مطالعه پدیدارشناسانه شاه لیر شکسپیر


مطالعه پدیدارشناسانه شاه لیر شکسپیر
فلسفه پدیدارشناسی که فلسفه‌ای مدرن محسوب می‌شود به تحقیق در باب تجربه و ادراکات می‌پردازد.


بررسی تغییرات المانهای خونی قند خون ‏‎(BS)‎‏ تری گلیسرید ‏‎(TG)‎‏ و کلسترول ‏‎(Chol)‎‏ در اثر ورزش صبحگاهی
دکارت که همه چیز را مورد شک برنامه می‌دهد حتی خود شک را، به وجود آگاهی و اندیشه که فاعل شک می‌باشد یقین پیدا می‌کند و عامل اندیشنده را سرچشمه تمام علوم می‌داند: من می‌اندیشم پس هستم.


رابطه بین سبک شناختی تکانشی / تعمقی و عملکرد زبان آموزان در آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس
فلسفه پدیدارشناسی که حیطه فعالیت و بررسیهای خود را به ادراکات و دریافتهای ذهنی بشر معطوف می‌کند، فلسفه‌ای نئو - دکارتی می‌باشد که اولین بار توسط ادموند هوسرل، فلیسوف و ریاضیدان مشهور آلمانی به صورت مکتبی فلسفی درآمد.


بررسی پایایی آزمون زبان دانشگاه تربیت مدرس
هوسرل در این فلسفه با وام‌گیری از متفکران معاصر خود چون فرانز برنتانو و دیگر متفکرانی چون ویلهلم دیلتی، هگل و کانت به بسیاری از مشکلات و ابهامات فلسفه دکارتی جواب داد.


بررسی هنجاریابی مقدماتی مقیاس خلاقیت هیجانی ‏‎ECI‎‏ بر روی دانشجویان روزانه دانشگاههای تهران
از اون جمله هست ، تئوری "التفات " که مبدع اون برنتانو، هستاد هوسرل می‌باشد.


بررسی مقابله ای ارجاع صریح و ضمنی در متون انگلیسی و فارسی و تاثیر آن بر درک مطلب خواندن
برنتانو با این روش ، خلاء تفکر دکارت را که در اون میان عمل تفکر و موضوع مورد تفکر تمایزی قائل نشده هست ، پر می‌کند.


مقایسه بین متنبی و خاقانی در شعر فخر
تئوری "التفات " بر این پايه بنیان نهاده شده هست که آگاهی یعنی آگاهی از چیزی مثل اراده که اراده بر چیزی هست یا علم، که علم به چیزی می‌باشد.


بررسی سه رمان برجسته تامس هاردی در پرتو زن - محوری
در راستای توصیف موضوعی، هوسرل تئوری دیگری به عنوان تعلیق پدیدارشناسانه را معرفی می‌کند که در اون کلیه پیش‌فرضها و باورها را در مورد مووضع مورد التفات به طور موقت در پرانتز می‌گذارد، یعنی به صورت تعلیق نگاه می‌دارد.


همسانسازی کور در ‏‎DSL‎‏
بدین طریق اون شی مورد نظر را به شکل یک پدیده: "چیزی که بر فاعل شناسا، جلوه‌گر و نمودار شده هست " در می‌آورد اونگاه به توصیف اون می‌پردازد.

این فلسفه، بعدها تحت تاثیر خط سیرهای فکری دیگری همچون اگزیستنسیالیسم و هرمنیوتیک برنامه گرفت و به دو شاخه اصلی، پدیدارشناسی اگزیستنسیالیستی و پدیدارشناسی هرمینوتیک نمود پیدا کرد که هر یک از این نهضتهای فکری شباهتها و تفاوتهایی با پدیدارشناسی هوسرلی دارند.

تلاش این تحقیق بر اون هست که پس از معرفی نهضت فلسفی پدیدارشناسی، به شرح کامل این دو شاخه از پدیدارشناسی در حیطه ادبیات و زیباشناسی ادبی از طریق بررسی افکار متفکران صاحب‌نظر در هر شاخه، بپردازد و از این طریق دگرگونیهای حاصله در پدیدارشناسی هوسرلی از آغاز تا عصر حاضر را مورد بررسی برنامه دهد.

اونگاه این فلسفه که جنبه توصیفی و توضیحی دارد به محک آزمایش گذاشته می‌شود و برای این منظور شاه لیر یکی از آثار ماندگار شکسپیر انتخاب گردیده که از اون نمونه‌هایی برای آشنایی بیشتر با مفاهیم پدیدارشناسی بیان شده و در اونجا که به عقاید گادامر می‌رسد، حالت انتقادی به خود می‌گیرد و نقاط ضعف و قدرت این نوع پدیدارشناسی را می‌شناساند.

همچنین به جنبه‌های فلسفی اگزیستنسیالیسم پدیدارشناسی در این نمایشنامه هم در حد مختصری می‌پردازد.

در بخش پایانی، از وجود پدیدارشناسی فلسفی پی به وجود پدیدارشناسی محض می‌برد که در برگیرنده تمام دیدگاهها و نظریات از آغاز زندگی بشر تا آیندگان می‌باشد و نقش پايه ی و بنیادین این فلسفه را در زندگی بشر، به عنوان فلسفه مادر معرفی می‌کند.

در واقع این فلسفه نه تنها خواننده را در فهم و درک بهتر رویکردهای ادبی یاری خواهد داد، بلکه راه را برای تحقیقات بیشتر در این زمینه خواهد گشود.
64 out of 100 based on 29 user ratings 804 reviews