تعیین رطوبت ذخیره شده با عملیات مختلف حفظ و ذخیره رطوبت همراه با مقادیر مختلف مالچ


تعیین رطوبت ذخیره شده با عملیات مختلف حفظ و ذخیره رطوبت همراه با مقادیر مختلف مالچ
این طرح باتیمارهای مختلف عملیات زراعی حفظ وذخیررطوبت همراه بامالچ‌کاهی در مقایسه بازمین بدون عملیات پیاده می گرددکه بعدازدرنظرگیری رطوبت ذخیره شده قبل از کاشت ،عملکرد گندم کاشته شده درکرتهای موردآزمایش مشخص می گردد.


تعیین عمق مناسب آبیاری برای کنترل علف هرز در کشت مستقیم برنج ( طرح مشترک اداره خاکشناسی و حاصلخیزی خاک و ایستگاه بررسی آفات بندر انزلی )


تعیین فرمول کودی مناسب برنج واریته‌های گیل 1 و آمل 2 و گیل ( 3سال دوم )


62 out of 100 based on 17 user ratings 892 reviews

بررسی اثرات تراکمی کود در حاصلخیزی خاک ( سال دوم )
بررسی و کنترل فرمول کودی توصیه شده ماخوذه ( از کمبیناسیون نتایج تحقیقات هفت ساله حیدرلو ) در مناطق ارومیه و شرایط زارع
بررسی ذخیره و حفظ رطوبت خاک و در دیمزارها بر روی عملکرد محصول گندم
تعیین مناسب‌ترین‌های زمان استفاده از هرزآب در گندم دیم ( بصورت آبیاری تکمیلی )
تعیین میزان عملکرد قدرت تولیدی دیمزارهای ( گندم و جو دیم )
بررسی ، مطالعه و طراحی پروژه‌های نمونه حفاظت خاک و آب به منظور کنترل هرزآبها و جلوگیری از فرسایش خاک
بررسی میزان و دوره آبیاری یونجه واریته همدانی
تعیین نیاز مواد غذائی ارقام گندم
بررسی اثر کیفیت آب روی درخت انار و امکان استفاده بهتر از آبهای شور با روش آبیاری قطره‌ای
طرح مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره‌ای بر روی درخت انار ازنظر میزان آب مصرفی و میزان محصول
تعیین نیاز غذائی واریته‌های مختلف گندم در استان یزد
مقایسه روشهای آبیاری سطحی و قطره‌ای ( روی‌زمینی و زیرزمینی ) بر روی درخت انار
Minify / Obfuscate PHP Code [closed]
Cookie being destroyed when browser quits
Google Apps Account Form won't pre-populate URL query string in iframe
PHP Loop Question
Passing ID with CodeIgniter
Symfony homepage not displaying image
Cookie Expiration times
free lightweight template system
Adding twitter followers to my DB
Alias enum values in schema.yml
*