بررسی طیف چرخشی مولکول های چرخنده متقارن در حالت های پایه و برانگیخته ارتعاشی و بررسی رزونانس در مولکول های 1و3و3و3تترافلوروپروپینCF3CCF- ترسیو

بررسی اکولوژی (حدود پراکنش، وضعیت حفاظتی و رفتارهای جفت یابی و شکارگری) در دو گونه جنس Neurergus
تهیه نانو بلورهای لایه نازک تلورید کادمیوم به روش تبخیر حرارتی و بررسی خواص ساختاری آن ها
بررسی اثرات ضد التهابی عصاره ی بذر کتان Linum usitatissimum Lدر موش های صحرایی نر
تهیه الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانو لوله‌های کربنی و فروسن به منظور اندازه‌گیری الکتروشیمیایی N- استیل-L - سیستئین در حضور تریپتوفان
سنتز و شناسایی کمپلکس‌های فلزی با لیگاند های باز شیف چهار دندانه نامتقارن
مطالعه قفل کنفورماسیونی آنزیم گلوکزاکسیداز از طریق غیرفعال شدن حرارتی
VI/VIM file handling
Why won't Vim compile my C code? [duplicate]
How can I search in vim for a line that has 2 specific words?
How can I prepend text in the middle of the line to multiple lines in Vim?
How to set the character encoding for a file in VIM
How to ignore struct declarations and consider only definitions in cscope?
VIM: Zero-Indexed Line Numbers in :set number
How Does One Refresh the File List Using FuzzyFinder in Vim?
Vim plugins/features you'll die without? [duplicate]
To change TYPE to nothing from conf in Vim

بررسی طیف چرخشی مولکول های چرخنده متقارن در حالت های پایه و برانگیخته ارتعاشی و بررسی رزونانس در مولکول های 1و3و3و3تترافلوروپروپینCF3CCF- ترسیو
طیف چرخشی اجسام چرخنده متقارن 13CH3F و AsF3, CFCCF, OPCl3, TBF, OPF3 در حالت های پایه و اولین حالت برانگیخته بررسی مجدد و توسط نرم افزارهای انتخابی از آکادمی علوم لهستان مورد برازش برنامه گرفتند.


بررسی اثر داروی سیلیبینین بر تکثیرسلولی، آپوپتوز، چرخه سلولی، بیان ژن Akt و ژنهای مسیر NF-?B و ویژگی‌های تهاجمی رده‌های سلولی SK-N-MC و SK-N-BE(2) نور
در این کار تحقیقاتی ثابت های چرخشی و دیگر پارامترهای طیف سنجی با دقت زیادی نسبت به کارهای قبلی تعیین شدند.


روش های تکراری تفکیک p-منظم برای دستگاه خطی مثبت معین غیر هرمیتی
برخی از ثابت های طیف سنجی این ترکیبات برای اولین بار محاسبه شدند.


شرایط زنجیری روی مدول های به بعد خارج قسمت متناهی


صفرشدن Ext و Tor روی برخی از حلقه‌های موضعی کوهن-مکالی


80 out of 100 based on 50 user ratings 350 reviews

بررسی تأثیر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر بافت تیروئید و میزان غلظت هورمون های تیروئیدی در خون موش صحرائی
بررسی تشکیل ساختار بسیار مقید K^-K^-pp و Lambda(1405) در برخورد پروتونهای پر انرژی
فضای نرم دار فازی و نظریه بهترین تقریب
مطالعه پارامترهای ترمودینامیکی مخلوط کروی سخت دوتریوم-هلیوم با استفاده از پتانسیل exp-6
غلاف عددی رتبه بالا و بررسی حدس کروزیکس برای بلوک‌های جردن آشفته
سنتز و مطالعه محاسباتی گیرنده‌های سه مکانی کراون‌دار جدید
مطالعه مقایسه ای انتگرال گیری عددی بر اساس موجک هار و توابع ترکیبی
حل عددی معادلات انتگرال دوبعدی غیر خطی با استفاده از توابع هار گویا شده
تصمیم گیری گروهی با رویکرد فازی
هندسه، سازوکار و جنبش‌های جوان گسل‌های شمال سمنان و عطاری، جنوب خاوری ناحیه‌ی البرز مرکزی
How can I split horizontally across several vertically split windows in Vim?
Reordering methods using vim
Regular expression in vim
Enabling filename completion in a new vim command
braces and operators coloring in vim for c++?
Can you force Vim to show a blank line at the end of a file?
Smart Wrap in Vim
Renaming the current file in Vim
Would you recommend vim/emacs for beginner programmers? [closed]
Vim 'autowriteall' option only for specific buffers
*