اثر ضریب اطمینان پایین ظرفیت باربری خاک بر پاسخ لرزه‌ای ارتجاعی سازه‌های دارای فونداسیون سطحی


اثر ضریب اطمینان پایین ظرفیت باربری خاک بر پاسخ لرزه‌ای ارتجاعی سازه‌های دارای فونداسیون سطحی
در این تحقیق به بررسی تأثیر افتادگی سازه پس از به وقوع پیوستن برخاستگی شالوده تحت اثر بار زلزله، بر نیاز الاستیک سیستم های اندرکنش خاک و سازه پرداخته شده هست.


مطالعه خصوصیات دینامیکی کندوهای بتنی با روش ارتعاشات محی
به همین منظور تحلیل اثر افتادگی بر روی قاب های فولادی چند درجه آزادی با اعمال کران پایین برای ضریب اطمینان ظرفیت باربری فونداسیون صورت پذیرفته هست.


حل معادلات جریان پتانسیل روی تاج سرریزها به روش اجزاء محدو
شالوده مورد نظر به صورت صلب و سطحی در محیط نیم فضا با امکان بلندشدگی، و رفتار خاک در دو حالت خطی و غیرخطی در نظر گرفته شده هست.


حل معادلات روندیابی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی سیلاب در حوضه‌آبری
در مورد اخیر جواب غیر خطی مدل، مشمول رفتار توأم غیرخطی هندسی و المان‌های تماسی بوده تا نمایان گر تصویری نزدیک به واقعیت از برخاستگی شالوده باشد.


تحلیل دینامیکی خطوط لوله غوطه‌ور در آب به روش عناصر محدو
مدل سازه ای شامل تعدادی قاب الاستیک چند دهانه هست که با نمایی دو بعدی ارائه شده و به منظور انعکاس رفتار واقعی سازه سه بعدی، به طور موازی به یکدیگر متصل شده اند.


آنالیز نشت آب از بدنه و پی سدها به روش عناصر مرزی درجریان‌های محدود و آزاد ماندگ
جهت انجام تحلیل ها از نرم افزار اجزا محدود آباکوس هستفاده شده هست.


بررسی و مطالعه رفتار گروه شمع‌های مستطیل شکل در خاک تحت اثربارگذاری جانب
در ارائه نتایج، نیاز ایجاد شده در اثر افتادگی با توجه به زاویه افتادگی نمایش داده می شود.


تهیه تدوین برنامه کامپیوتری خطوط تاثیر و تعیین حالت بحرانی‌بارگذاری پلها همراه با بهینه سازی دهانه‌های پل
مطابق نتایج این تحقیق می‌توان بیان داشت، در حوزه خطی، پدیده بلندشدگی ـ افتادگی نه تنها ممکن هست موجب افزایش نیروی محوری ستون ها گردد، بلکه باعث تشدید نیاز لنگر در دهانه میانی المان های تیر شده هست.


بررسی و تحقیق در مورد نحوه توزیع امواج انفجار در خاک
در انتها هدف بررسی پدیده در مورد اثر ظرفیت اطمینان ظرفیت باربری پایین خاک بر جواب سازه در موارد نیازهای موضعی بوده هست.

با توجه به اینکه در نظر گرفتن چنین پدیده هایی می تواند منجر به طراحی ایمن به خصوص در مورد سازه های مورد هستفاده در صنایع گردد، بررسی چینین امری از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
92 out of 100 based on 72 user ratings 422 reviews