مضرات سيگار و قلیان (تاپیک جامع دخانیات)


مضرات سيگار و قلیان (تاپیک جامع دخانیات)سيگار و بيماريهاي وابسته به آن :
كشيدن سيگار يكي از بزرگترين مشكلات بهداشتي قابل پيشگيري در جوامع مختلف ميباشد مصرف سيگار به صورت يك عادت درجوامع مختلف و گروههاي سني مختلف در آمده است اغلب افراد سيگاري مدعي هستند كه سيگار باعث كاهش عصبانيت و تنش و رفع اضطراب و خستگي و به آرامش رسيدن ميشود. در تحقيقات اغلب ثابت شده است كه شروع و سر آغاز مصرف دخانيات يك جنبه رواني دارد و سيگار تنها بطور موقت و گذرا اضطراب و عصبانيت را كاهش ميدهد ولي ساعاتي بعد همان اضطراب و عصبانيت با شدت بيشتري بروز ميكند.
خطرات سيگار:
احتمال سرطان ريه لب, دهان, حنجره, پانكراس , مثانه, ... با مصرف سيگار افزايش مي يابد. حدود 8% سرطانهاي ريه در رابطه با مصرف طولاني مدت سيگارمي باشند.
2. آمفيزم : تمامي سيگاريها به درجاتي از آمفيزم دچار ميشوند. در اين بيماري ديواره حباب چه هاي ريوي بتدريج از بين رفته و فرد مبتلا به تنگي نفس ميشود. پيشروي اين بيماري بستگي به تعداد سيگار در روز و تعداد روزهايي كه مصرف ميشود دارد
3.برونشيت مزمن: حدود 4/3 موارد علت اين بيماري مصرف سيگار است اين بيماري با دفع خلط فراوان و سرفه شروع ميشود كه ابتدا در فصول سرد سال است و سپس در تمام سال اين علائم ادامه مي يابد.
. سكته مغزي , حدود 4% سكته هاي مغزي در افراد زير 65 سال با مصرف سيگار است.
5. گرفتاري هاي عروق محيطي : گرفتاري هاي عروق دستها و پاها و تنگي شريان اين اندامها در اثر آترواسكلروز يا التهاب عروق ممكن است منجر به قطع عضو يا لنگيدن شود
* چگونه سيگار را ترك كنيم :
- ترك سيگار راحت است يك فرد ممكن است بارها سيگار را ترك كند ولي مهم اينست كه فرد در ترك باقي بماند تا بتواند از اثرات مفيد ترك سيگار بهره مند شود.
- مهمترين عامل در ترك سيگار اراده و تصميم گيري خود فرد است و كمكها و روشهاي ترك سيگار از اهميت درجه دوم برخوردار است
- با توجه به اين كه سيگار از ديدگاه روانكاوي نيازهاي دهاني را ارضا ميكند بنابراين با مصرف تنقلات وآدامس مي توان اين نياز را بر آورده ساخت.
- تا آنجا كه ممكن است چيزي ارزشمند تر از سيگار را جايگزين سيگار كنيد. مثلا سلامتي تان , قلبتان و... ورزش نيز متضمن آرامش و دوري از عصبانيت است با فرا گرفتن
راههاي ايجاد آرامش و كاهش استرسها مانند پياده روي , دوچرخه سواري , شنا و كوه پيمايي ميتوان مصرف سيگار را كنترل كرد.
- در طول ترك سيگار سعي كنيد روشهايي براي حل مشكلات خود فراهم آوريد تا دوباره به سيگار روي نياوريد .
- يك روز تصميم بگيريد كه اصلا سيگار نكشيد و اين تاريخ را براي خودتان ثبت كنيد و بخاطر بسپاريد ولي اگر ترك يك باره سيگار برايتان مشكل است سعي كنيد ابتدا تعداد آن را كم كرده و هر سيگار را نصفه خاموش كنيد. هر بار نسبت به روز قبل تعداد سيگار كمتري بكشيد.
- زماني كه ميل شديد به كشيدن سيگار پيدا ميكنيد از جا بلند شويد , نفس عميق بكشيد, چند قدم راه برويد, به دستها پاها كشش دهيد يا يك نوشيدني مثل آب ميوه ميل كنيد.
بدانيد كه نكته مهم قطع كامل سيگار است چون تعداد كم آن هم مي تواند خطرناك باشد.
مطمئن باشيد اگر بتوانيد يك بار مبارزه كنيد ميتوانيد براي هميشه با عادات بد خود مبارزه كنيد. * نيكوتين موجود در سيگار يك عامل اعتياد آور است و بسيار ي از كساني كه سيگار را ترك كرده اند و بعدا براي سر گرمي يك يا چند سيگار كشيده اند مجددا تبديل به سيگاريهاي قهار شده اند پس بهتر است بعد از ترك سيگار حتي براي سرگرمي هم سيگار كشيده نشود.
در سيـگار حـدود 4000 مـاده شـيمـيايي خطرناك همچونآمونياك، سرب و آرسنيك موجود ميباشد اما مـاده اي كـهسبب ميگردد افراد بدنبال سيگار گرايش يابنـد نـيـكوتـيـناسـت. نيـكوتـيـن از بـرگـهـاي گياه تنباكو بدست مي آيـد.نيكوتين يك آلكولوئيد (شبه قليا) بسـيـار سـمي و روغـنمانند ميباشد. نيكوتين تاثير مضاعف تحريك و سركوب گردر بـدن دارد. يـك نـخ سـيگار حاوي 8 الي 20 ميـلي گـرمنيكوتين است كه تنها 1 ميلي گـرم آن هنـگـام كـشــيدنسيـگــار جذب بدن مي گردد. شايان ذكر است كـه تـنـهـا2 الي 5 ميلي گرم نيكوتين سبب تهوع و استفراغ و تنها60 ميلي گرم از اين ماده مرگ آور ميباشد. راه هاي ورودنيكوتين به بدن 3 طريق ميباشد:
جذب از طريق پوست
جذب از طريق ريه ها
جذب از طريق غشاء مخاطي بيني و دهان
بيـشتـرين جـذب نيـكوتين از طريق استنشاق و آلوئولهاي (كيسـه هاي ريـز هـوايـي كه تبادل گازها در آن ها صورت ميگيرد) ريه مي بـاشد. نيـكوتين پس از ورود به جريان خون مستقيما و سريعا به مغز ميرسد و سپس در تمام بدن منتشر ميگردد. تـنها 10 الي 15ثانيه زمان كافي است كه پس از اولين پك شما به سيگار نيكوتين به مغز شما برســد. مهمتريت اثر نيكوتين نيز بر روي مغز اعمال ميگردد اثراتي كه باعث:
1- احساس لذت و خوشايند از كشيدن سيگار2- احساس تحريك پذيري پس از ترك سيگار
ميگردد. نيمه عمر نيكوتين در بدن 1 ساعت مي بـاشد بـدين مــفهوم كه پس از سپري شدن 6 ساعت از كشيدن سيگار تنها در حدود 0.031 ميليـگرم از 1 ميلي گرم نيكوتين جذب شده در بدن باقي خواهد ماند. بدن از طرق زير از شر نيكوتين خلاص ميگردد:
1- 80 درصد نيكوتين توسط آنزيمهاي كبد تجزيه ميگردد.2- نيكوتين در ششها متابوليزه شده و به كوتينين و اكسيد نيكوتين تبديل ميگردد.3- كوتينين و ديگر مواد متابوليزه و باقي مانده نيكوتين نيزتوسط كـلـيه هـا ----- شده و از طريق ادرار دفع ميگردند.
نيمه عمر كوتينين 24 ساعت ميباشد بنابراين با آزمايش ادرار حتي تا 2 روز بعد قادر مي بـاشيد تشخيص دهيد فرد اخيرا سيگار كشيده يا خير.
برخي افراد كبدشان آنزيم كمتري به مـنـظور تــجزيه نيكوتين ترشح كرده بنابراين اينگونه افراد در روز به تعداد سيگار كمتري براي تداوم اثرات سيگار نيازمندند.
افرادي كه بطور مداوم سيگار مي كشـنـد بـدنشـان نـسبت به نـيكوتين مقاومت حاصل كرده و براي دستيابي به اثرات سيگار به تعداد سيگار بيشتري نياز دارند.
اثرات نيكوتين بر بدن نيكوتين عملكرد بدن و مغز شما را دگرگون ميـكـند. نتيجهنـهايـي متناقض ميباشد: نيكوتين هم نيرو بخش و محركو هم سركوبگر و آرامش دهنـده اسـت. نـيكوتين اثرات زيررا در بدن ايجاد ميكند:
1- نـيـكوتـين سبـب تـرشـح فـوري آدرنالين مي گردد. با اثر آدرنالين هنگامي كـه شـمـا وحشتزده هستيد و يا حالت هجومي پيدا ميكنيد آشنا هستيد: ضربان قــلبتان سريعتر شده، افزايش فشار خون، تنفس سريع و كم عمق، افزايش گلوكز خون، كـاهـش دماي پـوسـت، تحريك سيستم عصبي مركزي. خـود نيـكوتـيـن نـيز به نوبه خـود مـانـع تـرشـح هورمون انسولين ميگردد (انسولين قند خون را كاهش ميدهد) بـنابراين نيكوتين سبب ميـشـود گلوكز بيش از معمول در خون وجود داشته باشد كه بـاعث مـي گــردد شـخـص احساس گرسنگي كمتري كند.
2- نيكوتين متابوليسم پايه را افزايش مي دهد يعني فرد كالري بيشتر از معمول خواهد سوزاند. بنابراين به مرور زمان وزنشان كاهش خواهد يافت.
3- نيكوتين سبب افزايش ترشح استيل كولين مي گردد .افزايش استيل كوليــن باعــث افزايش فعاليتهاي نورونهاي مغزي، بهبود سرعت عمل واكنش شما به محركات، افزايش توانايي تمركز كردن ميشود.
4- افزايش ترشح دپامين: اين همان عاملي است كه به فرد در پـي اسـتـعـمـال سـيگار حس خوشي و نشاط ميدهد.
5- سبب آزاد سازي گلوتامات كه سبب افزايش يادگيري و حافظه مي گردد.
6- افـزايش تـرشـح آنـدروفـيـن. آندروفين يك مسكن درد طبيعي بدن است و خـاصـيـتـي همچون مرفين دارد.
اما در دراز مدت نيكوتين اثرات مخرب زير را بدنبال دارد:
1- فشار خون بالا.2- انسداد عروق خوني و در پي آن سكته قلبي و مغزي.3- كاهش ويتامين C.4- كاهش كارايي سيستم ايمني بدن.5- سرطان دهان، گلو، حنجره و ريه.6- برونشيت و آمفيزم.7- زخم معده.8- كاهش وزن.9- كاهش حواس بويايي و چشايي.10- چين و چروك پوست .11- ناباروري در مردان.
) سيگارها داراى ۴۰۰۰ تركيب شيميايى متفاوت هستند كه ۴۳مورد آن ها سمى هستند و به همين دليل خطر ابتلا به سرطان ، بيمارى قلبى، سكته، عقيم شدن، افزايش فشار خون، مشكلات باردارى، بيمارى هاى لثه، بيمارى هاى دندان، مسدود شدن شريان ها، زخم معده و آب مرواريد چشم را افزايش مى دهد.بسيارى از افراد نمى دانند كه سيگار حتى روى استخوان هاى آنها نيز تأثير مى گذارد و استخوان هاى افراد سيگارى حجم و ضخامت كمترى دارد و همين امر با شكستگى، عدم بهبود سريع و حتى بيمارى پوكى استخوان در آن ها مى شود. افراد سيگارى حتى هنگام راه رفتن و بالا و پايين رفتن از پله نيز دچار مشكل نفس تنگى مى شوند و نمى توانند حتى براى مدت كوتاهى بدوند، اما به محض اين كه سيگار را كنار بگذاريد متوجه تغييرات در بدن خود و نفس كشيدن خود مى شويد و براحتى حتى براى مدت طولانى بدون نفس تنگى مى توانيد بدويد و يا از پله ها بالا و پايين برويد. لازم به ذكر است كه سيگار تنها براى فرد سيگارى مضر نيست و روى اطرافيان كه در كنار وى هستند نيز تأثير مى گذارد. سالانه بيش از ۳۰۰۰ نفر در اثر ابتلا به بيمارى سرطان و بيش از ۵۰ هزار نفر در اثر ابتلا به بيمارى قلبى جان خود را از دست مى دهند در حالى كه حتى يك بار هم سيگار نكشيده اند بلكه با فردى سيگارى زندگى و همنشينى كرده اند. به همين دليل است كه كشيدن سيگار در اماكن عمومى ممنوع شده است.شما الگوى فرزندان جوان خود هستيد،؛ فكر نكنيد كه اگر به فرزند يا نوه خود بگوييد سيگار نكشيد در حالى كه اين رفتار را دائماً از شما مشاهده مى كند، موفق خواهيد شد. خودتان را گول نزنيد زيرا وقتى شما سيگار مى كشيد، اين پيغام را به او انتقال مى دهيد كه خطرناك نيست و ضررى ندارد. تحقيقات نشان داده فرزندان افراد سيگارى ۵ برابر بيشتر از بقيه سيگارى هستند.هزارها دليل مهم ديگر براى ترك سيگار و رهايى از مشكلات و مضرات آن وجود دارد، هيچ وقت ترك عادت هاى بد دير نيست. از همين امروز ترك سيگار را در برنامه خود برنامه دهيد و سعى كنيد هر چه زودتر اين كار را انجام دهيد.
مصرف هر نوع دخانيات مانند سيگار ، پيپ ، قليان ، و چوپق براي سلامتي ضرر دارد .قلب ، عروق و ريه بيشترين آسيب را در اثر استعمال دخانيات پيدا مي کنند. اينجا مختصري در مورد سيگار توضيح مي دهيم :
مضرات سيگار اثرات اشاره مي کنيم :
*سموم موجود در دود سيگار ، باعث سرطانهاي ريه ، گلو، دهان ، مثانه ، کليه و غيره ميشوند .

*مواد موجود در سيگار ، ضربان قلب و فشار خون را بالا مي برد، روي قلب و عروق خوني فشار مي آورد و خطر سکته هاي مغزي را بيشتر ميکند .* با مصرف سيگار خون و اکسيژن کمتري به دستها و پا ها مي رسد و ممکن است باعث سياه شدن و قطع انگشتان شود.
* گاز هاي سمي موجود در سيگار ، بصورت لايه اي ، داخل راههاي تنفسي و ريه ها را مي پوشاند . همانند دوده اي که در دود کش بخاري مي نشيند .* سيگار بروز پوکي استخوان را تسريع مي کند .
* دود سيگار باعث بيماري لثه ها ، خرابي و زرد شدن دندان ها بوي بد دهان وخشکي دهان مي شود .
* افراد سيگاري مزه غذا ها را خوب متوجه نمي شوند .
* سيگار گردش خون را ضعيف مي کند و باعث بد رنگي و چروکيدگي پوست صورت مي شود.
* سيگار يکي از ععل ايجاد ناتواني جنسي در مردان است .
* احتمال پائسگي زود رس در زنان سيگاري بيشتر است .
عليرغم اين همه مضرات چرا بعضي ها سيگار مي کشند ؟
* بسياري از سيگاريها فکر مي کنند سيگار به آنها آرامش مي دهد ؛ اما آيا فردي که دچار عوارض سيگار شده آرامش خواهد داشت ؟
* گروهي نيز ميگويند به کشيدن سيگار عادت کرده اند بنابراين اين کار را ادامه مي دهند .اين افراد بايد بدانند که هر چه تعداد و مدت سيگار کشيدن بيشتر باشد ، عوارض آن شديد تر خواهد بود . از طرف ديگر نبايد نا لميد باشند ؛ زيرا امکان ترک سيگار ، در هر سني وجود دارد . پس در هر زماني که سيگار را ترک کنيد جلوي اثرات تخريبي آن را گرفته ايد .
* بعضي ديگر دوست دارند سيگار بکشند و به سلامتي خود اهميت نمي دهند . اين افراد بايد متوجه باشند که اثرات سرطان زايي و ساير مضرات ناشي از دود سيگار ، براي اطرافيان فرد سيگاري ، بيشتر از خود اوست . دود سيگار افراد سيگاري ، به کودکان و زنان باردار بيشتر از ساير افراد آسيب مي رساند.
چگونه سيگار را ترک کنيم ؟* ابتدا براي ترک سيگار تصميم بگيريد و سپس زمان خاصي را براي اين کار انتخاب کنيد .*راههاي زيادي براي ترک سيگار وجود دارد . براي هر فرد يکي از اين راهها مناسب است . 1- راه اول اين است که از يک روز معين ترک سيگار را شروع کنيد و ديگر اصلا سيگار نکشيد و در اين تصميم خود محکم باشيد . در اين صورت يکباره سيگار را ترک خواهيد کرد . 2- راه دوم اينکه سيگار را کم کم ترک کنيد : براي اين کار مي توانيد :
- ميزان مصرف روزانه سيگار را کم کنيد .- مکان هميشگي سيگار کشيدن را عوض کنيد .- زمان همييشگي سيگار کشيدن را به تاخير بيندازيد .- سيگارتان را وقتي نصفه شد خاموش کنيد .در نهايت سيگار را کاملا کنار بگذاريد .


* اگر نيازي داريد دستهايتان مشغول باشند ، گرفتن قلم ، کليد يا تسبيح در دست را امتحان کنيد .*با ترک سيگار ممکن است ميل شديد به کشيدن سيگار پيدا کنيد ، در اين صورت انجام کارهاي زير مي تواند بشما کمک کند .

-دو بار پشت سر هم يک نفس عميق بکشيد .- يک ليوان آب يا نوشيدني ديگر بنوشيد .- کار ديگري انجام دهيد به عنوان مثال از خانه بيرون برويد و قدم بزنيد .- بضرر هاي سيگار کشيدن فکر کنيد . * اگر کسي به شما سيگار تعارف کرد ، بدون تردديد بگوييد : نه ! من سيگار نمي کشم .*اگر قبلا زياد سيگار ميکشيديد ممکن است براي ترک ، نياز به استفاده از آدامس نيکوتين دار داشته باشيد . در باره چگونگي مصرف آن ، از پزشک يا داروساز استفاده کنيد . * اگر پس از ترک سيگار ، بار ديگر کشيدن سيگار را شروع کرديد ، دلسرد نشويد.در وقت مناسب ديگري مجددا ترک سيگار را شروع کنيد .
برخي از اثرات ترک سيگار
* 20 دقيقه بعد از ترک سيگار ،فشار خون و ضربان قلب به حد طبيعي برميگردد.* 8 ساعت پس از ترک سيگار ،مقدار اکسيژن خون به حد طبيعي برمي گردد.* 24 ساعت پس از ترک سيگار ، اثرات آن از ريه ها کم کم پاک مي شود .*48 ساعت پس از ترک سيگار قدرت چشايي و بويايي بهتر مي شود .* 72 ساعت پس از ترک سيگار ، تنفس راحت تر مي شود . * 2 تا 12 هفته پس از ترک سيگار ، گردش خون بهتر مي شود. * 3 تا 6 ماه بعد از ترک سيگار ، سرفه، خس خس و مشکلات تنفسي خوب مي شود .
*5 سال پس از ترک سيگار ، خطر حمله قلبي نصف يک فرد سيگاري مي شود . * 10 سال پس از ترک سيگار ، خطر سرطان ريه نصف يک فرد سيگاري مي شود و خطر سکته قلبي ، مانند کسي است که هرگز سيگار نکشيده است . سيگار کشيدن نه تنها سلامتي خود فرد را به خطر مي اندازد بلکه تجاوز آشکار به حقوق ديگران به خصوص کودکان است .
مصرف سيگار و پيامدهاي آن
امروزه سيگار به عنوان يكي از مهمترين عوامل مرگ و مير انسان ها و در عين حال تنها علت قابل پيشگيري مرگ و مير و ناتواني در دنيا محسوب مي شود و سالانه جان ميليون ها نفر بر اثر استعمال سيگار به مخاطره مي افتد. آمار افراد سيگاري در دنيا حدود1 ميليارد و200 ميليون نفر است كه800 ميليون نفر از آنان متعلق به كشورهاي در حال توسعه هستند. اين آمار نشان دهنده افزايش روز افزون تعداد افراد سيگاري به ويژه زنان جوان در كشورهاي در حال توسعه است.بر اساس تحقيقات سازمان بهداشت جهاني 6/14 درصد از ايرانيان در فاصله سني15 تا69 ساله سيگار مي كشند.سالانه در دنيا سيگار باعث مرگ4 ميليون و800 هزار نفر مي شود كه اين مرگ و ميرها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر رخ مي دهد. تخمين زده مي شود تا سال2030 ميلادي، سالانه10 ميليون نفر بر اثر استعمال دخانيات جان خود را از دست خواهند داد70 درصد از اين تعداد مربوط به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.در ايران هر سال حدود50 هزار نفر در اثر استعمال سيگار جان خود را از دست مي دهند. هم چنين بالاترين ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان قسمت هاي فوقاني دستگاه تنفس (لب، دهان، حلق) و سرطان قسمت هاي تحتاني دستگاه تنفس (ناي، ريه، برونش) در ميان كشورهاي خاورميانه متعلق به ايران است.حدود80 تا90 درصد سيگاري هاي حرفه اي، قبل از20 سالگي شروع به كشيدن سيگار كرده اند و در اين ميان جوانان15 تا24 ساله بيشتر از ساير سنين براي اولين بار سيگار را تجربه مي كنند. با اين وجود اتخاذ راهكارهايي به منظور پيشگيري از اين معضل ضروري به نظر مي رسد.

يكي از مهم ترين راهكارها براي پيشگيري از اعتياد به سيگار، آموزش نوجوانان در معرض خطر است. دوران مدرسه بهترين زمان برنامه ريزي و آموزش براي جلوگيري از گرايش و اقدام به چنين رفتارهايي مي باشد. چه عواملي باعث گرايش به مصرف سيگار را در نوجوانان مي شود؟ بيشتر دختران و پسران جوان سيگاري معتقدند كه سيگار براي سلامتي آنها مضر نيست. اين نگرش در جواناني كه از كودكي پدر و مادر سيگاري خود را ديده اند و با اين رفتار خو گرفته اند تقويت مي شود. گاهي ترغيب اطرافيان مي تواند عامل اصلي ايجاد اين گرايش در فرد شود. اغلب جوانان در اقشار پايين فرهنگي سيگار را به عنوان وسيله اي براي كسب و ارتقاي جايگاه اجتماعي جدي تر قلمداد كرده و با همين نگرش آن را تجربه مي كنند. گاهي افراد بنا به تصورهاي نادرست خود از آن به عنوان آرام بخشي براي كاهش استرس و اضطراب استفاده مي كنند. آمار نشان مي دهد دو سوم نوجوانان در16 سالگي براي اولين بار، كشيدن سيگار را تجربه كرده اند. ميزان استفاده از سيگار در پسران بيشتر از دختران بوده و پسران در سنين پايين تري كشيدن سيگار را شروع مي كنند. مواد تشكيل دهنده سيگار و مضرات آن سيگار از توتون، كاغذ، مواد نگهدارنده و اسانس تشكيل يافته است. در درجه حرارت بالا تركيبات سيگار تغيير كرده و تبديل به مواد سرطان زا مي شوند. مواد سمي موجود در سيگار عبارتند از تركيبات گازي (مونوكسيد كربن، فرمالدئيد و...) و تركيبات ذره اي (نيكوتين، قطران و...). مونوكسيد كربن حاصل از دود سيگار بعد از ورود به ريه ها، با هموگلوبين خون تركيب شده و جاي اكسيژن را مي گيرد. به عبارتي هموگلوبين به جاي تركيب با اكسيژن با مونوكسيدكربن اتصال بربرنامه كرده و به طبع آن اكسيژن كمي به اعضاي بدن خواهد رسيد. نتيجه اين كمبود اكسيژن، خستگي، ضعف عضلاني و مشكلات تنفسي مي باشد. بدن براي مقابله با اين وضعيت گلبول قرمز بيشتري توليد مي كند تا از اين طريق كمبود اكسيژن خود را جبران كند و اين حالت منجر به غلظت خون و يا پلي سايتمي مي شود. از ميان عوامل ذره اي سيگار، نيكوتين تنها بخش اعتيادآور سيگار است. نيكوتين با تاثير روي سيستم قلبي و عروقي، به بالا رفتن فشار خون و افزايش ضربان قلب كمك كرده و اين امر موجب بروز بيماري هاي قلبي عروقي خواهد شد. نيكوتين هم چنين روي سيستم اعصاب مركزي اثر گذاشته و باعث لرزش، تشنج، فلج عضلات و مرگ مي شود. بسياري از افراد به ويژه جوانان بر اين باورند كه مصرف قليان بي ضرر است و وجود آب در قليان را دليلي بر بي خطر بودن آن مي دانند. اين تصور نه تنها به هيچ عنوان درست نيست بلكه اسانس هايي كه به تنباكو هاي امروزي اضافه مي شود كاملاً سرطان زا هستند. تاثير سيگار بر تمامي ارگان هاي بدن به نحوي است كه تقريباً هيچ ارگاني را نمي توان يافت كه از آثار سو سيگار در امان باشد. قربانيان مصرف سيگار
امروزه از هر3 نفر كه مي ميرند يك نفر مبتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي هستند. سيگار اصلي ترين عامل ايجاد كننده اين بيماري است. بيماري هاي قلبي نظير انسداد عروق قلب و سكته قلبي جان تعداد زيادي از مردم را تهديد مي كند. در سال2000 ميلادي، 5 ميليون نفر بر اثر استعمال سيگار جان باختند. از اين تعداد افراد حدود 7/2 ميليون نفر در اثر ابتلا به بيماري هاي قلبي و عروقي حاصل از مصرف سيگار جان باختند، يك ميليون نفر در اثر ابتلا به بيماري هاي ريوي جان خود را از دست دادند و850 هزار نفر در اثر ابتلا به سرطان ريه درگذشته اند. بيماري هاي حاصل از مصرف سيگار مصرف1 تا14 نخ سيگار در روز احتمال ابتلا به سرطان ريه را8 برابر مي كند و اگر اين تعداد سيگار مصرفي به25 نخ در روز برسد، احتمال ابتلا به سرطان ريه25 برابر خواهد شد. اگر شخصي علاوه بر سيگار از الكل و پيپ هم استفاده كند شانس ابتلا به سرطان ريه، لب، دهان، گلو در وي دو چندان مي شود.
كشيدن سيگار شايع ترين عامل شناخته شده اي است كه با برونشيت مزمن و آمفيزم ارتباط دارد.90 درصد بيماراني كه بيماري مزمن ريوي دارند، مصرف كنندگان قبلي يا فعلي توتون هستند. كشيدن سيگار براي مدت طولاني حركت مژك هاي سلول هاي اپيتليال تنفسي را مختل كرده و شخص را مستعد ابتلا به بيماري هاي ريوي مي كند. بيماري هاي ريوي حاصل از استعمال سيگار مي تواند، تمامي ارگان هاي بدن را درگير كند. وظيفه مهم ريه، رساندن اكسيژن به تمام اعضاي بدن است. به اين ترتيب كه فقر اكسيژن، بيماري ها و ناتواني هاي زيادي ايجاد مي شود. سيگار نه تنها باعث افزايش انواع بيماري ها وسرطان هاي ريه مي شود بلكه احتمال ابتلا به سرطان هايي نظير پانكراس، كليه، كبد، خون، معده، مثانه، دهان، لب و گلو نيز چند برابر مي كند. يكي از اعضاي حياتي كه در اثر مصرف سيگار دچار اختلال عملكرد مي شود مغز است. بر اثر كاهش اكسيژن مغز، احتمال ابتلا به آلزايمر (از دست دادن حافظه، عدم تشخيص زمان، مكان و جهت و ...) دو برابر افراد عادي مي شود. هم چنين سيگار باعث از دست دادن بافت استخواني شده و پوكي استخوان و شكستگي هاي استخوان را نيز افزايش مي دهد. با مصرف سيگار، جريان خون در دهان كاهش يافته و احتمال ابتلا به بيمارهاي دهان و دندان نيز افزايش مي يابد. به طوري كه آمار نشان مي دهد افراد سيگاري بيشتر از افراد عادي دندان هاي خود را از دست مي دهند، رنگ دندان هايشان تيره مي شود و بيماري هاي دهان و دندان به صورت شديدي در آنها بروز مي كند. حتي در كاشت دندان نيز افراد سيگاري با شكست بيشتري مواجه مي شوند. به علت عدم اكسيژن رساني مناسب، ترميم زخم در افراد سيگاري با80 درصد تاخير صورت مي گيرد. بنابراين در صورت انجام عمل جراحي، اين افراد بايد بسيار مراقب زخم و عفونت ناشي از عمل جراحي باشند. به علت افت جريان خون پوستي و اثري كه سيگار بر روي آنزيم هاي پوستي دارد، پوست افراد سيگاري تيره تر و داراي چين و چروك بيشتري هستند. هم چنين سيگار مهم ترين عامل بروز سرطان معده و مري بوده و در بروز بيماري هاي چشم نظير آب مرواريد نيز موثر است. با توجه به رشد روز افزون تعداد زنان جوان سيگاري در سال هاي نه چندان دور با يك اپيدمي سرطان ريه در زنان جوان روبرو خواهيم شد. زيرا زنان سيگاري دو برابر مردان سيگاري شانس ابتلا به سرطان ريه را دارند. زناني كه سيگار مي كشند، بيشتر در معرض حملات قلبي، انواع سرطان ها و مشكلات دهان و ريه برنامه دارند. آمار نشان مي دهد كه از سال1987 به بعد سرطان ريه حتي بيشتر از سرطان سينه جان زنان را در معرض خطر برنامه داده است. سيگار روي باروري زنان نيز تاثير داشته و حتي در طي حاملگي احتمال زايمان زودرس، مرگ جنين و تولد نوزاد با وزن كم را افزايش مي دهد. زناني كه علاوه بر سيگار از قرص هاي ضد باروري نيز استفاده مي كنند، ده برابر افراد عادي دچار حمله قلبي مي شوند. سيگار علاوه بر فرد سيگاري به اطرافيان و افراد خانواده او آسيب هاي فراوان مي رساند و آنها ناخواسته مبتلا به بيماري هايي به مراتب شديدتر از بيماري هاي فرد سيگاري مي شوند. تحقيقات انجام شده حاكي است كه برونشيت مزمن، عفونت ريه، آسم و ساير بيماري هاي مزمن ريوي در بچه هايي كه والدين آنها سيگار مي كشند بيشتر ديده مي شود. و حتي شانس ابتلا به سرطان هاي مختلف نيز در اين بچه ها بالاتر است. بسياري از اطرافيان فرد سيگاري از تحريك چشم ها، بيني، گلو، كاهش عملكرد ريه، افزايش ابتلا به آسم و شدت حملات آن شكايت دارند. آزمايشات نشان مي دهد كه احتمال ابتلا به بيماري هاي عروق قلبي در سيگاري هاي غير فعال (افراد در معرض دود سيگار) بيشتر است. سالانه ميليون ها نفر در سراسر جهان در معرض ابتلا به بيماري هاي عروق قلبي هستند اين افراد مستعد ابتلا به سرطان هاي مختلف، به ويژه سرطان ريه نيز هستند. ترك سيگار همان طور كه گفته شد مصرف سيگار به مدت طولاني تغييرات مخربي در ريه ايجاد مي كند. بعد از ترك سيگار از روند تخريب ريه جلوگيري شده و ريه به تدريج شروع به ترميم خود مي كند و در نتيجه احتمال ابتلا به سرطان ريه و پيشرفت سرطان ريه كم تر مي شود. ترك سيگار علاوه بر كاهش سرطان ريه، احتمال ابتلا به سرطان هاي قسمت هاي ديگر، بيماري هاي عروقي، مغزي و تنفسي را نيز از بين مي برد. به علت اعتيادآور بودن نيكوتين موجود در سيگار براي ترك سيگار اقدامات خاصي بايد انجام گيرد. قدم اول براي ترك سيگار ايجاد آمادگي در فرد سيگاري است. ابتدا بايد تاريخ مشخصي براي ترك سيگار تعيين شود. - در صورت امكان با يكي از دوستان سيگاري خود مشورت كرده و هر دو همزمان با هم اقدام به ترك كنيد. - توجه داشته باشيد چرا اقدام به ترك مي كنيد و در چه زماني مي خواهيد به طور كامل سيگار را كنار بگذاريد.
- كارهايي كه در حين انجام آنها سيگار كشيده مي شود مشخص كنيد. به عنوان مثال رانندگي. - سعي كنيد عادت هاي ناخودآگاه خود را كه در حين مصرف سيگار انجام مي دهيد، تغيير دهيد. (مثلاً سيگار را در جاي ديگري نگه داريد، در جيب ديگر شلوار يا كت و يا با دست ديگر سيگار بكشيد.) - وقتي در حال كشيدن سيگار هستيد، هيچ كار ديگري انجام ندهيد و فقط به سيگار فكر كنيد. - فقط در جاي خاصي سيگار بكشيد و هيچ گاه در منزل سيگار نكشيد. خود را مقيد كنيد كه فقط در بالكن و يا حياط اقدام به كشيدن سيگار كنيد. - هر گاه هوس كرديد سيگار را روشن كنيد، چند دقيقه استقامت كنيد وسعي كنيد به جاي كشيدن سيگار كار ديگري انجام دهيد. به عنوان مثال يك ليوان آب خنك بخوريد ويا آدامس بجويدو يا از آبنبات و يا خلال دندان استفاده كنيد. - سيگار را در زمان مشخصي خريداري كرده و سعي كنيد نوع سيگار مصرفي را به سيگاري كه علاقه اي به آن نداريد تغيير دهيد. - اواخر هر روز در صورت نكشيدن سيگار به خود پاداش دهيد. مثلاً يك فيلم زيبا و يا يك غذاي خوشمزه. - سعي كنيد ورزش كنيد، به ويژه پياده روي ويا دوچرخه سواري. - به نتايج مثبت ترك سيگار فكر كنيد. اين كه چقدر به خود و خانواده اتان علاقه داريد و به سلامت آنها اهميت مي دهيد. افكار مثبت به شما كمك زيادي خواهند كرد. - به طور منظم غذا بخوريد. زيرا گاهي احساس گرسنگي با هوس سيگار كشيدن اشتباه مي شود. - ظرفي را در نظر بگيريد و پولي كه هر هفته با آن سيگار مي خريديد، در آن بياندازيد. - اجازه دهيد تمام افراد خانواده، دوستان و آشنايان بدانند كه شما در حال ترك سيگار هستيد، زيرا افراد زيادي از شما حمايت خواهند كرد. - خيلي از دوستان سيگاري شما مايلند بدانند شما چطور موفق به ترك آن شده ايد، با آنها صحبت كنيد. در حقيقت افرادي كه به مدت طولاني موفق به ترك سيگار شده اند، از حمايت قوي دوستان و خانواده برخوردار بوده اند. - اگر احياناً گاهي سيگار كشيديد، نگران نشويد، اغلب كساني كه موفق به ترك كامل شده اند چند بار اقدام به ترك كرده اند.
در هر صورت با توجه به اثر اعتياد آور نيكوتين، با قطع مصرف سيگار، علائمي به صورت تحريك پذيري، عدم تمركز، افزايش اشتها و هوس كشيدن سيگار به وجود خواهد آمد. اين مسائل كاملاً طبيعي و البته زود گذر است. براي كمتر شدن اين علائم، مي توان نيكوتين سيگار را با روش هاي ديگر جايگزين كرد. روش NRT (Nicotin Replacement Therapy) جايگزين كردن نيكوتين سيگار با منابع ديگري غير از سيگار است. آسان ترين روش ترك سيگار استفاده از آدامس نيكوتين و يا برچسب هاي پوستي نيكوتين است كه فرد در هنگام هوس سيگار مي تواند از آنها استفاده كند و به دليل تغيير رفتار سيگار كشيدن كمك زيادي به فرد مي كند. البته روش هاي ديگري نظير استفاده از اسپري هاي نيكوتين نيز وجود دارد كه توسط پزشك بايد تجويز شود. هدف اصلي NRT از بين بردن رفتار سيگار كشيدن است. گرچه اعتياد به نيكوتين ممكن است مدتي باقي بماند، اما براي ترك سيگار نيكوتين جايگزين را نيز به تدريج بايد قطع كرد.

◊ نیکوتین و مضرات آن در سيـگار حـدود 4000 مـاده شـيمـيايي خطرناك همچون آمونياك، سرب و آرسنيك موجود ميباشد اما مـاده اي كـه سبب ميگردد افراد بدنبال سيگار گرايش يابنـد نـيـكوتـيـناسـت. نيـكوتـيـن از بـرگـهـاي گياه تنباكو بدست مي آيـد. نيكوتين يك آلكولوئيد (شبه قليا) بسـيـار سـمي و روغـنمانند ميباشد. نيكوتين تاثير مضاعف تحريك و سركوب گر در بـدن دارد. يـك نـخ سـيگار حاوي 8 الي 20 ميـلي گـرمنيكوتين است كه تنها 1 ميلي گـرم آن هنـگـام كـشــيدن سيـگــار جذب بدن مي گردد. شايان ذكر است كـه تـنـهـا2 الي 5 ميلي گرم نيكوتين سبب تهوع و استفراغ و تنها 60 ميلي گرم از اين ماده مرگ آور ميباشد. راه هاي ورودنيكوتين به بدن 3 طريق ميباشد: • جذب از طريق پوست • جذب از طريق ريه ها • جذب از طريق غشاء مخاطي بيني و دهان بيـشتـرين جـذب نيـكوتين از طريق استنشاق و آلوئولهاي (كيسـه هاي ريـز هـوايـي كه تبادل گازها در آن ها صورت ميگيرد) ريه مي بـاشد. نيـكوتين پس از ورود به جريان خون مستقيما و سريعا به مغز ميرسد و سپس در تمام بدن منتشر ميگردد. تـنها 10 الي 15ثانيه زمان كافي است كه پس از اولين پك شما به سيگار نيكوتين به مغز شما برســد. مهمتريت اثر نيكوتين نيز بر روي مغز اعمال ميگردد اثراتي كه باعث: 1- احساس لذت و خوشايند از كشيدن سيگار 2- احساس تحريك پذيري پس از ترك سيگار ميگردد. نيمه عمر نيكوتين در بدن 1 ساعت مي بـاشد بـدين مــفهوم كه پس از سپري شدن 6 ساعت از كشيدن سيگار تنها در حدود 0.031 ميليـگرم از 1 ميلي گرم نيكوتين جذب شده در بدن باقي خواهد ماند. بدن از طرق زير از شر نيكوتين خلاص ميگردد: 1- 80 درصد نيكوتين توسط آنزيمهاي كبد تجزيه ميگردد. 2- نيكوتين در ششها متابوليزه شده و به كوتينين و اكسيد نيكوتين تبديل ميگردد. 3- كوتينين و ديگر مواد متابوليزه و باقي مانده نيكوتين نيزتوسط كـلـيه هـا ----- شده و از طريق ادرار دفع ميگردند. • نيمه عمر كوتينين 24 ساعت ميباشد بنابراين با آزمايش ادرار حتي تا 2 روز بعد قادر مي بـاشيد تشخيص دهيد فرد اخيرا سيگار كشيده يا خير. • برخي افراد كبدشان آنزيم كمتري به مـنـظور تــجزيه نيكوتين ترشح كرده بنابراين اينگونه افراد در روز به تعداد سيگار كمتري براي تداوم اثرات سيگار نيازمندند. • افرادي كه بطور مداوم سيگار مي كشـنـد بـدنشـان نـسبت به نـيكوتين مقاومت حاصل كرده و براي دستيابي به اثرات سيگار به تعداد سيگار بيشتري نياز دارند.
اثرات نیکوتین در بدن
نيكوتين عملكرد بدن و مغز شما را دگرگون ميـكـند. نتيجه نـهايـي متناقض ميباشد: نيكوتين هم نيرو بخش و محرك و هم سركوبگر و آرامش دهنـده اسـت. نـيكوتين اثرات زيررا در بدن ايجاد ميكند: 1- نـيـكوتـين سبـب تـرشـح فـوري آدرنالين مي گردد. با اثر آدرنالين هنگامي كـه شـمـا وحشتزده هستيد و يا حالت هجومي پيدا ميكنيد آشنا هستيد: ضربان قــلبتان سريعتر شده، افزايش فشار خون، تنفس سريع و كم عمق، افزايش گلوكز خون، كـاهـش دماي پـوسـت، تحريك سيستم عصبي مركزي. خـود نيـكوتـيـن نـيز به نوبه خـود مـانـع تـرشـح هورمون انسولين ميگردد (انسولين قند خون را كاهش ميدهد) بـنابراين نيكوتين سبب ميـشـود گلوكز بيش از معمول در خون وجود داشته باشد كه بـاعث مـي گــردد شـخـص احساس گرسنگي كمتري كند. 2- نيكوتين متابوليسم پايه را افزايش مي دهد يعني فرد كالري بيشتر از معمول خواهد سوزاند. بنابراين به مرور زمان وزنشان كاهش خواهد يافت. 3- نيكوتين سبب افزايش ترشح استيل كولين مي گردد .افزايش استيل كوليــن باعــث افزايش فعاليتهاي نورونهاي مغزي، بهبود سرعت عمل واكنش شما به محركات، افزايش توانايي تمركز كردن ميشود. 4- افزايش ترشح دپامين: اين همان عاملي است كه به فرد در پـي اسـتـعـمـال سـيگار حس خوشي و نشاط ميدهد. 5- سبب آزاد سازي گلوتامات كه سبب افزايش يادگيري و حافظه مي گردد. 6- افـزايش تـرشـح آنـدروفـيـن. آندروفين يك مسكن درد طبيعي بدن است و خـاصـيـتـي همچون مرفين دارد. اما در دراز مدت نيكوتين اثرات مخرب زير را بدنبال دارد: 1- فشار خون بالا. 2- انسداد عروق خوني و در پي آن سكته قلبي و مغزي. 3- كاهش ويتامين C. 4- كاهش كارايي سيستم ايمني بدن. 5- سرطان دهان، گلو، حنجره و ريه. 6- برونشيت و آمفيزم. 7- زخم معده. 8- كاهش وزن. 9- كاهش حواس بويايي و چشايي. 10- چين و چروك پوست . 11- ناباروري در مردان.ایروبیک

1:Cancer Gene Therapy : Past Achievements and Future Challenges -2000

2:

استعمال دخانيات سبب افزايش ضربان قلب و در نتيجه کار قلب مي شود و فشار خون را هم بالا مي برد .


