اواع غذ اهايي گوشتي


اواع غذ اهايي گوشتياواع غذ اهايي گوشتي
انواع غذاهايي گوشتيطرز تهیه خورش به

1:

نكاتي براي غذاهاي گوشتي

مواد لازم :
علاقه قدري
طرز تهيه :
در مورد گوشت و طبخ اون به نکات ذيل توجه کامل داشته باشيد :
طرز خريد گوشت و طبخ اون :
انتخاب گوشت براي طبخ هر نوع غذا که بخواهيم از مهمترين نکاتي هست که بايد توجه زيادي باون مبذول گردد بايد چند نکته ذيل را بياد داشت :
نوع غذاي مورد نظر.
گوشت بايد از محل مورد اطمينان خريداري شود .
در کشورهاي خارجي ذبح حيوانات به دوروش اسلامي و غير اسلامي ميباشد ، موقع خريد از فروشنده نوع ذبح را سئوال کنيد زيرا در طعم غذا بسيار موثر هست .
حتي المقدور گوشت بيات باشد ولي دقت شود که قصاب داراي يخچال باشد و گوشت در يخچال نگاهداري وبيات شده باشد.
رنگ و بايشان گوشت از حالت طبيعي خود بر نگشته باشد .
وزن هستخوان گوشت مورد نظر از يک چهارم وزن کلي گوشت خريداري شده تجاوز نکند ، براي طبخ بيفتک بايد ترد ترين گوشت انتخاب شود ، تردي گوشت از لحاظ خود حيوان مربوط به قسمتهائي از بدن حيوان هست که کم حرکت کرده باشند .
مثلا : عضلاتيکه پائين ران و دست و گردن را تشکيل ميدهند مسلما سفت تر از عضلات بالاي ران يا پشت حيوان هست .


فیویج، ماهی نوروزی گیلان
بنا بر اين ترد ترين قسمت گوشت بدن حيوان در درجه اول فيله اونست که در داخل هستخوان راسته واقع شده هست اين قسمت از حيوان اصلا حرکن نمي نمايد .


انواع سبزی پلو با ماهی
سپس اون خود گوشت راسته هست که از اون هم ميتوان بيفتک درست کرد و قسمتي از ران که باون سياه ران و گرده ران ميگايشانند گوشت مناسبي براي طبخ بيفتک ميباشد.
حال ببينيم چطور بيفتک را از فيله بايد بريد.
فيله را بايد کاملا از رگ و پي و پوست جدا نمود.
ميدانيم که فيله يک تکه گوشت ديگر بانتهاي اون متصل هست که مخالف خواب فيله هست بايد اول اين تکه را جدا کنيم چون بريدن گوشت برا بيفتک بايد حتما براه مخالف الياف باشد ، همانطور که فيله را ميبريم اون تکه ديگر را نميتوان بريد بدينجهت مجبوريم که اون را قبلا جدا کنيم و بر خلاف الياف به دو تکه بنمائيم سپس گوشت بيفتکي را چهار انگشت به چهار انگشت قطع بنمائيم و از مقطع اون با يکي گوشت کوب مخصوص سنگين بکوبيم و دو سه مرتبه بيشتر نبايد کوبيده شود و گوشت کوب ميخي بکار برده نشود.


زرشك پلو با مرغ
همانطور که فرموده شد از ران هم ميشود بيفتک درست کرد ولي بايد دانست که از چه قسمتهاي اون ميتوان براي اين منظور هستفاده کرد و در ضمن بايد دانست که اگر از گوشت ران بيفتک را درست کنيم ارزانتر تمام ميشود.
حال يک ران گاو جوان را در نظر مجسم کنيم که ماهيچه اي طرف پائين اون برنامه گرفته و يک هستخوان وسط اون هست مي بينيم که يک طرف هستخوان کمي منحني هست گوشتي که رايشان اون منحني برنامه گرفته هست براي اسکالپ بکار برده ميشود و همينطور ميتوان بيفتک هم از اون درست کرد مشروط بر اينکه الياف اونرا طبق همان دستوري که براي فيله داده شده بريده و براي بيفتک اماده کنيم .
قسمت ديگر ران که خيلي براي بيفتک لذيذ هست ، درست قسمت مقابل همان عضله ايست که براي اسکالپ بکار برده ميشود و طرز بريدن اونهم از راه خلاف الياف اونست .


