بررسی حضور فلزات سنگین (کادمیوم سرب مس کروم نيكل و روی) در خاک و محصولات زراعی (کاهو تربچه ریحان و شاهی) حومه‌ی شهر قم

اپیدمیولوژی مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس طی سالهای 85 الی 90
بررسی کیفیت زندگی زنان باردار شهر بندرعباس در سال 1391
پیش بینی وزن کم هنگام تولد با اندازه گیری( CRL,NT ) در سونوگرافی سه ماهه اول
بررسی مواجهه محیطی و فردی با اشعه X ساطع شده از دستگاه های رادیولوژی مراکز رادیولوژی تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
بررسی رابطه رفتار سازمانی با نحوه مستندسازی پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1391
بررسی اصول نظام نامه اخلاقی سلامت الکترونیک در وب سایت های مصرف کنندگان اطلاعات سلامت در ایران و کشورهای منتخب
شتاب باروری و عوامل موثر بر آن در شهر بندرعباس در سال 91 به کمک آنالیز بقا
بررسی خصوصیات سینیتیکی آنزیم آلفا- آمیلاز در حضور و عدم حضور عصاره های آبی گیاهان دارویی
بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آبهای بطری شده تولیدی در استان هرمزگان در سال 91
بررسی مجموعه حداقل داده های سلامت به منظور ارائه الگو برای بحرانهای طبیعی در ایران در سال 91
بررسی آگاهی و نگرش پزشکان و پرستاران شاغل دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشک در سال 1
ارزیابی سیستم الکترونیکی ثبت سرطان بر اساس الزامات سیستم در ایران 1391
بررسی وضعیت سلامت روانی و میزان فعالیت های روزمره و ابزاری زندگی در افراد بالای 60 سال ساکن شهر بندرعباس
*