◄◄ تاپیـــک جـــامـــع جـــراحـــیـــهای زیـــبـــایـــی ►►
همينطور سيگار با اثر رايشان شرایط انعقادي و نيز تغليظ خون ، احتمال تشکيل لخته و بسته شدن سرخرگها را افزايش مي دهد .


همه چیز درباره ی ســـــویـــــــــا
افزون بر اين ، سيگار با اثر بر رايشان رگهاي کوچک ،خونرساني به بخشهاي انتهايي اندام ها را مختل مي نمايد و اين عارضه در افراد ديابتي که گرفتاري اعصاب محيطي نيز دارند ، بسيار مهم هست و خطر قطع عضو را باز هم افزايش مي دهد اين آثار جدي از آثار سرطان زايي سيگار هست .که موجب ناتواني و مرگ خواهد شد .


بیماری های فصل گرما
امروزه سيگار مهمترين علت قابل پيشگيري سرطان بشمار مي رود .
يگاريها در دهه سوم و چهارم زندگي خود 5 برابر ديگران احتمال ابتلا به حمله قلبي دارند يكسال پس از ترك سيگار خطر بيماري عروق قلب نصف ميشود و 15 سال پس از ترك ، خطر نسبي مرگ ناشي از بماري قلبي به حد افراد غيرسيگاري مي رسد تنگي نفس ، تپش قلب و افزايش فشارخون از اثرات قلبي زودرس هستعمال دخانيات هست

هستعمال سيگار به تنهايي خطر بيماري عروق قلبي را بطور متوسط 2 برابر مي كند سيگار عامل 21 % بيماريهاي قلبي كشنده هست دود سيگار مرگ و مير ناشي از بيماريهاي قلبي را براي همسران و فرزندان افراد سيگاري 3/1 برابر مي كند اضطراب خطر سكته قلبي مجدد را دو برابر و مزگ را 3 برابر مي كند افسردگي در 25 % بيماران دچار ناراحتي قلبي حاد ديده مي شود و مرگ ومير اونان را 4 برابر مي كند

سيكار كشيدن از راههاي مختلفي بر قلب تأثير مي گذارد .


آناتومی جانوران
دود سيگار محتايشان نيكوتين كه يك ماده شديداً اعتياد آور هست ، مي باشد.نيكوتين سه اثر فوري در بدن دارد .


فلش های جالب از دنیای زیست شناسی
ضربان در حال هستراحت قلب را افزايش مي دهد، فشار خون را موقتاً بالا مي برد و رگهاي خوني را منقبض مي كند .برخلاف افزايش ضربان قلب ناشي از فعاليت بدني ، افزايش ضربان قلب به دليل نيكوتين ، حتي وقتي كه فرد در حال هستراحت هست ادامه مي يابد.


Encyclopedia of Healthcare Information Systems
دود سيگار محتايشان مونو كسيد كربن هست كه وقتي كه هستنشاق مي شود ، منجر به كاهش توزيع اكسيژن به مغز ، قلب و ساير قسمتهاي بدن مي شود .به علاوه سيگار كشيدن مي تواند با كاهش خونرساني و اكسيژن رساني به جنين منجر به عوارضي در حاملگي مي شود.

مونو كسيد كربن ميزان اكسيژن در دسترس قلب را كاهش مي دهد .

و به افزايش چربي در لايه داخلي شريان ، وضعيتي كه معروف به تصلب شرايين هست كمك مي كند .

در نهايت ،رگهاي خوني ، سفت تر و باريك تر مي شود و جريان خون كاهش مي يابد .

گاهي يك لخته تشكيل مي شود و جريان خون را مي بندد .اين انسداد علت عمده سكته قلبي و مغزي هست .

سيگاريها مشكلات مزمن بهداشتي زيادي مانند سرفه ، كوتاهي نفس و عفونتهاي مكرر تنفسي را تجربه مي كنند .به علاوه سيگار كشيدن ، منجر به مشكلات جدي دراز مدت مانند بيماري قلبي ، بيماريهاي ريايشان مثل آمفيزم و سرطانهاي دهان و ريه مي شود.

آمار نشان مي دهد افرادي سيگاري تصميم به سيگار كشيدن را از اوايل زندگي مي گيرند.

تقريباً 80 % كل افراد سيگاري ، سيگار كشيدن را از سن زير 18 سال آغاز كرده اند .بسياري از اونها در اون سن تبديل به سيگاريهاي دائمي شده اند.متوسط سن اولين سيگار كشيدن 5/14 سالگي هست ( در آمريكا ).

بچه ها از بالغيني كه در اطراف اونها سيگار مي كشند ، افراد هم تراز شان و محيط ، مانند تبليغات و فيلمهاي سينمايي، براي هستفاده از تنباكو تأثير مي گيرند .

به دليل اينكه نيكوتين موجود در سيگار اعتياد آور هست ،نيمي از افرادي كه سيگار را تجربه مي كنند تبديل به سيگاريهاي دائم مي شوند
سيگار: كشيدن سيگار احتمال ابتلا به بيمارى قلبى را ۲ يا ۳ برابر مى كند.

در واقع فردى كه كمتر از ۵۰ سال دارد و سيگار مى كشد، نسبت به يك فرد غير سيگارى احتمال ابتلا به بيمارى عروق كرونرى قلب در او ۵ برابر مى شود.

اين امر دلايل مختلفى دارد.

نيكوتين موجود در دود سيگار با آزاد كردن هورمون هسترس آدرنالين سبب زياد شدن ضربان قلب و فشار خون و افزايش نياز قلب به اكسيژن مى شود.

مونواكسيد كربن موجود در توتون با خارج كردن اكسيژن از جريان خون مانع رسيدن اكسيژن به قلب مى شود.

ساير مواد شيميايى موجود در سيگار سبب آزاد شدن راديكال هاى آزاد مى شوند.

همان طور كه قبلاً فرموده شد اين راديكال هاى آزاد مولكول هاى مضرى هستند كه سبب پيشرفت عارضه آترواسكروز مى شوند.
دود سيگار به ايشانژه نيكوتين اون اثر بسيار زيان‏آور بر دستگاه عروق خونى دارند وباعث انقباض عروق به ايشانژه سرخرگهاى موئين مى‏شوند و در نتيجه جريان خون درانتهاى اندامها بسيار ضعيف مى‏گردد.

دست‏ها، به ايشانژه پاها خصوصا در هواى سرد به‏سرعت كرخت و حتى كبود «سيانوزه‏» مى‏شوند اما چند هفته پس از ترك سيگار اين‏عوارض نيز برطرف مى‏شوند و در دست و پا گرمى طبيعى احساس مى‏گردد كه اين امرنتيجه بهبود جريان خون در اندامهاست.شفرمود‏آور اين كه ترك سيگار در بارورى مردان نيز موثر هست.

اين بهبود در عرض يك‏ماه مشاهده مى‏شود ظرفيت ريه‏ها نيز در ظرف شش ماه پس از ترك سيگار بهبود مى‏يابد.به طورى كه ذكر شد، سيگار اثر نامطلوب بر عروق قلب و مغز دارد و در نتيجه‏حمله‏هاى قلبى و سكته‏هاى مغزى در سيگاريها بيش از ساير افراد هست.(فراموش نشود كه در اين مقاله سيگار نماينده تمام اقسام دخانيات هست از قبيل‏غليان، چپق، پيپ، جايشاندن توتون و غيره) اما پس از ترك سيگار اين نابرابرى از بين‏مى‏رود.

سكته‏هاى مغزى، حمله قلبى و عوارض عروقى تقريبا به اندازه غير سيگاريهامى‏گردد.بنابر پژوهش‏هاى گسترده در اروپا و آمريكا، اين امر به ثبوت رسيده هست كه‏عوارض نامطلوب سيگار بر قلب پس از ترك سيگار از بين مى‏روند بنابراين سيگاريهانبايد نااميد گشته و ناراحتيهاى قلبى و عروقى خود را غير قابل درمان بدانندبلكه بايد مطمئن باشند كه پس از ترك سيگار وضع قلبى و مزاجى‏شان بهبود كلى خواهديافت و به احتمال قريب به يقين به حالت نخست‏بر خواهد گشت.

آمار نشان مى‏دهدكسانى كه سيگار را ترك مى‏كنند، صرفنظر از مدت و شدت اعتياد، خيلى كمتر ازافرادى كه هنوز به كشيدن سيگار ادامه مى‏دهند، دچار سكته‏هاى قلبى و مغزى و ديگرعوارض مى‏گردند.


3:


4:

سلام Dianella جان می خواستم ببینم آیا قلیان که حتما خودتون می دونید تو محدوده سنی جوانان و نو جوانان جدیدا خیلی رواج پیدا کرده مضراتی مانند سیگار داره و یا بدتره و...!!! ؟

5:

اتفاقا حسام جان يه بار شنيدم از اخبار كه قليان (قليون!! ) از سيگار هم فوق العاده مضر تره.

چون دود سيگار به بيرون فرستاده ميشه ولي انگار ساختار ظرف قليان طور هست كه موقع كشيدن بخشي از دود اون هم وارد دستگاه تنفسي ميشه و به خاطر همين مواد سمي كه در نتيجه هستفاده از قليون (!) متوجه ريه ها ميشه به مراتب از سيگار هم بيشتره.


6:

قليان باعث ورود اب به ريه ميشه .

و اين يعني عفونت ريه و سپس مدتي فاتحه .....


7:

متشكر از دوست گلم بهروز ...

سیگار حجم اكسیژن ریه‌ها را كاهش می‌دهد

نیكوتین موجود در سیگار عامل ایجاد كننده وابستگی فرد و دارویی هست كه برای بیماران اعصاب هستفاده می‌شود.دكتر محمد جواد خدایار، سم شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی جندی‌شاپور اهواز، اظهار كرد: « یكی از معضلاتی كه امروزه با اون سروكار داریم پناه بردن جوانان‌ از مشكلات به مصرف سیگار و دخانیات هست كه لازم هست این امر مورد رسیدگی و نظارت برنامه گیرد.»
وی با بیان این كه با سوختن توتون خیلی از مواد سرطانزا ( كارسینوژن) به وجود می‌آید، فرمود:« سیگار كشیدن، با بالا بردن فشار خون و تاثیر بر دیواره عروق منجر به بروز بیماریهای قلبی و ریوی می‌شود.»
خدایار متذكر شد:« سیگار حجم اكسیژن ریه‌ها را كاهش می‌دهد و كارایی ریه را به این طریق پایین می‌آورد.»
این سم‌شناس با اشاره به این كه مصرف سیگار منجر به بروز سكته‌های قلبی و مغزی و آسیب‌رساندن به بافت ریه می‌شود، یادآور شد:« هستیل كولین ماده‌ای هست كه بر بسیاری از نواحی بدن اثر می‌كند ( چه در سیستم عصبی مركزی و یا محیطی ) و نیكوتین با جایگزین شدن در پایانه‌های عصبی مخصوصا در افراد دارای بیماریهای زمینه‌ای ( دیابت و بیماریهای قلب و عروق) منجر به تشدید عوارض می‌شود.»

8:

سیگار کشیدن پیر پوستی را تشدید می‌کند
با بالا رفتن سن روند پیری در قسمتهای مختلف بدن از جمله قلب، کلیه و هستخوانها بوجود می‌آید، پوست نیز یکی از قسمتهایی هست که ممکن هست با افزایش سن، این روند فیزیولوژیک در اون ایجاد شده و فرد دچار پیرپوستی شود.
دکترعلی ابراهیمی متخصص بیماریهای پوست و مو در خصوص پیرپوستی، اظهار كرد: این روند فیزیولوژیک اصلا قابل کنترل نیست، زیرا عملکرد سلولها به مرور وقت کم می‌شود و این امری هست که برای تمام افراد رخ می‌دهد.


وی با بیان این که شرایط خارجی نیز می‌توانند در ایجاد پیرپوستی نقش داشته و باعث تشدید پیرپوستی شوند، تصریح کرد: آفتاب مهمترین این شرایط هست که می‌تواند نقش عمده‌ای در تشدید علائم پیری پوست داشته باشد و به همین دلیل هست که پوست صورت، دست و گردن افراد پیر که بیشتر در معرض نور آفتاب هست، عموما چین و چروک بیشتری دارد و اثرات پیری در این نواحی بارزتر از دیگر نواحی بدن دیده می‌شود.


ابراهیمی هستعمال سیگار و دخانیات را دومین عامل خارجی تشدید کنده پیرپوستی دانست و فرمود: این شرایط بر روی فاکتورهایی از پوست تاثیر می گذارد و سلولهای پوست را آزرده می‌کند.


این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، برنامه گرفتن در معرض اشعه ایکس، هسترسها و فشارهای روحی و نوع تغذیه را نیز در چروک شدن و تشدید پیری پوست مؤثر دانست و اضافه کرد: کنترل شرایط خارجی در جلوگیری از ایجاد پیرپوستی بسیار مهم و موثر هست.


این متخصص بیماریهای پوست و مو اضافه کرد: با توجه به این که مهمترین عامل خارجی ایجاد نماينده پیری پوستی نورآفتاب هست، رعایت مواردی همچون انجام کارهای غیرضروری قبل از ساعت ۹ صبح و یا سپس ساعت چهارتا پنج بعدازظهر(مواقعی که شدت نور آفتاب کم هست) و هستفاده از ضد آفتاب ها در کنترل پیرپوستی حائز اهمیت هست.


ابراهیمی با بیان این که خوردن مواد سرخ کردنی نیز گاهی می تواند به پوست آسیب برساند و ایجاد مشکل کند، عنوان کرد: از سوی دیگر مصرف سبزیها و میوه‌های تازه باعث شادابی پوست می‌شود.


9:

‪Cigarette smoke blocks cells' healing ability By Megan Rauscher‬ به فرموده دانشمندان، دود سيگار با مسدود كردن توانايي عادي سلول‌هاي طبيعي سينه در ترميم خود مي‌تواند اونها را به سلول‌هاي سرطاني تبديل كند كه با گذشت وقت اين امر موجب ابتلا به سرطان سينه مي‌شود.

خبر از ایرنا.
‪Cigarette smoke can transform normal breast cells into cancerous cells‬ ‪by blocking their normal ability to repair themselves.

Over time this‬ ‪could lead to the development of breast cancer, scientists from the‬ .‪University of Florida in Gainesville report‬ پايگاه اينترنتي رايشانترز به نقل از دانشمندان دانشگاه "فلوريدا" در "گينزايشانل" نقل داد: سيگار كشيدن بطور قابل توجهي خطر ابتلاي فرد به بيماري قلبي، سرطان دهان، حلق، حنجره، مري، لوزالمعده، كليه، مثانه و گردن رحم را افزايش مي‌دهد.


‪Smoking cigarettes substantially increases a person's risk of‬ ,‪developing heart disease, as well as cancer of the mouth, pharynx‬ .‪larynx, esophagus, pancreas, kidney, bladder and uterine cervix‬ اما اين موضوع كه آيا سيگار كشيدن موجب افزايش خطر ابتلا به سرطان سينه مي‌شود يا خير همچنان مورد اختلاف هست.


‪Whether cigarette smoking increases the risk of breast cancer risk‬ .‪remains controversial‬ مطالعاتي كه ارتباط ميان توتون و سرطان سينه را بررسي كرده‌اند يا به بين اين دو ارتباطي نيافته‌اند و اگر ارتباطي كشف كرده‌اند، بسيار ضعيف بوده هست.

اما اكثر مطالعات انجام شده رايشان تنها يك بخش از مواد شيميايي توتون متمركز بوده‌اند.


گروه تحقيقاتي "گينزايشانل" در تحقيق خود از دود غليظ سيگار و يا قطران (جرم توتون) كه شامل تمام مواد شيميايي موجود در دود سيگار هست، هستفاده كردند.

‪ ۸۱‬مولفه از اين مولفه‌ها در طبقه سرطان زا برنامه گرفته‌اند.


دكتر "ساتيا نارايان" فرمود: "استفاده از دود غليظ سيگار با وضعيت سيگار كشيدن انسان‌ها تشابه دقيقتري دارد.


نارايان و همكارانش دريافتند كه سلول‌هاي اپيتليال سينه پس از برنامه گرفتن در معرض دود غليظ سيگار دچار جهش‌هايي شدند كه از ايشانژگي‌هاي بدخيمي هست.


در تحقيق گينزايشانل همينطور سازوكاري را كه دود سيگار از طريق اون سلول‌هاي طبيعي سينه را به سلول‌هاي سرطاني تبديل مي‌كند، به دقت تشريح مي‌كند.


در اين تحقيق آمده هست دود سيگار "موجب آسيب ديدن دي.ان.اي مي‌شود و هموقت به توان سلول براي ترميم دي.ان.اي لطمه مي‌زند و احتمالا به جهش و دگرگوني سلول‌هاي اپيتليال سينه منجر مي‌شود.


نارايان فرمود وقتي كه افراد سيگار مي‌كشند چهار هزار ماده مختلف شيميايي را وارد ريه‌هاي خود مي‌كنند كه مي‌تواند تاثيرات مضري بر بدن ما داشته باشد.


محققان اضافه کردند از اونجا كه ابتلا به سرطان پديده پيچيده‌اي هست و به در طول پيشرفت خود به جهش چندين ژن نياز دارد، سلول معيوب مي‌تواند چند سال قبل از اينكه فعاليت تومورزا پيدا كند، وجود داشته باشد.


بنابراين سالم‌ترين روش دوري جستن از سيگار هست.


مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره ‪ ۲۱‬اوت ‪ ۲۰۰۶‬مجله "‪"Oncogene‬ بخوانيد.


10:

محققان دانشگاه فلوريدا مي‌گايشانند، دود سيگار مي‌تواند سلول‌هاي طبيعي سينه را از ترميم قسمت‌هاي آسيب ديده خود باز دارد و منجر به ابتلا به سرطان سينه شود.به نقل پايگاه اينترنتي سرايشانس بهداشتي سينه، ارتباط ميان سيگار كشيدن و ابتلا به سرطان سينه از مسائلي هست كه در مورد اون ميان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد.وجود شرایط سرطانزا در توتون و تاثير اون رايشان افزايش احتمال ابتلا به سرطان ريه و ساير بيماري‌ها ثابت شده هست، اما محققان در اين زمينه كه آيا دود سيگار خطر ابتلا به سرطان سينه را افزايش مي‌دهد يا خير اختلاف نظر دارند.در اين مطالعه "ساتيا نارايان" دانشيار اوناتومي و بيولوژي سلولي در دانشكده پزشكي دانشگاه "فلوريدا" و همكارانش سلول‌هاي اپيتليال طبيعي سينه را در معرض دود غليظ شده يا قطران (جرم توتون) كه در دستگاه "سيگاركش" در آزمايشگاه جمع شده بود، برنامه دادند.محققان دريافتند كه سلول‌هاي سينه بر اثر برنامه گرفتن در معرض جرم توتون تغيير كردند و مشخصه‌هاي خاص سلول‌هاي سرطاني سينه را پيدا كردند.نارايان در نشريه خبري دانشگاه فلوريدا فراخوان كرد كه تحقيق اونها ساز و كاري را مشخص مي‌كند كه چگونگي اين فعل و انفعال را روشن مي‌سازد.ايشان اضافه کرد "ما اكنون مي‌توانيم تشريح كنيم كه دود غليظ شده سيگار يا جرم سيگار چگونه مي‌تواند موجب آسيب دي.ان.اي و مسدود شدن توانايي سلول براي ترميم دي.ان.اي شود.ايشان فرمود نتيجه اين تحقيق اون هست كه : دود سيگار براي سلول بسيارمضر هست و مي‌تواند موجب دگرگوني و يا سرطانزايي اون شود.طبق اين مطالعه كه در مجله "‪ "Oncogene‬چاپ شده هست، به نظر مي‌رسد وقتي كه مولفه‌هاي شيميايي دود سيگار يك ژن كليدي را فعال مي‌كنند، روند ترميم دي.ان.اي بدن به خطر مي‌افتد.محققان سال‌ها ارتباط احتمالي ميان سيگار كشيدن و ابتلا به سرطان سينه را بررسي كرده‌اند.

در سال ‪ ، ۲۰۰۵‬نقل "‪Air Resources Board's‬ ‪ "California‬نشان داد كه برنامه گرفتن در معرض دود سيگار خطر ابتلا به سرطان سينه را مخصوصا در زنانيكه در دوران پيش از يائسگي برنامه دارند، افزايش مي‌دهد.با اين‌حال از اونجا كه مطالعات گذشته ارتباطي را ميان دود سيگار و ابتلا به سرطان سينه نيافته‌اند، اين نقل مورد اختلاف نظر برنامه دارد.


11:

تحقيقات نشان مي‌دهد هستعمال دخانيات در دوران بارداري و برنامه گرفتن در معرض سرب پس از تولد نوزاد در بروز يك سوم موارد اختلال بيش فعالي و كمبود دقت و قدرت تمركز كودكان نقش دارد.به نقل پايگاه خبري آسوشيتدپرس از شيكاگو، اين تحقيق نشان داد حتي ميزان سربي كه از نظر دولت (آمريكا) قابل قبول هست، احتمال بروز اين اختلال را در كودكان افزايش مي‌دهد.در تحقيقات قبلي نيز اختلالات توجه در كودكان از جمله بيش فعالي با برنامه گرفتن در معرض سرب و سيگار كشيدن در دوران بارداري مرتبط شناخته شده هست.

اين مطالعه با تاييد نتايج قبلي، اولينبرآوردها را در مورد ميزان نقش شرایط محيطي ارايه مي‌كند.دكتر لئو تراساند معاونت مركز محيط زيست و بهداشت كودكان در دانشكده پزشكي "ماونت سايناي" در نيايشانورك مي‌گايشاند اين مطالعه شمار موارد بيش فعالي مرتبط با شرایط محيطي را مشخص مي‌كند.اين تحقيق همينطور نشان مي‌دهد برنامه گرفتن در معرض مقادير اندك سرب كه پيشتر با مشكلات رفتاري مرتبط شناخته شده بود، در واقع با بيش فعالي كمبود توجه ارتباط دارد.نتايج اين مطالعه با نقل فرهنگستان ملي علوم آمريكا درسال ‪۲۰۰۰‬ مطابقت دارد.

برپايه اين نقل حدود سه % تمام اختلالات مرتبط با رشد و در زمينه عصب شناختي در كودكان ناشي از مواد شيميايي سمي و ساير شرایط محيطي هست.

در بروز ‪ ۲۵‬% اين اختلالات، تركيبي از شرایط محيطي و ژنها نقش دارند.يافته‌هاي اين مطالعه اهميت نقش شرایط محيطي در سلامت رفتاري را نشان مي‌دهد و بر لزوم تقايشانت تلاشها براي كاهش هستعمال دخانيات در دوران بارداري و ميزان سرب محيط پس از تولد تاكيد مي‌كند.اين يافته‌ها در نسخه اينترنتي مجله ‪health perspectives‬
‪ environmental‬منتشر شده هست.بيش فعالي و كمبود توجه يك اختلال مغزي هست كه ‪ ۴‬تا ‪۱۲‬% دانش‌آموزان آمريكا يعني ‪ ۳/۸‬ميليون كودك را مبتلا كرده هست.

اينگونه كودكان بي‌آرام و برنامه هستند و در تمركز حواس مشكل دارند.علت اين مشكل دقيقا روشن نيست اما گمان مي‌رود شرایط محيطي و ژنتيكي شامل مصرف الكل، سيگار يا داروهاي غيرمجاز در دوران بارداري در بروز اين اختلال موثر باشد.محققان اطلاعات مربوط به چهار هزار كودك ‪ ۴‬تا ‪ ۱۵‬ساله را كه در يك بررسي سلامتي طي سالهاي ‪ ۱۹۹۹‬تا ‪ ۲۰۰۲‬شركت داشتند، مطالعه كردند.‪ ۱۳۵‬تن از اين كودكان تحت درمان بيش فعالي برنامه داشتند.ميزان سرب خون اين كودكان آزمايش شد و در مورد سابقه سيگار كشيدن مادران در دوران بارداري تحقيق به عمل آمد.محققان دريافتند احتمال ابتلا به اختلال بيش فعالي و كمبود دقت در كودكاني كه مادران اونها در دوران بارداري سيگار مي‌كشيده‌اند بيشتر هست.كودكاني كه ميزان سرب خون اونها بيش از دو ميكروگرم در هر دسي ليتر بود چهار برابر كودكاني كه ميزان سرب خون اونها ‪ ۰/۸‬ميكروگرم در هر دسي ليتر بود به بيش فعالي مبتلا شدند.

ميزان مجاز سرب خون ‪ ۱۰‬ميكروگرم در هر دسي ليتر هست.ميزان سرب خون حدود ‪ ۳۱۰‬هزار كودك يك تا پنج ساله آمريكايي از حد مجاز بالاتر هست.ميزان سرب در خون بيش از ‪ ۵‬ميليون كودك و نوجوان ‪ ۴‬تا ‪ ۱۵‬ساله در سراسر آمريكا بالاتر از ‪ ۲‬ميكروگرم در هر دسي ليتر هست.اين تحقيق شواهد ديگري بر لزوم كاهش حد مجاز سرب محيط فراهم مي‌كند.برنامه گرفتن در معرض دود سيگار پس از تولد با افزايش احتمال بروز بيش فعالي مرتبط نبود.آسيب پذيري در برابر مواد سمي مختلف در دوره‌هاي مختلف متفاوت هست.بسته به اينكه مغزي كه در حال تكامل هست، در چه وقتي در معرض سموم برنامه بگيرد، آسيب پذيري هم كاملا متفاوت هست.وقتي كه يك مغز در حال تكامل در معرض سموم برنامه مي‌گيرد، در ميزان آسيب پذيري اون بسيار موثر هست.


12:

سيگار ميزان اونزيم تنظيم‌كننده فشارخون را در ريه كاهش مي‌دهد ميزان اونزيم مونو آمين آكسيداز در ريه افراد سيگاري تا ‪ ۵۰‬% كمتر هست.به نقل پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز ، كاهش ميزان اين اونزيم در ريه نه تنها فعاليت ريه را مختل مي‌كند بلكه باعث اختلال در تنظيم فشار خون مي‌شود.دكتر جوانا فولر (‪ (joanna fowler‬مي‌گايشاند تاثير سوء سيگار بر سلامت انسان بسيار زياد هست.

دانش ما در زمينه تاثير ساير تركيبات سيگار بر بدن انسان جداي از نيكوتين زياد نيست.در اين مطالعه ميزان اونزيم مونو آمين اكسيداز در ‪ ۹‬فرد سيگاري با ‪۹‬ فرد غير سيگاري مقايسه شد.

ميزان اين اونزيم در كليه اندامهاي حياتي بدن در هر دو گروه بحز ريه يكسان بود.بررسي‌هاي بيشتر نشان داد ريه افراد سيگاري براي مدت طولاني تري ريز ذره‌هاي شيميايي را در خود نگه مي‌دارد.انتقال اين ريزذره‌ها به خون سرخرگي در سيگاري‌ها به خصوص در دقايق اول سپس تزريق به دستگاه گردش خون كمتر هست.واكنش سيگاري‌ها و غير سيگاري‌ها به موادي كه وارد دستگاه گردش خون اونها مي‌شود مانند داروهاي تزريق وريدي، داروهاي بيهوشي ، و مخدرها يكسان نيست.يكي از آثار نروفيزيولوژيكي سيگار مهار اونزيم مونو آمين اكسيداز آ هست.

به اين ترتيب ميزان اين اونزيم در مغز افراد سيگاري كم مي‌شود.اين اونزيم سروتونين، نوراپي نفرين ،دوپامين، و تيرامين را تجزيه مي‌كند.

از اونجايي كه ريه يكي از مهمترين اندامهاي درگير در سوخت و ساز در بدن هست كاهش اين اونزيم در ريه باعث تفاوت ميزان و نوع سوخت و ساز در افراد عادي و سيگاري مي‌شود

13:

افراد سيگاري نه تنها سـلامـتـي خـود را در مـعـرض انــواع بيماري هاي خطرناك برنامه مي‌ دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافيانشان مي گردند.

متأسفانه امـروزه برخي افراد سيـگار كـشـيـدن را نشانـه بلـوغ و يـا حتي «كلاس» خود محسوب مي كنند و با پـك زدن هـاي اونچناني سعي در خودنمايي و فخرفروشي دارند.


عوارض و صدمات ناشي از هستعمال سيگار تقريـبـاً بـراي همگي ما آشكار و معلوم هست امـا در ايـن بـخـش بـه 22 دليل مهم براي ترك سيگار اشاره مي كنيم:

1 - ظاهر آراسته تر با حذف لكه هاي رايشان انگشتان و دندانهايتان.2 - حذف بايشان بد دهان ناشي از كشيدن سيگار و تنفس راحت تر.3 - حذف بايشان سيگار از لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـايـلـي كه با اونها سروكار داريد.4 - پيشگيري از پيدايش چين و چروك زودرس در پوست صورتتان.5 - حذف مشكلات تنفسي از قبيل: خس خس حين تنفس، سرفه، برونشيت مزمن، و از همه مهمتر سرطان ريه.6 - بازيافت دوباره حس بايشانايي و چـشايي كـه بـر اثر هستعمال سيگار از حساسيتشان كاسته شده هست.

دوباره طعم واقعي غذايتان را احساس خواهيد كرد.7 - احساس سرزندگي و شادابي دوباره در زندگي، افزايش قواي جسماني.8 - خواب بهتر و راحت تر.9 - كاهش خطرات بيماري هاي قلبي، نـفـخ، فـشـارخـون بـالا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده، برگشت اسيد معده، سرطان دهان و تعداد بيشماري از سرطان هاي گوناگون.10 - كاهش بيش از 50 بيماري و عارضه هاي گوناگون.11 - دوباره كنترل رفتار خود را به دست خواهيد آوريد و با رهايي از زنـدان اعـتـيـاد بـار ديگر حس آزادي را باز پس خواهيد گرفت.12 - كاهش خطر آسيب رسيدن به نوزاد در زنان باردار.13 - افزايش طول عمر (افرادي كه به طور مستمر سيگار مي كشند به طور متوسط 16 سال از عمر خود را از دست مي دهند.

)

14 - فراهم آوردن يك محيط سالم و سلامت براي كودكان وتمام افرادي كه با اونان زندگي مي كنيد.15 - الگايشان مناسبي براي فرزندانتان خواهيد بود .16 - حذف هـزيـنـه هـاي خريد سيگار كه قابل توجه بوده و مي توان اون را صرف امور بهتري كرد.17 - رهايي از صدها ماده سمي و سرطان زاي موجود در سيگار.18 - تردد و مسافرت به وسيله قطار، هواپيما و اتوبـوس بـراي شـما و ديـگر افراد سهل تر و دلپذيرتر خواهد شد.19 - ديگر در محل كارتان مجبور نيستيد براي سيگار كشيدن از اتاق خارج شايشاند!

20- بـا تـرك ايـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـه نـفس خود را افزايش دهيد و به اراده خودتان بباليد.21 - از دنبال جا سيگاري گشتن خلاصي مي يابيد.22 - از اون مهمتر ديگر نيازي به مطالعه دوباره اين مقاله نخواهيد داشت

14:

اولينسيگار بدون دود و بو در جهان ، از سايشان يك شركت ايتاليايي در شهر جنوبي ناپل ساخته شد.به نقل پايگاه خبري اونسا اين سيگار به‌نام "نيك هستيك" اولينسيگاري هست كه نه بو دارد و نه دود و مي‌توان از اون دراماكن عمومي نيز هستفاده كرد.سيگار مذكور كه ظاهر يك سيگار عادي را دارد، بدون تنباكو هست و حتي خاكستر ايجاد نمي‌كند ، زيرا هيچ سوختي در اون وجود ندارد .

در داخل اين سيگار مقداري نيكوتين برابر با ‪ ۰/۹‬ميلي گرم تعبيه شده هست.اين سيگار متشكل از يك دستگاه كوچك قابل حمل به‌اندازه يك بسته آدامس هست كه داخل اون يك باطري كار گذاشته شده هست.برايشان اين دستگاه كوچك يك "استيك" لوله سفيد رنگ برنامه مي‌گيرد كه در داخل اون يك المنت برنامه دارد.اين لوله همينطور يك ----- همانند سيگار عادي دارد كه مقداري نيكوتين درون اون نهفته شده هست.وقتيكه اين سيگاراستعمال مي‌شود، فقط نيكوتين اون كه توسط المنت گرم شده هست وارد بدن شده همانند سيگار عمل مي‌كند،بدون اينكه دود و يابايشاني ايجاد كند.اين سيگار نسبت به يك سيگار عادي ضرر كمتري دارد، زيرا فقط نيكوتين هستعمال مي‌شود ، در حاليكه در سيگارهاي عادي علاوه بر نيكوتين منواكسيد كربن و مواد ديگري نيز هستعمال مي‌شوند.بهاي اين سيگار ‪ ۲۹‬يورو هست و تا يك ماه ديگر وارد بازار مي‌شود.قيمت"استيك ها" لوله‌هاي سفيد حامل نيكوتين، ‪ ۴‬يورو بوده وشامل ‪ ۲۰‬فيلتر هست.اروپام/‪۲۱۷۱/۳۱۵‬

15:

پژوهشگران مي‌گايشانند شمار باكتريهاي مفيد داخل بيني و حلق پس از ترك سيگار به حد طبيعي بازمي‌گردد.اين كشف نشان مي‌دهد كه ترك سيگار خطر بروز عفونتهاي تنفسي را كاهش دهد.به نقل سرايشانس خبرهاي بهداشتي رايشانترز از سانفرانسيسكو،
ميكربهاي بي‌ضرر كه داخل مجاري بيني و حلق زندگي مي‌كنند مانع از اون مي‌شوند كه باكتريهاي بيماري‌زا جاي پايي در بدن پيدا كنند.

در سيگاري ها ميزان اين باكتريهاي مفيد كاهش مي‌يابد.يافته‌هاي جديد كه در كنفرانس بين علوم شيمي درماني و شرایط ضدميكربي ارايه شد براي اولين بار نشان مي‌دهد شمار بالاي ميكربها و شمار پايين باكتريهاي مفيد در بيني و حلق سيگاريها پس از ترك كامل سيگار به ميزان طبيعي بازمي گردد.دكتر "آلن گوبر" و دكتر "آيزاك بروك" از دانشگاه جورج تاون در واشنگتن مي‌گايشانند سواب بيني و حلق ‪ ۲۰‬سيگاري قبل از ترك و دوباره ‪ ۱۲‬تا ‪۱۵‬ ماه سپس ترك سيگار كشت شد.محققان ابتدا ‪ ۱۱‬ميكرب بيماري‌زا را در ‪ ۹‬تن از شركت‌كنندگان مشاهده كردند.

اما اين ميزان حدود يك سال پس از ترك سيگار به دو ميكرب در دو شركت‌كننده كاهش يافت.محققان همينطور ‪ ۳۵‬مورد مقابله باكتريهاي مفيد با چهار ميكرب بالقوه را قبل از ترك مشاهده كردند.

اين ميزان يك سال پس از ترك سيگار به ‪۱۱۶‬ مورد مقابله باكتري مفيد افزايش يافت.اين شواهد حاكي از اون هست كه به دنبال ترك سيگار، ميزان ابتلاي افراد به عفونتهاي تنفسي كاهش مي‌يابد.


16:

تنباکو بیش از همه در سیگار کشیده می‌شود اما در پیپ و سیگار برگ هم وجود دارد و می‌توان به صورت انفیه هم اون را تدخین کرد یا جوید.

تنباکو به هر شکلی که مصرف شود، برای سلامت، مضر هست.

در ایران، سیگار کشیدن یکی از علل عمده مرگ در افراد با سن کمتر از 65 سال هست.

سیگار کشیدن، سلامت «افراد غیرسیگاری‌» را هم که در واقع دود سیگار دیگران را هستنشاق می‌نمايند، به مخاطره می‌اندازد.

تنها راه پیشگیری از این خطراتی که برای سلامتی وجود دارد، اجتناب از سیگار کشیدن و اجتناب از تماس و همنشینی با افراد سیگاری هست.


زیان‌های سیگار کشیدن برای سلامتی دود تنباکو حاوی مواد آسیب رسان بسیاری برای سلامتی هست: مثل قطران، مونوکسیدکربن و نیکوتین.

قطران راه‌های هوایی را تحریک می‌کند؛ مونوکسیدکربن به گویچه‌های سرخ متصل شده، توانایی اونها را برای حمل اکسیژن کاهش می‌دهد؛ و نیکوتین هم ترک اعتیاد">اعتیادآور هست.

دودتنباکو حاوی مواد سرطانزا هم می باشد که به شش‌ها و اعضای دیگر آسیب می رسانند.

دود سیگار، چشم، بینی و گلو را تحریک می‌کند و در درازمدت ممکن هست موجب سرطان ریه و بیماری قلبی ـ عروقی شود.

مواجهه کودکان با دود سیگار، خطر پیدایش عفونت‌ها ـ مثلاً عفونت‌های گوش ـ را افزایش می‌دهد و قادر هست آغازگر آسم و آلرژی باشد.

شیرخوارانی که از مادران سیگاری متولد می‌شوند، کوچک‌تر از حد معمول هستند و در معرض خطر بیشتری برای نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار (مرگ در گهواره) می‌باشند.سیگار کشیدن و سرطان ریه این نمودار نشان می دهد که احتمال پیدایش سرطان ریه، در مردان و زنان سیگاری به ترتیب بیش از 20 و 10 برابر مردان و زنان غیرسیگاری هست.

افرادی که قبلاً سیگاری بوده‌اند ولی دیگر سیگار نمی‌کشند، دچار خطرات بسیار کمتری می‌باشند.

15 سال پس از ترک سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه در این افراد بیش از 50% کاهش یافته هست.ترک سیگار اگر سیگار نکشید یااگر قبل از پیدایش بیماری‌ها، اون را ترک کنید، می‌توانید مانع از بیماری‌های قلب یا ریه شوید.

مهم نیست که چه مدت سیگاری بوده‌اید؛ با ترک سیگار می توانید از صدمه رسیدن بیشتر به سلامتی خود جلوگیری کنید.

اگر در ترک سیگار نیازمند کمک هستید، برای مشاوره به پزشک خود مراجعه کنید.

اگر می خواهید خودتان به این کار مبادرت کنید، فهرستی از دلایل علاقمندی خود به اون فراهم کنید و فهرستی هم از دلایل علاقمندی خود به سیگار کشیدن تهیه نمایید.

راه هایی برای مقابله با وسوسه سیگار کشیدن، پیدا کنید و از خانواده و دوستانتان هم بخواهید شما را یاری نمايند.

برای ترک کامل سیگار، روزی را انتخاب کنید که تقریباً هسترس نداشته باشید و همه سیگارها، کبریت‌ها، فندک‌ها و جاسیگاری‌ها را دور بریزید، ممکن هست علایم ترک سیگار ـ مثل تحریک‌پذیری ـ ایجاد شود و میل بسیار به نیکوتین در شما ایجاد شود.

چیزهایی مثل برچسب آدامس نیکوتینی مانع چنین تمایلی می شوند.

اگر مجدداً شروع به سیگار کشیدن کردید، بررسی کنید که این امر چرا روی داده هست و به دلیل ترک رجوع کرده، از نو شروع کنید.


هستفاده از برچسب نیکوتینی برچسب‌های نیکوتینی مقادیر ثابتی از نیکوتین را از طریق پوست به بدن می رسانند و مانع تمایل شدید فرد به سیگار کشیدن می‌شوند.
تنباکو بیش از همه در سیگار کشیده می‌شود اما در پیپ و سیگار برگ هم وجود دارد و می‌توان به صورت انفیه هم اون را تدخین کرد یا جوید.

تنباکو به هر شکلی که مصرف شود، برای سلامت، مضر هست.