آلبالو پلو
زيرا گرده ران پهلايشان سفيد ران واقع شده هست سفيد ران عضله ايست که حيوان خيلي در موقع حرکت و راه رفتن اونرا بکار ميبرد بنابر اين بسيار گوشت دير پزي هست و اين تکه سفيد ران را براي راگو و طاس کباب که بمقدار دو سه ساعت بايد رايشان آتش پخته شود بکار ميبرند .
در بعضي از کشتارگاه ها اره هاي مخصوصي دارند که اين هستخوان را بآساني اره مينمايند بنا بر اين قسمت هاي زائدي که رايشان اونست بر داشته و سفيد ران را هم ميبرند و بر ميدارند و دو قسمت روبرايشان يکديگر که وسط اون هستخوان واقع شده هست بطريقي که فرموديم با هم بريده و پخته مي شود و بصورت يک بيفتک بزرگ که وسط اون يک گردي هستخوان هست در ميآورند و اسم اين نوع بيفتک Round Steak يا Ram Steak ميباشد .
در هر حال اين هست فلسفه بيفتک و طرز اتخاب گوشت براي اون .
کتلت دسته دار - کتلت دسته دار هم يک نوع بيفتک هست که از گوشت راسته با هستخوان درست ميشود مثلا يک تکه راسته که داراي شش هستخوان دنده هست ميتوان از اون شش کتلت دسته دار درست کرد .
قبلا کليه رگ و ريشه و پوست راسته را گرفته مخصوصا بايد پوست و لثه که بين دنده ها هست و باعث سفتي گوشت ميشود گرفت و سپس ميبريم يعني بين هر هستخوان گوشتي هست که بايد از يکديگر جدا شود و مقداري گوشت به هستخوان باقي ميماند که طبق دستور براي طبخ آماده ميگردد .
شنيتسل - از تمامي گوشتهائي که شمرده شد ميتوان شنيتسل را درست کرد فقط شنيتسل را بايد با گوشت کوب مخصوص زد تا پهن و نازک شود و سپس طبق معمول اونرا آماده نمود .
طرز کار با ديگ بخار يا زود پز :
براي اولين مرتبه که خواستيم ديگ بخار بکار ببريم بايد نوار لاستيکي داخل اونرا بيرون آورده و اونرا خوب بشوئيم و همينطور داخل ديگ و منفذ کوچکي که براي خروج بخار هست با يک مفتول تميز بکنيم و با آب و چوبک شتشايشان ديگ بخار بسيار بجاست چون چوبک ماده ايست طبيعي و مواد قليائي ندارد پس از شستن و آب کشيده و بعد بکار ميبريم .
پس از مدتي کار کردن ملاحظه ميکنيم که لاستيک دور داخل در ديگ کمي بطرف بالا انحناء پيدا ميکند ، براي اينکه به حالت اوليه بر گردد بايد لاستيک را بيرون بيآوريم و از رايشان ديگر دوباره بجاي اوليه بگذاريم .
در موقعيکه ديگ را کنار ميگذاريم و از اون هستفاده نميکنيم بايد در اونرا از طرف رو برگردانيم .
ديگ بخار چون ديگ معمولي نيست بايد کليه دستورات اونرا کاملا رعايت بکنيم .
اگر کتابچه اي با ديگ بخار داده ميشود ميتوانيم با دقت از رايشان اون عمل کنيم .
در صورتيکه پس از مدتي ديديم در ديگ سفت شده و بايد با زور اونرا بست ميبايست کمي روغن روان به دور لاستيک اون بماليم تا دو مرتبه روان شود .
منفذ کوچکي که در وسط در ديگ واقع شده بايد هميشه باز بوده و دقت نمود که خرده هاي غذا اونرا نگيرد.
حالا بايد ببينيم به چه طريق ميتوانيم غذا را را در ديگ بپزيم :
اگر بخواهيم گوشت يا مرغ در اون بپزيم ميتوانيم گوشت را در خود ديگ تفت بدهيم بدون اينکه در اونرا بگذاريم بعد کمي آب و نمک و يا هر چيز ديگر که در دستور غذائي فرموده شده در ان ميريزيم ، در ديگ را ميگذاريم ، سر پوش منفذ بخار را رايشان اون برنامه ميدهيم و ميگذاريم جوش بيايد.
اگر سبزيجات باشد بايد سبزيجات را قبلا شسته و آماده کرده و سه پايه داخل اونرا گذارده سبزيجات را رايشان سه پايه برنامه ميدهيم و بمقداري در حدود نصف فنجان آب در ديگ ميريزيم و اين مقدار آب کاملا کافي هست که سبزيجات پخته شود چون اين ديگ کليه بخار خودش را در داخل ديگ نگاه ميدارد در هر حال غذائي که در ديگ بخار گذارده ميشود نبايد بيش از دو سوم ديگ باشد.
سر پوش منفذ بخار فشار درون ديگ را تحت کنترل برنامه ميدهد و بوسيله همين سرپوش هست که ما ميتوانيم تشخيص بدهيم که فشار درون ديگ چه اندازه هست.
پس از پختن غذا هر گز سرپوش را قبل از اينکه غذا قدري سرد شده باشد بر نميداريم و براي اطمينان قدري بسرپوش ميزنيم اگر بخار از اون خارج شود دليل اونست که هنوز در داخل ديگ بخار زيادي وجود دارد و ممکن هست در اثر برداشتن سرپوش بخار داخل ديگ بشدت خيلي زياد بيرون بيايد و لذا قبل از باز کردن ديگ وقتي ميخواهيم اين سر پوش را برداريم بايد مطمئن باشيم که حتما فشار داخل ديگ از بين رفته هست يعني با اطمينان خاطر در ديگ را بر ميداريم .
در موقع برداشتن در ديگ بايد دقت کنيم که رو بصورت خود بر نداريم زيرا خطر ناک هست براي پختن غذا هاي مختلف مدت اون يکسان نيست و اغلب رايشان دسته ديگ نوشته شده و در ضمن در کتابچه اي که در دسترس همه گذاشته ميشود تذکر داده شده ولي اينمدت از موقعي بحساب ميآيد که غذاي داخل ديگ بدرجه جوشيدن رسيده باشد ، علامت جوشيدن غذا اينستکه سر پوش رايشان منفذ ديگ شروغ به لرزيدن مينمايد و از اون موقع بايد وقت را حساب کرد .
مثلا اغلب سبزيجات در مدت 4 الي 5 دقيقه پخته ميشود زبان که يکي از سفت ترين گوشتها بشمار ميرود حداکثر يکساعت لازم دارد در صورتيکه اگر در ديگ معمولي بپزيم 5 الي 6 ساعت احتياج به پختن دارد .


ونوشک پلو ( غذای محلی کرمانشاه )
موقعيکه سرپوش ديگ بخار شروع به تکان خوردن مينمايد بايد ْتش را ملايم کرد بطوريکه تکان سر پوش خيلي ملايم باشد و اگر شعله زير ديگ را کم نکنيم با لرزيدن زياد بخار خارج خواهد شد و اينکار خطر ناک هست چون آب داخل ديگ کم هست و کليه آب تبخير خواهد شد و غذا خواهد سوخت و بايد خيلي دقت بشود که فشار داخل ديگ بوسيله اين کنترل اتوماتيک بدرجه مطلوبي نگاه داشته شود.
در بعضي از دستور هاي غذائي ذکر شده هست که بايد ديگ را بلافاصله سرد کرد .


پلوی یونانی
براي اينکار ميتوانيم اونرا در لگن آب سرد بگذاريم يا زير شير آب سرد نگاه داريم ولي در بعضي از دستورات نوشته شده که بحال خود بگذاريم تا سرد شود و سر پوش را برداريد و انوقت در اونرا باز کنيد .
ميتوانيم آب گوشت يا سبزي که داخل ديگ باقي مي ماند براي درست کردن سس و يا سوپ بکار ببريم .
تبصره : بايد برايشان نخود ، انواع لوبيا ها ، باقلا خشک و ساير حبوبات اونقدر آب ريخت تا همه اون حبوبات را بگيرد زيرا اونها داراي نشاسته بوده آب بيشتري لازم دارند .


