اثر نوع ماده آلی و هوادهی بر فرآیند تولید کمپوست و خصوصیات کمپوست تولید شده


اثر نوع ماده آلی و هوادهی بر فرآیند تولید کمپوست و خصوصیات کمپوست تولید شده
کمبود مواد آلی در خاکهای زراعی و انباشته شدن مواد زاید شهری و کشاورزی و مشکلات زیست محیطی ناشی از اونها، ایجاب می‌کند که این مواد به نحو مطلوب و آگاهانه در چرخه حیات برنامه گیرند.


مطالعات چگونگی رفتارهای مصرفی آب کشاورزی در دشت میاندوآب از گذشته تا حال
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر نوع ماده آلی، هوادهی تحت فشار و مخلوط کردن توده‌های کمپوست بر فرآیند تولید کمپوست و کیفیت کمپوست تولیدی در دو مرحله انجام گردید.


تعیین ضریب اصطکاک دانه نخود
در مرحله اول اثر تیمارهای مختلف هوادهی و همچنین مخلوط کردن بر فرآیند تبدیل زباله‌های شهری به کمپوست ، شاخص‌های فعالیت میکروبی و کیفیت کمپوست تولیدی مورد مطالعه برنامه گرفت .


طراحی و ساخت ماشین کاشت بذر هویج مناسب مزارع کوچک
تیمارهای هوادهی عبارت بودند از: 15 دقیقه هوادهی هر 4 ساعت در هفته اول و هر 8 ساعت در هفته‌های دوم و سوم (تیمار الف )، 15 دقیقه هوادهی هر 8 ساعت در هفته اول و هر 16 ساعت در هفته دوم و سوم (تیمار ب )، 15 دقیقه هوادهی هر 16 ساعت در هفته اول و هر 22 ساعت در هفته‌های دوم و سوم (تیمارج) و 15 دقیقه هوادهی هر 22 ساعت در هفته اول و هر 64 ساعت در هفته‌های دوم و سوم (تیمار د).


مقایسه تلقیح و تشکیل میوه و میزان محصول ارقام گوجه‌فرنگی درکشت پائیزه در خوزستان
عمل هوادهی بوسیله یک دستگاه دمنده هوا به قدرت 3/4 اسب بخار انجام شد.


بررسی عوامل موثر بر توفیق رهبران محلی در ترویج کشاورزی درشمال خراسان
عمل اختلاط توده‌های کمپوست بوسیله کارگر و به فواصل وقتی 10، 20، 30، 47، 75 روز پس از شروع فرآیند کمپوست‌سازی انجام گردید.


مطالعه خصوصیات خاکها در یک ردیف اقلیمی - پستی و بلندی درمنطقه اصفهان و چهارمحال بختیا
نتایج حاصل از این مرحله از تحقیق نشان داد که میزان هوادهی و اختلاط بر شاخص‌های فعالیت میکروبی نظیر دما، نسبت C/N، pH و تغییر حجم توده‌های کمپوست موثر هست .


مقایسه دو روش هیدروگراف شاخص وران هیدروگراف در تجزیه و تحلیل‌سیلابهای بخش سفلی رودخانه
با افزایش میزان هوادهی، سرعت کمپوست شدن زباله‌های شهری، تجزیه مواد آلی و درجه بلوغ کمپوست‌ها افزایش می‌یابد.


مقایسه اقتصادی دامداری مرسوم داخل جنگل و دامداری بسته درحوضه آبخیز
اختلاط توده‌های کمپوست موجب کاهش وقت جهت کمپوست شدن زباله‌های شهری گردید.

ضمنا عمل اختلاط فقط یک هوادهی ساده نبوده و هوادهی تحت فشار نمی‌تواند جایگزین عمل اختلاط گردد.

همچنین افت رطوبت توده‌های کمپوست به کمتر از 40 % موجب کاهش سرعت تجزیه و درجه بلوغ کمپوست می‌گردد.

مرحله دوم این تحقیق با هدف بررسی اثر نوع ماده آلی بر فرایند کمپوست‌سازی و کیفیت کمپوست تولیدی با اعمال 4 تیمار از مواد آلی مختلف انجام شد.

تیمارهای این مرحله از تحقیق عبارت بودند از بقایای توتون (تیمار الف )، برگ چنار (تیمار ب )، مخلوط لجن فاضلاب و سبوس برنج (تیمار ج) و مخلوط لجن فاضلاب و برگ چنار (تیمار د).

عمل هوادهی تحت فشار در مورد چهار تیمار فوق مشابه و معادل 15 دقیقه هوادهی هر 6 ساعت در هفته اول و هر 12 ساعت در هفته دوم و سوم بود.

اختلاط توده‌های کمپوست بوسیله کارگر و در فواصل وقتی 6، 14، 21 و 28 روز پس از شروع فرآیند انجام شد.

نتایج حاصل از این مرحله از تحقیق نشان داد که ماهیت مواد اولیه کمپوست بر شاخص‌های فعالیت میکروبی نطیر دما، نسبت C/N، PH، تغییر حجم و سرعت تجزیه و تثبیت مواد آلی موثر هست .

جهت کمپوست کردن بقایای توتون، برگ چنار، مخلوط لجن فاضلاب و سبوس برنج و مخلوط لجن فاضلاب و برگ چنار نیاز به هوادهی تحت فشار نیست و تنها یک یا دو اختلاط در اولین روزهای آزمایش و حفظ رطوبت توده کمپوست در حدود 50 % کافی هست .

همچنین ماهیت مواد اولیه بر کیفیت کمپوست‌ها و مدت وقت لازم جهت پایداری و بلوغ اونها موثر هست .
74 out of 100 based on 59 user ratings 184 reviews