مدل‌سازی عددی چرخ آنتالپی به روش تفاضلات محدود غیرصریح و ارزیابی روند طراحی اپتیمم


مدل‌سازی عددی چرخ آنتالپی به روش تفاضلات محدود غیرصریح و ارزیابی روند طراحی اپتیمم
هستفاده روزافزون موا جاذب جامد در چرخ اونتالپی بعنوان مهمترین قسمت سیستمهای رطوبت‌زدا و خنک نماينده در صنایع تاسیساتی خانگی، نیاز به طراحی چرخ اونتالپی برای کارکرد شرایط اپتیمم را ایجاب می‌کند.


گسترش شبکه‌های عصبی آشوبگرانه و کاربرد آن در طبقه‌بندی و شناسائی الگو
در این تحقیق با هستفاده از روش عدد تفاضلات محدود اقدام به مدل‌سازی عمومی چرخ اونتالپی شده هست .


مدل تحلیل دیسک بین مهره‌ای ناحیه کمری
و نتایج به ازای شرایط کارکرد مختلف ، ارائه و تحلیل شده هست .


تشخیص اراده حرکت از سیگنال‌های مغزی با استفاده از شبکه‌های عصبی
این روش دارای این مزیت هست که به ازای تمامی مقادیر گام وقتی و مکانی، همگرا می‌شود.


احیاء اکسید روی توسط مواد نفتی
در پایان، روشی ساده و کوتاه برای تحلیل چرخ اونتالپی چرخ اونتالپی ارائه شده هست که نسبت به روشهای قبلی دارای مزایای متعددی هست .


طراحی و بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی
این روش بر این تئوری پایه‌گذاری شده هست که مقدار اپتیمم نسبت دبی جاذب به دبی هوا در هر پریود مستقل از دمای هوای بازیافت نماينده می‌باشد.


بررسی تصفیه‌پذیری پسابهای صنایع نساجی


تهیه بسته برنامه پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی و انتقالی سیالات


56 out of 100 based on 21 user ratings 496 reviews