سیب پلو ...(غذای سنتی کرمانشاه)

2:

استانبلولي پلو

مواد لازم برای 6 تا 8 نفر:
برنج=یک کیلو
گوجه فرنگی=سه کیلو
گوشت مغز ران بدون هستخوان=750گرم
پیاز سرخ کرده=3 تا 4 قاشق سوپخوری
روغن=100 تا 150گرم
رب گوجه فرنگی=یک قاشق سوپخوری
نمک و فلفل=به مقدار کافی
طرز تهیه:
برنج را تمیز کرده با آب نیم گرم چندین بار می شوییم.

گوجه فرنگی را آب گرفته با دو سه لیوان آب مخلوط می کنیم و روی برنج می ریزیم بطوریکه تقریبا چهار انگشت از سطح برنج بالاتر بایستد در صورتیکه کمتر بود کمی آب اضافه می کنیم.

یک قاشق سوپخوری نمک داخل آب برنج می ریزیم سه چهار قاشق روغن اضافه می کنیم می گذاریم برنج در آب یکساعت بماند تا کمی خیس بخورد .

گوشت را قیمه ای خرد می کنیم با پیاز سرخ کرده مخلوط می نماییم و روی آتش ملایم می گذاریم تا آب گوشت کشیده شود و بعد دو سه لیوان آب در گوشت می ریزیم و می گذاریم گوشت بپزد.

رب گوجه فرنگی و کمی نمک را به گوشت اضافه می کنیم و می گذاریم آب گوشت تبخیر شود(باید قیمه را قبل از آماده کردن برنج تهیه کرد)بعد ظرف برنج را روی حرارت ملایم می گذاریم تا جوش بیاید و آب اون تبخیر شود.

در صورتی که مغز برنج کمی خام بود مقدار یکی دو لیوان آب گوجه فرنگی یا آب ساده به اون اضافه می نماییم و سپس اینکه این آب هم تبخیر شد وسط برنج را باز می کنیم و قیمه را لای اون می ریزیم و روی قیمه را با برنج می پوشانیم در ظرف را محکم می کنیم روی آتش یا در فر نیمساعت حرارت را 350 درجه و یکساعت 300 درجه تنظیم می کنیم.

اسلامبولی پلو را می توانیم با گوشت چرخ کرده و رب گوجه فرنگی تهیه کنیم.

بدیهی هست که اسلامبولی پلو با آب گوجه فرنگی تازه و قیمه خیلی بهتر می شود ولی در صورت مصرف گوجه فرنگی باید رب خوشرنگ و خوش طعم باشد و مقدار اون در حدود یک لیوان باشد.

باید برنج را پیمانه کرد و برای هر پیمانه برنج دو پیمانه آب در نظر گرفت.

دو سه قاشق از رب را با قیمه مخلوط می نماییم و در صورت هستفاده از گوشت چرخ کرده گوشت را با پیاز سرخ کرده کمی سرخ می کنیم و یک قاشق رب را با یک لیوان آب داخل اون می ریزیم و در حرارت ملایم می گذاریم تا آب اون کشیده شود و سپس اون هستفاده می کنیم.


3:

كوفته

4:

كوفته ريزه با سس گوجه فرنگي

مواد لازم:
گوشت چرخ کرده نرم بی چربی=600گرم
کره یا روغن مایع=50گرم
پیاز رنده شده نرم=2قاشق سوپخوری
تخم مرغ=1عدد
نان خشک کوبیده=50گرم
زیره کوبیده یا کاری یا ادویه=به مقدار کم
نمک و فلفل=بقدر کافی
طرز تهیه:
تخم مرغ و پیاز رنده شده و ادویه و کمی نمک و فلفل را مخلوط می کنیم.

نان خشک کوبیده و گوشت را اضافه نموده، مالش می دهیم تا تمام مواد مخلوط شده،صاف و یکنواخت شود؛با دست گلوله هایی به اندازه 1 گردو از گوشت برمی داریم؛دست را کمی مرطوب می کنیم و گوشت را در دست می غلطانیم تا گرد و منظم شود.

کره را در تابه آب می کنیم و کوفته ها را در کره در حدی که خشک نشود کمی سرخ می نماییم.


5:

خوراك زبان با سس قارچ

مواد لازم :
زبان گوساله 1 عدد
برگ بو 2عدد
نمك و فلفل به ميزان لازم
قارچ 250 گرم
كره 50 گرم
سس سفيد 2/1 1 پيمانه
طرز تهيه :
زبان گوساله را با مقداري آب , برگ بو , نمك و فلفل به مدت شش ساعت بپزيد و بعد اون را از اب بيرون آورده و پوست اون را بگيريد.

سپس به صورت ورقه برش داده , قارچ را پس از شستن و خرد كردن به صورت ورقه برش داده در كره تف دهيد و به سس سفيد اضافه كنيد .

ورقه هاي زبان را به مدت پنج الي ده دقيقه در سس سفيد رايشان حرارت برنامه دهيد.

, بعد در ظرف مورد نظر بچينيد يا ميتوانيد يك قاشق آرد را در پنجاه گرم كره تف دهيد به آب زبان اضافه كنيد چند جوش بزند ورقه هاي زبان را درظرف مورد نظر چيده سس را رايشان اون بريزيد .


6:

استيك جگر
مواد لازم :
برگ بو تازه خرد شده 1 عدد
آرد سفيد گندم 1 قاشق سوپخوري
نمك و فلفل به ميزان لازم
جگر 4 ورقه
روغن زيتون 3 قاشق سوپخوري
كره 2 قاشق سوپخوري
پياز خلال شده 2 عدد كوچك
سركه قرمز 2 قاشق سوپخوري
شكر 1 قاشق چايخوري
لوبيا سبز پخته كمي براي تزئين
طرز تهيه :
در يك ظرف آرد سفيد, برگ بو , نمك و فلفل را مخلوط كنيد .

