ارزیابی و مکان گزینی مراکز آموزشی شهری بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ‏‎GIS‎‏(مطالعه موردی : شهرک معلم کرمانشاه)


ارزیابی و مکان گزینی مراکز آموزشی شهری بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ‏‎GIS‎‏(مطالعه موردی : شهرک معلم کرمانشاه)
در این پایان نامه با هستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و هستانداردهای شهری و شاخص های تاثیرگذار ، توزیع مراکز آموزشی درسطح شهرک معلم کرمانشاه تحلیل و ارزیابی گردید و برای مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان به تفکیک پسرانه و دخترانه مکانیابی های جدید صورت گرفت.


الهیات طبیعی و نقد آن از سوی الهیات اصلاح شده (با تأکید بر آراء الوین پلانتینگا)
این شهرک به علت وسعت اون و حجم جمعیتی که در اون زندگی می نمايند، بزرگترین شهرک کرمانشاه هست و با رایزنی هایی که با ساوقت نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس هستان کرمانشاه صورت گرفت مشخص شد که مشکلات عمده ای از حیث خدمات رسانی آموزشی در شهرک وجود دارد.


جواز استیفاء قصاص به هنگام صغر و جنون اولیاء دم
به همین خاطراین شهرک به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب گردید.


بررسی تطبیقی کنوانسیون حقوق کودک با فقه اسلامی


تأمین دیه از طریق بیمه از دیدگاه فقه امامیه (با نگاه سیستمی)


80 out of 100 based on 50 user ratings 350 reviews