بودجه و حسابداری دولتی ایران

تحقیقی تجربی پیرامون ارزیابی کارایی روشهای تحلیلی آماری در حسابرسی
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تنگناهای اجرایی تهیه صورت های مالی تلفیقی طبق استانداردهای حسابداری 18و 19 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اثر انحر
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی کاربرد تکنیکهای حسابداری مدیریت در ارزیابی طرحهای سرمایه‏‎ای‎‏ در صنعت خودروسازی کشور
بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام ترازنامه و تغییرات اقلام سود و زیان با تغییرات بازده سهام
بررسی توانایی اقلام تعهدی غیراختیاری در پیش‌بینی سود و جریانهای نقدی آتی
بررسی مدلهای پیش بینی ورشکستگی (مدلهای فولمر، اسپرینگیت و زمیجوسکی) در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت نساجی)
بررسی فرآیند تدوین استانداردهای گزارشگری مالی
تعیین خود سازگاری و دگرناسازگاری برخی ژئوتیپ های گلابی آسیایی (‏‎Pyrus serotion Rehd) با استفاده از آزمایش‌های مزرعه ای و تکنیک‌های مولکولی
طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (تحقیق موردی : شرکت سرمایه گذاری البرز)
بررسی تحلیلی ارتباط بین تغییرات اقلم صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
*