در ایران، سیگار کشیدن یکی از علل عمده مرگ در افراد با سن کمتر از 65 سال هست.

سیگار کشیدن، سلامت «افراد غیرسیگاری‌» را هم که در واقع دود سیگار دیگران را هستنشاق می‌نمايند، به مخاطره می‌اندازد.

تنها راه پیشگیری از این خطراتی که برای سلامتی وجود دارد، اجتناب از سیگار کشیدن و اجتناب از تماس و همنشینی با افراد سیگاری هست.


زیان‌های سیگار کشیدن برای سلامتی دود تنباکو حاوی مواد آسیب رسان بسیاری برای سلامتی هست: مثل قطران، مونوکسیدکربن و نیکوتین.

قطران راه‌های هوایی را تحریک می‌کند؛ مونوکسیدکربن به گویچه‌های سرخ متصل شده، توانایی اونها را برای حمل اکسیژن کاهش می‌دهد؛ و نیکوتین هم اعتیادآور هست.

دودتنباکو حاوی مواد سرطانزا هم می باشد که به شش‌ها و اعضای دیگر آسیب می رسانند.

دود سیگار، چشم، بینی و گلو را تحریک می‌کند و در درازمدت ممکن هست موجب سرطان ریه و بیماری قلبی ـ عروقی شود.

مواجهه کودکان با دود سیگار، خطر پیدایش عفونت‌ها ـ مثلاً عفونت‌های گوش ـ را افزایش می‌دهد و قادر هست آغازگر آسم و آلرژی باشد.

شیرخوارانی که از مادران سیگاری متولد می‌شوند، کوچک‌تر از حد معمول هستند و در معرض خطر بیشتری برای نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوار (مرگ در گهواره) می‌باشند.سیگار کشیدن و سرطان ریه این نمودار نشان می دهد که احتمال پیدایش سرطان ریه، در مردان و زنان سیگاری به ترتیب بیش از 20 و 10 برابر مردان و زنان غیرسیگاری هست.

افرادی که قبلاً سیگاری بوده‌اند ولی دیگر سیگار نمی‌کشند، دچار خطرات بسیار کمتری می‌باشند.

15 سال پس از ترک سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه در این افراد بیش از 50% کاهش یافته هست.ترک سیگار اگر سیگار نکشید یااگر قبل از پیدایش بیماری‌ها، اون را ترک کنید، می‌توانید مانع از بیماری‌های قلب یا ریه شوید.

مهم نیست که چه مدت سیگاری بوده‌اید؛ با ترک سیگار می توانید از صدمه رسیدن بیشتر به سلامتی خود جلوگیری کنید.

اگر در ترک سیگار نیازمند کمک هستید، برای مشاوره به پزشک خود مراجعه کنید.

اگر می خواهید خودتان به این کار مبادرت کنید، فهرستی از دلایل علاقمندی خود به اون فراهم کنید و فهرستی هم از دلایل علاقمندی خود به سیگار کشیدن تهیه نمایید.

راه هایی برای مقابله با وسوسه سیگار کشیدن، پیدا کنید و از خانواده و دوستانتان هم بخواهید شما را یاری نمايند.

برای ترک کامل سیگار، روزی را انتخاب کنید که تقریباً هسترس نداشته باشید و همه سیگارها، کبریت‌ها، فندک‌ها و جاسیگاری‌ها را دور بریزید، ممکن هست علایم ترک سیگار ـ مثل تحریک‌پذیری ـ ایجاد شود و میل بسیار به نیکوتین در شما ایجاد شود.

چیزهایی مثل برچسب آدامس نیکوتینی مانع چنین تمایلی می شوند.

اگر مجدداً شروع به سیگار کشیدن کردید، بررسی کنید که این امر چرا روی داده هست و به دلیل ترک رجوع کرده، از نو شروع کنید.


هستفاده از برچسب نیکوتینی برچسب‌های نیکوتینی مقادیر ثابتی از نیکوتین را از طریق پوست به بدن می رسانند و مانع تمایل شدید فرد به سیگار کشیدن می‌شوند

17:

بسياري ازعوارض و مشكلات گوارشي ناشي از مصرف سيگار، با قطع سيگار كاهش يافته و يا برطرف مي‌شوند اما در صورت ابتلاي سيگاري‌ها به سرطان‌هاي گوارشي اميد به بهبودي اونان وجود نخواهد داشت.دكتر شهرام آگاه متخصص گوارش ضمن بيان مطلب فوق به خبرنگار «بهداشت و درمان» ايسنا واحد علوم پزشكي ايران، فرمود: تقريبا كليه افراد سيگاري سرانجام يكي از عوارض گوارشي را تجربه مي‌كنند كه شايع‌ترين اون بي‌اشتهايي و سوء‌هاضمه هست.ايشان اضافه کرد: همينطور مصرف سيگار بي‌اشتهايي را افزايش داده و در نتيجه فرد مواد مغذي كمتري مصرف مي‌كند.دكتر آگاه در ادامه با اشاره به اين كه، سيگار با تاثير بر ترشح اونزيم‌هاي مفيد گوارشي، هضم مواد غذايي را كاهش داده و بدين ترتيب باعث تشديد عوارض گوارشي و بيماري‌هايي از اين قبيل مي‌شود؛ اظهار كرد: اين در حالي هست كه كليه افرادي كه به مصرف سيگار مبادرت مي‌ورزند، اذعان مي‌دارند كه پس از قطع سيگار اشتهاي اونان بهتر شده، تلخي دهان كاهش يافته، ترش كردن و سوزش سر دل كم شده و در صورت وجود يبوست، اين مشكل اونان نيز برطرف شده هست.ايشان با فراخوان اين كه، براي بهبود بيماري‌هاي خوش خيم گوارشي در افراد سيگاري ضمن قطع سيگار نياز به مصرف داروست، فراخوان كرد:‌ عوارض خوش‌خيم سيگار مانند رفلاكس، بي اشتهايي و تلخي دهان با قطع مصرف سيگار بهبود مي‌يابد.

همينطور با قطع مصرف سيگار ممكن هست بهبود زخم‌هاي مقاوم به درمان تسريع شود.اين متخصص در جواب به اين سوال مبني بر اين كه آيا ورزش قادر به كاهش عوارض گوارشي سيگار هست يا خير؟؛ تاكيد كرد: ورزش نمي‌تواند عوارض مضر سيگار را خنثي كند اما در حفظ سلامتي دستگاه گوارش مانند ساير اعضا بدن نقش بسزايي دارد به طوري كه با ورزش ترشحات اونزيمي و هورموني گوارشي و حركات دستگاه گوارشي مرتب‌تر شده و ناراحتي‌هاي گوارشي به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابند.دكتر آگاه در پايان خاطرنشان كرد: در صورت ابتلا به سرطان‌هاي گوارشي در نتيجه كشيدن سيگار، قطع مصرف اون بي‌فايده خواهد بود.


18:

دیانلایه عزیزم درست نمی دونم جایه این اینجاست یا نه...

اگه اشتباهی مهذرت
---------------
دارو درمانی برای كمك به زنان در ترك سیگار با نشانه های تازه‌ای از موفقیت همراه شده هست.

یك پژوهش جدید حاكی از اون هست كه زنان - و نه مردان - ممكن هست برای ترك كردن سیگار در كوتاه مدت از مصرف یك داروی مسدودكننده مواد افیونی همراه با درمان مرسوم با برچسب نیكوتین و مشاوره سود ببرند.
به نقل هلث‌دی نیوز این دارو به نام نالتركسن سی سال هست كه بوسیله ساوقت غذا و داروی آمریكا برای درمان وابستگی به الكل و هروئین مورد تایید برنامه گرفته هست.


نالتركسن همچنین از اضافه وزنی كه با ترك كردن سیگار پیش می‌آید پیشگیری می‌كند.
یافته‌های جدید حاكی از اون هست كه یك رژیم دوماهه شامل نالتركسن، برچسب پوستی نیكوتین، و رفتاردرمانی تفریبا ۵۰ % توانایی زنان را در ترك كردن سیگار را نسبت به رژیم مشابه اما بدون نالتركسون بهبود می‌بخشد.
اما به نوشته این پژوهشگران در شماره اكتبر نشریه Nicotine and Tobacco Reasearchظاهرا نالتركسن دارای اثر مفید مشابهی در مردان نیست.
دكتر اوندرئا كینگ هستادیار روانپزشكی دانشگاه شیكاگو و همكارانش كه این تحقیق را انجام داده‌اند یادآور می‌شوند كه نالتركسن اختمالا با حهار كردن پیام‌های مغزی القاكننده لذت تمایل به سیگار را كاهش می‌دهد.
كینگ و همكارانش منافع بالقوه این دارو را بر روی ۱۱۰ زن و مرد كه به طو رمیانگین برای ۲۵ سال بین ۱۵ تا ۴۰ سیگار می‌كشیدند مورد بررسی برنامه دادند.
حدود ۶۰ % مردان و زنانی كه نالتركسن می‌گرفتند پس از یك برنامه دوماهه درمانی موفق به ترك سیگار شدند.

مردانی هم كه رژیم درمانی اونها فاقد نالتركسن بود به همین میزان موفقیت در ترك داشتند.

اما در زنان سیگاری كه نالتركسن نگرفته بودند میزان موفقیت تا ۳۹ % كاهش یافت.
این پژوهشگران فرمودند كه به نظر می‌آید نالتركسن میل به سیگار را در زنان كم می‌كند و نیز ناراحتی‌های معمول پس از ترك دخانیات را تسكین می‌دهد.

ضمنا كسانی كه از این دارو هستفاده می‌كردند پس از ترك سیگار تنها نیم كیلوگرم افزایش وزن پیدا كردند،در حالیكه میزان افزایش وزن در افرادی كه این دارو را مصرف نمی‌كردند چهار كیلوگرم بود.
اغلب عوارض جانبی نالتركسن مانند تهوع و سرگیجه ملایم بودند و تنها سرگیجه بیش از یك ماه ادامه یافت.
كینگ فرمود:" این انتخاب درمانی نیاز به تحقیقات بیشتر دارد و اما من به آینده اون خوش‌بینم."

19:

حضرات مديران انجمن ببخشيد موضوع رو اينجا مطرح شديم.

توجه: در جملات نغز زير منظور از شما و تو فرد مبتلا به سيگار مي باشد و نه هيچكس ديگر.

هميشه سوال درست بپرس!!!

براي ترك سيگار بايد فرآيند سيگار كشيدن و ترك سيگار رو فهميد.

غير از روشهاي علمي آيا راهي براي ترك سيگار هست؟! فرض كن داري املا مي نايشانسي و مي خواي درست بنايشانسي، حالا اگه يهو متوجه شي يه جايي رو اشتب نوشتي، چيكا ميكني؟ آبباريكالا: تصحيحش مي كني.

خوب بنابراين احتمالا شما يا هنو دوست داري سيگار بكشي، يا هنو متوجه نشدي كه سيگار كشيدن ضرر داره (نگو متوجه شدم، نشدي رفيق).


و آمما ترك سيگار:
در فرآيند ترك سيگار اتفاق جالبي به لحاظ ذهني مي افته!: شما وقتي كه سيگار نمي كشي در اثر يه كنش يا عامل بيروني به ياد يه لحظه از قبل مي افتي كه سيگار كشيدي.

بنابراين ميري سيگار مي كشي.

بعدش حالا حين سيگار كشيدن و يا سپس اون دوباره ياد مضرات سيگار مي افتي و مي خواي ترك كني!! اين حلقه هي تكرار ميشه.

بنابراين گرفتار يه عادت ديگه مي شي!!!! عادت كردن به ترك سيگار.

در حقيقت شما روزي شايد چندين بار ترك سيگار مي كنيد!! و اينجا ست كه تجربه نشون مي ده، فرد سيگاري در فرآيند عادت به ترك سيگار، سيگار بيشتري ميكشه (شايد هم ميكشه(MIKOSHE) و حروم مي كنه) و حلقه تنگ تر مي شه! (مثلا من خودم وقتي كه به فكر ترك سيگار اوفتادم از 4-5 نخ در روز به 30-35 نخ رسيد و در مورد رفقا هم به اثبات رسيده)، شناسايي شرایط اين حلقه مي تونه به آدم كمك كنه كه سيگار رو كلا ترك كنه (كلمه كم داشتم)، يكي از شرایط مهم اين حلقه:
- حرفهاي ديگران در مورد مضرات سيگار و مهمتر از اون وابستگي فرد به نظرات ديگران.

با فهم اينكه نظرات ديگران مهم نيست، اين عامل حذف مي شه.

ودر آخر زياد بهش فكر نكن، چون با فكر كردن، به يه مشكل تبديلش مي كني.
هر سيگاري كه مي كشي فراموش كن.

فراموش كن كه روزي سيگار كشيدي.

فراموش كن سيگار حال مي ده.

نگو نمي شه: تو هر روز ميليونها داده هاي ورودي به اون مغزتو فراموش مي كني، خاطرات بيشماري رو فراموش ميكني.
در ضمن هر وقت كشيدي، بكش نوش جوونت ولي حواست باشه كه داري سيغار مي كشي و هي با اين و اون حرف نزن، موقع فيلم ميلم ديدن، دود نكن، هر وقت عصبي هستي دود نكن.

هر وقت كه حواست جمع جمع ، روشنش كن.

يه كلام: ياد بگير فراموش كني.


20:

سلام

فهرست بندي تاپيك مضرات سيگار
________________________________


 1. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 2. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 3. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 4. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 5. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 6. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 7. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 8. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 9. 22 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 10. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 11. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 12. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 13. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 14. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 15. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 16. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 17. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 18. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 19. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 20. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 21. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 22. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 23. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 24. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 25. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 26. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 27. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 28. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 29. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 30. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 31. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 32. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 33. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 34. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 35. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 36. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 37. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 38. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 39. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 40. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 41. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 42. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 43. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 44. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 45. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 46. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 47. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 48. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 49. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 50. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 51. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 52. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 53. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 54. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 55. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 56. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 57. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 58. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 59. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 60. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 61. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 62. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 63. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
 64. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

21:


22:

خدا كنه سيگاري ها بفهمن كه دارن چي كار ميكنن اين همه از مضرات سيگار فرمودن وخواهند فرمود ولي در ايران هر روز سن هستفاده از سيگار پايين تر مياد خدا بخير كنه!!!!

23:

استعمال دخانيات مهمترين عامل مرگ هاي قابل پيشگيري هست.

- دود تنباكو و سيگار حاايشان بيش از 4000 ماده شيميايي هست كه شمار زيادي از اونها مواد محرك يا سمي و سرطان زا هستند.

- دود سيگار بيش از 40 نوع تركيب سرطان زا دارد.

- جزء اعتياد آور سيگار، نيكوتين هست كه با اثر بر دستگاه اعصاب مركزي موجب اعتياد مي شود.

نيكوتين سيگار، تنباكو به سرعت جذب جريان خون مي شود و ظرف 30 ثانيه به مغز مي رسد و رايشان سلولهاي عصبي اون اثر مي گذارد.

- برخي گازهاي سمي موجود در دود سيگار عبارتند از : مونوكسيد كربن ، آمونياك ، دي متيل نيتروزامين ، فرمالدييد ، سيانيا هيد روژن و آكرولئين .

- دود تنباكو و سيگار مانند آزيت ( پنبه نسوز) ، آرسنيك ، بنزن و گاز رادون جزء مواد سرطان زا ي درجه يك طبقه بندي مي شود.

- نيتروزامين ها فعال ترين مواد سرطان زاي موجود در دود سيگار و تنباكوهستند.

- خطر پيدايش سرطان در سيگاري ها بيشتر از ديگران هست و اين افراد حداقل 15 سال زودتر از غير سيگاري ها به سنين در معرض خطر سرطان مي رسند.

- ذرات زيان آور موجود در دود سيگار شامل موادي مانند قطران ، نيكوتين ، بنزن و بنزو پيرن هست.

- دود سيگار براي اطرافيان نيز زيان آور هست .

85% دود سيگاري كه دريك اتاق جمع مي شود، ناشي از سوختن نوك سيگار هست و نه دودي كه فرد سيگاري از راههاي هوايي اش خارج مي كند.

- بيش از 30 % مرگهاي ناشي از سرطان مربوط به هستعمال دخانيات هست .

- علت بيش از 80% مرگهاي ناشي از سرطان ريه، هستعمال دخانيات هست .

- خطر مرگ ناشي از سرطان ريه با افزايش تعداد سيگارهايي كه فرد در روز مي كشد، زياد مي شود.

- خطر بيماري قلبي و سرطان ريه در افراد غير سيگاري كه در خانه در معرض دود سيگار اطرافيانشان هستند، 25% بيشتراز ديگران هست.

- در افرادي كه سالهاي زياد حتي تا وقت ميانسالي سيگار كشيده اند، قطع كامل هستعمال دخانيات خطر پيدايش سرطان ريه را به ميزان زيادي كاهش مي دهد.

- هستعمال دخانيات ( به هر شكل ) يك عامل خطر براي سرطانهاي حنجره ، حفره دهان و مري به شمار مي رود.

- بيش از 90% مبتلايان به سرطان حفره دهان از تنباكو به صورت كشيدن ( تدخيني ) يا جايشاندني هستفاده كرده اند.

سرطان هاي حفره دهان شامل سرطان هاي لب، زبان ، دهان وگلو هست.

- خطر پيدايش سرطان سينه درزنان سيگاري و حتي در زناني كه درمعرض دود سيگاراطرافيان هستند ( درمكانهاي سربسته )، بيش از زناني هست كه با دود سيگار تماس ندارند.

- هستعمال دخانيات خطر سرطان لوزالمعده را افزايش مي دهد و با ترك دخانيات، % اين خطر پس از چند سال مشابه افراد غير سيگاري خواهد شد.

- خطرسرطان خون ( لوسمي ) در سيگاري ها بيشتر از ساير افراد جامعه هست .

- 50% سرطان هاي مثانه در مردان و بيش از 30% سرطان هاي مثانه درزنان با هستعمال دخانيات ارتباط دارد و سرطان كليه نيزدر افراد سيگاري شايع تر هست .

- سيگار عامل مهم ايجاد سرطان هاي ريه ، حفره دهان ، گلو ، حنجره ، مثانه و...

هست و مبارزه با سيگار مهمترين راهكار پيشگيري از سرطان هست .

- اگر سيگار مي كشيد ، هر چه زودتر اون را ترك كنيد و اگر سيگاري نيستيد، هرگز طرف اون نرايشاند زيرا نيكوتين موجود در تنباكو اعتياد آور هست .

- با خوردن سبزيها و ميوه جات تازه و مواد غذايي پر فيبر، خطر بروز سرطان هاي دستگاه گوارش را كاهش دهيد.

- مصرف زياد نوشابه هاي الكلي موجب پيدايش سرطان مي شود .

- اشكال در بلع به ايشانژه مواد جامد غذا بايد به طور جدي پيگيري شود.

- در صورت پيدايش برجستگي يا لكه يا خونريزي درحفره دهان يا وجود زخم طول كشيده ، سريعاً به پزشك مراجعه كنيد .

- در صورت همراهي سرفه هاي مزمن با خلط خوني يا گرفتگي صدا سريعاً به پزشك مراجعه نماييد.

- اگر سيگاري هستيد ، در صورت افزايش دفعات سرفه يا پيدايش تغيير صدا سريعاً به پزشك مراجعه كنيد.

اين تغييرات ممكن هست ناشي از سرطان ريه باشد.

- كاهش وزن زياد ، بي اشتهايي و تب ها ي مزمن مي توانند نشانه بدخيمي باشند .

در صورت وجود اين علائم به پزشك مراجعه نماييد.

- پيدايش توده هاي بزرگ شونده در هر جاي بدن ممكن هست نشانه اي از يك سرطان باشد.

-پيشگيريبسيار بهتر از درمان هست.


24:

یافته های این محققین نشان می دهد که افراد خانواده و دوستان افراد سیگاری با خطرات بزرگی مواجهند .

همچنین نتایج بدست آمده ، بعدها کمک بزرگی به پزشکان خانوادگی برای یافتن علل برخی آسیبهای پنهان ریه های کودکان خواهد کرد .

آقای پینکرتون هستاد این دانشگاه و یکی از محققین در این زمینه می گوید ، برنامه داشتن در معرض هستنشاق دود سیگار سبب آسیب های معنی دار و دیر پا به ششهای کودکان می شود .

پینکرتون می گوید :نتایج این تحقیقات پیام روشنی برای همه والدین دارد و اون اینکه در ایام حاملگی سیگار نکشید و در معرض هستنشاق دود سیگار دیگران نیز برنامه نگیرید .

نگذارید فرزندانتان پس از تولد دود سیگار دیگران را تنفس نمايند .

پینکر تون فرموده هست که نتایج بدست آمده بیش از پیش ثابت می نماید که اثرات ناشی از هستنشاق مجدد دود سیگار بوسیله کودکان کم نیست واز طرف دیگر این آسیبها دائمی و برگشت ناپذیر هست .این محقق اشاره می کند که اولیای بچه ها باید بفهمند که این اثرات اجتناب ناپذیر هست .اگر پروسه رشد سالم ششهای کودکان در موقع طبیعی خود میسر نشود ، بعدها نیز نمی توان اون را جبران کرد .

گروه تحقیقاتی پینکر تون یکی از معدود گروههای توانمندی هست که در امریکا مشغول بررسی اثرات آلودگی هوای محیط بر جنین حیوانات و نوزادان تازه بدنیا آمده اونها هست .15 سال تحقیقات این گروه روی موش و رت، یافته های بیشتری راجع به چگونگی تاثیر هوای آلوده بر ششهای انسان از طریق انجام آزمایشاتی با شرایط کاملا واقعی در پی داشته هست .

سری جدید تحقیقات به منظور شناخت جزئیات دقیق چگونگی تاثیر آلودگی بر ششهای انسان ، با هستفاده از میمونهای رزوس ماکاک به عمل آمد .

در این آزمایشات میمونهای ماکاک حامله در معرض هستنشاق دود سیگار برابر همان مقداری برنامه گرفتند که یک زن حامله معمولا در منزل یا در محیط کار با اون مواجه می شود .

نوزادان میمونهای ماکاک نیز در معرض هستنشاق مجدد دود سیگار برابر مقدار متعارف در محیطهای انسانی برنامه گرفتند .

اونچه محققین به اون دست یافتند این هست که دود سیگار منتشر شده در محیط انتقام سنگین خود را از کودکان بی گناه در بحرانی ترین وقت رشد ونمو ریه ها یعنی در وقتی که میلیونها سلول کوچک به نام سلولهای آلوئولی تشکیل می شوند می ستاند.

آلوئول ها مکان هایی هستند که در اونها اکسیژن از ششها وارد جریان خون می شود .

نوزادان انسان در حالی از مادر متولد می شوند که فقط یک پانزدهم از 300 میلیون آلوئول مورد نیاز اونها در بزرگسالی شکل گرفته هست .

بقیه آلوئولها که برابر 280 میلیون تای دیگر هست از لحظه تولد تا سن 8 سالگی ساخته می شود .پینکرتون به ششهای یک موش رت که در معرض آلودگی محیطی برنامه گرفته می نگرد

گروه پینکرتون قبل از این نشان داده بود که مسیرهای هوایی موشهای رتی که در معرض هستنشاق مجدد دود سیگار،چه در هنگام جنینی و چه سپس تولد برنامه گرفته اند رشد و نمو غـیر طبیعی داشته و حساس می باشند .

چنین پدیده ای در انسان آسم نامیده می شود.

مسیر های تنفسی این کودکان حتی آگر هستنشاق مجدد دود سیگار متوقف نیز بشود ، همچنان حساس باقی می ماند .

لذا برنامه گرفتن کودکان تا قبل از سن 8 سالگی در معرض هستنشاق مجدد دود سیگارایجاد شرایط طولانی مدت و احتمالا دائمی حالت شبه آسم خواهد کرد .این محققین در مطالعات جدید خود چگونگی واکنش های سلولهای سطح داخلی آلوئولها را با دود سیگار مرحله به مرحله تجزیه وتحلیل کرده اند .گروه پینکرتون دریافتند که دود سیگار روند طبیعی رشد ونمو این سلولها را تغییر می دهد .

در فرد سالم سلولها برابر یک برنامه وقتبندی بوجود می آیند و از سپس میمیرند .

مرگ سلولی برنامه ریزی شده که آپوپتوزیس نامیده می شود ، بوسیله ژنها تنظیم می گردد .ژنهای مسئول تنظیم مرگ سلولی برنامه ریزی شده در واقع با افزایش یا کاهش واکنشهای شیمیایی گوناگونی در سلول وظیفه خود را انجام می دهند .

اما در این مطالعات وقتیکه بچه میمونها چه قبل و چه سپس تولد در معرض دود سیگار برنامه می گرفتند ، آپوپدوزیس از مسیر طبیعی خود منحرف می گردید .

کنترلهای سلولی در مواقع حساس که مرگ سلولی را تنظیم می نمایند خاموش می شدو سلولهای آلوئاما دوبرابر سریعتر از وضعیت معمول می مردند .

پینکرتون می گوید : اگر سلولها در حین یک مرحله بحرانی رشد ونموی با سرعتی بیشتراز اونچه که معمول هست بمیرند ، در حالیکه باید برای ایجاد آلوئولهای جدید باید تکثیر پیدا می کردند ، پس دیگر ششها نیز هرگز قابل ترمیم نخواهند بود .

بررسی نشان داده هست که تسریع آپوپتوزیس بواسطه سرکوب شدن فاکتور هسته ای کاپا B در ریه های نوزادان میمونهای مورد بررسی بوده هست .

جالب هست بدانیم هزینه این تحقیقات که 5 سال به طول انجامیده هست نزدیک به دو میلیون دلار شده که 1.5 میلیون دلار اون را موسسه بهداشت محیط کالیفرنیا پرداخت کرده هست و حدود 500.000 دلار دیگر را از طریق مالیات ناشی از فروش سیگار در همین ایالت تامین شده هست .


25:

عزم ملي براي انزجار از سيگار

سيگار كشيدن يكي از علل منجر به مرگ قابل پيشگيري هست كه باعث بيماري‌هاي وخيمي در حدود 6/8 ميليون نفر مي‌شود.


هزينه هستعمال سيگار 167 بيليون دلار در سال بوده و تقريباً هر سال 438 هزار نفر را مي‌كشد.

طبق آمار موجود، دود كردن سيگار در سراسر جهان نزديك 5 ميليون نفر را در سال از پا درمي‌آورد.اگر اوضاع به همين منوال ادامه يابد، اين رقم تا سال 2030 دو برابر شده و پيش‌بيني مي‌شود، هستعمال سيگار بيش از يك بيليون نفر را طي قرن حاضر به هلاكت برساند.

با وجودي كه هستعمال سيگار در ايالات متحده به طور آهسته‌اي رو به كاهش گذاشته هست، اما در برخي نواحي جهان و در بين جمعيت‌هاي خاص و به ايشانژه در كشورهاي در حال توسعه و در بين زنان به طور چشمگيري رو به تزايد هست.

اين ادعا كه خطرات سيگار كشيدن براي سلامتي مورد ترديد هست، صحت ندارد، زيرا اين خطرات به فاصله كوتاهي پس از معرفي تنباكو در حدود 400 سال قبل به اروپا، شناخته شده و حداقل در نيم قرن اخير از لحاظ علمي ثابت شده‌اند.

باورهاي نادرست زيادي در مورد هستعمال سيگار وجود دارد كه امت را به شروع يا تداوم سيگار كشيدن تشايشانق نموده و يا از قطع اون مي‌ترسانند.به نظر مي‌رسد كه اين باورها نه تنها از جانب سيگاري‌ها، بلكه همينطور توسط برخي پزشكان و سياست‌گذاران درست تلقي مي‌شوند.چنين باورهايي توسعه خط‌مشي كنترل مؤثر تنباكو و درمان اون را براي افرادي كه وابسته به تنباكو هستند به تأخير مي‌اندازد.

اين مقاله، 12 مورد از شايع‌ترين باورهاي خرافي در مورد هستعمال سيگار را مرور مي‌كند.

بسياري از باورهايي كه پيرامون سيگار كشيدن وجود دارد، درك نادرست از اونچه قضاوت صحيح به نظر مي‌آيد، هست.برخي از اونها به وسيله صنعت تنباكو از رايشان انديشه ترايشانج داده مي‌شوند تا امت و خصوصاً اطفال را به شروع سيگار كشيدن و سيگاري نگه داشتن اونها اغوا كنند.نه تنها برخي سيگاري‌ها، بلكه همينطور برخي پزشكان و سياست‌گذاران معتقدند كه اين باورها درست هستند.تمام اين باورها دروغين بوده و هر يك از اين باورها بر روند كنترل مؤثر تنباكو و ترك سيگار توسط افراد لطمه مي‌زند.

با اين حال، ابزارهايي براي مقابله با اين باورها موجود بوده و به كارگيري مؤثرتر اين ابزارها به پيشگيري از بيماري و مرگ زودرس كمك خواهد كرد.سلسله آموزش‌هاي ضد سيگار براي جامعه، خصوصاً هنگامي كه از طريق چند رسانه و در همكاري با برنامه‌هاي جامع كنترل تنباكو كه شامل افزايش ماليات‌ها، وضع قانون محيط بدون دود و برنامه‌هاي ترك سيگار باشد، عملي خواهد بود.

در حالي كه دولت‌ها و مؤسسات بهداشت اجتماعي بايد نقش رهبري را برعهده گيرند، سيستم مراقبت بهداشتي، تجار، بيمه‌گران، جوامع و افراد همگي نقش‌هاي مهمي در كنترل تنباكو ايفا مي‌كنند.ما بايد راههايي براي ارتباط با حقايق و مقابله با باورهاي مختلف، نيمه صحيح و اونهايي كه امت را به شروع سيگار كشيدن تشايشانق و تمايل اونها را به ترك سيگار كاهش مي‌دهند، بيابيم.


26:

12 خرافه مانع ترك سيگار


پس از مدت‌ها بحث و بررسي بالاخره قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات هفته گذشته ابلاغ شد.


به موجب اين قانون فروش سيگار و مواد دخاني به افراد زير 18 سال ممنوع و متخلفين بر حسب قانون مجازات خواهند شد.در قانون مذكور همينطور كشيدن سيگار در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي جرم محسوب مي‌شود و با متخلفين برابر قانون برخورد خواهد شد.در يكي ديگر از مواد قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات هر نوع تبليغ، حمايت و تشايشانق مستقيم و غيرمستقيم يا تحريك افراد به هستعمال دخانيات ممنوع شده هست.

مطلب زير 12 مورد از اين باورهاي خرافي را كه با نوعي تبليغ و تحريك غير مستقيم مانع ترك سيگار مي شود بررسي كرده هست.* * *

1- امت در مورد سيگار كشيدن يا نكشيدن اون حق انتخاب آزاد دارند

همه ما دوست داريم فكر كنيم كه مخلوقاتي داراي اختيار كامل هستيم.

بنابر اين حق انتخاب در مورد تنباكو موقوف مي‌شود به تبليغ و اعتياد به اون.اما آمار موجود نشان مي‌دهند كه در سال 2002، صنعت دخانيات 5/12 بيليون دلار در ايالات متحده براي تبليغ سيگار، بازاريابي و ترايشانج اون هزينه كرد، يعني بيش از 2 برابر مقدار صرف شده در سال 1997 و 18 برابر مقدار صرف شده در امر كنترل تنباكو.

تبليغ و فروش سيگار، امت و به ايشانژه جوانان و ساير گروه‌هاي جمعيتي را آماج اين تبليغات برنامه مي‌دهد و به كشيدن سيگار تشايشانق مي‌كند.بيشتر سيگاري‌ها مي‌خواهند كه اون را ترك كنند، با اين وجود صنعت تنباكو همواره مراقب هست تا نيكوتين موجود در هر نخ سيگار به اندازه كافي باشد تا امت را معتاد نگه دارد.شيوه‌هاي توليد و اضافه کردني‌هاي شيميايي اون نيز مي‌تواند محتايشان نيكوتين را افزايش دهد.

2- همه مي‌دانند سيگار بد هست

در حالي كه اكثر امت عموماً از اين كه سيگار كشيدن كاري غيربهداشتي هست آگاهي دارند، اما در عوض در مورد خطرات سلامتي فراوان اون دانش ناچيزي دارند.تعداد كمي از زنان از خطرات خاص سلامتي از جمله سرطان دهانه رحم، پوكي هستخوان، يائسگي زودرس، سقط شدن جنين، حاملگي خارج از رحمي و عقيمي آگاهند.در بررسي‌ به عمل آمده تنها كمتر از نيمي از بزرگسالان كانادايي 74-55 ساله فراخوان كرده‌اند كه سيگار كشيدن علت اصلي بيماري قلبي هست.در چين يعني جايي كه بيش از 90 % سيگاري‌ها را مردان تشكيل مي‌دهند، كمتر از 1 نفر از هر 4 سيگاري معتقد هست كه سيگار كشيدن باعث مشكلات جدي سلامتي مي‌شود.اين كمبود آگاهي مي‌تواند دليل اين باشد كه چرا فراواني تعداد سيگاري‌ها در مردان مهاجر چيني شهر نيايشانورك بيشتر از كل جمعيت اين شهر هست.مردان متولد كشور چين كه از دانش سطح پاييني در مورد مضرات سيگار برخوردارند، 2 برابر بيشتر از اونهايي كه دانش بالاتري دارند، احتمال دارد كه سيگار بكشند.به علاوه، ميزان دانش برخي گروه‌ها ممكن هست به مرور وقت كمتر از قبل شود، به طور مثال نتايج يك بررسي كه در سال‌هاي 1997 و 1998 انجام شد، نشان داد كه سيگاري‌هاي روستايي ايشانژگي‌هاي مثبت‌تر و خطرات سلامتي كمتري نسبت به نمونه‌هاي مورد بررسي دهه قبل به سيگار نسبت مي‌دهند.

مشخص شده هست كه سيگار تقريباً باعث بيماري در هر اندامي از بدن مي‌شود.

هستعمال سيگار، علاوه بر سرطان ريه، بيماري قلبي، سكته و آمفيزم، به طور واضح با ساير سرطان‌ها(كولون، دهانه رحم، كليه، پانكراس، مثانه، مري، حنجره، حفره دهان، حلق و معده) مربوط هست و لوسمي ميلوئيد حاد، بيماري قلبي عروقي(آترواسكلروز و اونوريسم‌هاي آئورت شكمي)، بيماري تنفسي(آسيب عملكرد ريه، بيماري مزمن انسدادي ريه، آسم و پنوموني)، ساير بيماري‌ها(كاتاراكت، پريودنتيت، شكستگي‌هاي هيپ و زخم‌هاي پيتيك)، افول وضعيت سلامتي عمومي و افزايش عوارضي از جمله افزايش غيبت از كار، افزايش هستفاده از خدمات مراقبتي پزشكي و افزايش خطرات زيانبار متعاقب اعمال جراحي و در بين زنان با تراكم پايين هستخوان و پوكي هستخوان، عوارض بارداري از جمله كم وزن بودن نوزاد موقع تولد، زايمان پيش از موعد، مرگ جنين، مرده‌زايي، كاهش عملكرد ريه نوزادان، سندرم مرگ ناگهاني نوزاد و كاهش قدرت باروري مرتبط هست.

3- فقط چند سيگار در روز

اگرچه بين سرطان ريه و مصرف تنباكو در كل، رابطه خطي پاسخ- مقدار وجود دارد، خطر بيماري قلبي- عروقي كه مسئول % قابل ملاحظه‌اي از بيماري و مرگ مرتبط با تنباكو هست، با مصرف 3 تا 5 سيگار در روز مشهود مي‌شود.به نظر مي‌رسد كه خطر انفاركتوس ميوكارد حاد و بيماري كرونري قلب مرتبط با تماس با دود تنباكو در مقادير كم‌ غيرخطي بوده و به سرعت با مقادير نسبتاً كم نظير اونچه از دود تنباكايشان محيطي يا از سيگار كشيدن فقط چند سيگار در روز، افزايش مي‌يابد.حتي تماس كوچك با دود سيگار، تجمع پلاكتي را افزايش داده و باعث شروع تغييرات شرياني و هموديناميك مي‌شود.زن بارداري كه تا حد 5 سيگار در روز دود مي‌كند، بيشتر احتمال دارد كه بچه‌هاي كم‌وزن موقع تولد داشته باشد.

در ايالات متحده سرطان علت منجر به مرگ در بين سيگاري‌ها هست.

سرطان ريه مسئول تقريباً 80 % از مرگ‌هاي مرتبط با تنباكو هست.به هر حال بيماري قلبي- عروقي(تمام اشكال) علت منجر به تمام مرگ‌ و ميرهاي مرتبط با تنباكو از جمله سيگاري‌ها و كساني هست كه در معرض دود تنباكايشان محيطي برنامه مي‌گيرند.

بيماري قلبي- عروقي ممكن هست به وسيله تماس با منواكسيد كربن و ساير محصولات سوختني ايجاد شود كه حاكي از اون هست كه هر محصول تنباكايشان «كم خطري» كه هستنشاق شود، نامحتمل هست كه به طور قابل ملاحظه‌اي بيماري مرتبط با تنباكو و مرگ ناشي از علل قلبي- عروقي را كاهش دهد.

4- سيگار‌هاي سبك(ملايم)، ضرر كمتري دارند

سيگار‌هاي موسوم به ملايم به همان اندازه مارك‌هاي معمولي(ساده) براي سلامتي مضر هستند.

اما اكثر سيگاري‌ها از اين حقيقت بسيار بد بي‌اطلاع هستند.60 % از سيگاري‌ها معتقدند كه اصطلاح سبك و مافوق سبك اشاره به سيگاري‌هاي كم تار يا كم‌نيكوتين دارد.با اين وجود تعريف هستانداردي از اين كه چه چيزي مارك سبك يا فوق سبك را تشكيل مي‌دهد، وجود ندارد و شركت‌‌هاي تنباكو مي‌پذيرند كه اين اصطلاحات اشاره به مزه درك شده و طعم سيگار دارد نه محتايشان اونها.بيش از 160 كشور، پيمان‌‌نامه بهداشت جهاني را در مورد كنترل تنباكو امضا كرده‌اند و هستفاده از توصيفاتي كه ممكن هست اين اعتقاد كاذب را ايجاد كند، كه نوع خاصي از تنباكو، كمتر از ساير انواع اون مضر هست، را ممنوع كرده‌اند.

با وجودي كه از بازاريابي سيگارهاي سبك توسط صنعت تنباكو با ادعاي محتايشان تار و نيكوتين كمتر مي‌گذرد، تفاوت معني داري از لحاظ تماس با دود يا خطرات سلامتي ناشي از هستعمال اونها در بين سيگار‌هاي داراي محصول تار و نيكوتين متفاوت وجود ندارد.سيگار‌هاي سبك به همان اندازه سيگاري‌هاي معمولي، تار، نيكوتين و منوكسيد كربن وارد بدن مي‌كنند، زيرا دستگاه‌هاي تست، سيگارها را به همان شيوه‌اي كه افراد اون را دود مي‌كنند، نمي‌سوزانند.بسياري از افراد كه سيگار‌هاي كم‌تار، ملايم يا فوق ملايم دود مي‌كنند، بدون اون كه بدانند، اين كاهش مصنوعي تار و نيكوتين را كه با ماشين اندازه‌گيري مي‌شود، از طريق دود كردن سيگاري‌هاي بيشتر، پك زدن‌هاي شديدتر و ورود عميق‌تر دود اون به ريه‌ها و با سد كردن سوراخ‌هاي تهايشانه‌كننده ----- براي افزايش غلظت دود هستنشاق شده، جبران مي‌كنند.

صنعت تنباكو حداقل براي 3 دهه از اين اعمال جبراني آگاه هست.

5- ترك سيگار آسان هست

در حالي كه بسياري از سيگاري‌ها با ميل خود قادر به ترك سيگار هستند، بسياري از اونها اين كار را مشكل و غيرممكن مي‌دانند، زيرا نيكوتين اعتيادآور هست.حتي پزشكان نيز ترك سيگار را سخت مي‌يابند.

تنها نيمي از پزشكاني كه سيگار مي‌كشند، پس از دچار شدن به حمله قلبي، قادر به ترك اون هستند.صنعت تنباكو به طور خصوصي پذيرفته هست كه تنباكو قابليت اعتيادآوري شيه اپيوم دارد و ممكن هست قابليت اعتيادآوري نيكوتين، قابل مقايسه با هروئين، كوكائين و الكل باشد.فوايد ترك سيگار به خوبي مشخص شده هست اما بسياري از امتي كه در مورد ترك سيگار جدي بوده‌اند، قبل از اونكه اون را براي فوايدش ترك كنند، تلاش‌هاي متعددي داشته‌اند.اكثر سيگاري‌ها مي‌خواهند كه اون را ترك كنند و حداقل يك تلاش در سال براي ترك اون مي‌كنند.از اين عده، اكثريت تلاشها براي توقف هستعمال سيگار، بدون دارو يا مشاوره صورت مي‌گيرد، اما تنها 7 % از افرادي كه بدون كمك سعي در ترك اون مي‌كنند، موفق به ترك اون براي يك سال يا بيشتر مي‌شوند.

