بررسی سطوح مختلف اسیدهای آمینه متناسب با انرژی قابل متابولیسم در جیره غذایی جوجه گوشتی

بررسی ارزش غذایی و تعیین ضریب قابلیت هضم علوفه دامی در استان خوزستان
بررسی ارزش غذائی و تعیین ضریب قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی و انرژی قابل هضم ارقام گندم، جو.، برنج، و تریتیکاله کشور به منظور کاربرد عملی آن د
بررسی ارزش غذائی و قابلیت هضم گیاهان کلیدی و خوشخوراک مراتع ییلاقی سبلان
بررسی استعداد پرواری سنین مختلف بره‌های گوسفند کردی در گله‌های مردم منطقه کردستان
بررسی استفاده از برگ چغندرقند(تازه) در تغذیه بره‌های پرواری(سنجابی)
بررسی استفاده از بقایای گیاه آفتابگردان و غنی شده (ساقه طبق) در تغذیه گوساله نر گاومیش
How to best implement simple crash / error reporting?
What are the pros and cons of the various Python implementations?
If it is decided that our system needs an overhaul, what is the best way to go about it?
Setting Environment Variables for Mercurial Hook
Calling an external command in Python
what is the best/easiest to use encryption library in python [closed]
How do you load an embedded icon from an exe file with PyWin32?
I need to write code in python for comparing text of two documents using fingerprint techniques
Will everything in the standard library treat strings as unicode in Python 3.0?
NI CVI with Python

بررسی سطوح مختلف اسیدهای آمینه متناسب با انرژی قابل متابولیسم در جیره غذایی جوجه گوشتی
پايه این آزمایش پایین آوردن پروتئین جیره و رسیدن به یک جیره اقتصادی برپايه تنظیم جیره بوسیله اسیدهای آمینه (میتونین و لیزین) می‌باشد.


بررسی استفاده از تفاله زیتون در تغذیه بره‌های پرواری (نژاد سنجابی)
اثرات این جیره‌های غذایی بر وزن افزایش وزن ضریب تبدیل غذائی، قیمت تمام شده یک کیلوگرم وزن زنده و چربی لاشه مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


بررسی استفاده از کاه ذرت دانه‌ای غنی شده با اوره و ملاس و مخلوط با سیلوی ذرت علوفه‌ای در پروار گوساله‌های نر هلشتاین
در این آزمایش یکسری جیره غذایی که شامل سه سطح انرژی قابل متابولیسم (2800، 3000 و 3200) کیلوگرم کالری در هر کیلوگرم غذا می‌باشد.


بررسی استفاده از گل‌قندیهای پودر صدف جهت تامین نیازهای کلسیمی مرغان تخمگذار
در هر سطح انرژی 5 سطح پروتئین به ترتیب زیر در نظر گرفته شده هست .


بررسی استفاده از مقادیر مختلف از آب پنیر در تغذیه گوساله‌های پرواری بومی منطقه گلپایگان(در فصل تابستان)
یک سطح پروتئین برپايه نیازهای توصیه شده توسط NRC تنظیم گردیده هست که این به عنوان شاهد در سطح انرژی در نظر گرفته می‌شود.


بررسی استفاده از نی‌های حاصل از نیزارهای اطراف شهرستان ماکو در تغذیه دامها، بصورت تازهء - سیلو شده و خشک کرده پس از غنی‌سازی
سطوح دیگر بدون توجه به نیاز پروتئین و برپايه نیازهای 90، 100 و 110 و 120 % به اسیدهای آمینه به دست آمده هست .


بررسی امکان استفاده از تفاله زیتون در جیره گوساله‌های نر پروار تالشی


بررسی امکان استفاده از سرچرگندم در تغذیه بعنوان منبع علوفه و تاثیر آن در عملکرد محصول گندم


74 out of 100 based on 54 user ratings 854 reviews

بررسی امکان استفاده از سیلوی تفاله زیتون در جیره گوساله‌های نر پرواری بومی
بررسی امکان استفاده بیشتر از جو در جیره رشد دهنده نیمچه‌های گوشتی
بررسی امکان پرورش جیرجیرک خانگی به منظور تولید مکمل پروتئین با کیفیت بالا فاز اول بررسی امکان پرورش و تکثیر و تعیین ترکیبات شیمیایی
بررسی امکان سیلو کردن تفاله لیمو با افزودن خرمای غیر خوراکی
بررسی امکان عمل‌آوری و مصرف محتویات شکمبه خشک شده در تغذیه گوسفندان پرواری
بررسی امکان کاربرد تفاله زیتون در تغذیه مرغان تخمگذار تجاری
بررسی امکان کاربرد تکنیک اولتراسوند بمنظور برآورد ترکیبات فیزیکی و شیمیایی لاشه گوسفندان زنده ایرانی
Is there a pretty printer for python data?
Python, beyond the basics
Python module functions used in unexpected ways
Python sockets suddenly timing out?
How do I persist to disk a temporary file using Python?
Distributed python
What is the difference between range and xrange functions in Python 2.X?
Python implementation of Parsec?
How to associated the cn in an ssl cert of pyOpenSSL verify_cb to a generated socket
How to load a python module into a fresh interactive shell in Komodo?
*