بررسی مرفولوژیک جفت موش های سوری نژاد Balb/c معتاد به هروئین


بررسی مرفولوژیک جفت موش های سوری نژاد Balb/c معتاد به هروئین
مقدمه: جفت در مقابل داروهایی که مادر دریافت میکند تأثیرپذیر هست.


بررسی اختلال تنیدگی پس ضربه ای درکودکان و نوجوانانی که والدین خود را از دست داده اند.
این تأثیرات گاهی در رشد و نمو جنین نیز اثر میگذارد در این پژوهش اثرات هروئین بر جفت موشهای سوری وابسته به هروئین، مورد بررسی و مطالعه برنامه گرفته هست.


مقایسه رفتار سازشی دانش آموزان تیزهوش ، عادی و زیر حد متوسط پایه پنجم ابتدائی شهر اصفهان
مواد و روشها: بدین منظور از موشهای ماده معتاد در مراحل قبل از آبستنی، سپس آبستنی، قبل و سپس آبستنی هستفاده و یک گروه نیز از موشهای ماده سالم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.


بررسی عوامل محدود کننده و موانع موجود در ازدواج دانشجویان
موشهای نر در دو گروه سالم و معتاد برنامه داشتند.


آموزش دانش آموزان عقب مانده ذهنی در کلاس های عادی
هروئین مورد هستفاده، به صورت خالص و ناخالص، همراه آب آشامیدنی با غلظت های 1/0، 3/0، 5/0 میلی لیتر مصرف گردید.


بررسی ارتباط مولفه های تهییج طلبی و انحراف های اجتماعی در جوانان
در روز هفدهم بارداری جفت ها را از رحم خارج کرده و با جفت های موشهای شاهد از نظر قطر، وزن و حالتهای غیر طبیعی که ایجاد شده بود، مقایسه گردید.


بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معنی داری (0001/0(P< بین قطر و وزن جفت در گروه های تجربی و شاهد وجود دارد.


هنجاریابی آزمون دیداری - حرکتی بندر گشتالت بر روی کودکان 6تا 11 ساله زاهدان
از نظر موفولوژی، تغییرات در جفت شامل: تغییر در اندازه جفت (جفت کوچک، جفت غول پیکر)، جفت بهم چسبیده و خونریزی در جفت بود.


بررسی رابطه تحقق شرح وظایف مدیران مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نتیجه گیری و توصیه ها: برپايه نتایج بدست آمده در این بررسی و شواهد ارائه شده از منابع مختلف می توان نتیجه گرفت که تأثیر اوپیوتها ولو با مقادیر بسیار کم می تواند اثرات زیانبار بر باروری بر جای گذارد و هروئین ناخالص مورد مصرف در ایران نسبت به هروئین خالص بسیار مضرتر می باشد.
70 out of 100 based on 45 user ratings 1020 reviews