بررسی تعادل کاتیون - آنیون جیره‌های غذایی با استفاده از سطوح مختلف زئولیت بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی

بررسی اثرات فرآیندگی کنجاله تخم پنبه با سطوح مختلف فرمالدئید در تغذیه گوساله‌های نر در حال رشد
بررسی اثر دورگ‌گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پشم گوسفندان ایرانی و خارجی
بررسی اثر روشهای مختلف استفاده از علوفه آزولا در تغذیه گوساله‌های نر بومی و مقایسه آنها با کاه غنی شده برنج
بررسی اثر سطوح پروتئین و انرژی جیره بر توان تولیدی گوساله‌های نر گاومیش آذربایجان غربی (6-18ماهه)
بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین بر روی توان بره‌های بومی مازندران (زل)
بررسی اثر سن بر کیفیت لاشه بره گوسفنداننژاد شال
How to best implement simple crash / error reporting?
What are the pros and cons of the various Python implementations?
If it is decided that our system needs an overhaul, what is the best way to go about it?
Setting Environment Variables for Mercurial Hook
Calling an external command in Python
what is the best/easiest to use encryption library in python [closed]
How do you load an embedded icon from an exe file with PyWin32?
I need to write code in python for comparing text of two documents using fingerprint techniques
Will everything in the standard library treat strings as unicode in Python 3.0?
NI CVI with Python

بررسی تعادل کاتیون - آنیون جیره‌های غذایی با استفاده از سطوح مختلف زئولیت بر روی عملکرد جوجه‌های گوشتی
این طرح در ارتباط با پروژهء بررسی سنگهای معدنی کشور از لحاظ عناصر معدنی مورد نیاز طیور تهیه گردیده هست .


بررسی اثر فصول روی میزان شیردهی هلشتاین در استان خوزستان
آزمایشاتی در سالهای اخیر به منظور تعیین ارتباط بین میزان کاتیون- اونیون جیره‌های غذایی، میزان رشد، خوراک مصرفی و بازده غذائی در جوجه‌های گوشتی ترتیب داده شده هست .


بررسی اثر کاه غنی‌شده سویا در کمیت و کیفیت شیر گاو هلشتاین
نتایج بسیاری از این آزمایشات نشان داده که وقتی میزان Na+ K-Cl بدر جیره‌های غذایی بالاتر یا پائین‌تر از 25 میلی‌اکی‌ولان در 100 گرم جیره باشد رشد کاهش پیدا می‌کند.


بررسی اثر مدت زمان دوره شیرخوارگی بر رشد و خصوصیات لاشه بره‌های لری بختیاری
در این آزمایش اثرات هستفاده از زئولیت

بررسی اثر وزن زنده بر روی کیفیت لاشه در پروار بره‌های بلوچی


98 out of 100 based on 58 user ratings 1358 reviews

بررسی ارتباط بین محتوای مواد معدنی پشم و ظرافت پشم در گوسفندان کلکوهی
بررسی ارزش غذائی گیاهان مرتعی استان سمنان (فاز اول)
بررسی ارزش غذایی و تعیین انرژی قابل هضم ضایعات کارخانجات آبمیوه‌گیری بمنظور کاربرد عملی در جیره غذایی نشخوارکنندگان
بررسی ارزش غذایی و تعیین ضریب قابلیت هضم علوفه دامی در استان خوزستان
بررسی ارزش غذائی و تعیین ضریب قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی و انرژی قابل هضم ارقام گندم، جو.، برنج، و تریتیکاله کشور به منظور کاربرد عملی آن د
بررسی ارزش غذائی و قابلیت هضم گیاهان کلیدی و خوشخوراک مراتع ییلاقی سبلان
بررسی استعداد پرواری سنین مختلف بره‌های گوسفند کردی در گله‌های مردم منطقه کردستان
بررسی استفاده از برگ چغندرقند(تازه) در تغذیه بره‌های پرواری(سنجابی)
بررسی استفاده از بقایای گیاه آفتابگردان و غنی شده (ساقه طبق) در تغذیه گوساله نر گاومیش
بررسی استفاده از تفاله زیتون در تغذیه بره‌های پرواری (نژاد سنجابی)
Is there a pretty printer for python data?
Python, beyond the basics
Python module functions used in unexpected ways
Python sockets suddenly timing out?
How do I persist to disk a temporary file using Python?
Distributed python
What is the difference between range and xrange functions in Python 2.X?
Python implementation of Parsec?
How to associated the cn in an ssl cert of pyOpenSSL verify_cb to a generated socket
How to load a python module into a fresh interactive shell in Komodo?
*