راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره جای نون


راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره جای نون
    راه میره بیابون، بار میکشه فراوون، خار میخوره جای نون

پاسخ :


در قرآن كريم از چند پيامبر به عنوان "اسوه حسنه" نام برده شده است؟

1:چه تعداد از پيامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذكر شده است؟

شتر


كدام پيامبر اولين شخصي بود كه به آسمان صعود كرد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews

نام گرامي رسول گرامي اسلام (ص) چند بار در قرآن آمده است؟
كداميك از پيامبران در سن پيري صاحب فرزند شد؟
كداميك از پيامبران، آمدن حضرت محمد (ص) را بشارت داد؟
نام كدام پيامبر کمتر از ديگر پيامبر در قرآن ذكر شده است؟
قرآن كريم از داستان كدام پيامبر به عنوان "احسن القصص" (بهترين داستان ها) ياد كرده است؟
نام چه تعداد از جنگ‌هاي پيامبر اكرم (ص) در قرآن ذكر و يا به آنها اشاره شده است؟
كدام پيامبر بدون پدر به دنيا آمده است؟‌
نام دو تن از پيامبراني كه اسم شان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده‌ اند، چيست؟
كدام پيامبر بود كه با حيوانات سخن مي‌گفت و سخنان آنان را نيز مي شنيد؟
كدام پيامبر را در كودكي برادرانش به چاه انداختند؟
كدام پيامبر بود كه پسرش از فرمان او سرپيچي نمود و غرق شد؟
Model-View-Controller Pros and Cons [closed]
Wrapper library - Builder vs Factory with POCO
“Rename” inherited methods in interface in C#
ORM and Active Record Pattern in PHP?
Recommended frameworks for Enterprise Service Bus (ESB) in open source projects
AntFarm anti-pattern — strategies to avoid, antidotes to help heal from
MVP : other constructor's parameters than view and model?
General Rule for When to Implement IDisposable
nullobject for File in Java
Can you suggest book on program stucture? [closed]
*