دوباره دل من مهمون لطف و کرمت شد


86 out of 100 based on 86 user ratings 1286 reviews

حاج حسین سیب سرخی: شب چهارم محرم 1391 - ساقی می ای بده (شعر خوانی)
حاج حسین سیب سرخی: شب چهارم محرم 1391 - ای برادر که به خون خفته (واحد سنگین)
حاج حسین سیب سرخی: شب چهارم محرم 1391 - حسینا ابد والله ما ننسا حسینا (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب چهارم محرم 1391 - کرببلا برای من جونم آقا برای تو (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب چهارم محرم 1391 - تا عمر دارم عبد این دربارم (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب چهارم محرم 1391 - فضای دل من حرم با صفات هست (شور)
حاج حسین سیب سرخی: شب چهارم محرم 1391 - برو ای گدای مسکین (مدح حضرت علی)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - روضه شب پنجم محرم الحرام (روضه)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - هوای معرکه تیره شده (زمینه)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - به اذن الله (ذکر)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - به حیرتم که چه وصف می کنند (شعر خوانی)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - گرچه از بی کسی ام (واحد سنگین)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - حسینا ابد والله ما ننسا حسینا (واحد)
حاج حسین سیب سرخی: شب پنجم محرم 1391 - تا عمر دارم عبد این دربارم (شور)
*