نظریه مجموعه‌های راف و کاربرد آن در کنترل


نظریه مجموعه‌های راف و کاربرد آن در کنترل
نظریه مجموعه‌های راف ، تعمیمی از نظریه مجموعه‌های کلاسیک برای کار با داده ناقص و غیردقیق هست .


طراحی شبکه زمین در پستهای فشارقوی
این نظریه نیز در اونالیز داده که شامل کشف وابستگیها در داده و حذف قسمتهای اضافی از داده هست ، می‌باشد.


ترکیب اطلاعات سنسوری در هدایت و مسیریابی هوشمند کشتی
داده موجود می‌تواند از راه اندازه‌گیری یا مشاهده بدست آمده باشد و به صورت ویژگیهایی از تعدادی شی در نظر گرفته می‌شود.


مطالعه دینامیک حفره‌ها در چاههای کوانتومی بر اساس باند ظرفیت
هر ویژگی خاص دارای یک مقدار هستند در یک کلاس هم ارزی که از اشتراک این روابط هم‌ارزی بدست می‌آید، رابطه غیرقابل تشخیصی نامیده می‌شود و پايه روش اونالیز مجموعه‌های راف هست .


تحلیل، طراحی و ساخت یک مقسم توان حلقوی باند وسیع
یکی از کارهای انجام گرفته در این پایان‌نامه، جایگزین کردن رو شمدلسازی دانش توسط یک رابطه متقارن به جای رابطه هم‌ارزی هست .


طراحی یک شبیه‌ساز سطح سوییچ جهت مدل کردن تاخیر نامعلوم در مدارهای دیجیتال
هر رابطه متقارن شامل تمام زوج اشیایی هست که مقادیر ویژگیهای اونها متفاوت هست .


طراحی یک آرایه آنالوگ برنامه‌پذیر در محیط کار در ولتاژ تغذیه پائین
رابطه متقارنی که از اجتماع تمام روابط متقارن بدست می‌آید.


کنترل پیش‌بینی سیستمهای غیرخطی براساس شبکه لاگور
رابطه تمایز نامیده شده هست که جایگزینی برای رابطه غی رقابل تشخیصی هست .


طراحی یک کنترل‌کننده فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو
همانگونه که نشان داده شده هست با این کار توانایی روش اونالیز مجموعه‌های راف برای اونالیز جداول اطلاعاتی ناقص و جداول اطلاعاتی با مقادیر پیوسته ویژگیها افزایش یافته هست .

ایده مجموعه‌های نسبی که با الهام از منطق چهار مقدار بلنپ تعریف شده هست .

یکی دیگر از کارهای انجام گرفته در این پایان‌نامه هست .

منتاظر با چهار مقدار منطق چهار مقدار بلنپ ، هر مجموعه نسبی اشیاء را به چهار ناحیه تقسیم می‌کند که این چهار ناحیه با دو مجموعه کلاسیک بطور کامل مشخص می‌شوند.

مجموعه‌های نسبی دارای دو ترتیب هستند.

یکی تعمیمی از ترتیب زیر مجموعگی و دیگری ترتیبی به نامه ترتیب دانش هست .

همچنین در این پایان‌نامه دو رویکرد تلفیقی از مجموعه‌های راف و مجموعه‌های نسبی ارائه شده هست .

این دو رویکرد به ترتیب بر پایه دو دیدگاه از مجموعه‌های راف به نام دیدگاه عملگرد-گرا در تعریف دانش هست که حاصل اون دانش تعمیم یافته نامیده شده هست .

رویکرد دوم با در نظر گرفتن هر مجموعه راف به عنوان مجموعه نسبی بدست آمده هست .
68 out of 100 based on 63 user ratings 988 reviews