کنترل غیرخطی مقاوم ژنراتور سنکرون متصل به یک گذرگاه نامحدود


کنترل غیرخطی مقاوم ژنراتور سنکرون متصل به یک گذرگاه نامحدود
در این پژوهش طراحی یک کنترل‌نماينده غیرخطی مقاوم برای سیستم تحریک ژنراتور سنکرون متصل به یک گذرگاه نامحدود بررسی شده هست.


طراحی تقویت کننده با گین قابل کنترل برای گئرنده های مولتی استاندارد بی سیم با ساختار تغیئرپذئر
سپس تعریف مسئله، ابتدا به بررسی و سپس به فرموله بندی مدل غیرخطی ژنراتور سنکرون متصل به یک گذرگاه نا‌محدود خواهیم پرداخت.


مدئریت نوری اسپین برای طراحی سوئیچهای نوری
قدم بعدی، طراحی یک کنترل‌نماينده غیرخطی برای پایدارسازی سیستم تحریک ژنراتور سنکرون متصل به یک گذرگاه نامحدود می‌باشد.


اعتبارسنجی رفتار انسانی با استفاده از شبکه های پتری فازی
با بررسی کارهای انجام شده قبلی، مشاهده می‌شود که اثبات پایداری تمامی اون‌ها به صورت مجانبی می‌باشد، منطقی‌تر اون هست که عمل پایدارسازی در یک وقت محدود صورت پذیرد.


بکار گئری و پیاده سازی بینایی استریو در مکان یابی رباتهای متحرک
برای رسیدن به این هدف از تکنیک کنترل وقت محدود هستفاده می-شود و یک کنترل نماينده غیر خطی وقت محدود طراحی می‌گردد و پایداری و همگرایی وقت محدود اون اثبات می‌شود.


کنترل بهینه موشک روی مدل غئرخطی با شاخص های مینیمم زمان و مینیمم سوخت
در مرحله بعد، با اضافه نمودن نامعینی‌ها و اغتشاشاشات خارجی به سیستم با هستفاده از نظریه کنترل مقاوم، کنترل‌نماينده وقت محدود مقاوم طراحی می‌گردد و پایداری و همگرایی وقت محدود اون، اثبات می‌شود.


دید چند وجهی برای تعقیب انسان با استفاده از فیلتر Particle
برای نشان دادن کار آمدی و موثر بودن کنترل نماينده‌های طراحی شده، دو کنترل نماينده برجسته و موثر از کارهای قبلی انجام شده، ارایه می‌شود که در نهایت نتایج شبیه سازی اون‌ها، موید کار آمدی و برتری کنترل نماينده پیشنهادی و همین طور صحت قضایای اثبات شده می‌باشد.


استفاده همزمان از واترمارک و رمزنگاری در شبکه حسگری دیداری


شناسائی خودکار چهره با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان
نمایه ها:


64 out of 100 based on 39 user ratings 864 reviews