6- داروهاي ترك فاقد اثرند

داروهاي ترك سيگار از جمله درمان‌هاي جايگزين نيكوتين ، برچسب‌ها ، آدامس، اسپري بيني و مكيدني‌ها و بوپروپيون قادرند احتمال ترك موفقيت‌آميز را دو برابر كنند.براي برخي سيگاري‌ها، هستفاده از روش‌هاي چندگانه مثل به كارگيري انواع مختلف Nrt،nrt با بوپروپيون، Nrt با مشاوره و Nrt با بوپروپيون و مشاوره، ممكن هست حتي از هستفاده از يك روش ترك به تنهايي مؤثرتر باشد.درمان مجدد پس از شكست اوليه در سير درمان ترك نيز، ميزان ترك را افزايش داده و درمانهاي تركيبي به ايشانژه در بين سيگاري‌هايي كه مجدداً به كشيدن اون رايشان آورده‌اند، مفيد هست.

7- يك بار سيگار كشيدن، هميشه سيگار كشيدن

بيش از نيمي از آمريكايي‌هايي كه هميشه سيگار مي‌كشند، قبلاً ترك كرده‌اند.علي‌رغم دشواري ترك سيگار، بسياري از امت سيگار را ترك كرده‌اند، ميليون‌ها نفر از سيگاري‌هاي رسمي به اين حقيقت اعتقاد دارند كه امت مي‌توانند اون را ترك كنند و در بسياري از نواحي، اكثر سيگاري‌ها قبلاً اين راه را امتحان كرده‌اند.

8- سيگاري‌ها ممكن هست زودتر بميرند، اما همه اونچه كه از دست مي‌دهند، دو سال بد انتهاي زندگي‌شان هست.

يك فرد سيگاري عادي كه از علل مرتبط با تنباكو مي‌ميرد، در حدود 14 سال از زندگي‌اش را از دست مي‌دهد.عمر اضافه‌اي كه افراد غيرسيگاري نسبت به سيگاري‌ها دارند، بدون بروز ناتواني سپري مي‌شود.عدم هستعمال سيگار زندگي را، از جمله زندگي بدون ناتواني را طولاني نموده و ناتواني را به دوره كوتاه‌تري از وقت محدود مي‌كند.سلامت جسماني مورد انتظار سالمندان سيگاري 3 تا 4 سال بيشتر از سن خود و سلامت رواني اونها 10 سال پيرتر از سن واقعي مورد انتظار اونها هست.سيگار كشيدن خطر از دست دادن هستقلال افراد را افزايش داده و شانس كسب مجدد هستقلال را كاهش مي‌دهد.

هرگز براي ترك سيگار دير نيست.حتي افرادي كه پس از طي چند دهه سيگار كشيدن اون را كنار مي‌گذارند، سلامتي و اميد به زندگي خود را بهبود مي‌بخشند.

9- دود تنباكو كشنده هست

تماس با دود تنباكايشان محيطي مي‌تواند باعث بيماري و مرگ شود.

سيستم گردش خون افراد غيرسيگاري پس از 30 دقيقه تماس با دود تنباكايشان محيطي، شبيه افراد سيگاري رفتار نموده و خطر بيماري ايسكميك قلبي افزايش مي‌يابد.دود تنباكايشان محيطي همينطور با 25 % خطر بيشتر براي بيماري مزمن تنفسي، 60-40 % خطر بالاتر براي ايجاد آسم در بزرگسالان، 100-50 % خطر بيشتر براي بيماري تنفسي حاد در اطفال و دو برابر شدن خطر سندرم مرگ ناگهاني نوزاد همراه هست.

10- تنباكو براي اقتصاد خوب هست

صنعت تنباكو كه سعي دارد تا خود را براي اقتصاد خوب جلوه دهد، مدعي هست كه اشتغال ايجاد كرده، عايدي مالياتي را افزايش داده و در افزايش توليد محصول ملي مشاركت دارد.با اين وجود هزينه‌هاي اجتماعي طولاني‌مدت مصرف تنباكو، فراتر از هر فايده اقتصادي اون هست.

بانك جهاني تأثير اقتصادي تنباكو را مورد تحليل برنامه داده و نتيجه‌گيري كرده هست كه پول صرف شده در اين راه مي‌تواند در عوض صرف ساير خدمات و فوايدي شود كه به نوبه خود مي‌توانند مشاغل و فعاليت‌هاي اقتصادي ديگري را براي جايگزيني هر اونچه از صنعت تنباكو از دست خواهد رفت، ايجاد نمايند.حذف كامل تنباكو در ايالات متحده از اقتصاد مي‌تواند منجر به ايجاد بيش از 130هزار شغل در سطح ملي شود.علم حامي درمان ترك سيگار قايشان بوده و از لحاظ هزينه- سودمندي به نحو مطلوبي با بسياري از مداخلات پزشكي ديگر قابل مقايسه هست.تجار و بيمه گران بهداشتي، انگيزه مالي براي حمايت از برنامه‌هاي ترك براي مستخدمان خود را دارند.افراد غيرسيگاري خلاق‌تر بوده و كمتر از سيگاري‌ها دچار خطا مي‌شوند و تحت پوشش بيمه برنامه دادن ترك تنباكو يكي از سودمندترين فوايد بيمه بهداشتي هست كه يك كارفرما مي‌تواند به مستخدمانش ارائه كند.

11- ما قبلاً مشكل سيگار را حل كرده‌ايم

مشكلات سلامتي كه در اثر مصرف تنباكو براي جامعه ايجاد مي‌شود، ابداً حل نشده هست.

با وجود روبه كاهش گذاشتن وفور سيگار كشيدن در ايالات متحده، بيش از 1 نفر از 5 نفر بزرگسال ساكن ايالات متحده (تقريباً 50 ميليون نفر) سيگار دود مي‌كنند و روبه كاهش گذاشتن مصرف سيگار در بين بزرگسالان و جوانان در سالهاي اخير آهسته‌تر شده يا ثابت مانده هست.در حال حاضر، حدود 3/1 ميليارد نفر سيگار مي‌كشند كه بيش از هر وقت ديگري در تاريخ بشر هست و فرموده مي‌شود كه در قرن حاضر بيش از 1 ميليارد نفر از علل مرتبط با تنباكو طي اين قرن خواهند مرد، مگر اقدام فوري و عاجلي در سطوح منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي صورت گيرد.

12- صنعت تنباكو اونقدر تجاري نيست تا تلاش‌هاي بهداشتي جامعه را خراب كند

تبليغ سيگار براي اطفال همچنان ادامه دارد.

براي مثال در سال 2000، تبليغ 3 نوع از محبوب‌ترين مارك‌هاي سيگار در بين جوانان از طريق چاپ در مجلات، به طور متوسط 17بار در دسترس بيش از80‌‌‌‌‌‌ % از جوانان در ايالات متحده برنامه گرفته هست.اطفالي كه لوازم ترايشانجي شركت تنباكو (تي‌شرت، فنجان و...) را دارند، بيش از 7 برابر بيشتر احتمال دارد كه نسبت به كساني كه اين لوازم را ندارند، سيگار بكشند.

احتمال اينكه اطفال 17-12 سال يعني سني كه بيشترين احتمال شروع سيگار كشيدن هست، در معرض تبليغ سيگار برنامه گيرند، دو برابر بيش از بزرگسالان هست و نوجوانان 19-13 ساله نسبت به تبليغات سيگار سه برابر بزرگسالان حساس هستند.نمايش سيگار كشيدن در فيلم‌ها نيز هستعمال سيگار را در بين 19-13 ساله‌ها افزايش مي‌دهد.تماشاگران فيلم‌هايي كه سيگار كشيدن را نشان مي‌دهند، سه برابر كساني كه اين فيلم‌ها را نديده‌اند، احتمال دارد كه سيگار بكشند و نيمي از تمام موارد تجارب سيگار كشيدن در بين اين گروه سني به اين تماس نسبت داده مي‌شود.از سال 1950 به اين طرف سيگار كشيدن‌هاي بيشتري در فيلم‌ها نمايش داده شده و هستفاده از مارك به خصوصي از سيگار نشانه درخواست بيشتر اون مارك هست.تأييد مارك‌هاي سيگار يعني هستفاده از مارك‌هاي خاص توسط ستارگان در فيلم‌ها از وقت اجراي Msa، يازده برابر شده هست.ستارگاني كه رايشان پرده سيگار مي‌كشند، قايشاناً رفتارهاي سيگار كشيدن را در بين اين گروه سني افزايش مي‌دهند و هرچه نمايش سيگار كشيدن بيشتر باشد، احتمال سيگاري ‌شدن اونها بيشتر مي‌شود.به نمايش كشيدن هستعمال سيگار در موسيقي‌هاي ايشاندئايشاني، تلايشانزيون و ساير رسانه‌ها نيز رفتارهاي سيگار كشيدن را در اين گروه تحت تأثير برنامه مي‌دهد.ترايشانج سيگار كشيدن توسط صنعت تنباكو، حتي توانايي والدين را در پيشگيري از شروع به سيگار كشيدن تحليل مي‌برد كه با نظر صنعت تنباكو كه اعمال والدين و نه فعاليت‌هاي بازاريابي اونها را از شرایط تعيين كننده بحراني سيگار كشيدن در بين جوانان مي‌داند، تناقض دارد.


27:

- از دست دادن موها

با تضعيف سيستم ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف مواد دخاني، بدن اين افراد مستعد ابتلا به انواع بيماريها از جمله «لوپوس اريتماتوز» مي‌شود كه اين بيماري مي‌تواند عامل از دست دادن موها، ايجاد زخم‌ در دهان، جوش‌هاي پوست رايشان صورت، سر و دست‌ها شود.

2 - آب مرواريد (كاتاراكت)

افراد سيگاري ‌40 % بيش از افراد ديگر در معرض ابتلا به آب مرواريد، كدر شدن عدسي چشم و ممانعت از عبور نور و در نهايت نابينايي هستند.3 - چين و چروك

هستعمال دخانيات باعث از بين بردن پروتئين‌هاي انعطاف دهنده پوست مي‌شود؛ همينطور باعث تحليل بردن ايشانتامين A و محدود كردن جريان خون در عروق پوست مي‌شود.

پوست افراد سيگاري خشك و داراي خطوط و چين خوردگي‌هاي ريزي در اطراف لبها و چشمهاست.

4 - ضايعات شنوايي

افراد سيگاري 3 برابر بيش از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني دچار مي‌شوند.

5 - سرطان پوست

افراد سيگاري 2 برابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر ابتلا به نوعي سرطان پوست (پوسته پوسته شدن، برجستگي رايشان پوست) برنامه دارند 6- فساد دندانها

افراد سيگاري 5.1 مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند.

7 - پوكي هستخوان

منواكسيد كربن يكي از اصلي‌ترين گازهاي سمي در خروجي اگزوز اتومبيل و دود سيگار هست، ميل تركيبي اين گاز با خون بسيار بالاتر از اكسيژن هست.

اين گاز باعث كاهش قدرت عمل اكسيژن در خون افراد سيگاري حرفه‌اي تا ‌15 % مي‌شود.هستخوان‌هاي افراد سيگاري تراكم خود را از دست داده و به راحتي شكسته مي‌شود همين طور وقت التيام يافتن و جوش خوردن اونها پس از شكستگي تا 80 % افزايش پيدا مي‌كند.


28:

ـــــلام
عرض شود حضورتون که در حال حاضر روزانه در حدود چهار ميليارد تومان در دنياي فاني صرف خريد سيگار مي شود.
تازه اين در حالي هست که ترک سيگار آسانتر از آب خوردن هست و من خودم کسي را مي شناسم که تا به حال صد بار ترک کرده هست و در حقيقت تارک سيگار و مافيهاست.: به نظر ما وزارت بهداشت و شرکت دخانيات ، هر سال مي توانند يک نفر - مثل نفر فوق الذکر- را به عنوان ترک نماينده نمونه سيگار به جامعه معرفي نمايند و يک تنديس طلايي ترکبند به ايشان اهدا نمايند.

متاسفانه آمارها نشان مي دهد که سن مصرف نمايندگان سيگار از دبيرستان به سطح راهنمايي تقليل پيدا کرده و اگر با راهنمايي ديگران جلوش گرفته نشود ، بعيد نيست که در آينده اي نه چندان بعيد ، کار به دوره پيش دبستان و مهد کودک نيز کشيده شود.
اصطلاحا به اين جاي کار مي گايشانند جاهاي باريک که ديگر وزارت بهداشت هم نمي تواند از شدت باريکي اين جا از اونجا رد شود.

به فرموده يکي از اعضاي هيات مديره جمعيت مبارزه با هستعمال دخانيات ، کساني که هستفاده از سيگار را رواج مي دهند ، هدفشان تخريب آينده مملکت و نابودي نسل جوان اون هست.
فلذاست که رياست محترم جمهور ، اخيرا طرح جامع و جالب کنترل و مبارزه با دخانيات را يک ماه پس از تائيد نهايي از سايشان شوراي نگهبان ، ابلاغ کرد.

قانوني که به موجب اون خريد ، فروش و عرضه بي در و پيکر سيگار براي اولين بار در کشور با واقعيات خاص و قانوني انجام مي گيرد.

طبق ماده 12 اين قانون ، فروش يا عرضه مواد دخاني (چنان که افتد و داني) به افراد زير 18 سال (18-) علاوه بر ضبط فرآورده ، موجب جزاي نقدي گرديده و ايضا مصرف دخانيات در اماکن يا وسايل حمليه و نقليه عمومي نيز مستوجب جريمه هاي دست به نقد خواهد بود.

دولت به وزارت دخانيات و شرکت بهداشت ، 3 ماه مهلت داده تا آئين نامه قانون طرح جامع کنترل و مبارزه با دخانيات را تدايشانن و عملي کند.
آگهي هستخدام نيرو: به چند نفر نيرايشان عملي و کارآمد براي انداختن زنگوله به گردن گربه نياز مبرم داريم.
سوال: حالا اين قضيه چه ربطي به حرف هاي ما داشت؟
پاسخ: راستش خودم هم دارم به همين مساله فکر مي نمايم .برپايه قانون فوق الاشاره ، منبعد هر نوع تبليغ ، حمايت ، تشايشانق مستقيم و غير مستقيم و يا تحريک افراد به هستعمال دخانيات اکيدا (و بلکه شديدا) ممنوع مي باشد.

از اين رو ، به عنوان گام اول و همراهي با وزارت بهداشت و شرکت دخانيات ، از امروز ساختن و پرداختن و انداختن اشعاري نظير 2 شعر زير را در سطح جامعه ادبي کشور ممنوع فراخوان نموده اون را مصداق بارز بي ادبي مي دانيم.سيگار بي تکلف و ناز پري رخان
اين هردو در کشاکش دوران کشيدني هست

آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف هست
سيگار بعد چايي ، چايي بعد سيگارمنبع: سایت نیکصالحیداتکام !


.


29:

تاثير زيانبار هستنشاق دود سيگار محيطي بر افراد سالم

پژوهشگران سوئدي مي‌گايشانند هستنشاق دود سيگار دست دوم مي‌تواند در طول وقت بزرگسالان سالم را به بيماري مزمن تنفسي مبتلا كند.
به نقل يونايتدپرس مارگرت دبليو گربيس از بيمارستان دانشگاهي ژنو و 11 همكارش علائم تنفسي را در 1661 نفر كه د رطول 11 سال گذشته هرگز سيگار نكشيده بودند بررسي كردند.

نتايج بررسي اين افراد غيرسيگاري در مورد اثرات وجود دود سيگار در محيط نشان داد كه برنامه گرفتن در معرض دود سيگار ديگران با بروز علائم تنفسي در اونها همراه هست.

اين پژوهشگران فرمودند كه افراد دچار تحريك‌پذيري مجاري تنفسي كه مداوما د رمعرض دود سيگار دست دوم هستندبه خصوص در معرض خطر بيماري مزمن تنفسي زودرس هستند.

به فرموده گربيس در گروهي از اين افراد كه در طول سال‌ها دچار علائم تحريك‌پذيري بيش از حد مجاري تنفسي بودند، رابطه‌اي ميان علائم خس‌خس سينه، سرفه و تنگ نفس و برونشيت مزمن وجود داشت‌، اما تنها در مورد تنگ‌‌نفس و اسنشاق دود سيگار محيطي اين رابطه از لحاظ آماري قابل‌توجه بود.نتايج اين تحقيق در شماره نوامبر نشريه American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine منتشر شده هست.


30:

90% مبتلايان به سرطان ريه و حنجره، سيگاري‌اند

غربالگري سيگاري‌ها از نظر ابتلا به سرطان ريه با اسكن رايانه‌اي مي‌تواند به نجات جان بيماران كمك زيادي كند.
به نقل همشهري، بسياري از مبتلايان به تومورهاي اوليه ريه كه از طريق سي تي اسكن بيماري اونها تشخيص داده شد و بلا فاصله تومور اونها خارج شده هست شانس ادامه حيات اونها تا 10 سال به 92 % رسيد كه اين ميزان در حال حاضر 70 % هست و در صورت تشخيص دير هنگام به 5 % مي‌رسد.

برپايه اين گزارش، سرطان ريه مرگ‌بارترين سرطان در جهان هست و هر ساله يك ميليون تن در جهان به اين بيماري مبتلا مي‌شوند كه به دليل تشخيص و درمان ديرهنگام جان مي‌سپارند.سرطان ريه خطرناك‌ترين گونه سرطان هست كه علت 90 % ابتلا به اين نوع سرطان، هستفاده از مواد دخاني هست.به فرموده پزشكان، دود كردن سيگار حتي پس از ترك نيز ممكن هست خطر ابتلا به اين نوع سرطان را افزايش دهد.نيمي ‌از مبتلايان كه قبلا" سيگاري بوده‌اند و با آتش زدن يك نخ سيگار خطر ابتلا به سرطان ريه را در آينده افزايش مي‌دهند.بيماري‌هاي قلبي، سكته‌هاي مغزي، سرطان‌هاي مري و معده، كليه، مثانه، پانكراس ازجمله بيماري‌هايي هست كه به سيگار ارتباط دارند.علايم سرطان ريه بسته به وقتي كه بيمار مراجعه مي‌كند تغيير در سرفه، تنگي نفس، خلط خوني، درد‌هاي هستخواني، سردرد و سرگيجه، اختلالات رفتاري، افزايش عفونتها و تغييرات هورموني از مهمترين علايم به شمار مي‌روند.عوارض گوارشي ناشي از سيگار

بسياري از عوارض و مشكلات گوارشي ناشي از سيگار با قطع سيگار كاهش يافته و يا برطرف مي‌شوند.

تقريبا" كليه افراد سيگاري سرانجام يكي از عوارض گوارشي را تجربه مي‌كنند كه شايع‌ترين اون بي‌اشتهايي و سوء‌هاضمه هست.اين در حالي هست كه كليه افرادي كه به مصرف سيگار مبادرت مي‌ورزند، مي‌گايشانند پس از ترك تلخي دهان كاهش يافته و سوزش سر دل در اونها كم شده هست.

سيگاري‌ها ركورد داران سرطان حنجره

سرطان حنجره شايع‌ترين نوع بدخيمي‌ سر و گردن و دومين بدخيمي ‌در بين مردان هست كه غالبا" در دهه ششم زندگي نمايان شده و افراد سيگاري نيز بالاترين آمار ابتلا به اون را به خود اختصاص مي‌دهند كه علايم و نشانه‌هاي اوليه زودرس ضايعات حنجره شامل خشونت صدا، ديس فاژي، سرفه و تنگي نفس هست.

سيگار، شايع‌ترين علت سكته‌هاي قلبي

بيماري كرونر قلب، بيماريهاي قلبي هستند كه در اثر شرایط مختلف، عروق تغذيه كننده قلب درگير و منجر به ايجاد پلاكها مي‌شوند.

وقتي كه عروق كرونر قلب تا 70% تنگ شوند، معمولا"علامت بيماري قلبي ظاهر مي‌شود كه اين عامل تاثير زيادي در مرگ زودرس مبتلايان به سكته قلبي دارد.

محمد حسني، متخصص قلب و عروق با تاكيد بر اين كه عامل بروز سكته‌هاي قلبي در افراد مصرف كننده دخانيات بيشتر هست، خاطر نشان كرد: مصرف كنندگان دخانيات بيشتر دچار بيماريهاي تنفسي، سرطان و بيماريهاي قلبي به ايشانژه حملات حاد قلب مي‌شوند و 50 % از كساني كه سكته قلبي مي‌كنند تا قبل از رسيدن به بيمارستان جان خود را از دست مي‌دهند.


31:

هيچ وقت براي ترك سيگار دير نيست
تا كنون بيش از 30 ميليون آمريكايي موفق به ترك سيگار شده‌اند و برپايه اطلاعات به دست آمده ترك سيگار همچنان ادامه دارد.
با ترك سيگار شما احساس سلامتي خواهيد كرد و اين احساس به سالهايي كه سيگار كشيده‌ايد و تعداد روزانه اون بستگي ندارد.

راه‌هاي زيادي براي ترك وجود دارد
هركسي بايد راهي را برگزيند كه براي او مناسبت‌تر هست.

بسياري به تنهايي قادر به ترك هستند، اما برخي ديگر به ياري پزشك، كلينيك يا گروهي كارآزموده نياز دارند.

برپايه برخي مشاهدات، موفقيت افراد سالمند در ترك از جوان‌ها بيشتر هست.

برخي از افرادي كه سيگار را ترك كرده‌اند از احساس اضطراب، بي‌قراري، كسالت، عدم تمركز و اختلال در هضم غذا برخوردارند، ولي برخي ديگر هيچ نشانه‌اي ندارند.پزشكان، براي افرادي كه به نيكوتين وابسته شده‌اند و دچار عوارض بيش از حد ترك هستند آدامس نيكوتين‌دار تجايشانز مي‌كنند.

گاهي همراه اين آدامس‌ها پيوستن به گروه‌هاي امداد ترك سيگار يا هستفاده از برخي وسايل خودياري نيز تجايشانز مي‌شود.

آدامس نيكوتين‌دار براي افرادي كه بيماري قلبي دارند مناسب نيست، همينطور افرادي كه دندان مصنوعي دارند نيز از جايشاندن اون عاجزند.


در هر سني دلايل متعددي براي ترك سيگار وجود دارد.

برخي از فوايد ترك سيگار در سنين بالا عبارتند از: كاهش خطر ابتلا به سرطان و بيماري‌هاي ريايشان 2- برخورداري از قلب و ريه‌هاي سالمتر 3- جريان خون بهتر 4- واقعيات بهداشتي سالم‌تر براي افراد غيرسيگاري خانواده به ايشانژه كودكان.

مصرف سيگار نه تنها به كاستن طول عمر منجر مي‌شود، بلكه هر ساله سبب مرگ 390هزار نفر شده و ميليون‌ها نفر ديگر را دچار ناتواني مي‌كند.


دود سيگار ريه‌ها و مجاري تنفسي فرد سيگاري را تحريك كرده و تحت تاثير برنامه مي‌دهد و سبب سوزش، تورم و ترشح بيش از حد مخاط مي‌شود.

اين تاثيرات منجر به سرفه‌هاي مزمن مي‌شود و در موارد حادتر به برونشيت مزمن مي‌انجامد.

بيماري‌هاي مزمن گاهي سبب نفس‌تنگي و اختلال در تنفس طبيعي مي‌شوند.

سيگار، فشار خون بالا (hbp) و كلسترول بالاي خون از جمله شرایط اصلي بيماري دريچه كرونر قلب هستند.فردي كه كلسترول و Hbp بالا دارد و سيگاري هم هست، شانس بيشتري براي سكته قلبي دارد تا فردي كه تنها در معرض يكي از اين شرایط هست.

به محض ترك سيگار واقعيات بهتر براي قلب و دستگاه گردش خون آغاز مي‌شود، شانس ابتلا به سكته و حمله قلبي و ديگر بيماري‌هاي دستگاه گردش خون پايين مي‌آيد و خون در دست‌ها و پاها بهتر جريان مي‌يابد.

با وجود اونكه ترك سيگار آسيب وارده به ريه‌ها را برطرف نمي‌كند، پيشرفت اون را بسيار كند كرده و قسمت سالم ريه‌ها از اون پس در سلامت عمل مي‌كند.
سيگار عامل خيلي از سرطان‌هاست، مثل سرطان ريه، دهان، حنجره و مري.

همينطور در سرطان پانكراس، كليه ومثانه نيز نقش دارد.


ميزان تاثير سيگار در ابتلا به سرطان به تعداد سيگار مصرفي روزانه در سالهاي سيگار كشيدن و ميزان دودي بستگي دارد كه به سينه فرو برده مي‌شود.

پس در ترك سيگار، شانس فرد براي ابتلا به سرطان‌هايي كه در ارتباط با سيگار هستند كاهش يافته و پس از ده سال برابر فرد غيرسيگاري مي‌شود.


احتمال ابتلاي سيگاري‌ها به اونفلواونزا، ذات‌الريه و ديگر بيماري‌هاي تنفسي مانند سرماخوردگي بيشتر هست.

اونفلواونزا و ذات‌الريه در افراد مسن گاهي كشنده هست.

از هر 4 خانم بالاي 60 سال يكي دچار پوكي هستخوان مي‌شود.

اين بيماري، هستخوان‌ها را تحليل برده و باعث شكستگي اونها مي‌شود.

شواهد نشان مي‌دهد كه مصرف سيگار شانس پيشرفت اين بيماري‌هاي ناتوان كننده را بالا مي‌برد.


شواهد بسياري گواه تاثير زيانبار دود سيگار بر سلامتي افراد غيرسيگاري هست كه در معرض دود سيگار برنامه دارند.

افرادي كه همسران اونها دچار آسم، بيماري قلبي يا ديگر بيماري‌هاي ريايشان هستند بايد به اين نكته توجه داشته باشند.سيگار كشيدن در منزل، سلامت نوزادان و كودكان را به طور جدي به مخاطره مي‌اندازد.

برنامه گرفتن كودكان در معرض دود سيگار سبب برونشيت، ذات‌الريه و عفونت گوش مي‌شود.

اين دليل خوبي هست كه والدين و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها سيگار را ترك كرده يا دست كم در حضور كودكان سيگار نكشند.


تحقيقات اخير نشان داده هست كه دود سيگار احتمال ابتلاي افراد غيرسيگاري به سرطان را بالا مي‌برد.


32:

برچسب نیکوتین‌دار و ترک سیگار

پژوهشگران می‌‌گویند دو هفته هستفاده از برچسب‌های نیکوتین‌دار پیش از اقدام به ترک سیگار احتمال موفقیت در کنار گذاشتن این عادت را دو برابر می‌کند.
به نقل هلث‌دی نیوز یک گروه از محققان آمریکایی دریافته‌اند که 14 روز هستعمال برچسب پوستی نیکوتین‌دار "قبل" از کشیدن آخرین سیگار و شروع دوره ترک،احتمال موفقیت درازمدت افراد را در کنار گذاشتن سیگار به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.این تحقیق بوسیله دکتر جد ای رز هستاد پژوهش پزشکی و رئیس مرکز پژوهش درباره ترک سیگار در دانشگاه دوک و یکی از دو مخترع برچسب پوستی نیکوتین سرپرستی شده‌است.
برخی از کارشناسان نگران بودند که هستفاده از برچسب پوستی نیکوتین هموقت با ادامه سیگارکشیدن با قراردادن نیکوتین بیش از حد در اختیار بدن باعث مسمومیت افراد به علت دریافت بیش از حد نیکوتین شود یا اعتیاد انها را تشدید کند.

دکتر روز در جواب به این نگرانی می‌گوید: "ما در بررسی‌های اخیرمان متوجه شده‌ایم که میزان موفقیت در ترک حتی هنگامی که سیگاری‌ها در طول دو هفته درمانی پیش از ترک سیگارهای کم‌نیکوتین یا بدون نیکوتین مصرف می‌نمايند، افزایش می‌یابد، و این یافته‌ها هر نگرانی درباره احتمال دریافت بیش از حد(اوردوز) نیکوتین از بین می‌برد."

بررسی روز و همکارانش نشان داد هستفاده از برچسب پوستی نیکوتین‌دار در دو هفته قبل از ترک باعث کمتر سیگارکشیدن افراد، کاهش میل اونها به سیگار کشیدن و تخفیف علائم ترک می‌شود.

نظریه محققان این هست که در صورتی که از قبل با هستفاده از برچسب پوستی میزانی از نیکوتین وارد بدن شده باشد، کشیدن سیگار برای فرد کمتر ارضانماينده خواهد بود.البته دکتر روز هشدار می‌دهد:" گرچه در حال حاضر شاهدی در دست نیست که هستفاده از برچسب نیکوتین‌دار همراه با سیگارکشیدن ممکن هست خطرآفرین باشد، بروشورهای فراورده‌های جایگزینی نیکوتین مانند برچسب‌‌های پوستی توصیه می‌نمايند چنین کاری انجام نشود."

برچسب‌های پوستی نیکوتین برای اولین‌ بار از سال 1992 در ایالات متحده با نسخه قابل تهیه شد و از سال 1996 به بعد بدون نسخه در داروخانه‌ها با نام‌های تجارتی مختلف مانند نیکودرم،نیکوترول،هابیتول و پرواستپ به فروش می‌رسد.روش معمول هستفاده از این برچسب‌ها به این صورت هست که فرد سیگاری هر روز یک برچسب جدید را بر روی نواحی متفاوت پوست که خشک، تمیز و بدون مو باشند،معمولا بخش بالایی قفسه سینه،بازو یا ران برنامه داده می‌دهد.این برچسب بسته به نوع فراورده مورد هستفاده برای حدود 16 تا 24 ساعت بر روی پوست باقی گذاشته می‌شود.
معمولا پس از هر دو هفته هستفاده از این یک نوع برچسب،برچسبی با میزان نیکوتین کمتر جایگزین اون می‌شود و و این رویه برای شش تا 20 هفته ادامه پیدا می‌کند.

عواض جانبی چندان شایع نیستند،اما ممکن شامل سرگیجه،استفراغ،قرمزی پوست در محل هستفاده از برچسب باشند.

بهتر هست افراد سیگاری در مورد بهترین شیوه هستفاده از این برچسب‌ها با پزشکشان مشورت نمايند و بروز علائمی کانند تپش قلب یا تنگ‌نفس را به او اطلاع دهند.

این برچسب‌های پوستی مقدار کم اما مداومی از نیکوتین را وارد بدن می‌نمايند که به غلبه بر میل به کشیدن سیگار کمک می‌کند.

اما چنانکه دکتر دیوید کالمن هستادیار روانپزشکی در دانشگاه بوستون می‌گوید:" نیکوتینی که به این طریق وارد بدن می‌شود، اعتیادآور نیست."
او می‌افزاید:" اونچه باعث می‌شود نیکوتین اعتیاداور شودٰ، همان چیزی هست که سایر مواد مشایه را اعتیادآور میکند.هنگامی که شما سیگار می‌کشید،نیکوتین وارد جریان خون شریانی می‌شود و مستقیما به مقدار زیاد وارد مغز می‌شود، در حالیکه نیکوتین برچسب‌های پوستی وارد خون وریدی می‌شود و مستقیما به مغز نمی‌رسد."

دکتر کالمن بر پايه نتایج تحقیقات موجود می‌گوید:" از هر 100سیگاری که اقدام به ترک می‌نمايند در صورت عدم هستفاده از داروهای کمکی تنها پنج نفرشان موفق می‌شوند، اما با اضافه کردن برچسب نیکوتینی میزان موفقیت در ترک به 20 تا 25 % افزایش می‌یابد."
موفقیت در ترک به صورت سیگار نکشیدن در طول یک سال سپس اقدام به ترک تعریف می‌شود.

میزان نیکوتین در برچسب‌ها متفاوت هست، ولی گروه کالمن تفاوتی از لحاظ موفقیت در ترک بین هستفاده از برچسب‌های 21 میلی‌گرمی و 42 میلی‌گرمی مشاهده نکردند.

کالمن می‌گوید:"اونهایی که هستفاده از برچسب برای ترک سیگار در اونها مناسب هست باید دست کم هشت هفته اون را به کار برند.

سال‌ها سیگار کشیدن باعث ایجاد تغییراتی در مغز می‌شود و پس از ترک سیگار مدتی طول می‌کشد تا مغز دوباره خود را تنظیم کند و به حالت عادی بازگردد."

33:


مصرف غير اخلاقي سيگار
برخي آمار و گزارش‌هاي جديد در جامعه ما حكايت از شيوع مصرف سيگار در بين زنان و دختران جوان دارد.
اين روند جديد به‌ايشانژه با تبليغ سيگارهاي لايت يا ملايم، شدت بيشتري به خود گرفته هست.

اما روندي كه به‌تازگي در كشور ما سر به گشودن آغاز كرده، سال‌هاست در غرب تجربه شده و نتايج زيان‌بار اون اكنون موضوع طرح و برنامه‌هاي دولت‌ها و انجمن‌هاي امت‌نهاد براي كنترل مصرف دخانيات در اين كشورهاست.

در مقاله زير كه از سايشان «انجمن ارتقاي سلامت و شيوه زندگي سالم» تدايشانن شده، تجربه مصرف سيگار در بين زنان غربي مرور شده هست.


* * *
وقتي كه «لولا مونتز» -زن افسونگر آمريكايي‌تبار زاده ايرلند- در سال1851 اجازه داد تا در هستوديايشاني در «بوستون» عكسش را بگيرند، نه او و نه هيچ‌كس ديگر نمي‌توانست پيش‌بيني كند كه در آينده، سيگار به يك سمبل ارزش به عنوان نشاني از «رهايي زنان و توسعه» تبديل شود؛ توسعه فاجعه‌آميزي كه امروزه ما را با اپيدمي سيگار در زنان، به عنوان موج ديگري از اپيدمي سيگار مواجه كرده هست.

اگر هم به خاطر سيگاري كه به طور تأثيرگذاري در سياهي دستكش ايشان مي‌درخشيد، نبود، به خاطر پوشش و مدل‌ موهايي كه در عكس به خود گرفته بود، لولا مونتز مي‌توانست به عنوان يك زن نجيب‌زاده مطرح شود.

در اين عكس، از سيگار كه مركز توجه اون هست، بسان ابزاري محرك هستفاده شده بود.در سال1851، زنان سيگار نمي‌كشيدند و اين عقيده كه زنان و دختران مي‌توانستند سيگار را تجربه كنند، از نظر افكار عمومي كاملاً مطرود بود.

حقيقت اين بود كه در شمال آمريكا و اروپا، هستفاده از سيگار توسط زنان، به ميزان زيادي با ضعف اخلاقي در ارتباط بود.

در قرن هفدهم، نقاشان آلماني از سيگار و دخانيات براي به‌تصايشانر‌كشيدن آدم‌هاي ابله هستفاده مي‌كردند.

در اين نقاشي‌ها تنها زناني را در حال كشيدن سيگار به تصايشانر درمي‌آوردند كه بدكاره ‌بودند.

در قرن نوزدهم نيز به زنان سيگاري به چشم افراد منحط نگاه مي‌كردند؛ به طوري كه هستعمال سيگار را به عنوان نمادي از بدكارگي در نظر مي‌گرفتند.
تنها افراد شورشي و روشنفكران برهميايي نظير «جورج ساندز» جرأت مبارزه با اين آداب و رسوم اجتماعي را به خود مي‌دادند.

اين لكه ننگي كه منتسب به زنان سيگاري بود، خيلي شايع و قدرتمند بود؛ به طوري كه در سال1908، در نيايشانورك زني را به جرم كشيدن سيگار دستگير كردند.

در همين زمينه، در سال1921 لايحه‌اي را به كنگره ايالات متحده تسليم كردند كه به موجب اون، سيگاركشيدن زنان در منطقه كلمبيا ممنوع فراخوان شد.


بنابراين جالب توجه هست كه به فاصله 50سال از توليد انبوه سيگار، هستعمال سيگار در ميان زنان آمريكاي شمالي و شمال اروپا از نظر اجتماعي به امري قابل قبول و حتي محبوب تبديل شده هست! اين امر از يك طرف به تغييرات بنيادي در موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در طي اين مدت مربوط مي‌شود و از طرف ديگر به روش سرمايه‌گذاري صنعت دخانيات در زمينه تغيير نگرش‌هاي اجتماعي نسبت به زنان مربوط مي‌شود كه اين كار را با تبليغ سيگار به عنوان سمبلي از رهايي زنان به عبارت ديگر «مشعل آزادي» انجام داده هست.

اين شعار هنوز هم توسط صنعت دخانيات در تمام دنيا تبليغ مي‌شود؛ به خصوص در كشورهايي كه اخيراً تغييرات اجتماعي سريعي در اونها رايشان داده و يا در حال حاضر رايشان مي‌دهد.


پيشرفتي كه در توليد انبوه سيگار در قرن نوزدهم صورت گرفت، تأثير شگرفي بر مصرف سيگار و جايگاه اجتماعي دخانيات گذاشت.

در مقايسه با روش‌هاي سنتي مصرف سيگار، هستفاده از سيگارهاي جديد آسان‌تر و بسيار ارزان‌ بود اما با وجود اين‌كه در اواخر قرن، هستفاده از سيگار مي‌رفت كه در ميان مردان شايع‌تر شود، هنوز مخالفت‌هاي چشمگيري نسبت به سيگار وجود داشت و به كشيدن سيگار بسان عادت زشتي نگاه مي‌كردند كه آلوده‌كننده هر دو گروه مردان و زنان بود.

در همين وقت در ايالات متحده و كانادا، گروه‌هايي از زنان نقش مهمي در جنبش‌هاي ضدسيگار بازي كردند ليكن شركت‌هاي دخانيات با به‌كارگيري شيوه‌هاي جديد بازاريابي كه اونها را در گسترش تبليغاتشان ياري مي‌كرد، به همين جنبش‌ها نيز جواب دادند.


شواهد بسيار كمي در اين زمينه وجود دارد كه در اون وقت كمپاني‌هاي دخانيات به ميزان چشم‌گيري زنان را به طور مستقيم مورد هدف برنامه داده باشند يا با ننگ اجتماعي بزرگ توأم با سيگاركشيدن زنان، به مبارزه برخاسته باشند.


ثابت شده هست كه جنگ جهاني اول آغاز گسترش مصرف سيگار در ميان زنان هست.

در طول اين جنگ، اكثر زنان نه‌تنها شغل‌هاي «مردانه‌»‌اي را تقبل كردند بلكه شروع به پوشيدن شلوار، ورزش‌كردن، كوتاه‌‌كردن موها و مصرف سيگار كردند.

متعاقب اين امر، نگرش‌ها نسبت به سيگاركشيدن زنان تغيير كرد و زنان بيشتر و بيشتر شروع به هستعمال سيگار كردند كه براي اونها حكم سلاحي را داشت كه در جهت مبارزات پيش‌رونده خود با عقايد سنتي موجود در مورد رفتار زنان، به كار مي‌گرفتند.


در آرايشگاه‌ها و آسايشگاه‌ها، اكثر زنان به دنبال يك نفر بودند كه مشتاق به از ميان برداشتن محدوديت‌هاي جاافتاده رسوم اجتماعي باشد و با اونها هم‌سيگار شود.

به‌زودي سيگار به سمبلي از نقش‌ها و توقعات جديدي در زمينه رفتار زنان تبديل گرديد.

اما سؤالي كه مطرح مي‌شود اين هست كه اگر كمپاني‌هاي دخانيات در دهه1920 و دهه1930 از موقعيت هستفاده نمي‌كردند و از عقايد آزادي‌خواهانه و قدرت‌طلبانه زنان و ارزش‌‌هاي ديگري كه براي زنان مهم بود، در جهت ايجاد يك بازار فروش براي سيگار، سوءاستفاده نمي‌كردند، آيا در اون صورت باز هم كشيدن سيگار در ميان زنان به همان ميزاني كه شايع شد،

مي‌توانست رونق پيدا كند؟ اين شركت‌ها به‌خصوص نياز به ایجاد تصايشانرها و معني‌هاي جديدي براي سيگاركشيدن زنان داشتند تا بتوانند به ارتباطي كه در اذهان امت در رابطه با كشيدن سيگار و اخلاق و رفتارهاي جنسي وجود داشت، غلبه نمايند.

اونها مجبور بودند كه سيگاركشيدن را نه تنها امري قابل احترام، بلكه رفتاري اجتماعي، شيك، مد روز و زنانه جلوه بدهند و بدين ترتيب يك جايگاه جديد براي اون تعريف كنند.

هدف نهايي شركت‌ها اين بود كه بازار فروش را به طور بالقوه دو برابر كنند؛ به طوري كه در سال1928 هيل -رئيس دخانيات آمريكا- اين موضوع را چنين توصيف كرد: «فروش سيگار به زنان، مثل كشف معدن جديدي از طلا، درست در حياط خانه خودمان هست».
رئيس دخانيات آمريكا متوجه شد كه فروش سيگار به زنان، يك راه بدون چربي براي از بين بردن گرسنگي مي‌باشد.

فعاليت تبليغاتي «لاكي هسترايك» در سال1925 با اين مضمون كه «تناسب اندام يا شيريني» يكي از اولين فعاليت‌هاي تبليغاتي رسانه‌اي بود كه زنان را مورد هدف برنامه داده بود.

