بررسی آزمایشگاهی جریان در آبراهه‌هایی با بستر درشت‌دانه با دو شکل تیز و گردگوشه


بررسی آزمایشگاهی جریان در آبراهه‌هایی با بستر درشت‌دانه با دو شکل تیز و گردگوشه
بررسی مقاومت جریان در آبراهه‌هایی با بستر درشت‌دانه یکی از پیش نیازهای اصلی در انجام مطالعات موضوعی رودخانه هست.


نقش حفاریهای عمرانی در ناپایداری دامنه‌های طبیعی (بررسی موردی زمین لغزه سد تبارک آباد)
ضريب زبري مانينگ جريان یکی از پارامترهای مهم براي توصيف مقاومت جریان يك آبراهه يا دشت سيلابي می‌باشد.


تاثیر طرح اختلاط بر مقاومت رویه‌های آسفالتی در برابر لغزندگی
به منظور تعيين مقدار صحیح ضریب زبری باید عواملی را که در مقدار اون تاثیر می‌گذارند مشخص نمود.


ارزیابی بتن‌های ساخته شده با سیمان‌های آمیخته (با ساختن آزمونه‌های بتنی)
يكي از این شرایط شکل و اندازه‌ی دانه‌های مواد بستر هست.


بررسی ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خوردشده
در این پژوهش در يك فلوم شيب‌پذير آزمايشگاهي به طول 8 متر و عرض و ارتفاع 40 سانتی‌متر، مجموعأ 72 آزمایش با 4 مقدار مختلف شیب، 3 میزان دبی و 2 نوع دانه‌بندی و دو حالت ذرات بستر گردگوشه و تیزگوشه انجام گردید.


مطالعه تجهیزات کنترل ترافیک برای کاهش تصادفات در راههای برونشهری
نتایج نشان داد بطور میانگین ضریب زبری بستر پوشیده از ذرات تیزگوشه 68/6 % بیشتر ازضریب زبری بستر با ذرات گردگوشه هست.


بررسی رفتارهای تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده تحت اثر باگستر یکنواخت
همچنین به ازای یک اندازه ثابت ذرات بستر با افزایش دبی مقدار ضریب زبری مانینگ کاهش می‌یابد.


تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای همگن و ناهمگن در حالات استاتیکی و دینامیکی به روش آنالیز حدی
همچنین مشخص شد پارامترهایی مانند هستغراق نسبی، اندازه ذره و شیب بر روی ضریب زبری موثر می‌باشند.


تاثیر دراز مدت آب شور بر خاک رس
مقدار تنش برشی بستر با افزایش اندازه ذرات بستر افزایش یافته هست و همچنین تنش برشی در حالت بستر تیز گوشه نسبت به گردگوشه بیشتر می‌باشد.

بر پايه نتایج این تحقیق در مجموع می‌توان فرمود در کل آزمایشات تنش برشی بستر برای ذرات با شکل گردگوشه نسبت به ذرات تیزگوشه 62/3 %کاهش داشته هست.

شیب تغییرات سرعت در بستر گردگوشه نسبت به تیزگوشه کمتر هست و سرعت در اعماق مختلف بر روی بستر گردگوشه نسبت به تیزگوشه بیشتر هست.
86 out of 100 based on 46 user ratings 446 reviews