بررسی نوسانات سطح آبهای زیرزمینی منطقه دز بزرگ در سالهای اخیر و تجزیه و تحلیل علل آن

برنامه‌ریزی، طرح و بهره‌برداری از سیستم‌های دوسدی
یک مدل ریاضی برنامه‌ریزی خطی برای بررسی تنگناهائی در نظام آموزش و پرورش ایران
بررسی مدیریت نظام اقتصادی از نظر تئوری اقتصاد و کاربرد نتایج حاصله در ارزیابی نظام اقتصادی کشور
طراحی شبکه پیوسته با تابع هزینه ساخت غیر خطی
ارزیابی روشهای شاخه و کرانه در طراحی شبکه‌های برون شهری
روشی برای حل مساله n کار مستقل روی m ماشین سری با ترتیب عملیات مختلف
سیاست بهینه نگهداری و تعمیرات در شبکه‌های بزرگ حمل و نقل با استفاده از روند تصمیم‌گیری مارکوف
تخمین اقتصادسنجی تابع تولید برای صنعت سیمان کشور و کاربردهای آن
طراحی شبکه مبدلهای حرارتی قسمت گرم واحد اتیلن پتروشیمی اراک
تهیه یک نرم‌افزار کامپیوتری برای انجام محاسبات تعادل همزمان فازی و شیمیایی
طراحی یک مدل ترمودینامیکی برای محلول‌های چند جزئی الکترولیتها
تهیه و کاربرد کاتالیستهای زئولیتی
پیرولیز چوب
UIView Obscuring Other Views
How to know which image is being viewed in UIScrollView? Also, is it possible to loop scrolling for an endless effect?
How to sync iPhone and Mac CoreData objects through bonjour?
allow only to enter english characters in iPhone UITextField
Combine TabBar and Navigation Bar how to pushViewController? [closed]
contentoffset during flick gesture
Custom Section Name Crashing NSFetchedResultsController
How to add button to follow application owner's Twitter account from iphone application?
Issue related to state maintenance
Get file property
*