تحلیل دینامیکی سدذوزنقه ای با مصالح شن و ماسه سیمانته شده مطالعه موردی: سد توبتسو در ژاپن

تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای سامانه های آبرسانی بر اساس عملکرد هیدرولیکی
بررسی رفتار دال‌های بتنی تقویت شده با FRP به روش المان محدود
بررسی رفتار لرزه‌ای پانل برشی در سازه LSF
اعمال مودهای پیچشی در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی در سازه های بلند
ارزیابی رفتار لرزه ای میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه و تک در سازههای نامتقارن در پلان
بررسی تاثیر سخت کننده های مختلف بر روی مقاومت نهایی و شکل پذیری اتصالات صلب تیر به ستون
بررسی تاثیرات آتش سوزی بر رفتار سگمنت های تونل مترو
اثر زلزله های نزدیک به گسل برروی ساختمان های بتنی بلند مرتبه با سیستم مقاوم جانبی دوگانه
شبیه‌سازی انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل ترکیبی هوش مصنوعی - درون‌یاب بدون شبکه
مقایسه در صد گیرداری اتصال تیر فولادی با ورق جان و نبشی جان
بررسی تاثیر مدت تداوم زلزله ها بر پاسخ دینامیکی ساختمانهای بتنی مسلح
توزیع فشار محرک در دیوار حائل صلب با در نظر گرفتن پدیده قوس با روش PIV
بررسی عددی تغییرات نیروی بالا برنده در داخل ترک سد بتنی تحت اعمال نیروی زلزله با استفاده از نرم افزار ABAQUS
How to fool git-svn to recognize merges made with svn?
Capistrano and git checkout
Unable to `git submodule foreach git pull`
How to show what a commit did?
working with .git/info/exclude too late
How can I get the diff between all the commits that occured between two dates with Git?
How to get SHA of the latest commit from remote git repository?
Git-svn refuses to create branch on svn repository error: “not in the same repository”
Resolving a Git conflict with binary files
Is it possible to use the same ssh private/public key pair on 2 machines to access a git repository?
*