‌ای نظرات پزشکان متخصص و سرپرستان در مورد وظایفپرستاران بالینی، در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پز
بررسی مشکلات جسمی و روانی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند کلیه‌در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز
بررسی نگرش مربیان دانشکده‌های پرستاری، نسبت به مفهوم‌مراقبتهای اولیه بهداشتی و نظرات آنها در مورد نقش پرستاران
بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از آموزش به بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، در
بررسی میزان آگاهی پرستاران بخشهای داخلی در مورد نحوه ارائه‌مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در بیم
بررسی امکانات بهداشتی - رفاهی خانه‌های سالمندان شهر تهران
How the return type is determined in a method that uses Linq2Sql?
adding validation annotators to model classes when using Linq-to-SQL
linq-to-sql combine expressions
Where to insert 'orderby' expression in this linq-to-sql query
How to wrap LINQ to SQL queries in stored proc?
Get correct output from UTF-8 stored in VarChar using Entity Framework or Linq2SQL?
LINQ-to-SQL load keyword from variable
SubmitChanges doesn't save but removes inserts from change set, no errors
How to store and compare time-zone sensitive times
LINQ weak relation between tables

مقایسه مدت زمان بی‌دردی لیدوکائین 0/05 با مخلوط لیدوکائین 0/02 و پتدین در بیحسی نخاعی
بیحسی نخاعی یکی از روشهای شایع بیحسی رژیونال می‌باشد که بوسیله محلولهای بیحس نماينده موضعی به داخل فضای تحت عنکبوتیه (ساب آراکنوئید) کمری ایجاد می‌شود.


بررسی مقایسه‌ای میزان آگاهی دانش‌آموزان دبیرستانهای پسرانه شمال و جنوب شهر تهران از مضرات مصرف سی
بیحسی نخاعی روی اعصاب حسی، حرکتی و سمپاتیک اثر می‌گذارد.


بررسی نظرات بیماران بستری در بخشهای سرطان در مورد نحوه ارتباط پرستاران با آنان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
محلولهای بیحس نماينده‌ای که بطور شایع جهت بیحسی نخاعی هستفاده می‌شوند عبارتند از لیدوکائین 5 %، تتراکائین 0/5 % بوپیواکائین 0/5 % و 0/75 %.


جنبه‌های تغذیه‌ای در بیهوشی و اصول Total parenteral nutritionT.P.N.
داروی معمول مورد هستفاده جهت بیحسی نخاعی، لیدوکائین 5 % هست که طول مدت اثر اون بدون اضافه کردن آدرنالین به اون 60 دقیقه هست و بیدردی پس از عمل نیز ندارد و بیمار جهت تسکین درد سپس عمل به مخدرهای وریدی و یا سایر روشهای تسکین درد نیاز پیدا می‌کند.


کنترل بیهوشی در بیماران با چاقی مفرط
تزریق مخدرها به داخل فضای تحت عنکبوتیه باعث بیدردی سپس عمل و تسکین دردهای مزمن می‌شود.


تاثیر تمرینات دوی استقامتی پیوسته روی حداکثر توان هوازی و بی‌هوازی دانشجویان سال اول تربیت بدن
ایده هستفاده داخل نخاعی مواد مخدر از وجود گیرنده‌هایی برای مخدرهای در سیستم عصبی مرکزی ناشی می‌شود.


تاثیر فعالیتهای بدنی هوازی روی تغییرات اوره، اسید اوریک وکراتینین سرم خون دوندگان استقام
تاکنون تحقیقاتی جهت بیحسی نخاعی با پتدین تنها (0/5-1mg/kg)_ صورت گرفته هست .


اثر فعالیت بدنی کوتاه مدت و سنگین روی مقدار اسید اوریک اوره‌و کراتنین خون کشتی گیر
ولی در این حالت drowsiness و افزایش احتمال بروز پرسیون تنفسی سپس عمل وجود دارد.


تاثیر برنامه‌های عملی تربیت بدنی مرکز تربیت معلم نسیبه برقدرت دانشجویان دخ
هستفاده از لیدوکائین 2 % به جای 5 % دو مطالعه در اهواز و قزوین انجام گرفته هست .

با توجه به اینکه گاهی لیدوکائین 5 % موجود نیست و متاسفانه به داروهای دیگر نیز دسترسی نداریم.

ما را بر اون داشت که به دنبال جایگزین مناسبی برای اون باشیم و به همین علت از dose کم پتدین جهت به حداقل رساندن دپرسیون تنفسی سپس تنفسی سپس عمل بعلاوه لیدوکائین 2 % هستفاده شد، برای دستیابی به بیدردی سپس عمل و هم هستفاده از مزایای لیدوکائین.

در این مطالعه، دو گروه 60 نفری از بیماراین که در IIASA و CLASSI (کلاس یک و دو بیهوشی) برنامه داشتند و تحت جراحیهای خاص با مدت عمل حداکثر یکساعت برنامه گرفتند بطور اتفاقی انتخاب کردیم.

دو گروه از نظر سنی یکسان بودند.

تمام بیماران طبق اصول آکادمیک و در فضای L4 و L3 با مقدار 2/5 لیدوکائین و 25 میلی‌گرم پتدین (مجموعا 3CC) در یک گروه و در گروه دیگری 2 لیدوکائین 5 % تحت بیحسیب نخاعی برنامه گرفتند و سپس نتایج در دو گروه با هم مقایسه شدند.

وقت شروع بی‌حسی در هر دو کروه در اکثر موارد بین دقایق 5-9 بود، وسعت بی‌حسی در هر دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت .

% افت فشار خون در گروه A 70/69 % و درز دو گروه B 73/68 % بود.

متوسط وقت بیداری با لیدوکائین 2 % و پتدین، 1/5-2 ساعت بود.

در هیچیک از بیماران در 24 ساعت اول دپرسیون تنفسی مشاهده نشد.

به نظر می‌رسد ترکیب لیدوکائین 2 % و پتدین جایگزین خوبی برای لیدوکائین 5 % هست و در اکثر موارد طول وقت بیدردی و سطح بیحسی کافی هست .
62 out of 100 based on 17 user ratings 1192 reviews

بررسی ارتباط بین زاویه Saddle و موقعیت قدامی - خلفی فکین
درمان دندانهای با اپکس باز)Apexogenesis and Apexification(
بررسی واکنش بیماران تحت درمان باهمودیالیز نسبت به بیماری خودو ارتباط آن با پیگیری رژیم درمانی در مراجعه‌کنندگان به بخش
بررسی مقایسه‌ای میزان آگاهی مسئولین (روسا، مدیران، مدیران پرستاری) بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان اردبیل از شاخصهای آماری بیمارستانی
بررسی میزان کارآیی آموزشهای دانشگاهی رشته مدارک پزشکی از دید فارغ‌التحصیلان شاغل در مراکز درمانی و آموزش شهرهای شیراز و اصفهان 1376
ارزیابی تشخیصی و اتیولوژی بیماران مبتلا به پان‌سیتوپنی بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از مهر ماه 1374 لغایت مهرماه 1375
linq join query
Using Multiple Foreign Keys to the same table in LINQ
Groupby in relationtable
How to use Linq To Sql to get Users who has less than 2 photos?
Extending LINQ classes to my own partial classes in different namespaces?
How do I get Linq-to-SQL to refresh its local copy of a database record?
What T-SQL is being executed by my LINQ-to-SQL queries?
How do I get this sql to linq? Multiple groups
Cannot add table to context - LINQ-To-SQL
LinqToSql: How can I create a projection to adhere to DRY?
*