اين پيام به شدت موثر واقع شد به طوري كه سهم فروش لاكي هسترايك را تا بيش از 200% افزايش داد.

به كمك «ادوارد بارنيز»- پدر روابط عمومي- دخانيات آمريكا به مدت دو سال، لاكي هسترايك را به پرفروش‌ترين مارك سيگار تبديل كرد.


يك عنصر مهم ديگر در فعاليت تبليغاتي اين شركت در راستاي تغيير دادن تصايشانر سيگار كشيدن در اذهان عمومي، عبارت بود از مبارزه با تحريم اجتماعي موجود بر عليه سيگار كشيدن زنان در ملأ عام در سال 1929.

يك كار بسيار تبليغي در مراسم رژه «استرساندي» (يكشنبه شرقي) در نيايشانورك صورت گرفت كه طي اون، دخانيات با عظمت آمريكا تعدادي زن جوان را اجير كرد تا به همراه هستعمال «مشعل آزادي» خود يعني سيگار لاكي هسترايك، در حالي كه به سمت پايين خيابان پنجاهم حركت مي‌كردند، عليه نابرابري‌هاي اعمال شده در مورد زنان اعتراض كنند.


اين حركت بيشتر روزنامه‌ها را تحت پوشش برنامه داد و بناي يك مذاكره كشوري را پايه‌ريزي كرد.

به طوري كه برنايز سپس مدتها در اين رابطه فرمود: «من آموختم كه مي‌توان رسوم كهنه و قديمي را بوسيله جذب شديدي كه توسط شبكه‌هاي رسانه‌اي تبليغ مي‌شود، در هم شكست.»

كمپاني‌هاي دخانيات همينطور نيازمند اون بودند كه زنان در موقع سيگار كشيدن در ملأ عام احساس راحتي بكنند و خطراتي از قبيل مسخره شدن اونها را تهديد نكند.

از جمله اين اقدامات تمسخر‌آميز مي‌توان به اين فرموده يك مدير هتل در سال 1919 خطاب به خبرنگار نيايشانورك تايمز اشاره كرد كه فرموده بود «زنان واقعا بلد نيستند كه چطور سيگارهايشان را درست در دستشان بگيرند.

در واقع اونها خيلي ناشيانه عمل مي‌كنند.»

كمپاني‌هاي دخانيات اين مشكل را نيز تا حدودي با به كار گرفتن تصاايشانر زنان سيگار به دست در آگهي‌هاي تبليغاتي سيگار برطرف كرده و از طرف ديگر با كسب اطمينان از اينكه ستاره‌هاي سينمايي هاليوود كاملاً از بابت سيگار تامين هستند و نيز اغلب با پرداخت مبالغي به اونها، توافق اونها را در زمينه آگهي‌هاي تبليغاتي جلب كردند.


«فليپ موريس» حتي پا را فراتر نهاده و يك سخنراني سيار در ايالات متحده درباره ارائه درس‌هايي در زمينه سيگار كشيدن براي زنان ترتيب داد.

به طوري كه به فاصله 20 سال از شروع هدف قراردادن زنان، بيش از نصف زنان جوان (35 – 16ساله) انگليس، سيگاري شدند.


از وقت شروع به هدف برنامه دادن زنان در آمريكاي شمالي و شمال اروپا در دهه 20 و 30ميلادي، شيوه‌هاي بازاريابي صنعت دخانيات را بسيار پيچيده‌تر كرده‌اند تا با ایجاد شعارهاي تبليغاتي متنوع و توليد محصولات و مارك‌هاي متنوع و گسترده براي محصولات خود در قسمت‌هاي مختلف بازار فروش زنان، گيرايي و جذابيت بدست آورند.

همانطور كه «لورين گريوز» فرموده هست، چنين شعارهاي تبليغاتي براي بازاريابي كمتري در ميزان هستعمال ملاحظه شد.

علاوه بر اين در طول همين دوره، رغبت به ترك سيگار در سنين 25– 12 سال، از 62 % به 42% كاهش پيدا كرد.


در اغلب كشورهاي جهان، به ايشانژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، شرایط فرهنگي و اقتصادي مانع از آلوده شدن وسيع زنان به سيگار شده هست.

اما در كشورهايي از اروپا كه پيشرفت‌هايي در موقعيت اجتماعي، اقتصادي و آموزشي زنان در حال وقوع هست، با تبليغ انواع سيگار به عنوان مجوز آزادي و سمبل رهايي، هستقلال و موفقيت، شروع به هدف برنامه دادن زنان كرده‌اند.

در سال 1990، در سرمقاله‌اي در مجله «توباكو ريپورتر» (گزارشگر دخانيات) اين مضمون آمد كه «زنان در حال كسب هستقلال هستند و در نتيجه سبك‌هاي سنتي زندگي را ديگر در پيش نمي‌گيرند و سيگار را مي‌توان يكي از آزادي‌هاي تازه كسب شده اونها به حساب آورد.» در واقع اين سرمقاله به موقعيت‌هاي رشدي اشاره كرده كه براي زنان مطرح هست.

اخيراً سرمقاله ديگري در همين نشريه به خوانندگان خود تاكيد كرده كه در جست‌وجايشان جنبه‌هاي مثبت آسيا باشند؛ جايي كه در ميان سير طبيعي ساير موضوعات، «پذيرش رو به ‌رشد سيگاركشيدن زنان، به ایجاد نيازهاي جديد مي‌انجامد.»


بدين ترتيب ملاحظه مي‌كنيم كه در ژاپن، تبليغات مربوط به سيگار «ايشانرجينيا اسليمز» به زنان اصرار مي‌كند كه «خودتان باشيد» و به زنان هنگ‌كنگي مي‌گايشاند «به راه خودتان باشيد» و در همين وقت تبليغات «سيگار كاپري» زنان را تشايشانق كرده كه طبق نظر خود عمل نمايند.


در ژاپن همينطور، آگهي‌هاي تبليغاتي مربوط به سيگار كاپري، الگايشان زن اروپايي را تحت عنوان «زندگي واقعي» بسان يك طراح پوشش مطرح كرد و چنين تبليغ كرد «لباسي كه من طراحي مي‌كنم نمايانگر راهي هست كه خودم در زندگي انتخاب كرده‌ام» و ايشانرجينيا اسليمز نيز در تبليغ خود در يك پوستر سيگار، يك بازيكن راگبي مرد و يك بازيكن زن را در كنار هم به تصايشانر كشيد.» يك بررسي كه اخيراً وزارت بهداشت و رفاه ژاپن انجام داده نشان داد كه مصرف سيگار در ميان زنان 20 تا 29 ساله در فاصله سالهاي 1986 تا 1999 بيش از دو برابر شده و از 5/10% به 2/32 % افزايش يافته هست(ساوقت بهداشت جهاني، ارتباطات شخصي، 1999).


زنان، دومين موج همه‌گيري مصرف سيگار
طبق برآورد ساوقت بهداشت جهاني، تعداد زنان سيگاري در ميان نسل بعدي تقريباً سه برابر خواهد شد و از مرز 500 ميليون نفر خواهد گذشت (WHO، ارتباطات شخصي، 1999).

از اين تعداد، بيش از 200 ميليون نفرشان بر اثر مرگ زودرس ناشي از بيماري‌هاي وابسته به سيگار، قرباني خواهند شد.

بيشترين افزايش در مصرف سيگار توسط زنان، در كشورهاي كمتر توسعه يافته رايشان خواهد داد و از حدود 7 % در حال حاضر به 20 % در سال 2025 افزايش خواهد يافت.

در اروپا، كه در اغلب كشورهاي اون ميزان مصرف سيگار در دخترها بيشتر از پسرهاست، شكاف بين ميزان‌هاي سيگار در مردان و زنان به كاهش خود ادامه خواهد داد.

حتي احتمال دارد در برخي از كشورها ميزان مصرف سيگار در زنان، گايشان سبقت را از دست مردان بربايد.

همچنان كه اخيراً در كشور سوئد اين وضع پيش آمده هست.


جهت غلبه بر اين موج دوم همه‌گيري دخانيات، پايه ي‌ترين نيازها، اجراي ممنوعيت‌هاي جامع در زمينه تبليغ و فروش دخانيات در تمام دنياست.

همينطور در همه سطوح نياز به اطلاع‌رساني در زمينه اينكه مصرف دخانيات توسط زنان يك معضل بزرگ عليه بهداشت و سلامتي هست و نيز نياز به رسيدن به يك توافق كشوري و بين‌المللي در رابطه با اين موضوع، احساس مي‌شود.حمايت از زناني كه هدف برنامه‌هاي كنترل دخانيات هستند، از طريق دخالت دادن اونها، يك امر حياتي در رسيدن به موفقيت در اين برنامه‌هاست.

كار كردن با ساوقت‌هاي مربوط به زنان كه تاكنون علاقه كمتري به اين موضوع نشان داده‌اند و دخالت دادن اونها در اين زمينه، نياز ايشانژه‌اي هست كه احساس مي‌شود.


34:

ناس و سيگار

ا‌ين روزها قوانين منع دخانيات بين‌المللي كه در قالب كنوانسيون منع دخانيات در بسياري از كشورها در حال اجراست، به سيگاري‌هاي دنيا محدوديت‌هاي زيادي را تحميل مي‌كند.


براي همين عده‌اي براي فرار از قوانيني كه مي‌گايشانند، هستعمال دخانيات در اماكن عمومي ممنوع هست، به انواع غيرتدخيني تنباكو رايشان آورده‌اند.مهم‌ترين اين مواد ناس هست كه اتفاقاً در كشور ما هم طرفداراني دارد.

به همين دليل برخي از گروه‌هاي مخالف هستعمال دخانيات و صنايع دخانيات اروپا خواستار لغو ممنوعيت مصرف ناس در اين قاره شده‌اند.زمزمه جايگزيني سيگار با ناس

ناس، شكلي از تنباكوست كه مصرف اون دود توليد نمي‌كند.

مصرف‌كنندگان ناس اون را زيرلب خود برنامه مي‌دهند و تنباكو كه در مجاورت لثه برنامه گرفته وارد خون مي‌شود.به همين دليل، از اونجايي كه در سوئد و نروژ هستعمال دخانيات در اماكن عمومي منع قانوني دارد، مصرف ناس به شدت افزايش يافته هست.

حدود 20% از مردان در سوئد از ناس هستفاده مي‌كنند.شايد به همين دليل باشد كه ميزان بيماري‌هاي ناشي از هستعمال سيگار، در اين كشور اروپايي كمتر از كشورهاي ديگر اتحاديه اروپاست.ناس همينطور در ميان افرادي كه سعي دارند اعتياد به سيگار را ترك كنند، محبوبيت زيادي پيدا كرده هست.اما محققان در سراسر جهان هنوز در مورد خطرات مصرف ناس اختلاف نظر دارند.

متخصصان يكي از دانشگاه‌هاي معتبر پزشكي سوئد مي‌گايشانند كه بدون شك مصرف ناس موجب سرطان لوزالمعده و دهان مي‌شود.

اما محققان ديگر مي‌گايشانند كه ناس تا 100 برابر امن‌تر از هستعمال سيگار هست.ساوقت خيريه «اش»(Ash) كه در انگلستان براي منع هستعمال سيگار فعاليت مي‌كند، يكي از گروه‌هايي هست كه موافق مجاز شدن مصرف ناس در اتحاديه اروپاست.مدير اين ساوقت مي‌گايشاند: «تنباكايشان بدون دود در مقايسه با دخانيات دودزا، خطرات بسيار كمتري دارد.

اكنون در انگلستان اشكال مختلفي از تنباكايشان جايشاندني كه از جنوب آسيا وارد مي‌شود، به فروش مي‌رسد كه بسيار خطرناك‌تر از ناس هست.»

اما يكي از تحقيقاتي كه در اختيار قانونگذاران اتحاديه اروپا برنامه گرفته هست، نشان مي‌دهد كه ناس نه تنها سرطان‌زاست، بلكه باعث افزايش فشار خون و احتمال بروز حمله قلبي نيز مي‌شود.پروفسور گوران پرشاگن كه انجام اين تحقيق را برعهده داشته هست، مي‌گايشاند:«ما بايد خيلي دقت كنيم كه چه مواد مصرفي را به امت معرفي مي‌كنيم.

ترغيب امت به جايگزين كردن سيگار با ناس، در نهايت منجر به بالا رفتن مصرف تنباكو خواهد شد.»

او معتقد هست كه در مقايسه با سيگار، تحقيقات در مورد خطرات مصرف ناس به قدر كافي گسترده و جامع نبوده هست.تنباكو به هر شكلي مرگ‌آور هست

با وجود زمزمه‌هاي لغو منع دخانيات جايشاندني به ايشانژه ناس در اروپا، چندي پيش، ساوقت جهاني بهداشت روز بدون دخانيات خود را با اين هشدار انجام كرد كه صنعت دخانيات با توجه به مقررات سختي كه در كشورهاي مختلف در مورد كشيدن سيگار و تبليغ در اين باره اجرا شده، توليد محصولات ديگري مانند تنباكايشان جايشاندني، انفيه (گرد توتون) و قليان را افزايش داده هست.

اين ساوقت از كشورهاي جهان خواست تا تدابير فوري براي كنترل بازاريابي اين دسته از محصولات تنباكو - كه به ايشانژه جوانان و زنان را هدف برنامه داده - و همينطور مصرف اونها، اتخاذ كنند.

به نقل ساوقت جهاني بهداشت كه در روز بدون دخانيات منتشر شد، بر خلاف اونچه تبليغ شده هست اين محصولات سالم‌تر از سيگار نيستند.به همين دليل موضوع امسال روز جهاني بدون دخانيات «مرگ آور در هر شكل و پوشش» بود.

همينطور نظرسنجي ساوقت جهاني بهداشت از 705 هزار نوجوان 13 تا 15 ساله در كشورهاي مختلف نشان داده كه هستعمال انواع دخانيات در ميان اين گروه سني رواجي نگران‌‌كننده دارد.

اين نقل حاكي هست، 11 % نوجوانان، محصولات تنباكو، به غير از سيگار را مصرف مي‌كنند، در حالي كه 9 % سيگار مي‌كشند.ساوقت جهاني بهداشت تبليغات نادرست بازار را كه مي‌گايشاند هستعمال شكل‌هاي ديگر تنباكو بي‌خطر هست، دليل گسترش مصرف اين‌گونه محصولات مي‌داند.

اين ساوقت خواستار مقررات شديدتري در مورد محصولات تنباكو شده و مي‌گايشاند كه دخانيات در هر شكل اون مرگ‌آور هست.كنوانسيون دخانيات

كنوانسيون كنترل دخانيات ساوقت جهاني بهداشت فوريه سال گذشته ضمانت اجرايي يافت.

ساوقت جهاني بهداشت اين كنوانسيون را - كه مدت ده سال در دست بررسي بود - به اميد پيشگيري از 5 ميليون مرگ ساليانه ناشي از مصرف دخانيات به اجرا درآورده هست.

اين سند اولين معاهده جهاني درباره بهداشت عمومي هست و كشورهاي عضو ساوقت جهاني بهداشت ملزم به اعمال مفاد اون هستند.

كشورهايي كه اين كنوانسيون را تصايشانب كرده‌اند، اكنون سه سال وقت دارند تا رايشان بسته‌هاي سيگار هشدارهاي جدي بهداشتي بچسبانند و 5 سال موقعيت دارند تا تبليغات دخانيات را ممنوع كنند.اونها بايد پيرايشان خود از اين معاهده را به صورت منظم به ساوقت جهاني بهداشت نقل كنند.

اين كشورها مي‌توانند عليه كشورهايي كه اين كنوانسيون را تصايشانب نكرده‌اند و كشورهاي توليدكننده دخانيات كه مبارزه‌شان را تضعيف مي‌كنند، به ساوقت جهاني بهداشت شكايت كنند.ساوقت جهاني بهداشت اميدوار هست كه اين معاهده به ايشانژه در كشورهاي در حال توسعه مفيد باشد، زيرا جوانان اين كشورها هدف تبليغات صنعت دخانيات برنامه مي‌گيرند.آمار نشان مي‌دهد كه 84 % از 1/8 ميليارد مصرف‌كننده دخانيات جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند كه نقش بسزايي در اجرايي كردن اين كنوانسيون داشتند.


35:

سيگار،خطرناک تراز اونچه تصور مي شد


محققان فراخوان نمودند، حتي پس از ترک سيگار نيز مشکلات زيادي مصرف نمايندگان اين ماده مخدر را تهديد مي نمايد.

به نقل روز سه شنبه سرايشانس علمي پژوهشي ايسکانيوز به نقل از مجله science، دانشمندان تايواني معتقدند، سيگار کشيدن مي تواند مشکلاتي از جمله گرفتگي راه تنفسي و يا بيماري هاي ريايشان به وجود آورد که ساليان سال پس از ترک کامل اون آشکار شوند.


تحقيقات نشان مي دهد حدود 76 % از افراد سيگاري خود نيز نمي دانند که به بيماري COPD مبتلا هستند.

از جمله علايم بارز اين بيماري، سرفه هاي شديد، تنفس ناهموار و احساس درد در قفسه سينه مي باشد.

مبتلايان همينطور در آزمايش ميزان گنجايش حجم هوا در ريه ها نيز خوب عمل نمي نمايند و نتايج آزمايش اونها با يک فرد 94 ساله مطابقت دارد.

گنجايش ريه ها در سن 25 سالگي به اوج خود مي رسد که در افراد سيگاري هر ساله 12 %اون کاهش مي يابد.منبع : سایت دوستان

36:

يک ضرر ديگر سيگار!

سيگار با افزايش فعاليت پلاکت ها ، گلبول هاي خوني که به انعقاد خون کمک مي نمايند ، اثر ضد انعقادي آسپرين را کاهش مي دهد.

معمولا براي جلوگيري از تجمع پلاکت ها و انسداد عروق در بيماراني که دچار حمله قلبي ياسکته مغزي شده اند ، دريافت دز کم آسپرين در روز تجايشانز مي شود.

مصرف آسپرين و ديگر داروهاي اونتي پلاکت براي جلوگيري از حمله قلبي و سکته مغزي ضروري هست.

به نقل هلث سنترز ، محققان آمريکايي مطالعه اي را انجام داده اند تا دريابندچه فاکتورهايي در ضعف جواب ضد انعقادي به آسپرين نقش دارند.اين محققان دريافتند از ميان شرکت نمايندگان ، افراد سيگاري 12 برابر بيش از غيرسيگاري ها به آسپرين مقاوم بودند بنابراين يافته هاي فوق نيزدليل ديگري براي اهميت اجتناب از سيگار هست.


37:

چنانچه غذاهاي آماده و كنسرو شده از رايشان عادت و به طور مستمر هستفاده شوند موجبات ابتلا به سرطان مثانه را فراهم خواهند كرد.دكتر«سيديوسف حسيني»اورولوژيست ضمن بيان مطلب فوق در فرمود و گو باخبرنگارپايگاه خبري دانشجايشانان ايران(ايسنا)واحد علوم پزشكي ايران، فراخوان نمود: امروز تبديل زندگي سنتي به زندگي صنعتي باعث ايجاد مشكلات فراواني شده هست؛ به طوري كه حتي سلامت را به مخاطره مي اندازد و آمار ابتلا به انواع سرطان ها را افزايش داده هست.

ايشان در همين راستا فراخوان نمود: غذاهاي آماده براي نزديك تر شدن يك قدم به زندگي راحت تر فراهم شده اند؛ در صورتيكه اثرات سوء اين غذاها در درازمدت مشخص مي شود.دكتر حسيني ادامه داد: اين در حالي هست كه افراد وحتي مسئولان بهداشتي به دليل مشخص شدن اثرات سوء غذاها در درازمدت كمتر به عوارض اونها آشنايي داشته و به همين دليل كنترل صحيح رايشان مصرف اونها صورت نمي پذيرد.

ايشان با فراخوان اينكه ابتلا به سرطان ها در برخي جوامع كم و در برخي بيشتر هست اظهارداشت: دليل اين امر عادات غذايي خاص اون جوامع به شمار مي رود.اين متخصص سيگار را از ديگر شرایط بروز سرطان مثانه برشمرد و فرمود: به طوري كه سيگار 4 برابر احتمال ابتلا به اين نوع سرطان را افزايش مي دهد، اين در حالي هست كه ترك سيگار تاثير چشمگيري در پيشگيري و درمان سرطان مثانه خواهد داشت.

دكتر حسيني در پايان نوشيدن آب زياد را در پيشگيري از سرطان مثانه بسيار موثر دانست و اظهارداشت: دليل اين امر رقيق شدن ادرار و در نتيجه جلوگيري از اثرات سوء مواد موثر در بروز سرطان مثانه هست.


38:

هزينه روزانه مصرف سيگار


سرپرست مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي فرمود: برپايه برآوردهاي انجام شده، هزينه روزانه مصرف دخانيات در كشورحدود پنج ميليارد تومان هست.

دكتر غلامرضا حيدري اضافه کرد: طي تحقيقات انجام شده از سايشان جمعيت مبارزه با دخانيات، اولين دريچه ورود افراد به دنياي بزهكاري و مواد مخدر، هستعمال سيگار هست و دليل اين امر در دسترس بودن دخانيات در جامعه هست.

ايشان ادامه داد: در سال 1998 ساوقت بهداشت جهاني پيشنهاد تدايشانن معاهده كنترل دخانيات را فراخوان كرد و در سال 2003 اون را به تصايشانب رساند و دولت ها موظف شدند كه سپس امضاي معاهده جهاني كنترل دخانيات واقعياتي به وجود آورند كه نسبت اعتياد افراد به ماده نيكوتين در اون كشورها كم شود.

در سال 2003، 192 كشور معاهده جهاني كنترل دخانيات را امضا كردند و ايران جزو 16 كشوري بود كه در امضاي اين معاهده پيشگام شدند.دكتر حيدري در خصوص آمار مصرف سيگار در كشور فرمود: دو بررسي بزرگ در كشور توسط وزارت بهداشت در سال هاي 69 و 78 در كل كشور انجام شد كه طبق اون مطالعه در سال 69، 3/14 % افراد كشور سيگار هستعمال مي كرده اند، يعني 27 % آقايان و 4/3 % خانم ها .

در سال 78 اين آمارها تغيير كرد و مطالعات نشان داد 5/12 % كل افراد كشور سيگار هستعمال مي كنند كه آقايان 25 % و خانم ها 5/2 % دخانيات مصرف مي كرده اند.

آمارهاي غيررسمي ما تعداد افراد سيگاري كشور را بيش از آمارهاي بالا نشان داده هست و ما در مطالعات محدود خود آمار 16 % را به دست آورده ايم يعني در آقايان 30 % و در خانم ها 9 % كه با اين آمارها حدود 10 ميليون يا كمي بيشتر افراد سيگاري در كشور وجود دارند و در قياس با ديگر كشورها، كشور ما در حد متوسط از لحاظ مصرف سيگار در دنيا برنامه دارد و در حقيقت با جمعيت موجود در كشور تقريبا يك هفتم افراد در ايران از سيگار هستفاده مي كنند.ايشان ادامه داد: تمام گروه هاي سني كشور از سيگار هستفاده مي كنند، يعني در دوره نوجواني كه سنين بين 12 تا 15 هست، تجربه مصرف سيگار وجود دارد و اين زنگ خطري هست زيرا ما در 10 سال پيش در اين دوره مصرف سيگار نمي ديديم يا بسيار كم وجودداشت ولي سن شروع مصرف سيگار آرام آرام در حال پايين آمدن هست و سن تجربه مصرف سيگار در حال حاضر در سن 15 سالگي ديده مي شود در حالي كه بيشترين % مصرف در دهه چهارم زندگي افراد يعني در سن 30 تا 40 سالگي وجود دارد.

مسؤول كلينيك هاي ترك سيگار كشور خاطر نشان كرد: برپايه تحقيقات پژوهشگران هستعمال دخانيات 50 نوع بيماري ايجاد مي كند و سيگار عامل بروز 90 % سرطان هاي ريه، 75 % بيماري هاي تنفسي و 50 % بيماري هاي قلبي - عروقي هست.


39:

هشداري براي خانم هاي سيگاري


تحقيقات جديد نشان مي دهد که سيگار کشيدن ميزان بارداري را در خانم ها کاهش مي دهد.تحقيقات جديد نشان مي دهد که سيگار کشيدن باعث افزايش ناباروري در خانم ها مي شود.

به فرموده دانشمندان سيگار کشيدن باعث مي شود تا ميزان چسبندگي رحم کاهش يابد و در نتيجه تخمک به ديواره اون نمي چسبد و فرد باردار نمي شود.

ميزان ناباروري در خانم هايي که در روز 3 يا 4 نخ سيگار مي کشند 31 % و در خانم هايي که در روز بيش از 10 نخ سيگار مي کشند 60 % هست.

البته تاثير تنباکو در افراد مختلف، متفاوت هست و در بعضي افراد تاثير بيشتري دارد.

به فرموده دانشمندان خانم هاي سيگاري که باردار مي شوند قبل از هر درماني بايد سيگار را ترک نمايند

40:

مصرف نيکوتين سرطان ريه را افزايش مي دهد


محققان طي يافته هاي خود موفق شدند ارتباط ميان مصرف نيکوتين و افزايش سرعت ابتلا به سرطان ريه را کشف نمايند.

به نقل سرايشانس علمي پژوهشي ايسکانيوز، به نقل از نشريه Science، نيکوتين موجود در تنباکو و ديگر مواد ترکيبي و يا جايگزين مانند آدامس و چسب هاي مخصوص ترک سيگار، اگرچه در همان دفعات اوليه مصرف فرد را به سرطان ريه دچار نمي نمايد، اما جريان ابتلا را سرعت مي بخشد.


نيکوتين سرعت رشد سلول ها و تشکيل رگ هاي جديد که ارتباط مستقيم با سرطان ريه دارند را افزايش مي دهد.

نيکوتين و محصولات جانبي اون براي افرادي تجايشانز مي شودکه %د ترک سيگار هستند.

علاوه بر اين، مي توان فرمود که سرطان ريه در سال هاي اخير به نوعي بيماري جهش يافته سلولي بدن شده و حدود 85 % زنان و مردان سيگاري با اين بيماري دست به گريبان هستند، همينطور مي توان برپايه تحقيقات به عمل آمده چنين نتيجه گرفت که نه تنها تنباکو بلکه مصرف نيکوتين در بروز سرطان ريه و ديگر عوارض جانبي مصرف اين مواد نقش موثري ايفا مي نمايند.


41:

سيگار کشيدن پير پوستي را تشديد مي نمايد


با بالا رفتن سن روند پيري در قسمتهاي مختلف بدن از جمله قلب، کليه و هستخوانها بوجود مي آيد، پوست نيز يکي از قسمتهايي هست که ممکن هست با افزايش سن، اين روند فيزيولوژيک در اون ايجاد شده و فرد دچار پيرپوستي شود.

دکترعلي ابراهيمي متخصص بيماريهاي پوست و مو در خصوص پيرپوستي، اظهار كرد: اين روند فيزيولوژيک اصلا قابل کنترل نيست، زيرا عملکرد سلولها به مرور وقت کم مي شود و اين امري هست که براي تمام افراد رخ مي دهد.

ايشان با بيان اين که شرایط خارجي نيز مي توانند در ايجاد پيرپوستي نقش داشته و باعث تشديد پيرپوستي شوند، تصريح کرد: آفتاب مهمترين اين شرایط هست که مي تواند نقش عمده اي در تشديد علائم پيري پوست داشته باشد و به همين دليل هست که پوست صورت، دست و گردن افراد پير که بيشتر در معرض نور آفتاب هست، عموما چين و چروک بيشتري دارد و اثرات پيري در اين نواحي بارزتر از ديگر نواحي بدن ديده مي شود.

ابراهيمي هستعمال سيگار و دخانيات را دومين عامل خارجي تشديد کنده پيرپوستي دانست و فرمود: اين شرایط بر رايشان فاکتورهايي از پوست تاثير مي گذارد و سلولهاي پوست را آزرده مي نمايد.اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، برنامه گرفتن در معرض اشعه ايکس، هسترسها و فشارهاي روحي و نوع تغذيه را نيز در چروک شدن و تشديد پيري پوست مؤثر دانست و اضافه کرد: کنترل شرایط خارجي در جلوگيري از ايجاد پيرپوستي بسيار مهم و موثر هست.

اين متخصص بيماريهاي پوست و مو اضافه کرد: با توجه به اين که مهمترين عامل خارجي ايجاد نماينده پيري پوستي نورآفتاب هست، رعايت مواردي همچون انجام کارهاي غيرضروري قبل از ساعت 9 صبح و يا سپس ساعت چهارتا پنج بعدازظهر(مواقعي که شدت نور آفتاب کم هست) و هستفاده از ضد آفتاب ها در کنترل پيرپوستي حائز اهميت هست.ابراهيمي با بيان اين که خوردن مواد سرخ کردني نيز گاهي مي تواند به پوست آسيب برساند و ايجاد مشکل کند، عنوان کرد: از سايشان ديگر مصرف سبزيها و ميوه هاي تازه باعث شادابي پوست مي شود.


42:

سيگار ، عامل کاهش اثر داروهاي ضد انعقاد


سيگار کشيدن با افزايش فعاليت پلاکت ها ، سلول هاي خوني که به انعقاد خون کمک مي نمايند ، باعث تضعيف اثر ضد انعقادي آسپرين مي شود.

به نقل هلث سنترز ، دز اندک روزانه آسپرين معمولا برا ي بيماراني که حمله قلبي يا سکته مغزي را پشت سر گذاشته اند تجايشانز مي شود تا از تجمع پلاکت ها و انسداد عروق خوني اصلي جلوگيري کند.

آسپرين و ديگر داروهاي ضدپلاکت در پيشگيري از حمله قلبي و سکته مغزي نقش مهمي دارد.


محققان دانشگاه مريلند مطالعه اي را براي تعيين فاکتورهاي پيش بيني نماينده جواب ضد انعقادي ضعيف به آسپرين انجام داده اند.

افراد سيگاري تقريبا 12 برابر غير سيگاري ها به آسپرين مقاوم بودند.

بنابراين يافته هاي فوق بار ديگر بر اهميت پرهيز از سيگار تاکيد مي نمايند.


43:

یک واقعیت کاملا شناخته شده در مورد سیگار این هست که هر نخ سیگار به تنهایی حاوی بیش از ۴۰۰۰ ماده شیمیایی هست.

البته بسیاری از این مواد شیمیایی سمی‌و حتی سرطان‌زا هستند.
دود سیگار حاوی سه ماده اصلی هست
▪ نیکوتین:
یکی از اجزای اعتیادآور سیگار هست.

این ماده به داخل خون جذب و در مدت ۱۰ ثانیه روی مغز تاثیر می‌گذارد.

نیکوتین باعث می‌شود که سیگاری‌ها به علت آزاد شدن نوروترانسمیترها (مواد شیمیایی موجود در مغز) احساس خوبی داشته باشند.

نیکوتین همچنین باعث ایجاد یک جهش در میزان ضربان قلب و فشار خون و آدرنالین می‌شود.

متاسفانه به علت ماهیت اعتیادی نیکوتین هنگامی‌که اثرات اون روی مغز و بدن از بین می‌رود فرد سیگاری احساس بدتری نسبت به قبل از کشیدن سیگار خواهد داشت.

این باعث تقویت اشتیاق برای کشیدن سیگار بعدی می‌شود.
▪ تار:
تار خود حاوی مواد سمی بسیار زیادی برای بدن هست.

تار یک ماده چسبنده و سخت هست و هنگامی‌که دود سیگار فروبرده می‌شود این مواد به موهای داخل راه‌های هوایی موجود در ریه‌ها که به‌طور طبیعی مسوول حفاظت از ریه‌ها در برابر عفونت‌ها و دیگر مواد از جمله گرد و غبار هستند می‌چسبند و مانع از انجام عمل طبیعی اونها می‌شوند.

تار همچنین سطح دیواره کل سیستم تنفسی را نیز می‌پوشاند و موجب تنگ شدن مجاری انتقال هوا و کاهش خاصیت ارتجاعی اونها می‌شوند.
▪ منوکسید کربن:
منوکسید کربن یک ماده شیمیایی سمی‌موجود در دود خروجی از اگزوز ماشین‌ها هست.

منوکسید کربن مقدار اکسیژن موجود در خون را کاهش می‌دهد که همه ارگان‌ها و اندام‌ها را از داشتن اکسیژن به مقدار کافی محروم می‌کند و به علت کمبود اکسیژن در خون، به قلب برای پمپاژ بیشتر خون فشار وارد می‌شود.

● دیگر مواد موجود در دود سیگار
▪ بنزن: حلال مورد هستفاده در سوخت‌ها و ساخت مواد شیمیایی
▪ فرمالدئید: یک مایع بسیار سمی‌که برای حفظ اجساد مرده بکار برده می‌شود.
▪ بخار آمونیاک: یک ماده شیمایی که در مواد پاک نماينده یافت می‌شود.
▪ سیانید هیدروژن: سمی‌که برای از بین بردن مورچه‌ها هستفاده می‌شود.

این ماده همچنین در ساخت پلاستیک و سموم آفت کش نیز بکار برده می‌شود.
▪ کادمیوم: یک فلز بسیار سمی‌و رادیواکتیو که در باطری‌ها یافت می‌شود.
▪ هستون: یک مایع حلال که در پاک نماينده‌های لاک ناخن‌ها یافت می‌شود.
▪ آرسنیک: یک ماده سمی‌که در سم موش‌ها وجود دارد.


44:

● زیان های سیگار برای سلامتی
شواهد پزشکی نشان داده اند تمامی محدوده‌هایی که در نواحی از بدن که در معرض دود سیگار برنامه دارند (مانند لب، دهان، گلو، حنجره، مری، ریه و ) در خطر ابتلا به سرطان هستند.
اما تنها سرطان ریه یا بیماری‌های قلبی پیامدهای هستعمال دخانیات نیست بلکه مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد دخانی وجود دارد که می‌تواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمنی در افراد سیگاری بروز کند برخی از اونها عبارتند از:
‌١) از دست دادن موها
با تضعیف سیستم ایمنی افراد سیگاری در اثر مصرف مواد دخانی، بدن این افراد مستعد ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله «لوپوس اریتماتوز» می‌شود که این بیماری می‌تواند عامل از دست دادن موها، ایجاد زخم‌ در دهان، جوش‌های پوست روی صورت، سر و دست‌ها شود.
‌٢) آب مروارید (کاتاراکت)
افراد سیگاری ‌٤٠ % بیش از افراد دیگر در معرض ابتلا به آب مروارید، کدر شدن عدسی چشم و ممانعت از عبور نور و در نهایت نابینایی هستند.
‌٣) افزایش چین و چروک پوست
هستعمال دخانیات باعث از بین بردن پروتئین‌های انعطاف دهنده پوست و تحلیل بردن ویتامین A و محدود کردن جریان خون در عروق پوست می‌شود.

پوست افراد سیگاری خشک و دارای خطوط و چین خوردگی‌های ریزی در اطراف لب‌ها و چشم‌هاست.
‌٤) ضایعات شنوایی
افراد سیگاری ‌٣ برابر بیش از افراد غیر سیگاری به عفونت گوش میانی دچار می‌شوند.
‌٥) سرطان پوست
افراد سیگاری ‌٢ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر ابتلا به نوعی سرطان پوست (پوسته‌پوسته شدن، برجستگی روی پوست) برنامه دارند.
‌٦) فساد دندان‌ها
افراد سیگاری ‌٥/١ مرتبه بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر از دست دادن زودرس دندان‌ها هستند.
۷ ) بیماری‌های قلبی
هستعمال دخانیات باعث افزایش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگی عروق و نهایتا ایجاد حمله قلبی و سکته می‌شود.
۸) زخم معده
دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتری‌ها پایین می‌آورد؛ باعث تضعیف معده در خنثی‌سازی اسید معده و مقاومت در برابر اون سپس غذا خوردن و بر جای ماندن باقیمانده اسید در معده و در نتیجه تخریب دیواره اون می‌شود.
زخم معده افراد سیگاری به سختی درمان می‌شود و احتمال بهبودی اون تا وقتی که فرد سیگاری باشد اکثرا اندک هست.
۹) تغییر رنگ انگشتان
قطران موجود در دود سیگار در اثر هستعمال مستمر دخانیات روی انگشتان و ناخن‌ها جمع شده و باعث تغییر رنگ اونها به قهوه‌ای مایل به زرد می‌شود.روزنامه شهرستان تهران امروز

45:

پکی عمیق به سیگار می‌زنم، اما...قصه ضررهای سیگار بر سلامت آدمی‌قصه تکراری هست که سیگاری بارها و بارها اون را شنیده‌است بدون اونکه کوچک‌ترین خللی بر اراده هستوارش در مصرف سیگار داشته باشد.
اما اگر چکیدن مداوم قطره‌های آب بر سنگ خارا، عاقبت ممکن هست اون را سوراخ کند، بعید نیست اراده هستوار شما نیز بر اثر تکرار و تکرار نکته‌های هشداردهنده روزی بشکند.

اونچه در ادامه خواهید خواهند مروری کوتاه بر برخی از عوارضی هست که کشیدن سیگار برای شما به ارمغان می‌آورد.

حتی اگر این مرور، قطره آبی باشد که بر سنگ می‌چکد، شاید عاقبت در شما تاثیر داشته باشد.


● رکورد مرگ و میر در دست سیگاری‌ها
بر طبق آخرین تحقیقات ساوقت بهداشت جهانی، از هر ۸ نفر در جهان، یک نفر جان خود را به علت هستعمال دخانیات از دست می‌دهد؛ یعنی مصرف سیگار سالانه باعث مرگ نزدیک به ۵ میلیون انسان می‌شود.

پیش‌بینی شده هست که در صورت هستمرار الگوی فعلی مصرف دخانیات، این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.

۷۰ % از قربانیان مصرف سیگار در کشورهای در حال‌ توسعه به‌سر می‌برند.
درحال‌حاضر، اعتیاد به دخانیات یک همه‌گیری جهانی هست.

در حدود ۱/ ۳ میلیارد سیگاری در جهان زندگی می‌نمايند که نیمی‌از اونها بر اثر ابتلا به بیماری‌های ناشی از هستعمال دخانیات دچار مرگ زودرس خواهند شد.

در هر نخ سیگار ۴ هزار ماده سمی‌و حدود ۴۰ عنصر سرطان‌زا وجود دارد.
احتمال ابتلای سیگاری‌ها به سرطان ریه در حدود ۲۲ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری هست.

خطری که سیگار برای انسان‌ها دارد فقط به همین جمعیت محدود نمی‌شود: ۷۰۰ میلیون کودک و نوجوان در معرض هستنشاق تحمیلی دود سیگار والدینشان هستند و به موازات اون، سن شروع مصرف دخانیات روبه ‌کاهش هست.
به هستناد آمارهای ساوقت بهداشت جهانی، سن شروع هستعمال دخانیات در دنیا به ۱۳ تا ۱۵ سالگی رسیده هست.


● سیگاری‌های ایرانی چه می‌نمايند
طبق آمارهای وزارت بهداشت، در سال۷۸ در حدود ۱۱/۷ % از جمعیت ۱۵ تا ۶۹ ساله کشور سیگاری بودند.

دو سوم این جمعیت اولین سیگار خود را در ۱۳ سالگی کشیده‌اند.
به فرموده دکتر سیدمؤید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت، در هر ۲/۵ دقیقه یک نفر بر اثر مصرف سیگار و عوارض اون در ایران فوت می‌کند.
مهندس خدیجه محصلی، مسوول دبیرخانه کمیته کشوری کنترل دخانیات، به مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی به علت مصرف انواع دخانیات اشاره می‌کند و می‌گوید: ۳ % نوجوانان ایرانی سیگار می‌کشند و ۱۴ % اونان از سایر انواع دخانیات و عمدتا قلیان هستفاده می‌نمايند.
در حدود ۱۷ هزار و ۵۴۲ هکتار از اراضی کشور زیر کشت توتون و تنباکو رفته هست.

بخش عمده این اراضی در هستان‌های شمالی و شمال شرقی کشور واقع شده‌اند.

آمارهای رسمی‌از مصرف سالانه ۵۳ میلیارد نخ سیگار در کشور خبر می‌دهد.

البته بسیاری از کارشناسان معتقدند این آمار واقعی نیست و میزان حقیقی به حدود ۹۳ میلیارد نخ می‌رسد.

به این ترتیب سیگاری‌ها سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان را دود می‌نمايند.


● زنان از زیان های سیگار بی‌نصیب نیستند
برپايه آمار سال ۲۰۰۵ ساوقت بهداشت جهانی، تعداد زنان سیگاری در ۲۰ سال اخیر ۶۰ % افزایش یافته و تعداد زنانی که روزانه بیشتر از یک پاکت سیگار می‌کشند ۳ برابر شده هست.
عوارض زیان‌بار هستعمال سیگار برای همه بارها مورد تأکید مراجع علمی‌برنامه گرفته هست، اما واقعیت اون هست که زنان ـ چه مستقیم و چه غیرمستقیم ـ از رواج هستعمال سیگار در جوامع بیش از مردان آسیب می‌بینند.
سیگار بر عملکرد قرص‌های هورمون‌درمانی جایگزین نیز اثر می‌گذارد و از قابلیت اونها در کاهش علائم آزاردهنده یائسگی نظیر گرگرفتگی می‌کاهد.

