آموزش غیررسمی چرا† و چگونه† /

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی برنجهای بومی مازندران و مطالعه روابط بین صفت زودرسی و برخی صفات مهم زارعی دیگر /
تهیه ارقام متحمل و زودرس پنبه از طریق دورگ‌گیری و پرتوتابی بخشی از هیبریدها /
برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد و اجزاء عملکرد اینبرد لاینهای ذرت دانه‌ای به روش تلاقی دای‌آلل /
بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی گاودانه در ایران /
مقایسه کارآیی روشهای آماری چند متغیره در گروه‌بندی لاین‌های گندم پاییزه /
بررسی و تعیین درصد دگر گشنی طبیعی پنبه در فواصل مختلف /
بررسی همبستگی‌های فنوتیپی و ژنوتیپی و تجزیه علیت صفات در هیبریدهای زودرس ذرت در شرایط نرمال و استرس خشکی /
بررسی مقدماتی مورتانتهای خالص سویا /
بررسی تنوع صفات کمی و رابطه آنها با عملکرد گندم نان در شرایط دیم و آبی /
اجزاء عملکرد در ماش /
بررسی عکس‌العمل سازگاری ژنوتیپهای جدید گندم در مناطق سردسیر /
بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام گندم در مغان /
تجزیه علیت عملکرد و اجزای آن درارقام پیشرفته جو دیم در منطقه اردبیل /
 *