ترجمه و تطبیق کتاب بدایه المجتهد و نهایه المقتصد. مباحث : اجاره، جماله، مساقات ، شفعه، قسمت ، رهن، حجر، تفلیس ، صلح، کفالت ، حواله، وکالت ، لق