امام علی (ع) موافقین و نهج البلاغه

بررسی ارتباط ویژگیهای مطلوب شغل پرستاری با حالات روانشناختی و پیامدهای شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستانای اهواز 1378
بررسی تاثیر یک برنامه مدون آموزش مهارتها، برمیزان مهارتهای حیات بخش مامایی ماما روستاها
معرفی مدلهای نوین ارزشیابی دانشجویان پرستاری در محیط بالینی
ارزشیابی آزمون دکتری پرستاری
انتشار نوآوری و گسترش تغییر در آموزش پرستاری و مامایی
بررسی رابطه آموزش پرستاری با رشد تفکر خلاق و توانایی تشخیص مشکلات سلامتی بیماران
آموزش مداوم بستر ارتقاء کیفیت گزارشهای پرستاری
بررسی نظرات دانشجویان پرستاری درباره معلم بالینی شایسته : یک مطالعه کیفی
ارزشیابی متا (Meta evaluation)
بررسی مهارت طراحی سئوال توسط مربیان بالینی پرستاری و رابطه آن با برخی عوام موثر
بررسی تاثیر اجرای برنامه نظارت و راهنمایی بالینی بر مهارت های دانشجویان پرستاری د.ع.پ اصفهان از دیدگاه خودشان در سال 1379
مقایسه سطح مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان با دانشگاههای علوم پزشکی تهران
ارزشیابی سئوالات آزمون-نخستین تجربه در دانشکده علوم پزشکی شاهرود
 *