قاعده نفی عسر و حرج درفقه امامیه و مصادیق آن


قاعده نفی عسر و حرج درفقه امامیه و مصادیق آن
قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد فقهی هست که فقها در موارد فراوان به اون هستناد کرده اند و به موجب اون، حکم به نفی تکالیفی که مستلزم عسر و حرج برای مکلف هست ، داده اند.


بررسی و تحلیل دیدگاههای علامه طباطبایی (ره) پیرامون تدبر در قرآن
هستناد به این قاعده ، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد بلکه در مباحث مختلف ، اعم از عبادات و معاملات مورد هستناد برنامه گرفته هست.


اشتراط قبض ثمن در بیع سلف با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران
اهمیت این قاعده تا به اون حد می باشد که درفقه امامیه کاربرد زیادی داشته و آیات و روایات متعددی که درخصوص این قاعده وجود دارد بیانگر چنین منزلتی هست و از اونجا که احکام شرعی دارای عمومیت و شمول می باشد، همین عمومیت و شمول گاهی فرد را با مشکلات و دشواریهایی درتطبیق احکام یا مصادیق و موارد مواجه می کند.


الهیات طبیعی و نقد آن از سوی الهیات اصلاح شده (با تأکید بر آراء الوین پلانتینگا)
برای حل چنین مشکلاتی و نیز تبیین دایره شمول و گستره این قاعده و حل تعارض احتمالی این قاعده با سایر قواعد فقهی، پرداختن به این قاعده ضروری به نظر می رسد.


جواز استیفاء قصاص به هنگام صغر و جنون اولیاء دم
مقصود از حرج در این قاعده ، حرج شخصی هست و این قاعده در عبادات و معاملات حرجی، رخصت بوده و شامل امور عدمی نیز می شود و در صورت تعارض با سایر قواعد فقهی ، این قاعده حاکم می باشد و برای تشخیص مصادیق اون، می توان از ملاکهایی همچون عرف ، مصالح و مفاسد و رویه قضایی هستفاده کرد.


بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با فقه اسلامی
با توجه به اینکه در بسیاری از مباحث حقوق مدنی، قانونگذار از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده هست، این قاعده در موارد از جمله در ماده 1130 قانون مدنی و ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


تأمین دیه از طریق بیمه از دیدگاه فقه امامیه (با نگاه سیستمی)


بررسی مفهوم و حکم کتب ضاله


74 out of 100 based on 54 user ratings 854 reviews