آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد؟


آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد؟
    آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد؟

پاسخ :


نام كدام پيامبر کمتر از ديگر پيامبر در قرآن ذكر شده است؟

1:قرآن كريم از داستان كدام پيامبر به عنوان "احسن القصص" (بهترين داستان ها) ياد كرده است؟

درخت


نام چه تعداد از جنگ‌هاي پيامبر اكرم (ص) در قرآن ذكر و يا به آنها اشاره شده است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


98 out of 100 based on 48 user ratings 998 reviews

كدام پيامبر بدون پدر به دنيا آمده است؟‌
نام دو تن از پيامبراني كه اسم شان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده‌ اند، چيست؟
كدام پيامبر بود كه با حيوانات سخن مي‌گفت و سخنان آنان را نيز مي شنيد؟
كدام پيامبر را در كودكي برادرانش به چاه انداختند؟
كدام پيامبر بود كه پسرش از فرمان او سرپيچي نمود و غرق شد؟
كداميك از پيامبران يكي از مردمان سرزمين خود را كشت؟
كدام پيامبر به "هم ‌سخن خدا" ملقب بود؟
نام "16 پيامبر" در يكي از سوره‌هاي قرآن ذكر شده است. نام آن سوره چيست؟
چه سوره هايي كه به "پيامبر اكرم (ص)" منسوبند؟
كدام پيامبر به "شيخ الانبياء" معروف است؟
كدام پيامبر زره مي‌بافت؟
MVP : other constructor's parameters than view and model?
General Rule for When to Implement IDisposable
nullobject for File in Java
Can you suggest book on program stucture? [closed]
Is this a textbook design pattern, or did I invent something new?
what is context object design pattern?
What are the patterns in html/javascript RIA development?
How would you create xml files in java
Design problem: fetching more data for some of the records I retrieve in an sql query
Using generics when type is not known at compile time
*