بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های نخود در کشت پاییزه در شرایط دیم

ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه دائمی با استفاده از نشانگرهای ریخت شناسی، سیتوژنتیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی و بررسی پارامترهای مقاومت به خشکی
برآورد پارامترهای ژنتیکی و وراثت پذیری برخی از صفات مهم زراعی گندم دوروم، با استفاده از طرح ژنتیکی دای آلل
کمی‌سازی بهاره‌سازی در کانولا
بررسی تغییرات پروتئین، آنزیم، پرولین و کربوهیدرات تحت تنش سرما در گندم نان
بررسی اثرات تراکم بوته و سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت
بررسی تاثیر فرسودگی بذر بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه سه رقم لوبیا تحت تنش شوری
Has Object Prevalance (Prevayler, Madeleine) been used in a Production System?
Unable to cat Ruby blocks to files
Is it acceptable practice to patch Ruby's base classes, such as Fixnum?
How to compare Floats with delta?
Why does Ruby seem to have fewer projects than other programming languages?
How do I make a POST request with open-uri?
How to increase stack size for a ruby app. Recursive app getting: Stack level too deep (SystemStackError)
Is There a Better Way of Checking Nil or Length == 0 of a String in Ruby?
Capistrano: How to Include common settings in multiple project deploy.rb files
Script a ruby command-line app; best way to do this?

بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد ارقام و لاین‌های نخود در کشت پاییزه در شرایط دیم
این تحقیق به منظور بررسی و انتخاب ارقام پرمحصول و سازگار به صورت آزمایشات مختلف در مناطق کوهدشت، شیروان (شمال خراسان) و ارومیه به شرح زیر اجرا گردید.


تنوع ژنتیکی واریته‌ها و نمونه‌های وحشی نخودفرنگی (Pisum sativum L.) براساس مارکرهای مولکولی
1-1 در هستان لرستان این تحقیق شامل 97 لاین و رقم بود که در قالب سه آزمایش به ترتیب زیر اجراء گردید.


روابط اللی مقاومت به ویروس موزاییک رگه‌ای گندم و بررسی الکتروفوری تغییرات پروتئین در چند رقم مقاوم گندم نان
A1-test این آزمایش با حضور 35 لاین انتخابی از F7 همراه با شاهد محلی در قالب آزمایش مشاهده‌ای اجرا گردید که در نهایت 21 لاین بالاتر از شاهد محلی برنامه گرفتند.


شناسایی و بررسی روابط فیلوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس Lens با استفاده از صفات مورفولوژیکی، توالی ITS و نشانگر RAPD
1-2- این آزمایش با حضور 28 لاین انتخابی از آزمایش A-test به اجراء درآمد که در نهایت لاین شماره 20 (Flip 98-183C) بالاترین عملکرد دانه را داشت.


مقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و دیگر خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های جدید کلزا در مازندران
1-3- A2-test این آزمایش با حضور 35 لاین و شاهد محلی به اجراء درآمد که در نهایت بالاترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره 17 (Flip99) می‌باشد.


ارزیابی تاثیر اسموپرایمینگ بذر بر جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 704
2- در شمال هستان خراسان (شیروان) این طرح در قالب سه آزمایش تحت عناوین زیر اجرا گردید.


تعیین محل ژنهای کنترل کننده پایداری فنوتیپی دراگروپایرون و چاودار با استفاده از لاینهای دارای دو کروموزوم اضافی
2-1- A-test با حضور 15 لاین و شاهد محلی به اجراء‌درآمد که در نهایت بالاترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره 15 (ILC 482) می‌باشد.


تاثیر برخی عوامل آکروتکنیکی (تاریخ کاشت، تراکم گیاهی و رقم) بر عملکرد کمی و کیفی لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان زنجان (Phaseolus Vulgaris L.)
2-2- A2-test با حضور 10 لاین و شاهد محلی به اجراء درآمد که در نهایت بالاترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره 8 (Flip 98-201) می‌باشد و در سطح کلاس A برنامه گرفته هست.


تأثیر سطوح مختلف کود دی آمونیوم فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در شرایط اقلیمی خرم‌آباد
3-2- B-test با حضور 8 لاین و شاهد محلی به اجراء درآمد که در نهایت بالاترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره 7 (Sel 93TH24469) با میانگین عملکرد دانه 919 کیلوگرم در هکتار لاین شماره 5 (Sel 96TH 11439) با میانگین عملکرد دانه 780 کیلوگرم در هکتار می‌باشد.

در ارومیه این بررسی با هستفاده از 24 لاین انتخابی از آزمایشات سال قبل و یک رقم محلی بعنوان شاهد در قالب طرح لاتیس ساده در 2 تکرار در مزرعه تحقیقات دیم ارومیه اجرا گردید نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی وجود ندارد.

با این حال 12 لاین نسبت به شاهد برتری داشتند که جهت بررسی بیشتر برای آزمایش B-test انتخاب شدند.
86 out of 100 based on 46 user ratings 446 reviews