زنان سیگاری به‌طور متوسط زودتر از همسالان خود یائسه می‌شوند و در نتیجه، احتمال بروز پوکی هستخوان و متعاقب اون شکستگی‌های هستخوانی در اونان افزایش می‌یابد.

هستخوان زنان سیگاری تراکم خود را از دست می‌دهد و به‌راحتی می‌شکند.
به علاوه، وقت جوش خوردن اونها پس از شکستگی نیز تا ۸۰ % افزایش پیدا می‌کند.
افزایش خطر تولد نوزاد با وزن کم، هوش پایین و مبتلا به ناهنجاری‌های مادرزادی از عوارض دیگر سیگار کشیدن مادر هست.

سقط جنین نیز در مادران سیگاری ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد.

اونها هر سال در جهان ۶ هزار نوزاد مرده به دنیا می‌آورند.
افزون بر اینها، ۴۰ % بارداری‌ها در زنان سیگاری در خارج رحم رخ می‌دهد.

احتمال باروری در زنان سیگاری بالاتر از ۳۰ سال نیز تا ۷۵ % کاهش می‌یابد.دکتر سیامک شایان امین
روزنامه شهرستان تهران امروز

46:

سيگار نكشيدن موجب كاهش مرگ‌هاي ناشي از بيماريهاي مرتبط مي‌شود


يك گروه مطالعاتي وزارت بهداشت ، رفاه و كار ژاپن فراخوان كرد: بر پايه تحقيقات انجام شده در اين كشور در صورتي كه نرخ هستعمال سيگار در ‪۱۰‬ سال به صفر برسد، ميزان مرگ و مير ناشي از اون در طي ‪ ۲۰‬سال در مردان به ميزان قابل توجهي كاهش مي‌يابد.


به نقل روزدوشنبه تلايشانزيون سراسري ژاپن (ان .اچ .كي )، اين گروه تحقيقاتي مطالعات خود را بر رايشان مردان ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۰‬سال ژاپني كه در خطر ابتلا به سرطان برنامه دارند.

اين گروه هدف از انجام اين تحقيق را بررسي ميزان تاثيرات كاهش هستعمال سيگار در كاهش مرگهاي ناشي از اون بر رايشان اين افراد، عنوان كرده هست .

بر پايه تحقيقاتي كه در سال ‪ ۲۰۰۰‬ميلادي در ژاپن انجام شده هست ، هر ساله حدود ‪ ۱۴۰‬هزار نفر از شهروندان ژاپني بر اثر سرطانهاي ناشي از هستعمال سيگار فوت مي‌كنند.

بر پايه اين تحقيق نرخ مردان سيگاري كه براثر سرطانهاي مرتبط با هستعمال سيگار فوت مي‌كنند، ‪ ۴۴‬% هست .

به نقل ان .اچ .كي ، محققان ژاپني مي‌گايشانند ، در صورتي كه ميزان هستعمال سيگار در طي مدت ‪ ۱۰‬سال به صفر برسد، مرگ و مير ناشي از سرطان شش ، معده و كبد در مردان تا ميزان ‪ ۲۴۰‬هزار نفر در طي ‪ ۲۰‬سال كاهش مي‌يابد اين نقل مي‌افزايد: اين تحقيق انجام شده اولينمورداز نوع خود در بررسي ميزان تاثير هستعمال سيگار در مرگ و ميرهاي ناشي از سرطان‌هاي مرتبط با اون هست .

كوتا كاتانودا يك محقق مركز ملي تحقيقات سرطان ژاپن كه تجزيه و تحليلهاي اين تحقيق را بر عهده داشت ، فرمود : در صورتي كه تلاشها متمركز براي كاهش مرگ و مير ناشي از هستعمال دخانيات انجام شود، مي‌توان درطي ‪۲۰‬ سال از بروزمرگ و مير هزاران نفر جلوگيري كرد.

كاتانودا، اضافه کرد: براي كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از هستعمال دخانيات ، همينطور نياز به يك مشاركت عمومي هست .


47:

ترك سيگار هموقت با تغيير در شيوه زندگي موفقيت آميزتر هست
محققان آمريكايي فراخوان كردند افرادي كه هموقت با تلاش براي ترك سيگار، مصرف سديم را كاهش مي‌دهند و بيشتر ورزش مي‌كنند، در ترك سيگار موفق تر از كساني هستند كه مي‌كوشند اين شرایط را يكي يكي تغيير دهند.

به نقل سلامت نیوز به نقل از رايشانترز، دكتر "ديايشاند هايمن" و همكارانش از دانشكده پزشكي بيلور در هوستون ايالت تكزاس آمريكا، در چارچوب يك برنامه اصلاح رفتار كه با بودجه دولتي انجام گرفت، با بررسي % موفقيت‌هاي به دست آمده در ترك سيگار، به اين نتيجه رسيدند.
در اين برنامه ‪ ۲۸۹‬فرد ‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۴‬ساله حضور داشتند كه دو سوم اونان را زنان تشكيل مي‌دادند.

تمامي اين افراد سياه‌پوست، سيگاري و داراي فشار خون بالا بودند.
نتايج اين تحقيقات در مجله آرشيو طب داخلي به چاپ رسيده هست.
هدف از اين برنامه، ترك سيگار اين افراد و كاهش ميزان سديم در رژيم غذايي و افزايش فعاليت بدني با دستكم ‪ ۱۰‬هزار گام در هفته بود.
اين بيماران بدون دسته‌بندي بر پايه يك ايشانژگي خاص، در سه گروه برنامه گرفتند.
مدت ‪ ۱۸‬ماه هر شش ماه يكبار، اعضاي گروه اول در جلسات مشاوره كلينيكي در ارتباط با هر سه اين رفتارها شركت مي‌كردند و با تماس‌هاي تلفني مورد تشايشانق برنامه مي‌گرفتند.
رفتار با گروه دوم نيز مشابه گروه اول بود با اين تفاوت كه در هر شش ماه، يك رفتار مورد توجه برنامه مي‌گرفت.اما از گروه سوم فقط مراقبتهاي معمولي به عمل آمد كه شامل يك بار حضور در كلاس‌هاي گروه‌هاي موجود بود.
در كل، ‪ ۲۳۰‬تن از شركت‌كنندگان ، اين مطالعه را به اتمام رساندند.
گروه هايمن دريافت كه دسترسي به هدف تغيير دو رفتار از اين سه رفتار، در گروه هم وقت ‪ ۵/۶‬%، در گروه ترتيبي ‪ ۵/۲‬% و در گروه مراقبت هاي معمولي ‪ ۶/۵‬است.
ترك سيگار در گروه هموقت ‪ ۲۰‬%، در گروه ترتيبي ‪ ۱۷‬% و در گروه كنترل ‪ ۱۰‬% صورت گرفت.


48:

پرتغال هم به موج ضدسیگار پیوست
پرتغال هم از سه‌شنبه اول ژانویه به جنبش ضدسیگار اروپا پیوست

به نقل سلامت نیوز به نقل ازخبرگزاری فرانسه پارلمان پرتغال در ماه ژوئن گذشته قانونی را به تصویب رساند که حقوق سیگار کشیدن در ساختمان‌های عمومی و اماکن پروانه‌دار زیر 100 متر مربع را محدود می‌‌کند و این قانون از ابتدای سال نو میلادی به اجرا درمی‌آید.
در پرتغال نیز مانند کشور همسایه‌اش اسپانیا، اماکن دارای مجوز مانند کافه‌ها می‌توانند یکی از دو حالت مخصوص سیگاری‌ها یا غیرسیگاری‌ها را انتخاب نمايند.
سایر ساختمان‌های با هستفاده عمومی از محل‌های کار گرفته مراکز خرید هنوز می‌‌توانند اتاق‌های مخصوص افراد سیگاری داشته باشند، به شرطی که "این اتاق‌ها به وضوح مشخص شده و دارای تهویه کافی باشند."
افرادی که این قانون را زیر پا بگذارند با جریمه‌‌های بین 50 تا 750 یورو و صاحبان اماکنی که اون را رعایت ننمايند، 50 تا 1000 یورو جریمه خواهند شد.
این قانون همچنین سن خرید سیگار را برای افراد زیر 18 سال ممنوع می‌کند.

فرانسه و آلمان هم از اول سال 2008 قوانین جدیدضدسیگار [فرانسه و آلمان: سیگار ممنوع] را به اجرا در آورده‌اند

49:

دود سیگار به شنوایی پسران صدمه می زند
تحقیقات نشان می دهد دود سیگار با تحریک بخشی از مغز موجب بروز صدماتی در شنوایی افراد می شود و این صدمات در پسران بیشتر از دختران هست.

به نقل سلامت نیوز به نقل از بی.بی.سی ، دانشمندان دریافته اند که صدمات شنوایی در مرحله اول در مورد صداهای ضعیف و آرام می باشد و چنانچه تحت مراقبت برنامه گرفته نشود در دراز مدت در شنیدن انواع صدا مشکلاتی پدید می آید.
بررسی ها بر روی حدود 70 نوجوان که در معرض دود سیگار برنامه داشتند، نشان داد این افراد در شنیدن صداها با مشکل مواجه هستند و همچنین اسکن هایی از مغز این افراد نیز مشخص کرد قسمت هایی از ماده سفید رنگ مغز این افراد دچار تغییراتی شده هست.
محققان معتقدند، تاثیرات نیکوتین بر این بخش موجب می شود این ماده سفید رنگ بیش از حد در مغز تولید شود و در نتیجه در شنوایی مشکلاتی به بار می آید.


در بررسی های دیگر بر روی گروهی از نوجوانان 13 تا 18 ساله که به سئوالات شنوایی و تصویری جواب می دادند ، مشخص شد پسرانی که در معرض دود سیگار برنامه داشتند حدود 77 % و پسران دیگر حدود 85 % به سوالات جواب صحیح می دادند در صورتی که این میزان در دختران سیگاری حدود 84 و در دختران غیر سیگاری حدود 90 % بود.
بنابراین مشخص شد صدمات شنوایی در پسران بیشتر از دختران هست اما در مورد علت اون هنوز تحقیقات در حال انجام هست.


50:

کشف یک ژن مربوط به سیگارکشیدن شدید
تحقيقات- همشهری اونلاین:
گروهی از دانشمندان ژاپنی ژنی را یافته‌اند که ارتباط نزدیکی با اعتیاد به نیکوتین دارد و کشف اون می‌تواند به ابداع راه‌هایی مؤثرتر برای ترک سیگار بینجامد.
به نقل خبرگزاری رویترز گروهی از دانشمندان ژاپنی در دانشگاه اوزاکا در میان سیگاری‌های شدید - افرادی که به محض بلند شدن از خواب سیگاری روشن می‌نمايند- ژنی را یافته‌اند که مسئول تولید اونزیمی هست که در تجزیه نیکوتین فعال‌تر از اونزیم‌های مشابه هست.
این دانشمندان در بر رسی ژن Cyp2a6 در میان 30 سیگاری و اونهایی که در گذشته سیگار می کشیدند متوجه شدند که 70 % افرادی که نوع فعال این ژن را دارند به شدت به نیکوتین معتادند.
این بررسی نشان داد که % سیگاری‌های شدید در میان افرادی که شکل کمتر فعال Cyp2a6 را داشتند کمتر از 40 % هست.
اگر پزشکان بتوانند این ژن را در بیمارانی که می‌خواهند سیگار را ترک نمايند بیابند، می‌توانند روش‌های درمانی را مطابق اون تغییر دهند، مثلا می‌شود مقدار برچسب پوستی نیکوتینی که برای فرد سیگاری تجویز می‌شود را تنظیم کرد.


51:

عروق قلبي جوانان سيگاري با ترك سيگار بهبود مي يابد
محققان ژاپني دريافتند: در صورتيكه جوانان سيگاري ترك كنند، عروق دهليزي و بطني قلب اونها بهبود مي يابد.

به نقل از پايگاه خبري آلمان، محققان ژاپني براي يافتن اين موضوع 15 جوان سيگاري و 12 جوان غير سيگاري را مورد بررسي برنامه دادند اونها در موقعيت هاي مختلف توانايي اتساع و انقباض رگهاي اين افراد را بررسي كردند و به بهبود سريع اونها يك ماه سپس ترك سيگار پي بردند.

بر پايه اين نقل يك ماه سپس ترك سيگار عملكرد لايه اندوتل (endothel) قلب كه حفرات و سطح داخلي عروق خوني و لنفاايشان قلب را مي پوشاند، بهبود يافت و عملكرد اون به ميزان عملكردش در افراد غير سيگاري نزديك شد.


52:

مصرف دخانيات و قليات شايع‌ترين علل ابتلا به سرطان حنجره هست
هستفاده از دخانيات و همينطور قليان، مهم‌ترين شرایط در ايجاد بيماري‌هاي شايع حنجره و خصوصاً ابتلا به سرطان حنجره در بين اقشار مختلف جامعه هست.

به نقل سلامت نیوز به نقل از پايگاه خبري فارس رئيس انجمن علمي گوش، گلو، بيني سر و گردن ايران تأكيد كرد:
حنجره كه به عنوان يك عضو حساس و هستثنايي در حلق و در مسير ورود هوا و غذا برنامه دارد به دليل واقعيات خاص تشخيصي و عدم آگاهي و اطلاع عموم از بيماري‌ها و مشكلات موجود كم‌تر مورد توجه برنامه گرفته هست.
حسين حكمت آرا، آلودگي هوا، هستفاده از دخانيات و به خصوص قليان را كه متأسفانه امروز در بين جوانان و حتي نوجوانان شايع شده، مهم‌ترين شرایط در ايجاد بيماري‌هاي حنجره، تغييرات صوت و خصوصاً ابتلا به سرطان حنجره دانست و فرمود: حنجره ايشانبراتور اصلي صدا و محل تشكيل صوت هست و نقش بسيار با اهميتي در انتقال احساسات و عواطف و برقراري ارتباطات اجتماعي دارد و ‌بايد بيش‌تر مورد توجه برنامه گرفته و براي سلامت و بهداشت اون تلاش كرد.
=============

53:

«یک آدم سیگاری»، اولین تصوری که از چنین آدمی در ذهنتان ایجاد می‌شود چیست؟ آدمی که یک نخ سیگار را در گوشه لبش گذاشته و گاه‌گاهی به اون پک می‌زند، البته با ژست‌های خاصی که در میان این افراد رایج هست، اون را برای تکاندن خاکسترها گاهی نیز از دهان خود جدا می‌کند ولی پس از لحظاتی اون را روی لب‌هایش می‌گذارد.
حالا تصورش را بکنید، همین فرد روزانه ۲۰ـ۱۰ نخ سیگار داغ را روی لب‌هایش بگذارد و دود داغ اون را از دهانش فروببرد.

در این میان نخستین بافت‌هایی که سروصدایشان از دست سیگار درخواهد آمد، لثه‌ها، دندان‌ها و بافت‌های نرم لب، گونه و کام هست...

● سیگارکشیدن بدون دود
اگر به کشورهای جنوبی آسیا سفر کرده باشید و یا سفری به کشور هند داشته باشید، حتما دیده‌اید که امت این کشورها عادت دارند تنباکو را بجوند.

اونها معمولا برگ تنباکو را در گوشه لپ خود می‌گذارند و مانند یک آدامس، ساعت‌ها اون را می‌جوند.
خطرات جویدن برگ تنباکو کمتر از کشیدن خود سیگار نیست، چراکه مطالعات دانشمندان نشان می‌دهد جویدن تنباکو، احتمال ابتلا به سرطان‌های دهان را افزایش می‌دهد.
جویدن تنباکو را نوعی «سیگار‌کشیدن بدون دود» به‌شمار می‌آورند.

در صورتی که این عادت تکرار شود، ضایعه‌ای سفیدرنگ در مخاط گونه پدید می‌آید که آغازگر سرطان دهان به‌شمار می‌رود.
جالب اینجاست که عادت جویدن تنباکو خیلی زود آغاز می‌شود و معمولا کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۵ ساله اون را از بزرگ‌ترها یاد می‌گیرند.
تنباکوی بدون دود حاوی چندین عامل سرطان‌زای خطرناک هست که یکی از این مواد «ان نیتروژن نیکوتین» هست.

البته افرادی که به جویدن تنباکو عادت دارند، باید منتظر پوسیدگی‌های شدید در گردن دندان‌هایشان در مجاورت لثه نیز باشند.
گاهی به این تنباکوها شکر اضافه می‌نمايند تا جویدن اون برای این نوع افراد خوشایندتر شود ولی همین شکر فراوان،علیه دندان‌ها دست به طغیان زده و پوسیدگی‌های شدید را در سطح مجاور لثه دندان‌ها ایجاد می‌کند.

مخاط گونه معتادان به این نوع مصرف تنباکو، چین خورده و خاکستری‌رنگ خواهد شد و تخریب شدیدی در لثه‌های اونها رخ می‌دهد.
اگر هستفاده از اون برای مدت طولانی ادامه یابد، مخاط چربی‌شکل می‌شود.

ترک هستفاده از تنباکوی بدون دود، تقریبا در عرض یک الی ۲ هفته موجب برگشت مخاط دهان به حالت اولیه خواهد شد ولی نمونه‌برداری از ضایعات برای تشخیص سرطان دهان لازم هست.

● سیگار کشیدن برعکس
اگر سیگار کشیده‌اید حتما متوجه شده‌اید که هنگامی که به سیگار پک می‌زنید دود داغ اون را با فشار به سمت مخاط سقف دهانتان (کام) می‌کشید، این دود داغ چندین بار در طول روز با سقف دهان‌تان برخورد می‌کند و حال حسابش را بکنید که در طول ماه‌ها و سال‌هایی که به سیگار پک زده‌اید چه بلایی بر سر کام‌تان آورده‌اید.
البته این اتفاق برای کسانی که به کشیدن پیپ هم عادت دارند پیش می‌آید چون اونها نیز دود داغ تنباکوی پیپ را با مخاط پوشاننده سقف دهانشان تماس می‌دهند.

به مرور وقت در بعضی از افراد سیگاری یک ضایعه سفیدرنگ در این بخش از دهان پدید می‌آید.
جالب اینجاست که اگر فردی که سیگار می‌کشد از دست دندان فک بالا هستفاده کند اصلا ضایعه در سقف دهانش پدید نمی‌آید چون دست دندان از برخورد دود داغ سیگار به سقف دهان او جلوگیری می‌کند.

جالب‌تر اینکه در برخی کشورها امت عادت دارند سیگارشان را برعکس بکشند یعنی بخش انتهایی سیگار را که آتش می‌زنند در داخل دهان‌شان می‌گذارند.
در این صورت ضایعه‌ای بسیار خطرناک در سقف دهان‌شان پدید می‌آید که می‌توانند به سمت سرطان‌های بسیار بدخیم دهان پیشرفت نمايند.

اگر عادت داشته‌اید که سال‌های طولانی سیگار یا پیپ بکشید بد نیست نیم‌نگاهی در آینه به سقف دهان‌تان داشته باشید.

مخاط پوشاننده سقف دهان در برخی از افراد خاکستری یا سفید شده هست و نقاط قرمز کوچکی در سطح اون دیده می‌شود.

البته باید یک خبر خوش نیز به شما بدهیم و اون اینکه اگر مصرف سیگار و پیپ را کنار بگذارید این ضایعه به کلی از مخاط سقف دهان‌تان پاک خواهد شد.
ضایعات معمولا در عرض دو هفته پس از قطع سیگار از بین می‌روند ولی اگر این ضایعات پس از یک ماه از قطع دخانیات همچنان به سقف دهان‌تان چسبیده بودند و قصد نداشتند دل از شما بنمايند باید به یک متخصص «پاتولوژی دهان» مراجعه کنید تا یک نمونه‌برداری از این ضایعات انجام داده و احتمال بروز بدخیمی را در اونها رد کند.

این ضایعه اونقدر شایع هست که نام «کام (سقف دهان) سیگاری‌ها» را به اون داده‌اند.

راستی سقف دهان شما چگونه هست؟

● دهان بدبو،‌دندان‌های زرد
اصلا بهتر هست لبخند نزنید، چون با این همه سیگاری که در طول روز دود می‌کنید هنگامی که لبخند می‌زنید به جای اونکه یک ردیف مروارید سفید را به نمایش بگذارید دندان‌هایی زرد بدرنگ از دهان‌تان بیرون می‌افتند.

سیگار و ترکیبات حاصل از اون حاوی رنگدانه‌هایی هست که مرور وقت بر سطح دندان‌هایتان رسوب کرده و دندان‌هایتان را بدرنگ خواهد کرد.
به‌ویژه اگر عادت دارید سیگار را روی دو دندان جلویی‌تان نگه دارید حتما به مرور وقت تغییر رنگ بارزی را در این دندان‌ها شاهد خواهید بود.

برای از بین بردن بدرنگی دندان‌هایتان نخستین قدم اون هست که سیگار را ترک کنید.

قدم بعدی شما این هست که به مطب دندانپزشکی بروید و یک جرم‌گیری پايه ی انجام بدهید.

چون جرم‌ها و مواد بدرنگی به ویژه در پشت دندان‌های جلویی‌تان جایی که با دود سیگار در تماس هست انباشته شده‌اند.
بروساژ قدم بعدی هست که با هستفاده از یک خمیر ویژه و یک برس سطح دندان‌های شما از مواد بدرنگ حاصل از سیگار پاک می‌شود.

در نهایت اگر از رنگ دندان‌هایتان راضی نبودید باید با مشورت دندانپزشک‌تان از روش «سفید کردن دندان‌ها» هستفاده کنید.

حالا فکر می‌کنید سیگار کشیدن به این همه دردسر می‌ارزد؟
از سوی دیگر ترکیبات بدبوی موجود در سیگار نفس شما را بدبو می‌نمايند.

اکثر دندانپزشکان اعتقاد دارند یکی از دلایل اصلی ایجاد بوی بد دهان کشیدن سیگار، پیپ و قلیان هست.

برای اینکه از شر بوی بد دهان خلاص شوید سیگارتان را همین الان خاموش کنید.

سیگار کشیدن باعث خشکی دهان شده و با کاهش جریان خون مخاط، شانس ابتلا به بیماری‌های دهان و دندان را افزایش می‌دهد.

● کاشتن دندان ممنوع
کشیدن سیگار و نگه داشتن اون روی دندان‌های جلویی باعث می‌شود که بسیاری از سیگاری‌ها دندان‌های جلویی‌شان پوسیده شود و کار به عصب‌کشی یا حتی کشیدن دندان بکشد.

در این صورت شما می‌مانید با زیبایی که در لبخند شما از دست رفته هست.
شاید فکر کنید اصلا مهم نیست، پیش یک متخصص «بیماری‌های لثه» خواهید رفت و یک جفت «ایمپلنت» تر و تمیز را جایگزین اون خواهید کرد.

ولی چنین خبری نیست چون تا هنگامی که سیگار را ترک نکرده‌اید شما نمی‌توانید ایمپلنتی را در فک خود جایگزین دندان‌های از دست رفته‌تان کنید.

متخصصان بیماری‌های لثه اعتقاد دارند که کشیدن سیگار شانس ابتلا به بیماری‌های لثه را در افراد معتاد به سیگار افزایش می‌دهد.دکترگلرخ ثریا
روزنامه شهرستان تهران امروز

54:

سیگار حاوی ۴۰۰ هزار ماده شیمیایی هستدود تنباکو و سیگار حاوی بیش از چهار هزار ماده شیمیایی هست که شمار زیادی از اونها مواد محرک یا سمی و سرطان زا هستند.
دکتر مهرداد باقریان، متخصص خون و اونکلوژی، با عنوان این مطلب که دود سیگار بیش از ۴۰ نوع ترکیب سرطان زا دارد، فرمود: نیکوتین سیگار و تنباکو به سرعت جذب جریان خون می شود و ظرف ۳۰ ثانیه به مغز می رسد و روی سلولهای عصبی اون اثر می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه نیکوتین با اثر بر دستگاه اعصاب مرکزی موجب اعتیاد می شود، اضافه کرد: دود تنباکو و سیگار مانند آزیست (پنبه نسوز)، آرسنیک، بنزن و گاز رادون، جزو مواد سرطان زا درجه یک طبقه بندی می شود.
این متخصص خون و اونکلوژی، همچنین تصریح کرد: نیتروزآمین ها فعال ترین مواد سرطان زای موجود در دود سیگار و تنباکو هستند.
باقریان با تاکید بر اینکه هستفاده از مواد دخانی مهم ترین عامل مرگ و میرهای قابل پیشگیری محسوب می شود، ادامه داد: خطر بروز سرطان در سیگاری ها بیش از دیگران هست و این افراد حداقل ۱۵ سال زودتر از افراد غیر سیگاری به سنین در معرض خطر سرطان می رسند.
وی دود سیگار برای اطرافیان را نیز زیان آور دانست و فرمود: خطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری که در خانه در معرض دود سیگار اطرافیان خود هستند، ۲۵ % بیشتر از دیگران هست.
این متخصص خون و اونکلوژی، خطر پیدایش سرطان سینه در زنان سیگاری و حتی در زنانی که در معرض دود سیگار اطرافیان هستند (در مکانهای سربسته) را، بیش از سایر زنان دانست.
وی فرمود: ۵۰ % سرطان های مثانه در مردان و بیش از ۳۰ % سرطان های مثانه در زنان با هستعمال دخانیات ارتباط دارد و سرطان کلیه نیزدر افراد سیگاری شایع تر هست.
باقریان درعین حال تصریح کرد: افرادی که سالهای زیاد حتی تا وقت میانسالی سیگار کشیده اند، قطع کامل هستعمال دخانیات خطر پیدایش سرطان ریه را به میزان زیادی کاهش می دهد.


روزنامه امت‌سالاری

55:

اين برنامه براي ترك سيگار در طول سه هفته طراحي شده هست.

اگر وقت كوتاهتر يا بلندتري را مد نظر داريد مي توانيد اين برنامه را متناسب با وقت بندي خود تنظيم كنيد.هفته اول
عادت هاي سيگار كشيدن خود را بررسي كنيد.
از نحوه سيگار كشيدن خود يادداشت برداري كنيد، هر روز و هر وقتي كه سيگار مي كشيد موارد زير را يادداشت كنيد:
- وقت
- نوع كاري كه در حال انجام اون هستيد
- دليل سيگار كشيدن در اون وقت
- احساسي كه سپس سيگار كشيدن داريد
- در پايان هر روز الگايشان سيگار كشيدن خود را مرور كنيد؛ چه چيز شما را وادار به هستعمال سيگار مي كند؟ كسالت، خشم، كارسخت، عصبانيت يا موقعيت هاي خاص اجتماعي؟ در جستجايشان ساير روش ها براي روبرو شدن با اين احساسات و واقعيات باشيد.
هفته دوم
برخي عادت ها را تغيير دهيد.
برنامه ترك سيگار خود را مرور كنيد.

برنامه روزمره خود را به نحايشان تغيير دهيد كه سيگار كشيدن سخت تر به نظر بيايد.


- سيگار را نخي و دانه اي بخريد، نه بسته اي يا جعبه اي.
- مصرف چاي يا قهوه خود را نصف کنيد(زيرا نوشيدن چاي يا قهوه و بخصوص قهوه معمولاً به هستعمال سيگار مي انجامد) و به جاي اون پياده رايشان كنيد يا يك ليوان آبميوه بنوشيد.


- اگر معمولاً هنگام معطل شدن در ترافيك سنگين سيگار مي كشيد، به جاي اون آدامس بدون قند يا آب نبات در ماشين و در دسترس داشته باشيد.
- از محيط هايي كه پردود هستند دوري كنيد.


- وقت كشيدن سيگار روزانه را به تأخير بياندازيد، سعي كنيد هر سه يا چهار روز يك بار، اولين سيگار را ديرتر بكشيد.


ممكن هست پزشك براي كمك به شما دارايشان ضد افسردگي تجايشانز كند.
هفته سوم
شمارش معكوس را آغاز كنيد.
به اطرافيانتان يادآوري كنيد كه وقت ترك كامل نزديك هست.

به تعايشانق انداختن سيگار روزانه را ادامه دهيد.


همينطور:
- سعي كنيد يك روز كامل سيگار نكشيد.
- در اتومبيل فندك نداشته باشيد.
- سيگار را با دست مخالف بگيريد.
شب قبل از ترك كامل، باقي مانده سيگارهايتان را در آب خيس كنيد و در سطل زباله بريزيد.

تمام زيرسيگاري ها، فندك ها و كبريت ها را دور بريزيد.

از محصولات جايگزين نيكوتين يا كمك هاي ديگر هستفاده كنيد.

قبل از خواب، دليل هاي ترك سيگار را مرور كنيد.

خود را فاتح بر سيگار و در راه بازگشت به سلامتي تجسم كنيد


هفته چهارم
روز ترك نهايي
يك روز خاص اين هفته را انتخاب كنيد، وقتي از بستر برمي خيزيد علت هاي ترك سيگار را با خود مرور كنيد.

با خودتان تكرار كنيد «به مدت يك روز قادر به انجام هر كاري هستم» احساستان را در دفتر يادداشت خود بنايشانسيد و براي جلوگيري از بازگشت، از هر كمك ديگري كه در برنامه داريد هستفاده كنيد.

از نوشيدني هاي حاايشان كافئين اجتناب كنيد، چرا كه اين مواد تمايل به مصرف نيكوتين را افزايش مي دهد.

از مكان هايي كه شما را به ياد سيگار مي اندازد دوري كنيد.

به خاطر داشته باشيد، تمايل شديد به سيگار كشيدن در وقت ترك اعتياد طبيعي هست.


اگر مشكل بي خوابي داريد، قبل از خواب يك قاشق ماست يا يك ليوان شير گرم بنوشيد.

شير و ماست حاايشان مواد شيميايي به نام تريتوفان هست كه آرام بخش بوده و براي خوابيدن بهتر به شما كمك مي كند.
اين ميل معمولاً چند دقيقه اي بيشتر طول نمي كشد.

وقتي كه حس نياز شديد به كشيدن سيگار مي كنيد، نفس عميقي بكشيد و سپس يك ليوان آب بنوشيد؛ يا اين كه كمي ورزش كنيد، يك بسته آدامس، تكه هاي هايشانج، يا تكه هاي دارچين را براي مكيدن در دست داشته باشيد.

هدف امروز شما : سيگار نكشيدن.


ممكن هست ناآرام و بيبرنامه باشيد يا مشكل تمركز داشته باشيد و به همين خاطر احساس تنفر خود را از سيگار كشيدن نشان دهيد.

اگر مشكل بي خوابي داريد، قبل از خواب يك قاشق ماست يا يك ليوان شير گرم بنوشيد.

شير و ماست حاايشان مواد شيميايي به نام تريتوفان هست كه آرام بخش بوده و براي خوابيدن بهتر به شما كمك مي كند.

آيا اين كارها را انجام داديد؟ خيلي خوب! فردا آسان تر خواهد بود.

اگر اين كارها را انجام نداديد، احساس گناه نكنيد، اين به معناي ناكامي و عدم موفقيت شما نيست، ترك كردن يك پروسه هست نه يك اتفاق.


هفته پنجم
هستقامت نشان دهيد.
از اونچه به دست آورده ايد شاد باشيد.

اگر هنوز هم ترك نيكوتين باعث بروز مشكلاتي در خواب شما مي شود، به تمرينات تنفس عميق ادامه دهيد.


ميل به کشيدن سيگار معمولاً چند دقيقه اي بيشتر طول نمي كشد.

وقتي كه حس نياز شديد به كشيدن سيگار مي كنيد، نفس عميقي بكشيد و سپس يك ليوان آب بنوشيد؛ يا اين كه كمي ورزش كنيد، يك بسته آدامس، تكه هاي هايشانج، يا تكه هاي دارچين را براي مكيدن در دست داشته باشيد.


وقتي كه وسوسه مي شايشاند سيگار بکشيد، به مكان هايي برايشاند كه سيگار كشيدن در اونجا ممنوع هست؛ مثلاً سينما.

خيلي تمرين كنيد.

از داروهاي تجايشانز شده توسط پزشك متخصص يا جايگزين هاي نيكوتين هستفاده كنيد.

يادداشت هاي خود را ادامه دهيد.

هر شب قبل از رفتن به رختخواب، از اين كه اون روز از شيطان نيكوتين دور بوده ايد خوشحال باشيد.

وقتي صبح ها از خواب برمي خيزيد، نفس عميق بكشيد و هوا را هستشمام كنيد.

الان سرحال تر از هفته قبل هستيد.
هفته ششم
داريد به هدفتان مي رسيد!
برنامه خود را ادامه دهيد...

داريد به نتيجه مي رسيد! در مورد پيوستن به يك باشگاه سلامتي فكر كنيد (از پولي كه براي خريد سيگار صرف مي كرديد هستفاده كنيد) با دقت در آينه به خود نگاه كنيد، به دندان هاي تميزتر، پوست سالم تر و موهاي شفاف تر خود توجه كنيد.


مواظب باشيد عواملي كه باعث پسرفت شما مي شود فريبتان ندهد: جر و بحث، معطل شدن در ترافيك سنگين يا ملاقات دوستاني كه سپس مدت ها شما را به کافه تريا دعوت مي كنند...

در پايان هفته، موفقيت خود را جشن بگيريد، اما باز هم مواظب باشيد.

براي برخي افراد ترك ميل و عطش شديد هستعمال سيگار، سال ها به طول مي انجامد.


56:

سیگار، عاملی برای بروز آب مروارید
افراد سیگاری بیش از دیگران در خطر ابتلا به آب مروارید برنامه دارند.

به نقل سلامت نیوز به نقل از شبكه خبر، نتیجه بررسی محققان در هند نشان می دهد : مصرف تنباكو حتی به صورت جویدنی و هستنشاقی خطر ابتلا به آب مروارید یا كاتاراكت را افزایش می دهد.


نتیجه بررسی اخیر محققان درباره بیش از 1700 فرد كه به شیوه های مختلف تنباكو مصرف می كردند ، حاكیست : احتمال ابتلا به آب مروارید در افرادی كه تنباكو مصرف می كنند ، 72 % بیش از سایرین هست و این احتمال در افرادی كه تنباكو را می جوند یا به طور هستنشاقی هستفاده می كنند ، به میزان بیشتری افزایش می یابد

============

14 % افراد سیگاری کشور 13 تا 15 ساله هستند
عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت فرمود: کاهش سن افراد سیگاری تنها مختص ایران نیست و این روند در تمام دنیا مشاهده می شود.

دکتر حسن آذری پور در فرمودگو با مهر فرمود:
سن شروع هستعمال دخانیات در حاضر بین 13 تا 19 سالگی هست که این وضعیت شامل ایران نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه % شیوع مصرف سیگار در ایران نسبت به کشورهای منطقه پایین تر هست، اضافه کرد:
بر پايه اطلاعات موجود، اغلب افراد سیگاری کشور بالای 30 سال سن دارند.
عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت فراخوان نمود:
1/14 % افراد سیگاری کشور، بین 13 تا 15 سال هستند.
آذری پور اضافه کرد:
این وضعیت نشان می دهد، در صورت ادامه چنین روندی، باید شاهد افزایش جمعیت سیگاری کشور باشیم و این مسئله به هیچ وجه معقول و مطلوب نیست و می تواند برای جامعه خطرناک نیز باشد

57:

جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد هستعمال دخانیات فراخوان شد

گروهی از دانشمندان ایتالیایی ارتباط میان هستعمال دخانیات و آسیب های پوستی به خصوص جوش های آکنه را شناسایی کردند.

به نقل سلامت نیوز به نقل ازمهر، محققان موسسه سن گالکانو در رم در بررسی های خود نشان دادند که نه تنها پیری و افزایش سن موجب چروکیدگی پوست می شود، بلکه هستعمال دخانیات هم مسئول یک نوع آسیب پوستی هست که "آکنه سیگاری ها" نام گرفته هست.
نتایج این تحقیقات که در مجله The British Journal of Dermatology منتشر شده هست، نشان می دهد جوش های پوستی 12 تا 14% از زنان بزرگسال التهاب هایی را در منطقه چانه و زیر فک ایجاد می کند.
این جوش ها در اثر اختلالات هورمونی به وجود می آیند اما اکنون این بررسی ها نشان می دهد که علت اصلی ایجاد نوع دیگری از این جوش ها که غیر التهابی هست مصرف دخانیات هست.
این دانشمندان با بررسی هزار زن بین 25 تا 50 سال کشف کردند که در 41 % از سیگاری ها این جوش ها وجود دارد.

این در حالی هست که تنها در 10 % غیرسیگاری ها این جوش ها دیده می شود.
در 91 % از موارد گروه اول جوش ها به شکل غیرالتهابی بروز می یابد و تنها در 10 % از افراد گروه دوم جوش های غیرالتهابی دیده می شود.
این دانشمندان در توضیح ارتباط هستعمال دخانیات با جوش های آکنه توضیح دادند که نیکوتین توانایی تراکم سلولهای سطحی پوست و همچنین ترکیبات اونتی اکسیدان ها را تغییر می دهد.

به این ترتیب در صورت بزرگسالان سیگاری جوش های غیر الهتابی شبیه به جای جراحت ایجاد می شود.
گام بعدی این محققان بررسی نقش دخانیات و نیکوتین روی سلولهای پوست از طریق بررسی های آزمایشگاهی و مقایسه نتایج اون با تحقیقات بالینی هست.


58:

درد زانو در مردان سيگاري بيشتر هست

تحقيقات نشان مي‌دهد افراد سيگاري در مقايسه با افراد غير سيگاري به طور متوسط درد بيشتر را در زانوهايشان تجربه مي‌كنند.
دكتر رضوان، روماتولوژيست به خبرنگار باشگاه خبرنگاران فرمود: سيگار تاثيرات مخربي را بر بافت غضروف دارد، همينطور كشيدن سيگار آستانه درد در افراد را پايين مي‌آورد.
ايشان اضافه کرد: پوكي هستخوان در ناحيه زانو يكي از دلايل مهم ناتواني و معلوليت در افراد سالمند هست.
اين روماتولوژيست تصريح كرد: سيگار منجر به تخريب سلول‌ها شده و باعث جلوگيري از رشد سلولي و افزايش فشار اكسيدي مي‌شود كه نتيجه اون تخريب غضروف‌ها هست.

==========

هشدار درباره صحنه های سیگار كشیدن در فیلم ها

تماشای صحنه های سیگار كشیدن در فیلم های سینمایی باعث می شود تا نوجوانان سیگار كشیدن را امتحان كنند.

به نقل سلامت نیوز به نقل ازشبكه خبر، بررسی محققان در دانشگاه كالیفرنیا درباره 1500 نوجوان نشان می دهد : نمایش صحنه های سیگار كشیدن در فیلم های سینمایی ، نوجوانان را ترغیب می كند كه نخستین بار سیگار كشیدن را تجربه كنند.
بررسی های پیشین نشان داده بود ، نوجوانانی كه قبلا سیگار می كشیدند، بر اثر تماشای صحنه های سیگار كشیدن دوباره به هستعمال دخانیات روی می آورند.


59:

نیکوتین موجود در دود قلیان اعتیاد آور هست
بررسی ها نشان می دهد برخلاف بسیاری از عقاید و باورهای سنتی ، دود حاصل از قلیان حاوی مقدار زیادی مواد سمی هست که مصرف این مواد عامل مهمی در بروز سرطان ریه و بیماری های قلبی و عروقی هست.

به نقل سلامت نیوز به نقل ازمهر ، برپايه مطالعات معاونت سلامت و دبیرخانه کشوری کنترل دخانیات ، مصرف نمايندگان قلیان در هر بار مصرف دود بسیارزیادی را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار دریافت می نمايند که میزان نیکوتین دریافتی در افراد مصرف نماينده قلیان به اندازه ای هست ، که ایجاد اعتیاد می کند .
برپايه این نقل ، خطر انتقال بیماری های عفونی به دلیل هستفاده مشترک افراد از قلیان، وجود دارد وبیماری های منتقله از طریق دهان و دستان آلوده همچون سل و هپاتیت به وضوح دیده می شود.
از طرفی مصرف نمايندگان قلیان و اطرافیان اونها ، در معرض ابتلا به انواع سرطان ها ، بیماری های قلبی ، عروقی و حملات تنفسی می باشند چرا که میزان منواکسید کربن ، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سرطان زا منتشره از احتراق قلیان حتی در مقایسه با سیگار به مراتب بیشتر هست.
در ضمن افراد سیگاری به طور متداول 8 تا 12 نخ سیگار در روز مصرف می نمايند و به طور متوسط با 40 تا 75 پک در روز حدود 5/0 تا 6/0 لیتر دود هستنشاق می نمايند ، این در حالی هست که مصرف نمايندگان قلیان در هر وعده مصرف که به طور متداول 20 تا 80 دقیقه طول می کشد حدود 50 تا 200 پک می زند که هرپکی حاوی 15/0 تا یک لیتر دود می باشد.
بر پايه بررسی های انجام شده توسط معاونت سلامت و دبیر خانه کشوری کنترل دخانیات، هرفرد مصرف نماينده قلیان ازنظر مواجهه و هستنشاق دود درهروعده ، معادل 100 نخ یا بیشتر سیگار ، دود دریافت می کند.
--------------

60:

دود سيگار باعث پيري چشم مي‌شود
تحقيقات نشان مي دهد، سيگاري‌ها چهار برابر بيشتر از ديگران دچار پير چشمي مي شوند.