ورقه هاي جگر را در اون بغلطانيد تا كاملاً آغشته به آرد شود .

روغن را در يك ماهيتابه ريخته رايشان حرارت بگذاريد.

نصف كره را به اون اضافه كنيد سپس خلالهاي پياز را در اون تف دهيد تا نرم شود ولي رنگ پياز عوض نشود .

پيازها را از ماهيتابه به ظرف ديگري انتقال دهيد .

باقي مانده كره را در ماهيتابه ريخته و ورقه هاي جگر را به مدت چهار الي شش دقيقه در اون سرخ كنيد .

جگر ها را به ظرف ديگري انتقال دهيد و گرم نگه داريد .

سركه را داخل ماهيتابه بريزيد .

چند جوش كه زد پياز و شكر را اضافه كنيد و بگذاريد تا نصف سركه تبخير شود , اونگاه از اين سس رايشان ورقه هاي جگر بريزيد و ظرف جگر را با لوبيا سبز و برگ بو تازه تزئين كنيد .


7:

پيراشكي گوشت

مواد لازم :

پياز در اندازه متوسط 1 عدد
روغن مايع ذرت مقداري
گوشت چرخ كرده 250 گرم
رب گوجه فرنگي 3 قاشق سوپخوري
نمك , فلفل و ادايشانه به ميزان لازم
فلفل سبز دلمه اي در اندازه متوسط 1 عدد
جعفري خرد شده 4/1 پيمانه
پنيبر گودا رنده شده 80 گرم
كرپ تعدادي
طرز تهيه :
پياز را به صورت خلال نازك ايشانكدست خرد نموده , در مقداري روغن مايع سرخ مي كنيم تا طلايي شودو گوشت چرخ كرده را به اون اضافه كرده , به هم مي زنيم تا آب گوشت كشيده شود , سپس رب گوجه فرنگي , ادايشانه و نمك و فلفل را اضافه نموده , تف مي دهيم تا بايشان خامي رب گرفته شود, با يك پيمانه آب رايشان حرارت ملايم برنامه ميدهيم .

فلفل دلمه اي را نيز خرد نموده به مواد بالا اضافه مي كنيم وقتيكه آب اون تبخير شد جعفري خرد شده را اضافه مي كنيم , پس از چند لحظه , از رايشان حرارت بر مي داريم .

گوشه هر كرپ مقداري از مواد بالا ريخته و رايشان اون , كمي پنير مي ريزيم , سپس كرپ را لوله مي كنيم .

كمي آب و آرد را مخلوط نموده , به صورت خمير در مي آوريم , وقتي كه كرپ را مي پيچيم .

كمي از اين خمير در آخرين پيچ مابين كرپ ماليده تا هنگام سرخ شدن كرپ باز نشود.

بعد در ماهيتابه اي مناسب , مقداري روغن ريخته , پيراشكي هاي آماده را درون روغن سرخ مي كنيم .


8:

كلوچه گوشت

مواد لازم :
سير دو حبه
مغز نان باگت 2/1 1 پيمانه
شير 2/1 پيمانه
پياز 1 عدد
روغن براي سرخ كردن مقداري
گوشت چرخ كرده 500 گرم
جعفري ساطوري 3 قاشق سوپخوري
رب گوجه فرنگي 1 قاشق سوپخوري
نمك و فلفل و ادايشانه كاري به ميزان لازم
تخم مرغ 1 عدد
پنير گودا 80 گرم

طرز تهيه :
مغز نان باگت را در شير خيس كرده پياز را با رنده درشت رنده مي كنيم و در كمي روغن تف مي دهيم , سير را ريز خرد نموده و به پياز اضافه مي كنيم .

گوشت چرخ كرده را در ظرفي ريخته ورز مي دهيم تا چسبندگي پيدا كند .

پياز, جعفري خرد شده , رب گوجه فرنگي , نمك , فلفل , ادايشانه كاري و مغز نان باگت خيس شده در شير را به گوشت اضافه كرده و همراه تخم مرغ خوب ورز مي دهيم .

از مايه مقداري برداشته وبه صورت كلوچه گرد در مي آوريم و در آرد مي غلطانيم و در روغن داغ با حرارت ملايم سرخ مي كنيم.

(حرارت خيلي ملايم باشد تا مغز اون پخته شود ) , سپس در سيني فر برنامه مي دهيم .

پنير گودا را رنده نموده و رايشان هر كلوچه مقداري مي ريزيم .

فر را از قبل رايشان حرارت 350 درجه فارنهايت گرم نموده , سيني را در طبقه وسط فر بمدت پانزده الي بيست دقيقه برنامه مي دهيم.


9:

همبرگر

10:

همبرگر با سبزيجات
مواد لازم :

گوشت چرخ كرده 750 گرم
سير رنده شده 1 حبه
پيازچه ريز خرد شده 2 قاشق سوپخوري
ريحان ريز خرد شده 3 قاشق سوپخوري
جعفري ريز خرد شده 2 قاشق سوپخوري
نمك و فلفل 50 گرم
روغن مايع ذرت به ميزان لازم
طرز تهيه :
در يك كاسه گوشت چرخ كرده را با سير, پيازچه , ريحان , جعفري , نمك و فلفل مخلوط كرده و خوب ورز بدهيد.

مايه همبرگر را به چهار قسمت تقسيم كرده و مطابق شكل به اون فرم دهيد.

به وسيله قلم مو كف ماهيتابه را با روغن مايع چرب كنيد سپس ماهيتابه را رايشان حرارت بگذاريد تا داغ شود اونگاه همبرگر را در ماهيتابه گذاشته و دائماً همبرگر را اين رو و اون رو كنيد تا سرخ شود بهتر هست هر بار بيشتر از دو همبر گرد در ماهيتابه برنامه ندهيد .


