برآورد هزینه رفاهی انحصارها و فعالیتهای رانت جویانه در بخش صنعت


برآورد هزینه رفاهی انحصارها و فعالیتهای رانت جویانه در بخش صنعت
در این مطالعه با بررسی بازارهای صنعتی کشور بین سالهای 1373 تا 1375 مشاهده می‌شود که تمرکز قابل توجهی در این بازارها وجود دارد و در ضمن بنگاههای عمومی در ایجاد این تمرکز نقش عمده‌ای دارند.


شبیه‌سازی منبع تغذیه پالسی قابل کنترل با GTO
با وجود اینکه بازارهای صنعتی کشور متمرکز هست ، اما رابطه معنی‌داری بین نرخ بازده صنایع و میزان تمرکز در اونها دیده نمی‌شود.


کاهش پیچیدگی همسان‌ساز ویتربی در سیستم GSM
این در حالیست که انتظار می‌رود تمرکز بیشتر با نرخ بازده بالاتر همراه باشد.


فشرده‌سازی صوت به روش CELP
در این مطالعه نشان داده می‌شود که قسمتی از سودهای انحصاری در داخل بنگاهها به صورت هزینه‌های مختلف ، تلف می‌گردد.


طراحی و ساخت اینورتر سه فاز PWM با کنترل جریان
هستخدام کارکنان غیرتولیدی بیش از حد بهینه و همچنین پرداخت بیشتر به کارکنان، از موارد اتلاف هزینه‌ای در بنگاهها می‌باشد، که در بنگاههای عمومی بیشتر از بنگاههای خصوصی هست .


استخراج پارامترهای مدل Spice ترانزیستور MOS به کمک شبکه‌های عصبی
مطالعه حاضر برپايه سه روش هاربرگر، پازنر و کالینگ و مولر و با هستفاده از آمار کارگاههای صنعتی بالای 10 نفر کارکن، برآوردی از هزینه رفاهی انحصار در بازارهای صنعتی کشور را ارائه می‌دهد.


حذف سولفید هیدروژن (H2S) با روش بیوفیلتراسیون
هزینه رفاهی انحصار با هستفاده از روش هاربرگر که برآورد دست پائینی از این هزینه‌هاست ، معادل 1/29 % تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1373 می‌باشد.


بررسی مراحل محتلف ساخت و شناسایی کاتالیست زیگلرناتای واحد HDPE پتروشیمی اراک
این برآورد با هستفاده از روش پازنر معادل 4/52 % و با روش کالینگ و مولر معادل 3/14 % تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1373 برآورد شده هست .


حل مسئله موازنه خط مونتاژژ با تابع هدف چند گانه بوسیله الگوریتم‌های SA74 out of 100 based on 84 user ratings 734 reviews