بررسی رابطه بین نظام ارزشیابی عملکرد منابع انسانی با پاسخ‌گوئی سازمانی و بهره وری کارکنان مدئریت توزیع برق شهرستان میاندوآب

بررسی تاثئر ساختار سازمانی بر استرس شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
استقلال دادگاه های کیفری بین المللی
بررسی و تحلیل ظرفیت‌های نمایشی 10 اثر برگزیده‌ی ادبیات کلاسیک فارسی (با تأکید بر ارتباط انواع ادبی و ژانرهای سینمائی)
بررسی تضمینات حقوق و آزادی های فردی در قوانین موضوعه
آثار معاملات بر روی اموال محجورین
استناد به مسئولیت دولت در پرتو معیار کنترل موثر
بررسی راههای فعال نمودن شورای معلمان مدارس پسرانه متوسطه شهر ماکو در سال تحصیلی 92-91 از دیدگاه دبئران
تاثئرآموزش بر تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شاخص توسعه انسانی(مطالعه موردی کشورهای منتخب و ائران)
انقلاب اسلامی در تاریخ نگاری نهضت آزادی
بررسی حقوق زنان در نظام حقوقی ائران در پرتو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
بررسی و ارزیابی مجموعه شهری تبریز و ضرورت مدئریت یکپارچه
تدوین راهبردهای توانمندسازی بافت های فرسوده شهری مبتنی برمدل swot مطالعه موردی محله قره آغاج تبریز
تحلیلی بر نقش امنیت اجتماعی در توسعه توریسم شهری با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردی : کلان شهر تبریز عنوان انگلیسی An analysis of Social security rolein urban tou
*