11:

بيف هسترگانف

مواد لازم :
گوشت فيله گوساله بدون چربي 500 گرم
سيب زميني 300 گرم
روغن ذرت براي سرخ كردن مقداري
قارچ 200 گرم
كره 50 گرم
پياز سرخ شده 4 قاشق سوپخوري
نمك و فلفل به ميزان لازم
فلفل دلمه اي قرمز 1 عدد
سس گوشت 1 پيمانه
طرز تهيه :
ابتدا گوشت را به صورت قطعات يكدست به طول سه سانتي متر و به ضخامت يك سانتي متر برش مي دهيم .

سيب زميني را به صورت خلالهاي نازك برش داده و در روغن داغ فراوان سرخ مي كنيم .

قارچ را نيز پس از شستن خرد نموده و در كره تف مي دهيم , سپس پياز سرخ شده را در ظرف مناسبي ريخته , رايشان حرارت برنامه مي دهيم .

گوشت را به پياز سرخ شده اضافه مي كنيم .

توجه داشته باشيم كه حرارت بايد زياد باشد تا گوشت آب نيندازد, گوشت را كه تف داديم , نمك و فلفل را به همراه فلفل دلمه اي خرد شده اضافه كرده , مجدداً تف مي دهيم .

مواد را با هم مخلوط مي كنيم و سس گوشت را اضافه كرده و بمدت پنج دقيقه رايشان حرارت برنامه مي دهيم .

كاهو را در ديس چيده مواد را رايشان اون مي ريزيم و در اطراف اون سيب زميني سرخ شده برنامه مي دهيم و يك عدد گل از فلفل كبابي مطابق دستور كتاب آرايش سبزيجات تهيه نموده و وسط اون برنامه مي دهيم .

بيف را به طريقه ديگري نيز مي توان تهيه كرد؛ بطوري كه دو پيمانه سس سفيد به همراه سس گوشت به بيف اضافه مي كنيم .


12:

استيك

13:

استيك با پوره فلفل دلمه

مواد لازم :

رنده پوست ليمو 1 قاشق چايخوري
آب ليمو ترش 2/1 پيمانه
نمك و فلفل به ميزان لازم
گوشت هستيك قرمز 4 عدد
فلفل قرمز دلمه اي 2 عدد
پياز كوچك 1 عدد
فلفل قمي قرمز 2 عدد
سير خرد شده 2 حبه
ليمو ترش سبز تعدادي براي سرو
طرز تهيه :
در يك ظرف رندة پوست ليمو ترش , دو قاشق سوپخوري روغن زيتون و فلفل را مخلوط كنيد.

هستيك ها را در اين سس بخوابانيد .

براي درست كردن پوره فلفل , ابتدا فلفل هاي دلمه اي را نصف كنيد , تخم هاي اون را خارج كنيد و با يك قلم مو, روغن زيتون رايشان اون بماليد و رايشان كباب پز برنامه دهيد تا پوست اون سياه شود.

به همين ترتيب پياز را نيز كباب كنيد وسپس اينكه پياز و فلفل ها خنك شد پوست اونها راگرفته , سپس فلفل هاي كباي , پياز, فلفل قلمي قرمز , سير ونمك را داخل مخلوط كن بريزيد تا به صورت پوره در آيد .

آبليمو و مقداري نمك به هستيكها اضافه كنيد و بلافاصله هستيك ها را از سس خارج كنيد و به مدت هشت تا ده دقيقه رايشان كباب پز برنامه دهيد تا پخته شود و با پوره فلفل سرو كنيد.

مي توانيد براي تزئين از رنده هاي پوست ليمو ترش و قاچ هاي ليمو هستفاده كنيد

14:

استيكم نعنا

مواد لازم :

گوشت فيله يا راسته گوساله 200 گرم
فلفل به ميزان لازم
روغن مايع ذرت 4 قاشق سوپخوري
خردل 2/1 قاشق چايخوري
سير 2 حبه
نعناع 2/1 پيمانه
نمك به ميزان لازم
هايشانج پخته شده 3 عدد
طرز تهيه :
ابتدا گوشت را تميز كرده , شسته و خشك مي كنيم .

چند ضربه با بيفتك كوب رايشان اون زده , يك قاشق از روغن , خردل و فلفل را مخلوط نموده گوشت را با اون مزه دار كنيد .

مابقي روغن را در ماهيتابه ريخته رايشان حرارت برنامه ميدهيم و گوشت را سرخ مي كنيم .

در آخر پخت , نمك را اضافه كرده و باسس باربيكيو سرو مي كنيم (مراجعه شد به كتاب سس ها , سس باربيكيو).


15:

آبگوشت لپه و ليمو عماني

مواد لازم برای 6 نفر:
گوشت ماهیچه یا هستخوان سردست=750گرم
لپه=50 گرم یا یک پیمانه سرخالی
لیمو عمانی=4 تا 5 عدد
پیاز متوسط=دو تا سه عدد
روغن مایع=دو سه قاشق سوپخوری
نمک و فلفل=به مقدار کم
زردچوبه=1 قاشق مرباخوری
طرز تهیه:
پیاز را خرد و با روغن به حدی سرخ می کنیم که طلایی شود،بعد لپه را تمیز می کنیم و می شوییم و با پیاز یک تفت می دهیم،بعد گوشت را تکه تکه می کنیم و داخل پیاز و لپه می ریزیم و حرارت را ملایم می کنیم تا آب گوشت کشیده شود،زردچوبه را اضافه می نماییم و بهم می زنیم .5 تا 6 لیوان آب سرد داخل گوشت می ریزیم و می گذاریم جوش بیاید،در ظرف را محکم می بندیم و حرارت را ملایم می کنیم،کمی که آبگوشت جوشید و نیم پز شد لیمو عمانی را تکه تکه می کنیم و هسته اون را می گیریم و داخل آبگوشت می ریزیم و می گذاریم گوشت کاملا بپزد،در اواخر طبخ پنج تا شش عدد سیب زمینی اسلامبولی یا پشندی را پوست می کنیم و با کمی نمک و فلفل داخل آبگوشت می ریزیم و می گذاریم سیب زمینی بپزد .اگر با مقدار آب تعیین شده فوق گوشت نپزد باید مقداری آب گرم به اون اضافه نمود.ممکن هست یک قاشق سوپخوری رب گوجه فرنگی به این گوشت اضافه کنیم.


