بررسی نگرش مدیران مدارس متوسط شهرستان ارومیه درباره تناسب محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت (کوتاه مدت ) با نیاز آموزشی آنان


بررسی نگرش مدیران مدارس متوسط شهرستان ارومیه درباره تناسب محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت (کوتاه مدت ) با نیاز آموزشی آنان
آموزش و بهسازی نیروی انسانی یکی از ملزومات ساوقتها در عصر کنونی و نوعی سرمایه‌گذاری در افراد انسانی محسوب می‌شود.


بررسی تاثیر نگرش مدیریتی مدیران آموزشی بر روش مدیریت آنان ازنظر دبیران در مقطع متوس
آموزش و پرورش رشته‌ای تخصصی هست که اداره اون نیازمند افراد مجرب و تواناست ، بخاطر اینکه مدیران موسسات آموزشی نقش مهمی در پیشرفت و تحقق برنامه‌های نظام آموزشی دارند و نیز بخاطر تغییر و تحولات همیشگی در مسائل اداری و آموزشی نظام جدید آموزش متوسطه، مدیران اونها نیازمند آموزشهای لازم در زمینه تخصص خویشند.


بررسی عوامل موثر در بی‌انضباطی دانش‌آموزان مدارس متوسطه‌دخترانه شهر تهرا
یکی از راههایی که مدیران آموزشی از طریق اون می‌توانند نیازهای آموزشی خویش را بطور موثر و مناسب برآورده نمايند، آموزشهای ضمن خدمت (کوتاه مدت ) می‌باشد.


مقایسه مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی با مدیران فاقد تحصیلات‌دانشگاهی در زمینه تفسیر و نوآوری ازنظر دبیران مدارس راهنما
این دوره‌ها وقتی کارآیی و اثربخشی خواهند داشت که محتوا و مطالب اونها متناسب با نیازهای شرکت‌نمايندگان برنامه‌ریزی و اجرا شوند.


بررسی تاثیر عوامل چهارگانه (نیروی انسانی، سرمایه، تحقیقات و آموزش) در بهره‌وری کشاورزی در زیر بخش زراعت طی دوره (75 - 1360)
هدف کلی این تحقیق سنجش نگرش مدیران درباره میزان تناسب محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت با نیازهای اونان در زمینه مدیریت امور کارکنان و دانش‌آموزان، مدیریت امور اداری-مالی، مدیریت توسعه و بهبود مواد آموزشی و درسی و میزان ایجاد مهارتهای انسانی و ادراکی لازم در مدیران می‌باشد.


بررسی رابطه جو سازمانی مدارس با میزان استرس شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی شیراز
فرلضیه‌های این تحقق عبارتند از: -1محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت متناسب با نیاز مدیران در زمینه مدیریت امور کارکنان هست .


بررسی رابطه نظرات در مورد رضایت شغلی و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری در دبیرستان دخترانه عادی شهر تهران
-2 محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت متناسب با نیاز مدیران در زمینه مدیریت امور دانش‌آموزان هست .


شناسایی و بررسی برخی عوامل بازدارنده در بازدهی آموزشهای ترویجی کشاورزان استان ایلام از دیدگاه عاملان ترویج
-3محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت متناسب با نیاز مدیران در زمینه مدیریت امور اداری-مالی هست .


بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه نواحی هفتگانه مشهد
-4محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت متناسب با نیاز مدیران در زمینه مدیریت بهبود و توسعه مواد آموزشی و درسی هست .

-5محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت متناسب با نیاز مدیران در زمینه ایجاد روابط انسانی بهتر در مدرسه هست .

-6محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت متناسب با نیاز مدیران در زمینه ایجاد مهارت تحیل و ادارکی اونان در مدرسه هست .

-7برنامه‌ریزی محتوای آموزشی دوره‌های ضمن خدمت متناسب با نیازهای آموزشی مدیران هست .

جامعه آماری برای انجام این پژوهش ، کلیه مدیران (زن و مرد) مدارس متوسطه (نظری، فنی و حرفه‌ای، هنرستان و کاردانش ) موسسات آموزشی دولتی و غیرانتفاعی شهرستان ارومیه هست که مجموعا 90 نفر مدیر می‌باشند.

به کمک روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 52 نفر از مدیران مدارس متوسطه که دوره‌های آموزش ضمن خدمت کوتاه‌مدت را گذرانده‌اند انتخاب و مورد بررسی برنامه گرفتند.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه‌ها و تصمیم‌گیری در مورد تایید یا رد فرضیه‌ها، از آزمون Z تک نمونه‌ای به منظور تعیین تناسب یا عدم تناسب محتوای آموزشی دوره‌ها با نیازهای آموزشی مدیران هستفاده شد.
76 out of 100 based on 61 user ratings 936 reviews