به نقل سلامت نیوز به نقل از پايگاه اينترنتي ساينس ديلي، كسانيكه سيگار مي كشند بيشتر در معرض تخريب سلول‌هاي ماكولاي بينايي در اثر افزايش سن هستند.
بر پايه اين گزارش، محققان عقيده دارند مي توان سيگار را نيز در كنار افزايش فشارخون و افزايش كلسترول خون به عنوان عامل خطر ساز در پيرچشمي نام برد كه اين عامل مي تواند اين اختلالات چشمي را چهار برابر كند.
بنابراين گزارش، اين تحقيقات نشان مي دهند پايين بودن سطح كلسترول خوب بدن (hdl)، بالابودن نسبت كلسترول بد(ldl) و پايين بودن فرهنگ مصرف ماهي در رژيم غذايي ديگر شرایط موثر و مهم در ايجاد پيرچشمي هستند.
فرمودني هست، پيرچشمي شامل نوعي تخريب سلول‌هاي عصبي و بينايي هست كه باعث كاهش كيفيت تصاايشانر ايجاد شده در شبكيه چشمي و نيز محدوديت ميدان بينايي در افراد مي شود.


==========


دود سيگار در ابتلاي نوازادن به سرطان موثر هست

تحقيقات نشان مي دهد قرارگرفتن نوزادان در معرض دود سيگار باعث افزايش احتمال ابتلا به سرطان در سنين بزرگسالي مي شود.
دكتر فرشته شمسيان، متخصص ريه به خبرنگار باشگاه خبرنگاران فرمود: تقريبا در ادرار نيمي از اين نوزادان كه در معرض دود سيگار هستند، مقادير مشخصي از ماده شيميايي سرطانزا وجود دارد.
ايشان اضافه کرد: تحقيقات نشان مي دهد ادرار نوزاداني كه در معرض دود سيگار افراد سيگاري برنامه مي گيرند، نسبت به ادرار بچه‌ها و بزرگسالان، حاايشان مقادير بيشتري از ماده سرطانزا موسوم به Nnal هست.
يادآور مي‌شود، به دليل همين مواد آلرژي زا و سرطان زا توصيه مي شود والدين نزديك يك نوزاد از هستعمال سيگار خودداري كنند.


61:

تقايشانت قدرت«نه فرمودن»درهنگام تعارف سيگاردردانش آموزان
مدير اجرايي جمعيت مبارزه با دخانيات با اشاره به اهميت بالاي فرهنگ سازي در عدم مصرف سيگار فرمود: تقايشانت قدرت «نه فرمودن» در هنگام تعارف سيگار در دانش آموزان از اهميت به سزايي برخوردار هست.

دكتر معدني در فرمود وگو با ایسنا، با بيان اين كه فرهنگ‌سازي و اطلاع رساني در زمينه عدم مصرف دخانيات درعموم امت از اهميت بالايي برخوردار هست، اضافه کرد:
به عنوان مثال در زمينه پرتاب آشغال از داخل خودرو‌ به بيرون، شهرداري شهرستان تهران تيزر و انيميشن‌هاي مختلف در رسانه ملي به نمايش گذاشته هست كه تاثير اون را مي‌توان در كودكان در هنگام برخورد با اين صحنه‌ها از سايشان والدين مشاهده كرد.

در زمينه كنترل مواد دخاني نيز چنين برنامه‌هايي نيز بايد به نمايش گذاشته شود.
ايشان با بيان اين كه رسانه ملي بايد تاكيد بيشتري بر رايشان فرهنگ سازي داشته باشد، اظهار كرد: فرهنگ سازي و اطلاع رساني از طريق رسانه ملي و جمعي در زمينه ممنوعيت مصرف سيگار و برخورد با عاملان اون بر عهده وزارت بهداشت هست تا با پخش برنامه‌ها و نشست‌هاي مختلف از طريق صدا و سيما در جهت تحقق هر چه بهتر آيين نامه مبارزه با دخانيات گام برداشته شود.
دكتر معدني با بيان اين كه مصرف دو نخ سيگار در يك فضاي بسته 12 متر مكعبي، هواي اونجا را ده بار آلوده‌تر از آلوده‌ترين نقطه شهر شهرستان تهران مي‌كند، تصريح كرد:
به اين ترتيب فردي كه در داخل يك تاكسي، اتوبوس يا اتاق مشترك سيگار مي‌كشد، تنفس در اون جا به سختي صورت مي‌گيرد و حق مسلم اطرافيان ضايع مي‌شود؛ بنابراين بايد با اين افراد برخورد ارشادي صورت گيرد.
مدير اجرايي جمعيت مبارزه با هستعمال دخانيات، خاطرنشان كرد:
بر پايه يك كار تحقيقاتي بر رايشان توتون قليان، دو ميكروب بسيار خطرناك به نام‌هاي هسترژيلوس و كوكسي گرم مثبت در اون موجود هست كه خطرات بسياري را براي مصرف كنندگان در بردارد، همينطور تصور امت مبني بر تصفيه توتون از انواع ميكروب‌ها توسط آب انتهاي قليان به هيچ عنوان پايه علمي ندارد.
ايشان با بيان اين كه با تكرار مضرات سيگار و قليان بايد اذعان عمومي را به سمت عدم مصرف اونها پيش برد، خاطرنشان كرد:
همينطور اطلاع رساني باعث ايجاد مبلغاني از جنس امت در بين اونها مي‌شود.

البته شكسته شدن قبح مصرف قليان در بين خانواده‌ها به علت عدم اطلاع رساني و تصورات غلط امت در اين زمينه هست.
معدني با بيان اين كه اشاعه فرهنگ مصرف قليان در خانه‌ها و تفرجگاه‌ها‌ در گذشته و حال حاضر وجود دارد، فرمود:
محدود كردن مصرف سيگار، انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، احداث كلينيك‌هاي ترك سيگار به تنهايي نمي‌توانند باعث عدم مصرف دخانيات در بين امت شود بلكه با همكاري و قانون‌مند كردن تمامي اين اقدامات و نظارت بر اجراي قانون، امكان تحقق اون وجود دارد.
ايشان با بيان اين كه انجام فعاليت‌هاي پيشگيرانه بايد از كودكي صورت گيرد به ايسنا فرمود:
تقايشانت قدرت «نه فرمودن» در امت به ايشانژه در دانش آموزان نيز از اهميت بالايي برخوردار هست؛ به طوري كه بر پايه تحقيقات انجام گرفته اكثر افراد با يك تعارف، سيگاري شده‌اند.
معدني خاطرنشان كرد:
جلوگيري از قاچاق و گراني مواد دخاني مي‌تواند در كاهش مصرف اون موثر باشد كه نيازمند عزم ملي ساوقت‌هاي مرتبط، رسانه‌ها در زمينه فرهنگ و تبليغات عليه اونهاست تا زمينه براي كاهش و كنترل مصرف سيگار فراهم شود

62:

مرسي از همه دوستان عزيز واقعا مطالب مفيدي ارائه كردين
اما به نظرم اگه مطالبي هم در ادامه تاپيك در رابطه با نحوه ترك سيگار و اينكه چه راهكارهايي براي اين موضوع ميتونه وجود داشته باشه ارائه بشه ميشه فرمود تاپيك جامع و كاملي در اين خصوص ميشه
بازم مرسي

63:

نگاه داشتن سیگار روی لب باعث تشدید خطرات اون می شود.

بخصوص هنگامی که دود سیگار در بزاق دهان حل می شود و شما اونرا می بلعید، سموم و مواد سرطان زا با تمامی قسمت های جهاز هاضمه برخورد خواهد داشت.تفاوت سیگار معمولی و برگ
علاوه بر ابعاد که معمولا" سیگارهای برگ بزرگتر هستند نوع و میزان تنباکویی که در اونها بکار رفته نیز متفاوت می باشد.

سیگارهای معمولی که معمولا" سایز واحدی دارند کمتر از یک گرم تنباکو را در خود دارند.

در حالی که سیگار های برگ با توجه به ابعادشان می توانند بین 5 تا 17 گرم تنباکو را در خود داشته باشند.

کشیدن سیگار های برگ بزرگ ممکن هست تا یک ساعت هم بطول انجامد اما سیگار های معمولی حدود 10 دقیقه بیشتر عمر ندارند.اینکه کدام نوع از سیگارها خطر بیشتری دارد به میزان مصرف و هستنشاق دود و همچنین مقدار کشیدن دود به داخل ریه بستگی دارد.

چرا که سموم و مواد سرطان زایی که در هر دو وجود دارند تقریبا" مشابه می باشد.اغلب افرادی که به سیگار معمولی اعتیاد دارند، هر روز و به مقدار زیاد اونرا مصرف می نمايند در حالی که آمار نشان می دهد افرادی که سیگار برگ می کشند بصورت گاه و بیگاه اونرا مصرف کرده و نیز کمتر از افراد معتاد به سیگار معمولی دود اونرا به درون ریه خود می کشانند بنابراین معمولا" افرادی که سیگار برگ می کشند در معرض خطر کمتری هستند.

در هر صورت چه دود سیگار را به درون ریه خود بکشانیم چه نه، لب، زبان، دهان، گلو و حنجره در معرض خطر سرطان خواهند بود.خطر هستنشاق دود سیگار در محیط برای افراد غیر سیگاری

دود سیگاری که در محیط وجود دارد به Environmental tobacco smoke یا ETS معرف هست.

ETS ناشی از سیگار معمولی یا برگ همانند دود سیگاری که به دهان وارد می شود شامل همان سموم و مواد سرطان زا می باشد.

تنها نکته اون هست که سیگار برگ به علت دارا بودن میزان تنباکوی بیشتر ETS بیشتری طولید می کند.با این حال میان ETS این دو نوع سیگار تفاوت هایی وجود دارد که به نحوه ساخت اونها بر می گردد.

در قسمتی از پروسه ساخت سیگار برگ مرحله تخمیر وجود دارد که در این پروسه مواد سرطان زای تولید شده بگونه ای در می آیند که با روشن شدن سیگار برگ به راحتی می سوزند و بصورت گاز آزاد می شوند.

اما در سیگارهای معمولی بخصوص اونهایی که لفاف کاغذی نا مرغوب دارند سوختن نا مناسب کاغذ باعث می شود که تنباکو بصورت ناقص بسوزد و این مواد خطرناک کمتر آزاد شوند.

بنابراین در کل می توان فرمود که ETS حاصل از سیگار برگ خطر بیشتری دارد.نیکوتین
نیکوتین عاملی هست که در تنباکو موجود هست و نماینده خطر بسیار بزرگ سیگار یعنی اعتیاد می باشد.

سیگارهای معمولی حدود 9 میلی گرم و سیگارهای برگ بین 100 تا 400 میلی گرم نیکوتین در بر دارند.

نیکوتین به محض اونکه به داخل ریه کشیده شود جذب می شود و اثر اعتیاد آور خود را باعث می شود علت اونکه افراد کمتر به سیگار برگ معتاد هستند اون هست که اونها دود سیگار را به داخل ریه خود نمی کشند.

اما نیکوتینی که در دهان می ماند بیشتر حالت یک سم خطر دارد تا یک ماده اعتیاد آور.

64:

كشيدن ۲۰ نخ سيگار در روز غلظت منواكسيد كربن در خون را بيش از پنج % افزايش مي‌دهد.

به نقل ايسنا، پژوهشگران انجمن چشم آمريكا فراخوان كردند؛ دود سيگار موجب كاهش قدرت ديد افراد مي‌شود.

به فرموده اين پژوهشگران، دود سيگار خطر تحليل سلولهاي عصبي شبكيه را افزايش داده و موجب بروز نوعي بيماري غير قابل درمان به نام «دژنر سانس ماكولا» مي‌شود كه در اون قدرت بينايي به شدت كاهش مي‌يابد.دود سيگار با كاهش مواد اونتي‌اكسيدان بدن موجب افزايش خطر بروز اين بيماري مي‌شود و علاوه بر اون خطر ابتلا به بيماري آب مرواريد را نيز در افراد سيگاري افزايش مي‌دهد.نيكوتين موجود در سيگار با چسبندگي به سطح ريشه دندانها مانع اتصال لثه به دندان مي‌شود كه متعاقب اون فاصله ميان لثه و دندان عميق‌تر شده و چرك و ساير ترشحات ميكروبي اين ناحيه را پر كرده كه باعث لقي دندان و بايشان بد دهان شده كه اين امر از عوارض مصرف طولاني مدت سيگار هست

65:

با اين همه تركش خيلي مشكله
موقتي راحت ميشه ترك كرد اما دايم نميشه
--------------
امروز سپس چندين روز نكشيدن 2 نخ كشيدم
خيلي بده كه سيگار ضرر داره

66:

پايگاه خبري فارس: نتيجه تحقيقات اخير دانشمندان آمريكايي نشان داد احتمال سكته‌هاي قلبي در افراد غير‌سيگاري ازدواج كرده با سيگاري‌ها بيش‌تر هست.

به نقل پايگاه خبري فارس به نقل از رايشانترز از واشنگتن، نتايج اين تحقيقات سه‌شنبه منتشر شده و نشان دهنده خطر دود سيگار براي افراد ديگر هست.


محققان فراخوان كردند، ازدواج با افراد سيگاري خطر سكته قلبي در افرادي كه هرگز سيگار نكشيده‌اند را تا 42 % نسبت به افرادي كه با يك غير سيگاري ازدواج كرده‌اند، افزايش مي‌دهد.


اين احتمال براي افرادي كه سابقاً سيگار مي‌كشيده‌اند و هم اكنون با يك سيگاري ازدواج كرده‌اند به 72 % افزايش يافته هست.


ماريا گليمور از مدرسه بهداشت عمومي هاروارد در بوستون كه با همكاري دانشگاه كلمبيا نيايشانورك اين تحقيق را انجام داده هست در فرمود‌وگايشان تلفني به رايشانترز فرمود: "ترك سيگار هم به سلامت شما و هم سلامت اطرافيانتان كمك مي‌كند."
اين تحقيق بر رايشان 16 هزار و 225 نفر از افراد 50 سال به بالا كه سابقه سكته نداشته‌اند و به طور ميانگين به طول 9 سال انجام شده هست.


بر پايه پژوهش‌هايي هم قبلاً انجام شده هست احتمال ابتلاي افرادي كه دود سيگار سيگاري‌ها را هستنشاق مي‌كنند به سرطان ريه، سينوس‌ها، عفونت‌هاي تنفسي و بيماري‌هاي قلبي بيش‌تر از سايران هست.


نتايج اين تحقيق ‌در مجله آمريكايي پزشكي پيش‌گيري منتشر شده هست.


67:

شنایی با موادی که شما را خواهند کشت !
دخانيات دخانيات كلمه اى هست عربى مشتق از دخان كه در لغت به معنى دود هست ، بنابراين هر چه ايجاد دود كند به نام دخانيات ناميده مى شود، ولى در اصطلاح امروز، دخانيات به توتون ، تنباكو، و مشتقات اينها مانند سيگار، چپق ، و قليان فرموده مى شود.
دخانيات چنانچه از معنى اون پيداست غير از دود چيزى نيست و دود همان كلمه اى هست كه انسان از شنيدن اون تنفر دارد، زيرا كلمه دود انسان را بياد تاريكيها ، تيره گيها و خفقانه مى اندازد، دود يعنى لمت و فشار روح و دل آرى همين دخانيات هست كه جسم و روح ما را مى فشارد، صورت گلگون جوانان را به تيرگى و سياهى مى كشاند، و قلب روشن اونان را تير و تاريك مى سازد، و همان دود هست كه اخلاق نيكوى انسانها را به تندى و عصبانيت ، تبديل مى كند.
دخانيات همان دودى هست كه بشر با يك كبريت اونرا روشن مى كند، و بوسيله اون خرمن زندگى خود را به آتش مى كشد، و در اين خرمن ، قبل از هر چيز سلامت خود را مى سوزاند و سپس در آمد روزانه خود را كه براى بيشتر افراد، با كندن جان ، فراهم مى شود به آتش مى كشد حال بهتر هست با تركيبات اصلى اين دود و دخان بيشتر آشنا شايشانم
تركيبات شيميايى ، توتون و دود اون عبارتند از:
۱- نيكوتين
۲ - گاز كربنيك
۳ - اسيد هستيك و اسيد سيانيدريك
۴ - الكل متيليك
۵ - آمونياك
۶ - پريدين
۱- نيكوتين در سال ۱۸۲۸ بوسيله پوست وت و ايمان كشف شد، اگر محلول يك يا دو در صد نيكوتين خالص به قورباغه تزريق شود، مرگ اون حتمى هست براى كشتن خرگوش ۴/۱ تزريق اون كافى هست و براى كشتن سگ ۲/۱ تا دو قطره
۲- از كربنيك همه مى دانند موجب خفگى هست
۳- اسيد هستيك و اسيد سيانيدريك، با يك قطره اين اسيد يك انسان را مى شود نابود ساخت
۴- الكل متيليك، باعث كورى چشم هست
۵- آمونياك ، همان چيزى هست كه از فساد مواد آلى تهيه مى شود
۶- پريدين ، مولد سرطان هست بايد ديد كسى كه روزى ۲۰ عدد سيگار مى كشد تا چه اندازه خود را به مرگ تدريجى مبتلا كرده هست
در ۲۰ عدد سيگار:نيكوتين، پريدين ، آمونياك ، اسيد سيانيدريك ، اسيد كربن
بد نيست از معتادين به دخانيات بپرسيم به جاى پول دادن و خريدن اين همه سموم و بعد كشيدن و مسموم شدن ، بهتر نيست اين پولها را صرف ميوه هاى شيرين و گوارا بنماييد؟
بعضى از افراد معتاد براى سيگار كشيدن خود دليل مى آورند و مى گايشانند: كشيدن سيگار باعث آرامش فكر و اعصاب هست ولى اين دليل صحيح نيست ، زيرا: هستعمال دخانيات در حين انجام كارهاى سنگين دو چندان ضرر مى رساند.

كسى كه در اثر فشار كار زياد جسمى ، هستراحت مى كند بنا به فرموده فيزيولوزيست ها دين خود را در قبال اكسيژن ادا مى كند.
در موقع اشتغال به كار سنگين احتياج به اكسيژن اونقدر افزايش مى يابد كه بدن در اون حالت با نفس كشيدن هاى پى در پى تند و عميق و تشديد كار قلب ، نمى تواند اكسيژن را تاءمين كند و در نتيجه نقص اكسيژن گيرى ، خستگى توليد مى شود.
رفع خستگى انسان پس از كارهاى سنگين با تنفس عميق بايد توام باشدت تا مواد حاصله در حين كار در اثر اكسيداسيون از بين بروند، هستعمال دخانيات در چنين وضعى موجب كمبود اكسيژن گيرى گرديده و از نيروى كار مى كاهد.روى اين اصل مشاهده اسكى بازى كه در حال اسكى سيگار به دهن دارد و يا ورزشكارى كه بخاطر سيگار خميازه مى كشد چقدر ملال انگيز هست
دخانيات و ايشانتامن ث
دخانيات ايشانتامين ث بدن را فاسد مى نمايد و شخص معتاد را زود پير مى كند، زنان معتاد كمتر بار دار ميشوند ، زخم معده معتادين دير جوش مى خورد.

قطران دود كه به صورت جرم مى باشد ايجاد سرطان مى نمايد
قندهاى مصنوعى
يكى از مواد لازم بدن ، مواد قندى هست يعنى شيرينيها، چنانكه چربيها نيز قسمت ديگرى از مواد ضرورى بدن را تشكيل مى دهند، ولى مواد قندى ضرورى را بايست از قندهاى طبيعى تاءمين نمود، مثلا با خوردن خرما، عسل ، چغندر….

كاملا مواد قندى بدن تامين مى شود قندهاى مصنوعى بواسطه داشتن مقاديرى داروهاى شيميايى براى سلامت بدن مضر هست و جزء شرایط مرگهاى تدريجى محسوب مى شود.
لبو تمام مواد لازم را از نظر ايشانتامين و اونزيم جهت هضم و جذب قند دارد، قندى كه با كمك داروهاى شيميايى از چغندر گرفته مى شود فايده اين شرایط مفيد بوده و براى اينكه در بدن سوخته و نيروى لازم را تحايشانل دهد ناچار هست كه اين شرایط را از غذاهاى ديگر و ذخاير بدن گرفته انسان را دچار كمبود اونها ساخته و موجب گرسنگى نامرئى گردد و سرانجام بيماريهايى ايجاد نمايد.
قند سفيد يك غذاى محرك و بيمارى زاست و در زندگى نيمه مصنوعى شما از غذاهاى كشنده مسحوب مى شود مرگ تدريجى كه از خوردن قند سفيد به انسان دست مى دهد، عامل بسيارى از ناخوشيها و ناراحتيهاى جسمى و روحى هست ، دندان را خراب مى كند، خون را كثيف مى نمايد.كبد را كه سكان كشتى بدن هست خراب مى نمايد و سلسله اعصاب را ضعيف مى سازد.
به اين جهت توصيه مى شود كه براى شيرين كردن كام خود، حتى المقدور از شيرينيهاى طبيعى مثل عسل ، مايشانز، شيره ، خرما و لبو هستفاده نماييد، و اگر خواستيد قند سفيد بخوريد از قند نيشكر بهره مند شايشاند
چاى - قهوه - انواع كولاها چاى و كولاها خصوصا چاى خوراكى جزو رژيمهاى عموم خانواده هاست ، عمومى ترين وسيله پذيرايى هر مهمانى هست ، قهوه هم كم و بيش ‍ در بعضى خانواده ها هستعمال مى شود.
با اونكه چاى و قهوه و همين طور كولاها فاقد مواد ضرورى و لازمند متاءسفانه نزد بيشتر خانواده ها بحسب عادت از رايج ترين آشاميدنيها مى باشند يك دسته ديگر از غذاهاى ضد حياتى ، اجسام دو محلولى هستند كه در آب و روغن حل مى شوند.
خاصيت اين اجسام اين هست كه به كمك آب به طرف سلولهاى بدن مى روند و در چربى غشاء سلولها مخصوصا سلولهاى عصبى حل شده داخل اونها راه يافته سبب تخدير و بى حس كردن سلولهاى مى شوند.مهمترين اين اجسام دو محلولى عبارتند از الكل ، مرفين ، ترياك ، كافئين ، قهوه و چاى ، تئوبرملين و كاكائو.
اشخاص معمولا بدون اونكه مسموميت اين مواد را منكر شوند خود را بوسيله اون مسموم مى كنند… ما صبح بجاى اونكه ميوه بخوريم صبحانه خود را با چاى شروع مى كنيم ، و تا آخر شب هر موقع هوس نماييم خود را مسموم مى سازيم كولاها نيز آشاميدنيهايى هستند كه مقدارى كافئين دارند، و حتى مقدار اين سم در اونها دو برابر يك قهوه بسيار تند هست ، كولاها توليد زخم معده كرده و ميناى دندان را فاسد مى كنند.
ليمو نادها، آشاميدنيهاى بسيار بدى هستند زيرا اگر با قند سفيد درست شوند ضررهاى بسيار دارند و زود فاسد مى شوند و حال اونكه ليمو ناد سازها براى جلوگيرى از ترش شدن اون معمولا‌« ساخارين » كه سم كبد هست هستعمال مى نمايند چاى و قهوه عامل خوابى و ريزش موى سر هست بعضى از سموم مثل كافئين كه درچاى و قهوه وجود دارد خواب را كم مى كند
يكى از شرایط موثر ريزش و سفيد شدن موى سر قهوه هست ، در آزمايشگاه به عده زيادى از خوكچه هاى هندى كه خوب تغذيه شده بودند مقدارى قهوه خوراندند پى از مدتى ديدند كه در اين حيوانات عوارض ‍ كمبود ايشانتامين هاى (ب ) ظاهر شده هست ، سپس آزمايش و تشرح دقيقى كه در اونها به عمل آمد معلوم شد قهوه اى كه به اين حيوانات خورنده شده هست تمام ايشانتامين هاى (ب ) را در معده و روده ها حل كرده و به خارج دفع و نگذاشته هست جذب خون و بدن شود.


68:

افراد سیگاری نه تنها سـلامـتـی خـود را در مـعـرض انــواع بیماریهای خطرناك برنامه می‌دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیانشان میگردند.

متاسفانه امـروزه برخی افراد به غلط سیـگار كـشـیـدن را نشانـه بلـوغ و یـا حتی "كلاس" در خود محسوب می كنند و با پـك زدنهـای اونچنانی سعی در خود نمایی و فخر فروشی مینمایند! ...عوارض و صدمات ناشی از هستعمال سیگار تقریـبـا" بـرای همگی ما آشكار و معلوم هست امـا در ایـن بـخـش بـه ۲۳ دلیل مهم برای ترك سیگار اشاره میكنیم:
۱- ظاهر آراسته تر با حذف لكه های روی انگشتان و دندانهایتان.


۲- حذف بوی بد دهان ناشی از كشیدن سیگار و تنفس راحت تر.


۳- حذف بوی سیگار از روی لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـایـلـی كه با اونها سر و كار دارید.


۴- پیشگیری از پیدایش چین وچروك زود هنگام در پوست صورتتان.


۵- حذف مشكلات تنفسی از قبیل:خس خس حین تنفس، سرفه، برونشیت مزمن و از همه مهمتر سرطان ریه.


۶- بازیافت دوباره حس بویایی و چـشایی كـه بـر اثر هستعمال سیگار از حساسیتشان كاسته شده هست.

دوباره طعم واقعی غذایتان را احساس خواهید كرد.


۷- احساس سرزندگی و شادابی دوباره در زندگی.

افزایش قوای جسمانی.


۸- خواب بهتر و راحت تر.


۹- كاهش خطرات بیماریهای قلبی، نـفـخ، فـشـار خـون بـالا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده، برگشت اسید معده، سرطان دهان و تعداد بیشماری از سرطان های گوناگون.


۱۰- كاهش بیش از ۵۰ بیماری و عارضه های گوناگون.


۱۱- دوباره كنترل رفتار خود را بدست خواهید آورید و با رهایی از زنـدان اعـتـیـاد بـار دیگر حس آزادی را باز پس خواهید گرفت.


۱۲- كاهش خطر آسیب رسیدن به نوزاد در زنان باردار.


۱۳- افزایش طول عمر (افرادی كه بطور مستمر سیگار می كشند بطور متوسط ۱۶ سال از عمر خود را از دست میدهند ).


۱۴- فراهم آوردن یك محیط سالم و سلامت برای كودكان وتمام افرادی كه با اونان زندگی می كنید.


۱۵- الگوی مناسبی برای فرزندانتان خواهید بود .


۱۶- حذف هـزیـنـه هـای خرید سیگار كه قابل توجه بوده و میتوان اون را صرف امور بهتری كرد.


۱۷- رهایی از صدها ماده سمی و سرطانزای موجود در سیگار.


۱۸- تردد و مسافرت بوسیله قطار، هواپیما و اتوبـوس بـرای شـما و دیـگر افراد سهل تر و دلپذیرتر خواهد شد.


۱۹- دیگر در محل كارتان مجبور نمی باشد برای سیگار كشیدن به بیرون بروید.


۲۰- اونكه بوسیدن محبوبتان میسر گشته و دیگر بوی دهانتان او را آزار نخواهد داد.


۲۱- بـا تـرك ایـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـنـفس خود را افزایش داده و به اراده خودتان ببالید.


۲۲- از دنبال جاسیگاری گشتن خلاصی می یابید.


۲۳- از اون مهمتر دیگر نیازی به مطالعه دوباره این مقاله نخوهید داشت!


منبع: همپرواز

69:

طبق تحقيقات ساوقت جهاني بهداشت در هر ‌٨ ثانيه يك نفر در دنيا به علت هستعمال دخانيات جان خود را از دست مي‌دهد.

نتايج تحقيقات حاكي از اون هست چنانچه افراد در سنين نوجواني شروع به كشيدن سيگار كنند (بيش از ‌٧٠ % موارد سيگاري شدن در اين مرحله اتفاق مي‌افتد) و مدت ‌٢٠ سال يا بيشتر به اين عمل ادامه بدهند بين ‌٢٠ تا ‌٢٥ سال زودتر از افرادي كه به هيچ‌وجه در زندگي سيگار نكشيده‌اند، خواهند مرد.
تنها سرطان ريه يا بيماريهاي قلبي پيامدهاي هستعمال دخانيات نيست بلكه مجموعه‌اي از مسايل و مشكلات بهداشتي در ارتباط با مصرف مواد دخاني وجود دارد كه مي‌تواند به لحاظ واقعيات جسماني و مقاومت ايمني در افراد سيگاري بروز مي‌كند، كه برخي از اونها عبارتند از:

‌١- از دست دادن موها
با تضعيف سيستم ايمني افراد سيگاري در اثر مصرف مواد دخاني، بدن اين افراد مستعد ابتلا به انواع بيماريها از جمله «لوپوس اريتماتوز» مي‌شود كه اين بيماري مي‌تواند عامل از دست دادن موها، ايجاد زخم‌ در دهان، جوش‌هاي پوست رايشان صورت، سر و دست‌ها شود.

‌٢ - آب مرواريد (كاتاراكت)
افراد سيگاري ‌٤٠ % بيش از افراد ديگر در معرض ابتلا به آب مرواريد، كدر شدن عدسي چشم و ممانعت از عبور نور و در نهايت نابينايي هستند.

‌٣ - چين و چروك
هستعمال دخانيات باعث از بين بردن پروتئين‌هاي انعطاف دهنده پوست مي‌شود؛ همينطور باعث تحليل بردن ايشانتامين A و محدود كردن جريان خون در عروق پوست مي‌گردد.
پوست افراد سيگاري خشك و داراي خطوط و چين خوردگي‌هاي ريزي در اطراف لبها و چشمهاست.

‌٤ - ضايعات شنوايي
افراد سيگاري ‌٣ برابر بيش از افراد غير سيگاري به عفونت گوش مياني دچار مي‌شوند.

‌٥ - سرطان پوست
افراد سيگاري ‌٢ برابر بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر ابتلا به نوعي سرطان پوست (پوسته پوسته شدن، برجستگي رايشان پوست) برنامه دارند

‌٦ - فساد دندانها
افراد سيگاري ‌٥/١ مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند.

‌٧ - پوكي هستخوان
منواكسيد كربن يكي از اصلي‌ترين گازهاي سمي در خروجي اگزوز اتومبيل و دود سيگار هست، ميل تركيبي اين گاز با خون بسيار بالاتر از اكسيژن هست.

اين گاز باعث كاهش قدرت عمل اكسيژن در خون افراد سيگاري حرفه‌اي تا ‌١٥ % مي‌شود.
هستخوان‌هاي افراد سيگاري تراكم خود را از دست داده و به راحتي شكسته مي‌شود همينطور وقت التيام يافتن و جوش خوردن اونها پس از شكستگي تا ‌٨٠ % افزايش پيدا مي‌كند.

‌٨ - بيماريهاي قلبي
بيماريهاي قلبي ـ عروقي ناشي از هستعمال دخانيات بيش از ‌٦٠٠ هزار نفر را در سال در كشورهاي توسعه يافته از بين مي‌رود هستعمال دخانيات باعث افزايش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزايش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگي عروق و نهايتا ايجاد حمله قلبي و سكته مي‌شود.

‌٩ - زخم معده
هستعمال دخانيات مقاومت معده را در برابر باكتريها پايين مي‌آورد؛ همينطور باعث تضعيف معده در خنثي سازي اسيد معده و مقاومت در برابر اون سپس غذا خوردن و بر جاي ماندن باقيمانده اسيد در معده و در نتيجه تخريب ديواره اون مي‌شود.
زخم معده افراد سيگاري به سختي درمان مي‌شود و احتمالي بهبودي اون تا وقتي كه فرد سيگاري اكثرا اندك هست.

‌١٠- تغيير رنگ انگشتان
قطران موجود در دود سيگار در اثر هستعمال مستمر دخانيات رايشان انگشتان و ناخنها جمع شده و باعث تغيير رنگ اونها به قهوه‌اي مايل به زرد مي‌شود.

‌١١ - سرطان رحم و سقط جنين
هستعمال دخانيات در دوران بارداري مي‌تواند باعث افزايش خطر زايمان نوزاد با وزن كم و بروز مسايل بهداشتي در آينده شود.

سقط جنين در مادران سيگاري ‌٢ تا ‌٣ برابر بيشتر هست

‌١٢ - تغيير شكل دادن سلولهاي جنسي در مردان
هستعمال دخانيات باعث كاهش تعداد اسپرم و كاهش جريان خون در آلت تناسلي مردان و ناتواني جنسي در اين افراد مي‌شود.

ناباروري جنسي در مردان سيگاري نيز متداول‌تر از افراد غير سيگاري هست.

‌١٣ - سرطان
بيش از ‌٤٠ عنصر سرطانزا در دود سيگار وجود دارد احتمال سرطان ريه ‌٢٢ مرتبه بيشتر از افراد غير سيگاري هست.
طبق تحقيقات بي شماري كه انجام شده هست در صورت ادامه هستعمال دخانيات توسط افراد سيگاري، احتمال مبتلا شدن اونها به انواع سرطان‌هاي ديگر از قبيل زبان، دهان، غدد، بزاق و حلق (‌٦ تا ‌٢٧ برابر)، سرطان بيني (‌٢ مرتبه بيشتر)، گلو (‌١٢ مرتبه)، مري (‌٨ تا ‌١٠ برابر)، حنجره (‌١٠ تا ‌١٨ برابر)، معده (‌٢ تا ‌٣ برابر)، كليه (‌٥ برابر)، آلت تناسلي مرد (‌٢ تا ‌٣ برابر)، لوزالمعده (‌٢ تا ‌٥ برابر) مقعد (‌٥ تا ‌٦ مرتبه) وجود دارد.

سیگار و راه های ترک اون
مطمئن باشید صحیح ترین مبارزه را در زندگی خود انجام میدهـید.

در نهایت اگر میخواهید عادت
دیگری را جایگزین كشیدن سیگار نمایید دقت كنید كه كار بد تر از بد نشود!

افراد سیگاری می گوینـد كه هـیـچ چیزی لذت بخشتر از كشیدن یك نخ سیگار سپس یك روز خسته
كننده نیست.

با اینحال اكثر اونها بزرگترین آروزی خود را پایان دادن به این عادت زننده شان
میدانند.

در آمریكا سالانه حدود ٤٠٠ هزار نفر بدلیل امراض ناشــی از مصرف سیگار جان خود را
از دست میـدهنـد.

هستـعمال دخانیات خطر ابتلا به سرطان ریه را تا حـد بـسیـار زیـادی افزایش
میدهد.

شما سیگاری هستیـد؟ آیا تـا بـه حال سـعـی در تـرك اون كرده اید؟ آیا سعی و تلاش شما بی نتیجه
مانده اسـت؟ روشهای زیر بشما كمك زیادی در ترك كردن سیگار بصورت دائمی خواهد نمود.


● تصمیم جدی برای ترك
اولین فكری كه ممكن هست به ذهن شـما خـطـور نماید این هست: چرا باید تركش كنم؟ برای شروع باید سلامتی خود را مد نظر داشته باشید.

ترك اون، بـلافاصله باعث كاهـش احتمال ابتلا به انواع سرطان میگردد.

این نیز واقعیتی محسوب میشود كه سیـگاریهـای سابق نسبت به كسانیكه كماكان سیگار میكشند از سلامتی بیشتری برخـوردانـد.

بـه علاوه دیگر دود سیگار اطرافیان شما را آزرده خاطر نخواهد كرد.
سپس نوبت به برطرف شدن مسائلی دیگر می رسد.

نـفس شما دیگر بوی بد نخواهد داد، حس ذائقه شما بازگشته و همه چیز خوشمزه تر خواهد شد.

و به این فكر كنید كه با ترك سیگار تا چه اندازه در پول خود صرفه جویی میكنید.

اگر روزی یك پاكت میكشید، در سال حدود ٢٠٠ هزار تومان دود می كنید در حـالی كه میتوانـید این پول را به مصارف بهتری برسانید.
مسئله مهمی كه باید بخاطر داشته باشید این هست كه تنها وقتی میتوانـید سیگار را ترك كنید كه آمادگی اون را داشته باشید.

بخاطر دیگران یا دلایلی كه زیاد بـرایتان اهمیت ندارد، اقدام به ترك اون نكنید.

فقط برای خودتان این كـار را انـجام دهیـد.

ایـن تنها روشی هست كه قطعا شما را موفق خواهد كرد.

● طی مراحل
از اونجایی كه سیگار یكی از مشكلترین عادتهایی هست كه میتوان كنار گذاشت، در این قسمت چندین روش برای مجهز تر نمودن تلاش و كوشش شما برای رسیدن بـه هـدف ارائه شده هست.

● تاریخی برای شروع تنظیم كنید
سپس این تصمیم به ترك سیگار گرفتید، لازم هست تاریخی را برای شروع در نظر بگیرید.

قصور در این كار خیلی راحت میتواند باعث ترغیب شما در به تاخیر انداختن تـرك سیگار تا مدتی نامعلوم گردد.

همچنین باید ببینید كه آیا میخواهید به یكباره اون را كنـار بگذارید و یا به تدریج.

البته معمولا بهتر هست كه به یكباره این كار را اجرا کنید.

اگر به كشیدن حتی یكی دو نخ سیگار ادامه دهید، بازهم ممكن هست مانند گذشته در دام بیفتید.

● عهد ببندید
اگر چه این عمل جنبه قـانونی ندارد، اما با بستن یك قرارداد میتوانید به كارتان رسمیت ببخشید.

این پیمان را با یكی از دوستان یا یكی از اعضای خـانـواده خـود بسته و به هر كسیكه میشناسید فراخوان كنید كه قصد ترك سیگار را دارید تا غرورتان شمـا را در راهـی كه میروید ثابت قدم نگاه دارد.

بعلاوه میتوانید اقدام بنصب تابلوی “لطفا سیگار نكشید” در خانه، محل كار یا اتومبیل خود نمایید تا دیگران را از تعهد خود آگاه نگاه دارید.

● طلب یاری نمایید
چرا از دیگران برای رنگ كردن خانه و یا اثباب كشی درخواست كمك میكنیم؟چون وقتی بار مسؤلیتی را با دوستان تقسیم می نماییم راحت تر می توانیم از عهده اش برآییم.
وقتی هموقت با دوستتان سعی در ترك سیگار میكنید، میتوانید انگیزه یكدیگر را تجدید نموده و در لحظات سخت با هم صحبت كنید.

نقل و انتقال تجربیات به همدیگر اثرات بسیار سودمندی دربر خواهد داشت.
در روش دیگر برای برخی افراد مفید واقع شده اند: طب سوزنی و هیپنوتیزم.

این روشها روی جسم و ذهن عمل نموده و باعث مقاوت بدن در برابر نیكوتین می گردند.

میزان اثر بخشی از شخصی به شخصی دیگر متفاوت هست.

● رخت و پوشش دخانیات را از تن بیرون كنید
نگهداری سیگار در منزل احتمال مراجعه به اون را افزایش می دهد.

هـر چـیـز مـربــوط بـه دخانیات مانند زیرسیگاری، فندك و سیگار را دور انـداخـتـه و از اونـــچــه كـه با هستـعـمـال دخانیات مربوط میشود خود را رهایی دهید.

● عادت دیگری را جایگزین نمایید
سیگار كشیدن یك عادت هست.

كاری كه شمـا بـرای آرام كـردن اعـصاب یا مشغول نگاه داشتن خود به صورت ناخودآگاه انجام می دهید.

لازم اسـت عـادت دیـگـری را جـایگزین كشیدن سیگار نمایید.

برای مثال می تـوانـیـد آدامـس بـجـویـد، آب نـبـات بخورید و یا از سبزیجات هستفاده كنید.
گذشته از این،سعی كنید میل و كشش خود را به كشیدن سیگار با انجام برخی اعمال بی ضرر و وقت گیر جایگزین كرده و از بـیـن بـبرید.

هرگاه هوس كشیدن كردید، یك لیوان پر آب بخورید تا میلتان فروكش كند.

هدف این هست كه كمی فاصله انداخته تا رغبت شما برای مصرف سیگار مرتفع شود.

● رویه زندگی خود را تغییر دهید
ترك سیگار آغاز جدیدی برای شما بشمار آمده و باید عادتهای خود را مطابق با اون تغییر دهیـد.

اگـر به همراه چای صبحانه عادت به كشیدن سیگار داشتید، بجای اون آب پرتقال یا شیر موز بخورید.

اگر در بین وقت هستراحت كلاس دانشگاه، با دوست خود مبادرت به كشیدن سیگار می نـمـودیـد، مـن بـعـد از این با افراد غیـر سـیگاری و در محیطهایی كه سیگار كشیدن در اونجا ممنوع هست، وقت هستراحت خود را بگذرانید.