16:

شش كباب

مواد لازم برای 6 تا 8 نفر:
گوشت راسته یا فیله پاک کرده=یک کیلو
فلفل سبز دلمه ای=2 تا 3 عدد
پیاز ریز سفید=250 گرم
گوجه فرنگی ریز=12 عدد
ماست=1 فنجان
پیاز رنده شده=1 قاشق سوپخوری
آبلیمو=2 قاشق سوپخوری
زعفران سائیده=یک قاشق چایخوری
فلفل کوبیده=یک قاشق چایخوری
طرز تهیه:
زعفران را در کمی آبجوش حل می کنیم داخل ماست می ریزیم.

پیاز رنده شده و فلفل کوبیده و آبلیمو را اضافه می کنیم و بهم می زنیم.گوشت ها را به شکل مکعبهایی به پهنای دو بند انگشت بریده و در مایه ماست 10 تا 12 ساعت می خوابانیم.

پیازها را پوست کنده فلفل را هم تکه تکه بریده و گوشت و فلفل و گوجه فرنگی و پیاز را یک در میان به سیخ می کشیم و روی حرارت ملایم گوشتها را کباب کرده کبابها را در دیس می کشیم و روی اون کمی نمک می پاشیم و کمی کره روی اونها برنامه می دهیم.


17:

دلمه گوجه فرنگي با ماكروفر

مواد لازم:
گوشت چرخ کرده=250 گرم
گوجه فرنگی=5 عدد
سبزی دلمه=2/1 فنجان
برنج=2/1 فنجان
لپه=4/1 فنجان
پیاز داغ عسلی=3 قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی=2 قاشق غذاخوری
کره=35 گرم
زعفران=2/1 قاشق مرباخوری
آب=1 فنجان
فلفل و فلفل=به مقدار لازم
طرز تهیه:
ابتدا لپه را 2 الی 3 ساعت خیس کرده سپس اون را همراه یک لیوان آب به مدت 5 دقیقه با قدرت 100% بدون درب داخل مایکروفر برنامه دهید.

برنج را شسته و به ظرف فوق اضافه کرده و دو برابر حجم برنج روی اون آب ریخته و مقداری کره و نمک به اون اضافه کنید و به مدت 15-10 دقیقه با قدرت 100% داخل مایکروفر برنامه دهید.

گوشت چرخ کرده،پیازداغ،نمک و فلفل را در یک ظرف مناسب ریخته و خوب با هم مخلوط کنید و به مدت 6-5 دقیقه با قدرت 100% داخل مایکروفر برنامه دهید (در این فاصله یکبار اون را خوب هم بزنید) مقداری رب گوجه فرنگی را با آبجوش رقیق کرده به اون زعفران و کره اضافه کنید و به مدت 4-3 دقیقه با قدرت 100% داخل مایکروفر برنامه دهید.

تمامی موارد فوق را همراه با سبزی دلمه در یک ظرف بزرگ مخلوط کنید.

سر گوجه فرنگی ها را به صورت دایره ببرید و بردارید و داخل اونها را خالی کنید.

داخل اونها را با مایه دلمه آماده شده پر کنید بعد سر گوجه فرنگی ها را گذاشته و اونها را در یک ظرف مناسب چیده و مقداری از سس گوجه فرنگی را روی اون ریخته درب ظرف را گذاشته و اون را به مدت 25-20 دقیقه با قدرت 100% در مایکروفر برنامه می دهیم.


18:

كباب

19:

كباب تابه اي با ماكروفر

مواد لازم:
گوشت چرخ کرده=250 گرم
گوجه فرنگی=5 عدد
سبزی دلمه=2/1 فنجان
برنج=2/1 فنجان
لپه=4/1 فنجان
پیاز داغ عسلی=3 قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی=2 قاشق غذاخوری
کره=35 گرم
زعفران=2/1 قاشق مرباخوری
آب=1 فنجان
فلفل و فلفل=به مقدار لازم
طرز تهیه:
ابتدا لپه را 2 الی 3 ساعت خیس کرده سپس اون را همراه یک لیوان آب به مدت 5 دقیقه با قدرت 100% بدون درب داخل مایکروفر برنامه دهید.

برنج را شسته و به ظرف فوق اضافه کرده و دو برابر حجم برنج روی اون آب ریخته و مقداری کره و نمک به اون اضافه کنید و به مدت 15-10 دقیقه با قدرت 100% داخل مایکروفر برنامه دهید.

گوشت چرخ کرده،پیازداغ،نمک و فلفل را در یک ظرف مناسب ریخته و خوب با هم مخلوط کنید و به مدت 6-5 دقیقه با قدرت 100% داخل مایکروفر برنامه دهید (در این فاصله یکبار اون را خوب هم بزنید) مقداری رب گوجه فرنگی را با آبجوش رقیق کرده به اون زعفران و کره اضافه کنید و به مدت 4-3 دقیقه با قدرت 100% داخل مایکروفر برنامه دهید.

تمامی موارد فوق را همراه با سبزی دلمه در یک ظرف بزرگ مخلوط کنید.

سر گوجه فرنگی ها را به صورت دایره ببرید و بردارید و داخل اونها را خالی کنید.

داخل اونها را با مایه دلمه آماده شده پر کنید بعد سر گوجه فرنگی ها را گذاشته و اونها را در یک ظرف مناسب چیده و مقداری از سس گوجه فرنگی را روی اون ریخته درب ظرف را گذاشته و اون را به مدت 25-20 دقیقه با قدرت 100% در مایکروفر برنامه می دهیم.


20:


سلام خانم آشپز

اگه میشه یه غذا معرفی کنید با گوشت که پیاز و سیر زیاد داشته باشه

مرسی

21:


سلام عليكم ولي اينجوري كه شما فرموديد باور بفرمائيد من اينجوري آشپز نيستم

چشممممممممممممممممممم .

ولي معلومه شماخيلي عاشق پياز هستيد بر عكس بقيه...........


