اثر تنش کمبود آب بر برخی صفات فیزیولوژیکی و خصوصیات ریشه ارقام کلزای بهاره (Brassica Naspus L.)

بررسی کارآیی انرژی و بازده اقتصادی نظام‌های زراعی متداول و اکولوژیک در تناوب‌های مختلف با گندم
تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز در کشت مستقیم و نشایی پیاز در منطقه کوشکک (شیراز)
بررسی اثر تراکم و زمان توزیع کود سرک بر عملکرد، اجزای عملکرد و مراحل فنولوژی ارقام کلزای بهاره در منطقه مشهد
شبیه‌سازی رشد و عملکرد در گیاه نخود
اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
بررسی اثر روش و تاریخ کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد گوجه‌فرنگی در شرایط آب و هوایی منطقه مشهد
بررسی اثرات تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات زارعت ارقام گندم زمستانه و نیمه‌زمستانه
بررسی اثر زمان محلول‌پاشی اوره بر شاخص‌های رشد، عملکرد، اجزاء عملکرد و پارامترهای کیفی در دو رقم ذرت دانه‌ای
بررسی اثر تراکم گیاهی و رقم بر خصوصیات رشد، عملکرد و ارزش اقتصادی ذرت
بررسی انتقال مجدد ماده خشک ، نیتروژن و تعیین شاخص‌های رشد ارقام برنج در تاریخهای مختلف کاشت
بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک ، مورفولوژیک و فنولوژیک پنج ژنوتیپ گندم دوروم در چهار تراکم در شرایط آب و هوایی اهواز
ارزیابی مورفولوژیکی هندوانه‌ای بومی ایران
بررسی کشت مختلط سورگوم و شبدر برسیم
Checking if a variable is not nil and not zero in ruby
Ruby audio Library
Syntax for putting a block on a single line
Word Automation using WIN32OLE
Converting UTF8 to ANSI with Ruby
Open an IO stream from a local file or url
Good ruby gem sources?
Best practices with STDIN in Ruby?
Flow terminates without looping and prints extra character
Ruby Shoes - Scrollbars in Subpane window
*