بررسی مقایسه‏‎‎‏ای عوامل خطرزای ابتلا به سکته مغزی نوع ایسکمیک و هموراژیک در بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی-درمانی وابسته به دانشگ

بررسی تاثیر آموزش شناخت درمانی بر میزان‌اضطراب دانشجویان پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
بررسی ارتباط فاصله‌گذاری بین موالید با رشد جسمی‌کودکان زیر پنج سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان کرج‌سال 1373
بررسی میزان تاثیر روشهای غیرداروئی در پیشگیری‌از ترومبوز ورید عمقی در بیماران جراحی اعصاب
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش آموزش بر میزان‌آگاهی دانشجویان سال آخر پرستاری در ارتباط با اختلالات مایع والکترولیتها در دانشکده‌های پرستا
بررسی ارتباط سطح عزت نفس با رفتارهای‌بهداشتی دختران نوجوان مدارس راهنمایی دولتی مناطق منتخب شهر تهران
بررسی تاثیر آموزش فرآیند پرستاری در موردپیشگیری و تغییر درجات زخمهای فشاری در بیماران بیحرکت بر میزان‌بکارگیری پرستاران بخشهای ارتوپدی بی
Is there TextMate-like editor for Windows? [closed]
How to pause / resume any external process under Windows?
Restrict access to a single application when logging in from the console without replacing GINA
Using `pkg-config` as command line argument under cygwin/msys bash
Clock drift on Windows
Build new computer using Scripts
Finding GDI/User resource usage from a crash dump
Lowest cost Windows VPS hosting? [closed]
MSI installer: Adding multiple properties to SecureCustomProperties
How can I associate .sh files with Cygwin?
بررسی وضعیت مراقبتی _ بهداشتی سالمندان کم توان ساکن درمنطقه 13 شهرداری تهران و مشکلات مراقبین آنها در سال 1384
بررسی میزان بکارگیری و اثر بخشی روشهای کاهنده خستگی در بیماران مراجعه کننده به انجمن M.S ایران در سال 1383
بررسی مقایسه‌ای عوامل موثر بر خواب از دیدگاه پرستاران و بیماران بستری در بخش‌های CCU بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1383
بررسی تاثیر برنامه خودمراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی زنان در دوران بحران یائسگی
بررسی تاثیر آرامسازی بر فشار خون بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های قلب و عروق بیمارستان‌های آموزشی وابسته
بررسی مقایسه‌ای دو روش بازنگه‌داشتن ورید با استفاده از سرم و هپارین لاک از نظر بروز عوارض ، هزینه، و مراقبت مستقیم در بیماران بستری در بخشه
بررسی وضعیت حمایت‌های اجتماعی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران مراقبت‌های ویژه
بررسی مشکلات خواب شبانه کودکان یک تا پنج ساله خانوارهای تحت پوشش درمانگاه احمدی و عکس‌العمل‌های مادران آنان در مقابل این مشکلات ، تهران، 137
بررسی مشکلات روانی، اجتماعی نوجوانان دیابتی مراجعه‌کننده به انستیتو غدد و متابولیسم شهر تهران و مقایسه آن با نوجوانان غیردیابتی منتخب از م
مقایسه عوامل تنیدگی‌آور شغلی در پرستاری صبحکار و شبکار ثابت بخش I.C.U بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران سا
بررسی مشخصات فردی، خانوادگی و اقتصادی - اجتماعی کودکان سنین مدرسه مبتلا به شب ادراری در دبستانهای شهر همدان سال 1372-73
بررسی مقایسه‌ای تاثیر الکل، بتادین و الکل - بتادین بر میزان بروز عوارض کاتتر وریدهای محیطی (فلبیت و عفونت موضعی)
بررسی میزان اضطراب در بیماران مبتلا به سکته قلبی و مهارت پرستاران در رفع این اضطراب
What port is a given program using? [closed]
good postgresql client for windows? [closed]
What RTOS is best for working on the same PC with Windows?
Possible to monitor processes another process launches via WMI?
Simultaneously monitoring multiple log files (over ssh) on Windows?
Is there a Windows/MSVC equivalent to the -rpath linker flag?
How do I get the result of a command in a variable in windows?
Programmatically updating FILEVERSION in a MFC app w/SVN revision number
Want to download a Git repository, what do I need (windows machine)?
Building and deploying dll on windows: SxS, manifests and all that jazz
*