میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی در بیمارستانهای منتخب تهران سال 1376

بررسی رابطه روشهای مقابله‌ای با ویژگیهای فردی در جانبازان شهر یزد
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی در کاهش درد جراحی شکمی کودکان سن مدرسه
بررسی تاثیر تجربه شخصی دانشجویان پرستاری از درد بر ارزیابی شدت درد و انتخاب اقدامات مناسب تسکین درد در دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
بررسی ارتباط تنیدگی و رضایت شغلی کادر پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1373
بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری اکسیژن درمانی در بخشهای سی‌سی‌یو و داخلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بررسی علل عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان 1-14 ساله مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی استان کرمان از سال 1365 تا 1370
Invalid file descriptor problem with Git on Windows
WebResource.axd giving 403 error in ASP.Net Post backs using IIS7
Does Git work in Windows?
How to share host VPN connection with VM instances in Hyper-V? [closed]
How to write an installer that checks for openGL support?
Resolve Windows device path to drive letter
Is there any sed like utility for cmd.exe [closed]
Assembler file as input for a driver build with the WDK tools
How do I add Active Directory support to Windows PE?
Does the windows FILETIME structure include leap seconds?

میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی در بیمارستانهای منتخب تهران سال 1376
این پژوهش ، تحقیق نیمه‌تجربی هست که به منظور بررسی میزان تاثیر آوای تاثیر آوای قراون کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی قلب صورت گرفته هست .


بررسی تاثیر آموزش بر نگرش دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پرستاری، دانکشده پرستاری مامایی رازی کرمان نسبت به مدلهای مفهومی پرستاری در سال 13
پژوهش در بخش جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان تهران انجام گرفته هست .


بررسی میزان رعایت رژیم دارویی تجویزشده در بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه‌کننده به مرکز مبارزه با سل شهرستان کرمان
هدف کلی پژوهش "تعیین میزان تاثیر آوای قراون کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی قلب " می‌باشد.


مقایسه درک اهمیت رفتارهای مراقبتی در بیماران بستری و پرستاران شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته بدانشگاه علوم پزشکی کرمان د
لوازم مورد هستفاده در پژوهش ، سیاهه حالت - رگه اضطرابی اسپیل برگر، پرسشنامه اطلاعات فردی، چک لیست ثبت علایم حیاتی، برگه ثبت تعداد دفعات و مدت وقت گوش کردن به آوای قراون کریم می‌باشد.


بررسی ارتباط بین عقاید و نگرش نسبت به خودآزمایی پستان و انجام آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
تعداد 80 نفر از بیماران با توجه به مشخصات نمونه انتخاب شدند.


بررسی ارتباط درک مفهوم سلامت با رفتارهای ارتقاء سلامت در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامائی رازی کرمان
از این تعداد 50 نفر در گروه آزمون تحت تاثیر متغییر مستقل (گوش کردن به آوای قراون کریم) از بعدظهر روز قبل دوباره و هر بار 15 دقیقه به آوای قراون کریم گوش نمايند و 30 نفر در گروه شاهد برنامه گرفتند که تحت تاثیر مداخله پژوهشگر نبوده و از مراقبتهای معمول بخش جراحی هستفاده می‌کردند.


تعیین اختلالات تصویر ذهنی از جسم بعد از انفارکتوس میوکارد در بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1372
اضطراب بیماران در دو گروه، سپس ظهر روز قبل از عمل و صبح عمل با پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر و چک لیست ثبت علایم حیاتی سنجیده شد و در پایان نمونه‌گیری، میزان کاهش اضطراب گروه آزمون و شاهد مقایسه گردید.


بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت تست پاپ‌اسمیر بر میزان دانش و عملکرد معلمین مدارس ابتدائی دخترانه شهرستان رفسنجان در سال 1372
در تجزیه و تحلیل یافته‌های آزمون آماری کای‌اسکویر نشان داد که میزان کاهش اضطراب موقعیتی P0/03 و اضطراب کل با P0/04 در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد بیشتر هست و تفاوت میزان کاهش اضطراب شخصیتی در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد از نظر آماری معنی‌دار نیست (P0/3) و بدین ترتیب فرضیه پژوهش یعنی "میزان کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی قلب پس از گوش کردن به آواری قراون (گروه آزمون) بیشتر از گروه شاهد هست تایید گردید.


بررسی نیازهای آموزشی بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه‌کننده به بیمارستان شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی کرمان (شفا) در سال 1372
همچنین میزان کاهش اضطراب موقعیتی با P0/04 و اضطراب کل با P0/02 با متغیر سن در گروه آزمون رابطه معنی‌داری را نشان داد و سایر متغیرهای دموگرافیک با کاهش اضطراب رابطه معنی‌داری را نشان ندادند.

در نهایت پژوهشگر نتیجه گرفت که مداخله پژوهش یعنی گوش کردن به آوای قراون کریم به عنوان یک مراقبت قبل از عمل جراحی قلب سبب کاهش اضطراب روز عمل جراحی می‌شود.
72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews

بررسی عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونت در بیماران سوخته بستری در بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد
بررسی وضعیت سلامت جسمی زنان شاغل و خانه دار شهر رفسنجان در سال 81-1380
بررسی باور و رفتارهای بهداشتی کارکنان تیم بهداشت درباره اقدامات پیشگیری کننده از ابتلا به بیماریهای مزمن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشک
بررسی فراوانی هیپرلیپیدمی و عوامل مستعدکننده آن در بیماران دیابتی نوع 1 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه در سال 1378
بررسی عوامل تنیدگی‌زا در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دختر و پسر دبیرستانهای شهر همدان از دیدگاه خودشان در سال 1380
بررسی توانایی خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1381
Keyboard shortcut to paste clipboard content into command prompt window (Win XP)
How can you echo a newline in batch files?
What is the Windows version of cron?
spawn a new xterm window
Stop and Start a service via batch or cmd file?
How can I load the contents of a text file into a batch file variable?
Clearing the Windows “Run” dialog history without rebooting
How can I script a no-cost notification of batch file errors/returns?
How can I call a long-running external program from Excel / VBA?
How to programmatically associate a name like COM51 to a physical serial port in Microsoft Windows?
*