بررسی چگونگی تاثیر وسایل ارتباط جمعی در افزایش اطلاعات و آگاهیهای روستائیان و نقش آن در توسعهء روستایی


بررسی چگونگی تاثیر وسایل ارتباط جمعی در افزایش اطلاعات و آگاهیهای روستائیان و نقش آن در توسعهء روستایی
,وضوع مورد بررسی این رساله چگونگی تاثیر وسایل ارتباط جمعی در افزایش اطلاعات و آگاهیهای عمومی روستائیان و نقش اون در توسعهء روستائی هست ، در این بررسی سعی بر اون هست تا در قالب یک پژوهش به تعیین شرایط و ملاکهائی بپردازیم که احتمالا از اون طریق وسایل ارتباط جمعی می‌تواند موجب توسعهء روستائی گردد.


بررسی سمینارهای اطلاعاتی و چگونگی جریان اطلاعات از صداو سیما
در این بررسی همچنین اشاره‌ای به ابعاد مختلف نظری-تاریخی-اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مسالهء مورد پژوهش شده هست .


ترجمهء کتاب عصر تبلیغات
نقل این تحقیق شامل پنج فصل هست : - فصل اول شامل طرح مساله، اهداف ، فرایند تاریخی موضوع و ضرورت انجام تحقیق می‌باشد در این فصل سعی گردیده مسالهء مورد پژوهش از ابعاد گوناگون مورد بحث و بررسی واقع شود.


روزنامه و روزنامه‌نگاری در استان خراسان تا شهریور 1320
- فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق هست که در اون به دیدگاهها و نظریات موجود در زمینهء وسایل ارتباط جمعی و توسعه روستائی پرداخته شده هست .


ساختار اخبار خارجی در روزنامه‌های تهران
- فصل سوم تحقیق، روش شناسی تحقیق هست که حاوی تعاریف نظری و عملی متغیرها-فرضیه‌های تحقیق، جامعهء آماری مورد بررسی، روش نمونه‌گیری، روش گردآوری داده‌ها و تکنیکهای مورد هستفاده در توصیف داده‌ها می‌باشد.


نظری بر تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای و مسائل مرتبط با آن در ایران
- فصل چهارم تحقیق، در برگیرنده توصیف و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده هست که در اون داده‌ها و اطلاعات بدست آمده با هستفاده از آزمونهای آماری موجود مورد تجزیه و تحلیل واقع شده هست .


متون بنیادی نظری (در فرهنگ و ارتباطات )
- فصل پنجم یعنی آخرین فصل این تحقیق اختصاص دارد به خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات که در اون یافته‌های تحقیق را بطور مختصر مرور کرده به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته‌ایم.


بررسی بهره‌مندی شهروندان تهرانی از مطبوعات


بررسی تاثیر پخش فیلم به زبانهای محلی


58 out of 100 based on 63 user ratings 888 reviews