نامساوی برون-مینکوفسکی و برخی کاربردهای آن

کاربردهایی از ابر گروه های تبدیلات
گراف مقسوم علیه های صفر و گراف تام حلقه ی جابه جایی
بررسی تاثیر تنش کم آبی بر کشت در شیشه و جوانه زنی چهار رقم گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr)
اثرات بر همکنش کادمیوم و آهن بر رشد و فتو سنتز گیاه برنج (Oryza Sativa L)
بررسی اثر تنش شوری بر کیفیت و کمیت اسانس و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه مرزه تابستانه(Satureja hortensis L)
بررسی اثر فاکتور رشد شبه انسولینی –(IGF-I)I- روی سلول های تمایزیافته PC12 پس از اعمال فشار هیدروستاتیک
تعمیم مفهوم میانگین پذیری
مطالعه تجزیه ی بیولوژیکی متیل ترسیوبوتیل اتر (MTBE) از منابع آبهای آلوده
عملگرهای ترکیبی وزن دار روی فضای برگمن
توصیفی از عملگرهای دارای برد بسته
یک روش مفید برای محاسبه ی مسائل تخصیص ترافیک با تقاضای کشسان
بهینه سازی تخلیص پروتئین انتقال دهنده لیپید (LTP) و ساخت ستون تمایلی جهت تخلیص آن
بررسی فلوریستیک کوه سالن در شمال استان خوزستان (شهرستان دزفول)
How can I split horizontally across several vertically split windows in Vim?
Reordering methods using vim
Regular expression in vim
Enabling filename completion in a new vim command
braces and operators coloring in vim for c++?
Can you force Vim to show a blank line at the end of a file?
Smart Wrap in Vim
Renaming the current file in Vim
Would you recommend vim/emacs for beginner programmers? [closed]
Vim 'autowriteall' option only for specific buffers
*