تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از لایسیمتر و مقایسه با مقادیر محاسبه شده از روشهای آب و هوایی در منطقه حاجی آباد

بررسی تاثیر کمیت و کیفیت آب آبیاری بر عملکرد گندم
بازنگری مطالعات نیمه تفضیلی خاک شناسی و مطالعات تناسب اراضی برای محصولات عمده زراعی دشت دارنجان
مطالعه نیمه تفضیلی ارزیابی کیفی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی در منطقه ابهر استان زنجان
بررسی سیستم جمع آوری روانآب بر روی رشد درختان دیم زیتون درمنطقه هندی کندی طارم علیا
تاثیر دور آبیاری بارانی بر روی خواص کمی و کیفی یونجه
بررسی سیستم جمع آوری روانآب بر روی رشد درختان دیم در مناطق مختلف کشور
تعیین دور مناسب آبیاری گندم در گلپایگان
تاثیر رژیم های آبیاری بر عملکرد محصول و راندمان مصرف آب در یونجه
اثر مانداب کوتاه مدت بررشد و عملکرد گندم و تاثیرزهکشی سطحی در افزایش تولید
اثر مقادیر شوری آب آبیاری بر روی عملکرد ارقام جو و خواص شیمیایی خاک
بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان کود ازته بر روی روند رشد عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم زاگرس در شرایط آب و هوایی اهواز
بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و شیوه مصرف کودهای میکروبر روی عملکرد خیار پارتنوکارپ
تعیین درجه تحمل به شوری ارقام کلزا و بررسی تاثیر آبیاری با آب های شور بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه و روغن ارقام متحمل کلزا
Why are Perl 5's function prototypes bad?
How can I read stderr when a command execution fails in Perl?
How can I read lines from the end of file in Perl?
How do I break out of a loop in Perl?
Why does my script report 'uninitialized value in eval “string”?
How can I open other people's Outlook calendars from Perl?
How can I append the name of a file to end of each line in that file?
How can I make hash key lookup case-insensitive?
How can I change the case of a hash key?
Is there a cron-like service written in Perl?
*