راستي تو قسمت خورشتها غذاهاي كه با گوشت و پياز و سير و بادمجان تهيه مي شه ژچند تا گذ اشتم شايد به دردتون بخوره

22:

دايره مرغ با كنجد

مواد لازم:
مرغ=نیم کیلو
سیر نرم شده=1قاشق غذاخوری
ارده=1 قاشق غذاخوری
نمک=1 قاشق مرباخوری
خردل=1 قاشق غذاخوری
تخم مرغ زده شده=1 عدد
روغن برای سرخ کردن=به مقدار لازم
طرز تهیه:
تمام مواد را با هم مخلوط می کنیم و به صورت دایره های کوچکی در می آوریم و در تخم مرغ و سپس در کنجد می غلتانیم و سپس در روغن سرخ می کنیم.دایره های مرغ آماده شده را در ظرف می چینیم و با چند برگ جعفری تزئین می کنیم.


23:

برياني

24:

برياني مرغ با ماست

مواد لازم:
مرغ بدون پوست=8 قطعه
ماست=یک لیوان
پودر سیر با زنجبیل نرم شده=1 قاشق غذاخوری
آب لیمو=یک قاشق غذاخوری
پودر فلفل سیاه=1 قاشق مرباخوری
زیره نرم شده=1 قاشق مرباخوری
هل نرم شده=یک قاشق چایخوری
زردچوبه=1 قاشق مراخوری
فلفل سبز=1 عدد خورد شده
گشنیز=نصف یک دسته
نعناع=کمی
پیاز سرخ شده=4 عدد بزرگ
طرز تهیه:
در قابلمه ای نسوز مرغ را با ادویه های نرم شده و نمک مخلوط می کنیم.

سپس ماست را با آبلیمو و فلفل سبز تند و سیر و زنجبیل به مواد اضافه می کنیم و خوب هم می زنیم.

سپس مواد بدست آمده را روی اجاق گاز با شعله کم به مدت 1 ساعت می گذاریم تا مرغ پخته شود.مرغ پس از پخته شدن نباید زیاد آب داشته باشد.پیاز سرخ شده و هیل نرم شده را روی اون می ریزیم.سپس گشنیز و نعناع خرد شده را هم در آخر روی مواد می ریزیم.کمی ازبرنج را پس از آبکشی در قابلمه جداگانه ایم می ریزیم و مخلوط را روی اون می ریزیم سپس باقی مانده برنج را روی اون می ریزیم تا سطح مواد را بپوشاند.روغنی که قبلا با اون پیاز را سرخ کرده ایم را روی روغن می ریزیم تا تمام سطح برنج را بپوشاند.

سپس برنج را روی اجاق گاز با شعله کم به مدت 45 دقیقه می گذاریم تا آماده شود.


25:

مرغ با سس بشامل

مواد لازم برای 4 نفر
مرغ بدون هستخوان و یا فیله مرغ=600 گرم
فلفل دلمه=2 تا 3 عدد
کره=50 گرم
سس بشامل=1 لیوان
سیب زمینی درشت=1/5 کیلوگرم
نمک و فلفل=بقدر کافی
روغن فراوان برای سرخ کردن سیب زمینی
طرز تهیه:
مرغ را به اندازه یک انگشت کوچک خلال می کنیم.

فلفل دلمه را ظریف خلال کرده، کره را در تابه که بهتر هست چدنی باشد، آب می کنیم، فلفل و خلال مرغ را در کره در حدی که خشک نشود،سرخ می نماییم.

به اندازه کافی به اون نمک و فلفل می زنیم؛بعد اون را در دیس مناسبی کشیده، سس بشامل را روی اون می دهیم و با خلال سیب زمینی روی اون را می پوشانیم.

ممکن هست 500 گرم قارچ را خرد کرده با فلفل سرخ کنیم و داخل مرغ بریزیم.
طرز تهیه سس بشامل:
یک عدد پیاز درشت را با رنده درشت،رنده می نماییم و با 25 گرم کره در حدی که کمی طلایی شود سرخ می کنیم.

یک قاشق آرد گندم سفید را با پیاز،یک تفت می دهیم.

حرارت را کاملا ملایم می نماییم.

یک لیوان شیر را کم کم روی پیاز و آرد می ریزیم و هم می زنیم.

دقت می کنیم مایه گلوله نشود.

می گذاریم سس آهسته چند جوش بزند و کمی غلیظ شود.

کمی به اون نمک می زنیم، سس را از روی آتش برمی داریم و 75 گرم خامه را با اون مخلوط کرده و بعد روی مرغ می ریزیم.


26:

چيكن تكه

مواد لازم برای 6 نفر:
زنجبیل تازه نرم شده=1 قاشق چایخوری
سیر تازه رنده شده=1 قاشق چایخوری
گشنیز ریز شده=1 قاشق چایخوری
زیره نرم شده=2/1 قاشق چایخوری
فلفل قرمز=1 قاشق چایخوری
ماست=3 قاشق غذاخوری
نمک=1 قاشق چایخوری
آبلیمو=2 قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی=1 قاشق غذاخوری
مرغ=1 و 2/1 کیلوگرم
پیاز ورقه شده=1 عدد بزرگ
روغن=3 قاشق غذاخوری
مواد لازم جهت تزئین=
6 برگ کاهو
1 عدد لیموی قاچ شده
طرز تهیه:
1.

زنجبیل،سیر،گشنیز،زیره و پودر فلفل را در کاسه بزرگی با هم مخلوط می کنیم.
2.

ماست،نمک،آبلیمو،رنگ غذا(در صورت هستفاده) و رب گوجه فرنگی را به مخلوط ادویه اضافه می کنیم.
3.

مرغ ها را تکه تکه کرده و اون را به مخلوط ادویه اضافه می کنیم و در اون می غلتانیم تا خوب جذب شود و می گذاریم 3 ساعت یا ترجیحا 1 شب بماند.
4.

پیازها را در کف یک ظرف نسوز می چینیم و نیمی از روغن را روی پیازها می پاشیم.
5.

تکه های مرغ را روی پیازها برنامه داده و اون را در فر که از قبل گرم شده با شعله زیر می پزیم.

