بررسی اثرات توام روش و زمان سرزنی "هرس " بوته روی عملکرد پنبه رقم ورامین


بررسی اثرات توام روش و زمان سرزنی "هرس " بوته روی عملکرد پنبه رقم ورامین
این بررسی در قالب طرح اسپلیت پلات 4 فاکتور اصلی تاریخهای سرزنی (15 و 30 مرداد - 14 و 29 شهریور) و 3 فاکتور فرعی (بدون سرزنی - سرزنی جوانه انتهائی ، سرزنی جوانه‌ها اجرا شد) که در نتیجه از نظر عملکرد بین رفتارهای اصلی و فرعی با شاهد تفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید و بیشترین عملکرد به میزان 2321 کیلوگرم در هکتار از تیمار تفاوت معنی‌دار بدون سرزنی بدست آمد.


مقایسه عملکرد رقم جدید گندم بک‌کراس روشن با ارقام محلی در شرایط زارعین


مقایسه عملکرد دانه جو ریحانه با رقم موجود محلی در شرایط زارعین


66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews

بررسی نسل دوم سویا F2 تا حصول به لاینهای خالص
بررسی ارقام و لاینهای سویا در آزمایش مقایسه عملکرد
بررسی اثر تایخ کاشت در عملکرد دانه و روغن ارقام آفتابگردان (تمدیدی)
بررسی اثرات مقادیر مختلف کودهای ازته و فسفره بر روی عملکرد سیب‌زمینی واریته کوزیما
مقایسه عملکرد رقم ذرت علوفه‌ای کمپوزیت K06 با رقم موجود در شرایط زارعین
بررسی اثرات کاربرد مواد مختلف اصلاح‌کننده در بهسازی اراضی شور و قلیا و عملکرد محصول جو
بررسی اثر مواد اصلاح‌کننده توام با کشت یونجه در تغییرات فیزیکوشیمیائی
مقایسه لاین امیدبخش 7047 برنج با ارقام برنج منطقه
تعیین بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته ذرت سیلوئی رقم KSC704
بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته در هیبریدهای جدید ذرت دانه‌ای (دیررس ، متوسط رس ، زودرس )
بررسی اثرات تراکم بذر بر عملکرد ارقام نخود سفید و سیاه (درشرایط دیم)
مقایسه عملکرد رقم جدید گندم نوید با ارقام مورد کشت در شرایط زارع
PHP unserialize keeps throwing same error over 100 times part 2
Php Check If a Static Class is Declared
Automatic newlines and formatting for blogging software
glob() - sort by date
Install PHP on XP / IIS 5.1?
Any quirks I should be aware of in Drupal's XML-RPC and BlogAPI implementations?
PHP and Dreamweaver Integration
PHP Application URL Routing
How do I escape a PHP script to an external editor and return afterwards?
Methods for caching PHP objects to file?
*