بررسی و ساخت بدنه‌های سیالونی به روش درجا


بررسی و ساخت بدنه‌های سیالونی به روش درجا
سرامیک های اکسی نیتریدی سیالون، دارای خواص مفید و کاربردهای فراوان در زمینه مهندسی هست.


‎پیاده‌سازی ‎DIMSIMs‎ برای دستگاه‌های دیفرانسیل سخت
این ماده را می توان با هستفاده از روش های مختلف نیتروژن دهی ترکیبات آلومینوسیلیکاتی سنتز کرد.


توسعه‌ی سامانه‌ی بینایی رایانه‌ای به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی اناردانه
لذا در این پژوهش روش نیتروژن دهی سیلیکوترمال اوندالوزیت به منظور سنتز سیالون مورد بررسی برنامه گرفت و اثر پارامترهای مختلف مانند دما و نسبت احیانماينده سیلیسیم به اوندالوزیت بر میزان سنتز فازهای سیالون بررسی شد.


شبیه سازی عددی تاثیر پارامترهای موثر بر تولید و انتشار حرارت در آتش سوزی ساختمان ها
بدنه های سیالون را می توان با هستفاده از روش های مختلف تفجوشی بدون فشار، تفجوشی فوق فشار گاز و پرس گرم در دو نوع درجا و غیر درجا ساخت.


مطالعه ساختار مورفولوژیک و تاثیر pH، فشار اسمزی و برخی از یون‌ها بر پارامترهای حرکتی اسپرم ماهی‌ هامور معمولی Epinephelus coioides
لذا در این پژوهش روش تفجوشی بدون فشار واکنشی با نیتروژن دهی و احیای سیلیکوترمال اوندالوزیت و روش تفجوشی بدون فشار غیرواکنشی از ماده اولیه سیالون برای ساخت بدنه های مختلف سیالون مورد بررسی برنامه گرفت.


بررسی بیان ژن‌های miR-205،miR-216a وmiR-217 در آدنوکارسینومای معده
سپس به بررسی اثر پارامترهای مختلف دما، وقت و %های مختلف کمک‌تفجوش اکسید ایتریم بر نیتریده شدن، چگالی، تخلخل، تفجوشی و سختی نمونه‌ها پرداخته شد.


طراحی و ساخت لیدار رامان و مطالعه هواویزهای جوی شهر زنجان
نتایج این بررسی ها بیانگر این موضوع هست که نیتروژن دهی سیلیکوترمال روش موثر در سنتز فازهای سیالون هست، به طوری که در این روش سیالون با 95 % خلوص در دمای 1550 درجه سانتی گراد از سیلیسیم و اوندالوزیت با نسبت 64 به 36 % وزنی تولید شد.


جنبش‌شناسی نانولوله‌های فوسفولیپید‏ی ‎و تاثیر پروتئین‌های با حوزه‌ی ‎ BAR‎ روی پایداری‏ مکانیکی آن‌ها
همچنین روش ساخت درجا با نیتروژن دهی و احیای سیلیکوترمال اوندالوزیت، به علت نفوذپذیری کم نیتروژن در بدنه و عدم واکنش های کامل درجا روش موثری در ساخت بدنه سیالون نمی باشد.


واکنش تراکم سه جزئی ترکیبات α–دی‌کربونیل با نمک‌های آمونیوم و ترکیبات β-دی‌کربونیلی
البته نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش وقت نیتروژن دهی زیر دمای ذوب سیلیسیم یا هستفاده از نیتروژن دهی های چند مرحله ای می توان مشکلات این روش را رفع نمود و از روش درجا به عنوان یک روش دما پایین و موثر در ساخت بدنه سیالون هستفاده کرد.

همچنین تفجوشی بدون فشار روشی موثر در ساخت بدنه های سیالون هست و اثر افزایش دما و % وزنی کمک زینتر اکسید ایتریم بر افزایش چگالی، تفجوشی و سختی بدنه های سیالون ساخته شده به روش غیر واکنشی مثبت هست، به‌طوری که بدنه هایی با چگالی نسبی 82/3 % در دمای1750 درجه سانتی گراد با 5 % وزنی کمک زینتر اکسید ایتریم با مکانیسم تفجوشی فاز مایع و سختی 11/04 گیگاپاسکال تولید شد.
76 out of 100 based on 21 user ratings 396 reviews