هر تکه را یک بار بر می گردانیم و با بقیه روغن اون را کمی چرب می کنیم و حدود 25 الی 30 دقیقه می گذاریم بپزد.
6.

مرغها را روی بستری از کاهو می چینیم و اون را با لیمو تزئین می کنیم.


27:

چيكن تكه

مواد لازم برای 6 نفر:
زنجبیل تازه نرم شده=1 قاشق چایخوری
سیر تازه رنده شده=1 قاشق چایخوری
گشنیز ریز شده=1 قاشق چایخوری
زیره نرم شده=2/1 قاشق چایخوری
فلفل قرمز=1 قاشق چایخوری
ماست=3 قاشق غذاخوری
نمک=1 قاشق چایخوری
آبلیمو=2 قاشق غذاخوری
رب گوجه فرنگی=1 قاشق غذاخوری
مرغ=1 و 2/1 کیلوگرم
پیاز ورقه شده=1 عدد بزرگ
روغن=3 قاشق غذاخوری
مواد لازم جهت تزئین=
6 برگ کاهو
1 عدد لیموی قاچ شده
طرز تهیه:
1.

زنجبیل،سیر،گشنیز،زیره و پودر فلفل را در کاسه بزرگی با هم مخلوط می کنیم.
2.

ماست،نمک،آبلیمو،رنگ غذا(در صورت هستفاده) و رب گوجه فرنگی را به مخلوط ادویه اضافه می کنیم.
3.

مرغ ها را تکه تکه کرده و اون را به مخلوط ادویه اضافه می کنیم و در اون می غلتانیم تا خوب جذب شود و می گذاریم 3 ساعت یا ترجیحا 1 شب بماند.
4.

پیازها را در کف یک ظرف نسوز می چینیم و نیمی از روغن را روی پیازها می پاشیم.
5.

تکه های مرغ را روی پیازها برنامه داده و اون را در فر که از قبل گرم شده با شعله زیر می پزیم.

هر تکه را یک بار بر می گردانیم و با بقیه روغن اون را کمی چرب می کنیم و حدود 25 الی 30 دقیقه می گذاریم بپزد.
6.

مرغها را روی بستری از کاهو می چینیم و اون را با لیمو تزئین می کنیم.


28:

خوراك جوجه با جگر

مواد لازم برای 6 نفر:
جوجه از هستخوان جدا شده=2 عدد
جگر بره=1 عدد(یا نیم کیلو جگر مرغ)
فلفل سبز دلمه ای=3 تا 4 عدد
پیاز متوسط=3 تا 4 عدد
گوجه فرنگی متوسط=3 تا 4 عدد
روغن=100 گرم
نمک=به قدر کافی
طرز تهیه:
جوجه را به شکل خلال به اندازه یک انگشت خرد می کنیم.رگ و ریشه جگر را می گیریم و اونرا نیز بلند و باریک خرد می نماییم.

فلفل و پیاز و گوجه فرنگی را نیز خلال می نماییم.
کمی از روغن را کنار می گذاریم بقیه روغن را در ظرفی ریخته روی آتش می گذاریم تا داغ شود.

فلفل و پیاز را در روغن کمی سرخ می کنیم به حدی که پخته و نرم شود گوجه فرنگی را اضافه می نماییم،کمی نمک می زنیم سپس چند جوش روی حرارت ملایم می گذاریم تا گرم بماند.روغنی را که کنار گذاشته ایم در ظرفی ریخته می گذاریم داغ شود.جوجه را در اون کمی سرخ می کنیم و بعد جگر را اضافه می کنیم.آب جگر که کاملا کشیده شد مخلوط با پیاز و فلفل و گوجه فرنگی که کاملا گرم هست کرده و بهم می زنیم و در ظرفی می کشیم

29:

مرغ كره اي هندي

مواد لازم برای 4 نفر:
کره=100 گرم
روغن=1 قاشق غذاخوری
پیاز ریز شده=2 عدد متوسط
زنجبیل تازه له شده=1 قاشق چایخوری
پودر کاری=2 قاشق چایخوری
گشنیز نرم شده=2 قاشق چایخوری
پودر فلفل قرمز=2 قاشق چایخوری
زیره سیاه درسته=1 قاشق چایخوری
سیر تازه خورد شده=1 قاشق چایخوری
نمک=1 قاشق چایخوری
هل سبز درسته=3 عدد
دانه فلفل سیاه=3 عدد
ماست=3/2 پیمانه/150 میلی لیتر
رب گوجه فرنگی=2 قاشق غذاخوری
مرغ=8 تکه بدون پوست
آب=3/2 پیمانه
خامه کم چرب=3/2 پیمانه
برای تزئین:
گشنیز تازه-2 عدد فلفل سبز ریز شده
طرز تهیه:
1.

روغن و کره را در ماهیتابه بزرگی گرم می کنیم.پیاز را به اون اضافه کرده و سرخ می کنیم.حرارت را کاهش می دهیم.
2.

زنجبیل تازه را له کرده و در کاسه ای می گذاریم،پودر کاری،گشنیز نرم شده،زنجبیل،پودر فلفل قرمز،زیره،سیر،نمک،هل و فلفل سیاه را در ظرفی ریخته و با هم مخلوط می کنیم.سپس ماست و رب گوجه فرنگی را به اون اضافه کرده و بهم می زنیم تا خوب با هم مخلوط شوند.
3.

تکه های مرغ را به مخلوط ماست و ادویه اضافه کرده و هم می زنیم تا خوب جذب شود.
4.

مرغ را به پیازهای داخل ماهیتابه اضافه کرده و حدود 5 تا 7 دقیقه تفت می دهیم.
5.

آب را به مخلوط اضافه کرده و به مدت 30 دقیقه می گذاریم بپزد؛گاهگاهی اون را بهم می زنیم.
6.

خامه را اضافه کرده و بمدت 10 تا 15 دقیقه دیگر می پزیم.
7.

غذا را با گشنیز تازه و فلفل سبز ریز شده تزئین می کنیم.50 out of 100 based on 55 user ratings 280 reviews