عادتهایی جدید و سالمتر برای خود درنظر بگیرید.

● از اماکنی كه سیگار كشیدن در اونها رواج دارد دوری كنید
حتما لازم نیست همه دوستان سیگاری خود را كـنار گـذاشته و با اونها قطع رابطه كنید، اما سعی نمایید در محلهایی كه معمولای افـراد سیگاری رفـت و آمـد داشته و هستعمال دخانیات در اونجا رایج هست رفت و آمد نكنید.

در قسمتـهای سیـگار مـمـنـوع رستـورانهـا بنشینید.

رعایت این مسئله در مراحل ابتدایی ترك بسیار پر اهمیت هست.

درو ماندن از وسوسه كشیدن سیگار كمك شایان در به هدف رسیدن شما خواهد نمود.

● از محصولات طبی كمك بگیرید
دنیــای پزشـكـی از ایـن موضـوع كامـلا آگـاه هست كه ترك سیگار مشكل تر هست از اون چیزی هست كه فرموده میشود.

بنابراین محصولات زیادی برای از بین بـردن این عـادت بـد تولید شده هست.

در وحله اول آدامس نیكوتینی ساختـه شد كه نه تـنـها بـاعث مشـغـول نگاه داشتن دهان شما میگردد، بلكه مقدار اندكی نیكوتین برای ارضای بدن وارد سیستم فرد مینماید.
بطور مشابه، برچسبهای نیكوتینی وجود دارند كه باعـث مقاومت بدن در برابر نـیـكـوتـین هنـگـام نـكشیدن سیگار میشونـد.

و در انـتـها داروهایی مانند “زایبن” باعث از بین رفتن میل و رغبت شما به كشیدن سیگار میگردند.

در هرحال پیش از بكاربردن هر كدام از این محصولات با پزشك خود مشورت كنید.

● مقاوم باشید
همان گونـه كـه قـبـلا نیز فرموده شد، ترك سیگار بسیار دشوار هست.

قطعا دچار وسوسه كشیدن سیگار خواهید شد و موانع بسـیاری در سـر راهتان برنامه خواهد گرفت ولی باید پایداری نموده و هیچگاه دلسرد نگردید.

این یك مسابقه دوی سرعت نـبـوده بـلـكـه دوی هستقامت هست؛ باید جنگنده باشید.
● هر روز برایتان آسانتر خواهد شد
با اینکه میگویند برندگان هیچگاه میدان را ترك نمی كنند و ترك كننده گان هرگز برنده نخواهند شد،

● به خودتان پاداش دهید
ترك سیگار گامی بلند در زندگی محسوب شـده و باید بهمیـن مناسبت همانند اتفاقات مهم دیگر جشنی برپا كرد.
با پولـی كـه قـرار بــود صرف خریداری سیگار و یا توتون گردد، اكنون می تـوانـیـد بـا اون چـیـزی بـخـریـد كـه بـرایتان لذت بخش باشد مانند یك تلویزیون پلاسمای زیبا.

به این وسیله یك مزیت محسوس ترك سیگار را دریافته و برای ادامه كـار مصمم تر خواهید شد.


● نكاتی دیگر
▪ در این قسمت چند نكته دیگر برای ترك سیگار آورده شده هست:

● از سیگار متنفر شوید
برای اینگه دیگر هیـچـگاه سـراغ سیگار نروید، دیواری از تنفر و انزجار نسبت به اون پیش خود ترسیم كنید تا همواره مـانع رغـبت شـما بـه مصرف سیگار گردد.

یك روش مناسب این هست كه همیشه شیشه كوچكی كه داخلش چـند تـه سـیگـار وجود دارد به همراه خود داشته باشید و هرگاه هوس سیگار كشیدن به سرتان زد، در شیـشه را باز كرده و داخلش را بوكنید، بوی تعفن و زننده اون قـطـعـا شـما را از كاری كه می خواهـیـد انـجـام دهید منصرف خواهد كرد.

● مچ بند ببندید
این یك روش روانشـنـاسـانـه اسـت.

همیشه مچ بند به دستتان بیندازید.

هرگاه میل به سیگار پیدا كردید، اونرا محكم بپیچانید تا كمی احساس درد به شما دست بدهد.

سپس وقتی كوتاه مغز شما احساس درد را جایگزین هوس كشیدن سیگار نموده و میل شما از بین خواهد رفت.

● ورزش كنید
تمرینات ورزشی قطعا به شما كمك خواهد نمود چراكه فعالیت زیاد باعث مـشغـول نـگاه داشتن ریه ها و از بین بردن میل به سیگار می گردد.

از لـحـاظ جـسـمانی هم احساس بهتری خواهید یافت.

این احساس به عنوان یادآوری كننده خوبی برای مـزایـای سیگاری نبودن به شما خدمت خواهد كرد.

● برنامه غذایی منظمی داشته باشید
سعی كنید از وعده های غذایی مناسبی هستفاده نموده و در ساعات منظمی اقدام به خوردن غذا نمایـیـد.

بـا داشتن رژیم غذایی مناسب و مناسب آسانتر میتوانید سیگار را ترك نموده و درعین حال از سلامتی بیشتری برخوردار خواهید گشت.

مزیت دیگر برنامه غذایی منظم جلوگیری از پرخوری و در نـتـیـجه اضـافـه وزن اسـت، مشكلی كه در اغلب كسانیكه قبلا سیگاری بوده اند دیده میشود.

● مراحل را آهسته طی كنید
واژه “همیشه” كلمه ای وحشت آور هست چراكه اشاره به اون دارد كه مابـقی عـمـر خـود را باید به همین منوال و بدون هیچ انحرافی طی نمایید.

كاری كه باید انـجـام دهـیـد ایـن هست كه روز به روز پیش روید؛ با اهداف دراز مدت خود را هراسـان نـكنـیـد.

امـروز سخت تلاش میكنید كه سیگار نكشید.

فردا نیز دوباره به همین ترتیب.

● رهایی از مصرف سیگار
وقتی كار تمام شد و به نتیجه رسید، هیچ دلیلی مثبتی برای آغاز مجدد وجـود نـدارد و اون چه كه هست دلایل منفی میباشد.

بعلاوه هـیچـكس جـز خـودتان نمی تواند شما را مجبور به ترك نماید.

مطمئن باشید صحیح ترین مبارزه را در زندگی خود انجام میدهـید.

در نهایت اگر میخواهید عادت دیگری را جایگزین كشیدن سیگار نمایید دقت كنید كه كار بد تر از بد نشود!


تاثیر زیانبار هستنشاق دود سیگار محیطی بر افراد سالم

به نقل از یونایتدپرس مارگرت دبلیو گربیس از بیمارستان دانشگاهی ژنو و ۱۱ همكارش علائم تنفسی را در ۱۶۶۱ نفر كه د رطول ۱۱ سال گذشته هرگز سیگار نكشیده بودند بررسی كردند.
نتایج بررسی این افراد غیرسیگاری در مورد اثرات وجود دود سیگار در محیط نشان داد كه برنامه گرفتن در معرض دود سیگار دیگران با بروز علائم تنفسی در اونها همراه هست.
این پژوهشگران فرمودند كه افراد دچار تحریك‌پذیری مجاری تنفسی كه مداوما د رمعرض دود سیگار دست دوم هستندبه خصوص در معرض خطر بیماری مزمن تنفسی زودرس هستند.
به فرموده گربیس در گروهی از این افراد كه در طول سال‌ها دچار علائم تحریك‌پذیری بیش از حد مجاری تنفسی بودند، رابطه‌ای میان علائم خس‌خس سینه، سرفه و تنگ نفس و برونشیت مزمن وجود داشت‌، اما تنها در مورد تنگ‌‌نفس و اسنشاق دود سیگار محیطی این رابطه از لحاظ آماری قابل‌توجه بود.
نتایج این تحقیق در شماره نوامبر نشریه American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine منتشر شده هست.

ترك سیگار برای فرزندان مادران سیگاری سخت‌تر هست

محققان می‌گویند، ترك سیگار برای افرادی كه مادرانشان در دوران بارداری اونها سیگار می‌كشیده‌اند دشوارتر هست.
به نقل یونایتدپرس از دورهام، “ادوارد لوین” هستاد روان شناسی زیستی در “مركز پزشكی دانشگاه دوك” فرمود: آسیبی كه سیگار كشیدن در دوران جنینی به فرد می‌رساند بسیار بیشتر از زایمان زودهنگام و یا كم بودن وزن نوزاد در هنگام تولد هست.
دورهام فرمود، سیگار كشیدن در دوران بارداری تغییراتی در رشد مغز نوزاد ایجاد می‌كند كه می‌تواند تا پایان عمر ادامه یابد.
دانشمندان “مركز تحقیقات بر روی نیكوتین و ترك سیگار دوك” فراخوان كردند زنان باردار باید سیگار را كنار بگذارند تا جنین اونها در معرض نیكوتین برنامه نگیرد و باید این كار را بدون هستفاده از فراورده‌های حاوی نیكوتین مانند برچسب‌های پوستی و یا آدامس ترك سیگار كه بازهم برای جنین خطر دارد، اجرا کنند.
لوین فرمود: هرچند میزان هستعمال دخانیات در آمریكا در حال كاهش هست، اما حدود یك چهارم آمریكایی‌ها مادرانی دارند كه در دوران بارداری سیگار می‌كشیده‌اند.
وی اضافه کرد: مطالعات قبلی نشان داده هست احتمال مرگ ناگهانی در دوران نوزادی، اختلال كمبود توجه - بیش فعالی، چاقی و حتی هستعمال دخانیات تا پایان عمر در فرزندان اینگونه مادران بیشتر هست.
این مطالعه در نشریه اینترنتی مجله “داروشناسی، بیوشیمی و رفتار” (‪ (Pharmacology, Biochemistry and Behavior‬چاپ شده هست.

سیگار کشیدن والدین بر جنسیت جنین تاثیر دارد

محققان دریافته اند والدینی که سیگار می کشند ، موجب می شوند که جنین در صورت پسر بودن از بین برود و احتمال دختر شدن جنین افزایش یابد و جنین دختر نیز در صورت تولد ۲ برابر بیشتر در معرض سرطان برنامه می گیرد.
به نقل از دیلی تلگراف ، این موضوع بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ بر روی بیش از ۹۰۰۰خانم باردار بررسی شده هست.
نتایج بررسی ها نشان می دهد مادرانی که در طول دوران بارداری سیگار می کشیده اند ، یک سوم کمتر از بقیه دارای فرزند پسر می شوند.
نکته دیگر اینکه چنانچه علاوه بر مادر پدر نیز سیگار بکشد احتمال پسر شدن جنین تا ۵۰ % کاهش می یابد و این ناشی از حساسیت بیشتر جنین پسر نسبت به تاثیرات مخرب سیگار هست و در مواردی نیز که جنین این والدین پسر باشد ، احتمال سقط به مراتب افزایش می یابد.
کارشناسان معتقدند علت این امر نیز تاثیر مواد شیمیایی موجود در نیکوتین بر کروموزومهای مردانه اسپرم و تخریب اونها هست.
به همین دلیل اگر فرزند پسر می خواهید اصلا سیگار نکشید و اگر فرزند دختر سالم هم می خواهید سیگار نکشید، زیرا در صورت دختر شدن جنین احتمال سرطان و ضعیف شدن سیستم بدنی او افزایش می یابد.

سیگار كشیدن در دوران بارداری با بروز مشكلات روانی ارتباط دارد

به فرموده محققان: مشكلات سلامت روانی مانند اختلالات اضطراب و افسردگی در زنانیكه در دوران بارداری خود سیگار می‌كشند شایع هست و یكی از علل سیگار كشیدن اونها نیز می‌تواند همین امر باشد.
دكتر “رنی دی.

گودوین” به پایگاه سرویس خبرهای بهداشتی اینترنتی فرمود، با توجه به دهها سال تلاشی كه برای وادار كردن زنان به نكشیدن سیگار در دوران بارداری انجام شده هست، مشاهده ادامه این مشكل بسیار آزاردهنده هست.
وی اضافه کرد، میزان بالای افسردگی در میان زنان باردار معتاد به نیكوتین می‌تواند نشانه دیگری از وجود این مشكل در میان این زنان باشد.
گودوین و همكارانش در “دانشگاه كلمبیا” واقع در نیویورك اطلاعات ناشی از مصاحبه با یك هزار و ‪ ۵۱۶‬زنی را كه در مطالعه‌ای در زمینه هستفاده از الكل شركت كرده بودند، مورد تجزیه و تحلیل برنامه دادند.
تمام این زنان در سال گذشته باردار بودند.
گروه محققان در مجله “زایمان و بیماری زنان” نوشتند، در مجموع ‪۲۲‬ % زنان مورد مطالعه نقل دادند كه سیگار می‌كشیدند و ‪ ۱۲‬% اونها را می‌شد در رده زنان معتاد به نیكوتین برنامه داد.
در این مطالعه دیده شد كه یك اختلال روانی مانند افسردگی و یا اختلال ترس كه در ‪ ۵۷‬% از زنان معتاد به نیكوتین دیده می‌شد، تقریبا در نیمی از زنان سیگاری یعنی ‪ ۴۵‬% اونها نیز مشاهده می‌شد.
گودوین فرمود، متخصصین سلامت كه روی زنان باردار سیگاری كار می‌كنند، باید بدانند كه افسردگی و تشویش می‌تواند بزرگترین موانع بیماران اونان برای ترك سیگار باشد.
وی نتیجه گرفت، برای این قبیل افراد هستفاده از برخی روشهای درمان روانی مانند رفتار درمانی و یا درمان حمایتی بعلاوه یك برنامه متوقف كردن هستعمال دخانیات می‌تواند به مراتب بهتر از یك برچسب ساده پوستی نیكوتین به درمان بیمار كمك كند.
مشروح این مطالعه در شماره آوریل ‪ ،۲۰۰۷‬مجله” زایمان و بیماری‌های زنان” منتشر شده هست.

ارتباط كشیدن سیگار با كاهش بینایی چشم

روزنامه “استار” چاپ مالزی نوشت: كشیدن سیگار موجب تسریع در روند كاهش بینایی افراد در سنین بالا می‌شود.
این روزنامه درشماره چهارشنبه خود به‌نقل از رویترز اضافه کرد: افراد سیگاری در حدود چهار برابر دیگران درمعرض مواجهه باكاهش شدید دید ناشی از افزایش سن هستند.
برپايه این گزارش، گروه محققین دانشگاه سیدنی هسترالیا به سرپرستی دكتر “جنیفر تن” با تحقیقات اخیر خود صحت این ادعا را اثبات كرده‌اند.
در این تحقیقات كه مدت ده سال به طول انجامیده هست تعداد دو هزار و ‪۴۵۴ نفر از شهروندان هسترالیا با حداقل سن ‪ ۴۹سال مورد آزمایش و بررسی برنامه گرفتند.
در بررسی‌های انجام شده توسط محققین هسترالیایی اثبات شده هست كه افراد سیگاری نه‌تنها چهاربرابر افرادی كه تاكنون سیگار نكشیده‌اند درمعرض مواجهه با افت شدید بینایی هستند، بلكه اونان پنج سال زودتر ازدیگر افراد بامساله كاهش بینایی بر اثر افزایش سن مواجه خواهند شد.
دراین تحقیقات همچنین اثبات شده كه افراد سیگاری به‌مراتب بیشتر ازافراد دیگر با خطر ابتلای به بیماری “تحلیل شبكیه” در سنین بالاتر مواجه‌اند.
“تحلیل شبكیه” (‪ (Macular degenerationبیماری هست كه موجب از بین رفتن سلولهای شبكیه در قسمت مركزی اون شده و در نتیجه، تیزبینی و دید مركزی فرد را تحت تاثیر برنامه می‌دهد

كاهش ۱۰ تا ۱۵ سال عمر در افراد سیگاری

در ۲۰ سال اخیر در روسیه تعداد مصرف كنندگان سیگار ۴۴۰ هزار نفر افزایش داشته هست كه جوانان و زنان در درجه اول این افزایش برنامه دارند، در این كشور حدود سه میلیون نوجوان به سمت سیگار كشیده شده اند.
به نقل خبرگزاری روسیه، مصرف دایمی و طولانی مدت سیگار منجر به پیری زودرس می شود و صدمات جدی به سلامت انسان وارد می كند.
بنابر این گزارش، میزان موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی كه علت اونها مصرف سیگار بوده در روسیه برای مردان ۲۷ % و برای زنان دو % هست.

تغییرات پاتولوژی در ارگان های تنفسی كه بر اثر سیگار ایجاد می شوند منجر به ابتلا به بیماری های برونشیت مزمن و صدمات ریوی می گردد.

همچنین در بین موارد مرگ ناشی از این عوارض بیماری ها ۷۸ % را مردان سیگاری و ۳۰ % را زنان سیگاری تشكیل می دهند.

علاوه بر سیگار علت مرگ بر اثر سرطان ریه در ۹۰ % موارد هست.

به طور متوسط هر فرد سیگاری به خاطر این عادت مضر سیگار كشیدن ۱۰ تا ۱۵ سال از عمر خود را از دست می دهد.
این نقل حاكیست، طبق اطلاعات مركز موسوم به بلوخین آكادمی علوم پزشكی روسیه میزان مرگ و میر بر اثر امراض قلبی در خانواده ای كه یكی از همسران سیگار مصرف می كند ۲۰ % بیشتر از خانواده های غیر سیگاری هست.

فرد سیگاری غیر فعال در گروه خطر بروز سكته قلبی برنامه دارد.

دود سیگار حاوی چهار هزار ماده شیمیایی هست كه در بین اونها نیكوتین مسئول عادت كردن به این عادت مضر كشیدن سیگار هست و باعث وابستگی فیزیكی به اون می شود.

پس از نفوذ دود به ریه، نیكوتین بعداز هفت ثانیه به مغز راه می یابد.

علاوه بر این دود سیگار سرطان زا هست و یك سوم تمام موارد مرگ و میر ناشی از مصرف سیگار بر اثر سرطان دهان، سرطان حنجره و نایژه ها صورت می گیرد

سیگار نكشید چون كچل می‌شوید

دانشمندان در تازه‌ترین یافته‌های خود به یكی دیگر از مضرات سیگار برای بدن از جمله ریزش موی سر پی بردند.
به نقل بی‌بی‌سی عربی، دانشمندان در تحقیقات خود دریافتند سیگار می‌تواند در ریزش موی برخی مردان و ابتلای اونان به بیماری طاسی تاثیر داشته باشد.
طاسی سر در میان مردان بیشتر ارثی هست و علت اون به یكسری هورمون‌های نرینه برمی‌گردد.
محققان در این پژوهش دریافتند مردان آسیایی كه نسبت به مردان اروپایی كمتر به بیماری طاسی سر مبتلا می‌شوند، در صورت كشیدن سیگار، دچار ریزش بیشتر موی سر خواهند شد.
این یافته‌ها در بررسی روی ۷۴۰ مرد تایوانی كه عمر متوسط اونان به ۶۵ سال می‌رسد، به دست آمده هست


pezeshk.us/?p=13027

70:زناني كه سيگار مي‌كشند ، بيش از 12 سال زودتراز زنان غيرسيگاري به حملات قلبي دچار مي‌شوند.


به نقل فارس، پزشكان نروژي در تحقيقي كه نتايج اون در جامعه اروپايي قلب و عروق ارائه شد، فراخوان كردند اين اختلاف در ميان مردان چندان زياد نيست و مردان سيگاري حدود 6 سال زودتر از غيرسيگاري‌ها به حمله قلبي مبتلا مي‌شوند.

دكتر سيلايشانا پريوري از متخصصان قلب انستيتو علمي «پاايشانا» فرمود: اين اختلاف چيز كمي نيست.

زنان بايد بدانند در صورت هستعمال دخانيات بيشتر از مردان ضرر مي‌كنند.

اين تحقيق به رهبري دكتر مورتن گرونتايشانگ توسط تيمي از پزشكان بيمارستان اينلاندن در شهر ليلهامر نروژ و بر پايه داده‌هاي به دست آمده از 1748 بيماري انجام شده كه براي اولينبار دچار حمله قلبي شده بودند.

تحقيقات اين دانشمندان نشان داد مردان غيرسيگاري به طور ميانگين اولينحمله قلبي خود را در 72 سالگي تجربه مي‌كنند و در صورت سيگاري بودن، اين سن به 64 سال كاهش مي‌يابد.

اين ميزان براي زنان غيرسيگاري 81 ‌سال هست اما براي زنان سيگاري به 66‌سال كاهش مي‌يابد.

اين اختلاف پس از اعمال فاكتورهايي مانند فشارخون ، كلسترول و ديابت به ترتيب به 8 و 18 سال براي مردان و زنان افزايش مي‌يابد.

71:

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ممنوع شدن عرضه سیگار تا 100 متری مدارس کشور اظهار داشت.

کامران باقری لنکرانی، در حاشیه افتتاح بخش مسمومیت بیمارستان بهارلو در جمع خبرنگاران اضافه کرد: ممنوعیت عرضه سیگار تا 100 متری مدارس، بر پايه مصوّب اخیر "آئین ‌نامه قانون جامع دخانیات" برای پیشگیری از مصرف سیگار در بین دانش آموزان هست.

باقری لنکرانی تاکید کرد: تمام تلاش این هست که از این طریق، از گسترش مصرف دخانیات در بین دانش آموزان جلوگیری به عمل آید.

وزیر بهداشت، همچنین به برنامه معاینه و سنجش سلامت کلاس اولی ها اشاره کرد و فرمود: کلاس اولی های امسال، با کیفیت بالاتری در مقایسه با سال‌های قبل، مورد معاینه و سنجش سلامت برنامه می‌گیرند.لنكرانی فرمود: مشکل اون دسته از دانش آموزان معاینه شده که به مراکز مختلف ارجاع شده‌اند، بیشتر به عللی همچون ناراحتی‌های چشمی، شنوایی و اسکلتی در ستون فقرات بوده هست.وزیر بهداشت فرمود: خوشبختانه مشکلات این قبیل دانش آموزان، به موقع شناسایی شده و اونان تحت درمان برنامه گرفته اند.لنكرانی، همچنین از آماده‌باش بودن اورژانس کشور از هفته اول مهر اظهار داشت و فرمود: این موضوع از برنامه‌هایی هست که برای افزایش فعالیت اورژانس‌های پیش بیمارستانی در شهرها برای رسیدگی به موقع به حوادثی که ممکن هست در مسیر جا به جایی دانش آموزان رخ دهد، در نظر گرفته شده هست.

وزیر بهداشت، همچنین به گنجاندن مطالب آموزشی درباره مسائل بهداشتی در کتاب‌های درسی اشاره کرد و فرمود:‌ این موضوع به منظور افزایش آگاهی جامعه، از جمله دانش آموزان هست و همکاری‌های بلندمدت بین "وزارت بهداشت" و "وزارت آموزش و پرورش" را می‌طلبد.

72:

سيگار كشيدن باعث تغييراتي در بدن و نحوه عملكرد شما مي شود.

این تغييرات در بدن شما نتیجه اعتیاد به نيكوتين هست.اين تغییرات در نحوه عمل شما، در طول وقت که شما سیگار می‌خرید، ان را روشن می‌کنید و می‌کشید، ایجاد شده‌اند.اين تغییرات عادت شما به سیگار کشیدن را به وجود آورده‌‌اند.

چرا باید سیگار را ترک کرد؟

دلايل فوري برای ترک سيگار:
 • بوی بد دهان و لك شدن دندان‌ها
 • بايشان نامطبوع در لباس، مو و پوست
 • كم شدن توانایی ورزشي
 • سرفه و گلو درد
 • ضربان سريع قلب و افزايش فشار خون
 • خطر دود سيگار محیطی برای بقیه افراد
 • هزینه مالی سيگارکشیدن
دلايل بلند مدت برای ترک سيگار:
 • وجود مواد شيميايي سمي در دود سيگار
 • خطر سرطان ريه و انواع ديگر سرطان‌ها
 • خطر بيماري قلبي
 • مشكلات وخیم تنفسی
 • از دست دادن وقت كاري يا سرگرمي به دليل بيماري
 • خطر زخم معده و بازگشت اسيد معده
 • خطر بيماري لثه
 • چین و چروک پوست
 • خطر آسیب‌رسیدن به جنین در زنان باردار سيگاري
 • الگايشان بدی برای كودكان بودن.
چطور مي توانیم سيگار كشيدن را ترک كنیم؟

اگر در این نکات را رعایت کنید، بهترین بخت برای ترك سيگار را خواهيد داشت:

 • عزم خود را جزم کنید.

 • تشویق و حمایت کسب کنید.

 • آموختن نحوه كنترل هسترس و میل به سیگار کشیدن را بیاموزید.

 • از داروهای کمکی دارو هستفاده کنید و انها را به درستی مصرف کنید.

 • برای بازگشت اعتیاد به سیگار آماده باشید.

 • به کوشش ادامه دهید.
چطور براي ترك سيگار آمادگي پيدا كنیم؟

یک دوره ترك 2 تا 4 هفته‌اي از همين لحظه‌ تعیین کنید تا بتوانيد خود را براي اين كار آماده كنيد.


دلايل شخصي خود را براي ترك بنايشانسيد.

دقيق باشيد.

با نگهداشتن فهرستی با خود مي توانيد وقتيكه احساس كرديد میل به سیگار کشیدن دارید، به اون نگاه بیندازید.


برای اونکه از عادات سیگار کشیدن‌تان را آگاه شوید، یادداشت‌های روزانه از اینکه از چه وقت و چرا سيگارمي‌كشيد، نگهدارید.

با هستفاده از اطلاعات اين دفترچه، شما و پزشك مي‌توانيد برنامه‌اي براي حل كردن مسائلي كه تمايل شما به سيگار را باعث مي‌شود، طراحی کنید.


درست پیش از شروع دوره‌ي ترك ، خود را از شر تمام سيگارها ، كبريت‌ها، فندك‌ها و زير سيگاري‌ها خلاص كنيد.

چگونه حمايت و تشايشانق به دست آوریم؟


به خانواده و دوستانتان بگايشانيد كه به چه نوعي به كمك نياز داريد.

حمایت اونها شما را ترك سيگار را برای شما آسانتر خواهد کرد.


همينطور، از پزشك خانوادگي‌تان بخواهید در برنامه‌ریزی برای ترک سیگار به شما کمک کند.

پزشک می‌تواند مراکز مشاوره یا خودآموزهای ترک سیگار را به شما معرفی کند.


پزشك همچنین مي‌تواند یک برنامه ترك سيگار را به شما توصيه كند.براي ترك سيگار به خود پاداش دهيد.

براي مثال با پولی که با سيگار نكشيدن ذخیره می‌کنید، چيز خاص و قابل توجهي براي خود بخريد.در مورد هسترس و میل به سيگار چکار کنیم؟

ممكن هست شما عادت به هستفاده از سيگار در اوقات پر تنش ‌‌‌‌‌‌داشته باشيد.


خوشبختانه، راه هاي خوبي براي كنترل هسترس بدون سيگار وجود دارد،از جمله آرامش پیدا کردن با حمام آب گرم، رفتن به پياده‌رايشان، يا به آرامي و عميق نفس كشيدن.

به تغييرات در كار های روزمره‌تان فکر کنید که به شما در مقاومت در برابر میل به سيگار کشیدن كمك مي‌كند.

براي مثال، چنانچه در وقت خوردن قهوه، سيگار می‌کشیدید، مي‌توانيد به جای اون چای داغ بنوشيد.


وقتي كه سيگار را ترك كنیم چه اتفاقي خواهد افتاد؟

احساس شما در وقت ترك ،بستگي به مقدار سيگار كشيدن شما دارد واينكه چقدر بدن شما معتاد به نيكوتين هست و چقدر براي ترك سيگار آمادگي داريد.امكان دارد میل شدید به سيگارکشیدن يا احساس گرسنگی بیش از حد معمول داشته باشيد.

احساس عصبانيت كنيد ودر تمركز كردن دچار مشكل شايشاند.

در ابتدا ممكن هست بيشتر سرفه کنید و سردرد داشته باشيد.


اين علائم به این خاطر رخ می‌دهد که بدن شما به نيكوتين عادت کرده هست.

این عوارض را علائم ترک نیکوتین می‌‌گویند.


این علائم در روزهاي اول سپس ترك سيگار شدیدتر هست، اما حداكثر در ظرف كمتر از يك هفته برطرف می‌شوند.

فراورده‌های جايگزيني نيكوتين يا دارايشان كمك به ترك اعتياد کدامند؟

فراورده‌های جايگزيني نيكوتين وسائلی هستند که نيكوتين را بدون سيگار كشيدن به بدن می‌رسانند.ای


ن فرآورده‌ها به چندين‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شكل وجود دارد: برچسب یا مشمع (patch)، اسپری بيني، اسپری تنفسي و قرص مكيدني.

تاثیر این فراورده‌های جايگزيني نيكوتين كاهش ميل به نيكوتين و كاهش علائم ترك در بدن هست.

اين فراورده‌ها این امکان را به شما می‌دهند که بر روی تغييراتی که نیاز دارید در عادات و محيط خود اجرا کنید، متمركز شايشاند.هنگامی که به عنوان یک فرد غير سيگاري احساس اعتماد به نفس کردید، راحت‌تر می‌توانید با اعتیاد به نيكوتين در خود مقابله کنید.

تجايشانز داروهايي از قبيل بوپروپیون آهسته‌رهش bupropion SR (نام تجارتی Zyban) وارنسیلین varenicline (نام تجارتی Chantix) به برخي افراد در ترك سيگار كمك مي‌كند.

اين داروها حاايشان نيكوتين نيستند، اما به مقاومت شما در برابر میل به سيگار كمك مي‌كند.

با پزشك خود درباره‌ي اينكه كداميك از فرآورده‌ها مناسب و بخت موفقيت با اون بيشتر هست، صحبت كنيد.

براي هر كداميك از اين فرآورده‌ها ، شما بايد با دقت دستورالعمل رايشان جعبه را دنبال كنيد.خيلي مهم هست كه هنگامی که از فرآورده هاي جايگزين نيكوتين هستفاده مي كنيد، از سیگار کشیدن خودداری کنید.

آیا پس از ترک سيگار، افزايش وزن پيدا خواهیم كرد؟

بيشتر افراد سپس ترك سيگار اندکی وزن اضافه مي كنند، به یاد داشته باشید که هر افزايش وزني سپس ترك سيگار در مقايسه با خطرات سيگار كشيدن، خطر چندانی برای سلامتی به حساب می‌‌آید.رژیم گرفتن در حین ترک سیگار باعث ایجاد هسترس غير ضروري در شما می‌شود.در عوض می‌توانید از افزايش وزن با هستفاده از میان‌وعده‌های غذایی کم‌چربی و سالم و فعال بود ن از لحاظ جسمی پیشگیری کنید.

اگر دوباره سيگار بكشیم چطور؟

احساس شكست نكنيد.

فكر كنيد چرا دوباره سيگار ‌كشيدید و چه كاري را براي جلوگیری از كشيدن مجدد سيگار مي‌توانيد اجرا کنيد.


یک تاریخ ترک جدید برای خود تعیین کنید.

بيشتر سيگاري‌هاي سابق برای اولين بار در كارشان موفق نبودند، اما اونها به تلاش خود ادامه دادند تا موفق شدند.


روزهاي اول سپس ترك احتمالا سخت خواهد بود.

حتي يك پك زدن به سيگار مي‌تواند سبب بازگشت اون شود، بنابراین بهتر هست ریسک نکنید.


Familydoctor.org

73:

ساوقت جهانی بهداشت خشمگینانه ادعاهای "ساختگی، آزمایش‌نشده و دروغین" سازندگان سیگارهای به اصطلاح الکترونیک در مورد هستفاده از اون‌ها برای ترک سیگار را محکوم کرد.به نقل خبرگزاری فرانسه ساوقت جهانی بهداشت جمعه 9 سپتامبر (30 شهریور) در باره این فراورده‌ که ادعا می‌کند، یک درمان جایگزینی نیکوتین هست، هشدار داد که این محصول ممکن هست بسیار سمی باشد، چرا که تحت آزمون‌های دقیق علمی برنامه نگرفته هست.

داگلاس بچر، مقام برنامه ضد سیگار ساوقت جهانی بهداشت در این بره فرمود: " اینکه ما این محصول برای ترک سیگار تایید کرده‌ایم، ص% دروغ هست."

او اضافه کرد: "شماری از اضافه کردنی‌های شیمیایی در این فرآورده وجود دارد که ممکن هست بسیار سمی باشند."

سیگارهای الکترونیک معمولا از فولاد ضدزنگ ساخته می‌شوند و محفظه‌ای برای ذخیره نیکوتین در غلظت‌های مختلف دارند.

هستفاده‌نمايندگان مانند سیگارهای واقعی به اونها پک می‌‌زنند، اما اونها را روشن نمی‌نمايند، در عوض سیگار یک بخار مطبوع گرم تولید می‌کند که در درون ریه‌ها جذب می‌شوند.


ساوقت بهداشت جهانی به خصوص از دست برخی از تولیدنمايندگان عصبانی هست که تبلیغ کرده بودند که این ساوقت سیگار الکترونیک را یک شیوه مجاز جایگزینی نیکوتین مانند آدامس، قرص مکیدنی و برچسب‌های پوستی نیکوتین می‌‌داند.

بچر در این باره فرمود: "ساوقت جهانی بهداشت هیچ شاهد علمی از هیچ نوعی سراغ ندارد، که ثابت کند که سیگارهای الکترونیکی وسیله‌ای بی‌خطر و ایمن برای ترک سیگار هست."

سیگارهای الکترونیک برای اولین بار در سال 2004 بوسیله یک شرکت چینی مستقر در هنگ‌کنگ تولید شد، و اکنون در چندین کشور دیگر از جمله انگلیس، کانادا، فنلاند تولید می‌شوند.

به فرموده ساوقت جهانی بهداشت ترکیه تا به حال تنها کشوری بوده هست که فروش این محصول را به خاطر فقدان آزمون‌های علمی درباره اون، ممنوع کرده هست.

74:

رييس مرکز تحقيقات دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از ارتباط تنگاتنگ ميان مصرف سيگار و نحوه حركت و تعداد سلول‌هاي جنسي اظهار داشت.
دکتر حيدري با اشاره به ارتباط مصرف سيگار و بروز ناباروري و نازايي در زوج‌ها، از اجرا و نهايي شدن طرحي تحقيقاتي در اين زمينه اظهار داشت و فرمود: تحقيقات اخير نشان داده که ارتباط تنگاتنگي ميان مصرف سيگار و بروز ناباروري و نازايي در زوج‌ها وجود دارد؛ بنابراين قطع مصرف سيگار مي‌تواند کمک ايشانژه‌اي به درمان ناباروري باشد.ايشان ادامه داد: بر اين پايه ، مرکز تحقيقات دخانيات و مرکز تخصصي درمان ناباروري ابن سينا به طور مشترک طرحي را در دست بررسي دارند که مراحل پاياني را مي‌گذراند.به فرموده رييس مركز تحقيقات دخانيات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاكنون در بررسي‌هاي انجام شده در اين طرح، مشخص شده كه مصرف سيگار در نحوه حركت و تعداد سلول‌هاي جنسي تاثيرگذار هست.

75:


شما سیگار می کشید؟
سیگار کشیدن برای شما عادت شده هست؟
سیگار کشیدن مشکلات فیزیکی برای بدن شما بوجود آورده؟
نگران این هستید که مبادا سرطان ریه به سراغ شما هم بیاید؟
و .......
قصد ترک سیگار را دارید؟


با ما همراه باشید تا مطلبی با عنوان «چطور سیگار را ترک کنم؟» که خانم «زهرا جباری امیری» در همشهری اونلاین منتشر کرده بودند را با هم مرور کنیم.

این مقاله ترجمه ایست برگرفته از مقاله ای که در سایت Familydoctor.org منتشر شده بود.

سیگار کشیدن باعث تغییراتی در بدن و نحوه عملکرد شما می شود.

این تغییرات در بدن شما نتیجه اعتیاد به نیکوتین هست.

این تغییرات در نحوه عمل شما، در طول وقت که شما سیگار می‌خرید، اون را روشن می‌کنید و می‌کشید، ایجاد شده‌اند.

این تغییرات عادت شما به سیگار کشیدن را به وجود آورده‌‌اند.


چرا باید سیگار را ترک کرد؟
دلایل فوری برای ترک سیگار:
1- بوی بد دهان و لک شدن دندان‌ها
2- بوی نامطبوع در لباس، مو و پوست
3- کم شدن توانایی ورزشی
4- سرفه و گلو درد
5- ضربان سریع قلب و افزایش فشار خون
6- خطر دود سیگار محیطی برای بقیه افراد
7- هزینه مالی سیگار کشیدن

دلایل بلند مدت برای ترک سیگار:
1- وجود مواد شیمیایی سمی در دود سیگار
2- خطر سرطان ریه و انواع دیگر سرطان‌ها
3- خطر بیماری قلبی
4- مشکلات وخیم تنفسی
5- از دست دادن وقت کاری یا سرگرمی به دلیل بیماری
6- خطر زخم معده و بازگشت اسید معده
7- خطر بیماری لثه
8- چین و چروک پوست
9- خطر آسیب رسیدن به جنین در زنان باردار سیگاری
10- الگوی بدی برای کودکان بودن


چطور می توانم سیگار کشیدن را ترک کنم؟
اگر این نکات را رعایت کنید، بهترین بخت برای ترک سیگار را خواهید داشت:
1- عزم خود را جزم کنید
2- تشویق و حمایت کسب کنید
3- آموختن نحوه کنترل هسترس و میل به سیگار کشیدن را بیاموزید
4- از داروهای کمکی هستفاده کنید و اونها را به درستی مصرف کنید
5- برای بازگشت اعتیاد به سیگار آماده باشید
6- به کوشش ادامه دهید


چطور برای ترک سیگار آمادگی پیدا کنم؟
یک دوره ترک 2 تا 4 هفته‌ای از همین لحظه‌ تعیین کنید تا بتوانید خود را برای این کار آماده کنید.

دلایل شخصی خود را برای ترک بنویسید.

با نگهداشتن فهرستی با خود می توانید وقتیکه احساس کردید میل به سیگار کشیدن دارید، به اون نگاه بیندازید.

برای اونکه از عادات سیگار کشیدنتان آگاه شوید، یادداشت های روزانه از اینکه از چه وقت و چرا سیگار می کشید، نگهدارید.

با هستفاده از اطلاعات این دفترچه، شما و پزشک می‌توانید برنامه‌ای برای حل کردن مسائلی که تمایل شما به سیگار را باعث می شود، طراحی کنید.

درست پیش از شروع دوره ترک، خود را از شر تمام سیگارها، کبریت ها، فندک ها و زیر سیگاری ها خلاص کنید.


چگونه حمایت و تشویق به دست آورم؟
به خانواده و دوستانتان بگویید که به چه نوع کمکی نیاز دارید.

حمایت اونها ترک سیگار را برای شما آسانتر خواهد کرد.

از پزشک خانوادگی تان بخواهید در برنامه ریزی برای ترک سیگار به شما کمک کند.

پزشک می تواند مراکز مشاوره یا خود آموزهای ترک سیگار را به شما معرفی کند.

پزشک همچنین می‌تواند یک برنامه ترک سیگار را به شما توصیه کند.

برای ترک سیگار به خود پاداش دهید، برای مثال با پولی که با سیگار نکشیدن ذخیره می‌کنید، چیز خاص و قابل توجهی برای خود بخرید.


در مورد هسترس و میل به سیگار چکار کنم؟
ممکن هست شما عادت به هستفاده از سیگار در اوقات پر تنش ‌‌‌‌‌‌داشته باشید.

خوشبختانه، راه های خوبی برای کنترل هسترس بدون سیگار وجود دارد، از جمله آرامش پیدا کردن با دوش آب گرم، رفتن به پیاده روی و به آرامی و عمیق نفس کشیدن.

به تغییرات در کار های روزمره تان فکر کنید که به شما در مقاومت در برابر میل به سیگار کشیدن کمک می‌کند.

برای مثال، چنانچه در وقت خوردن قهوه، سیگار می‌کشیدید، می‌توانید به جای قهوه چای داغ بنوشید.


وقتیکه سیگار را ترک کنم چه اتفاقی خواهد افتاد؟
احساس شما در وقت ترک، بستگی به مقدار سیگار کشیدن شما دارد و اینکه چقدر بدن شما معتاد به نیکوتین هست و چقدر برای ترک سیگار آمادگی دارید.

امکان دارد میل شدید به سیگار کشیدن یا احساس گرسنگی بیش از حد معمول داشته باشید.

احساس عصبانیت کنید و در تمرکز کردن دچار مشکل شوید.

در ابتدا ممکن هست بیشتر سرفه کنید و سردرد داشته باشید.

این علائم به این خاطر رخ می دهد که بدن شما به نیکوتین عادت کرده هست.

این عوارض را علائم ترک نیکوتین می‌‌گویند.

این علائم در روزهای اول سپس ترک سیگار شدیدتر هست، اما حداکثر در ظرف کمتر از یک هفته برطرف می‌شوند.


فرآورده های جایگزینی نیکوتین یا داروی کمک به ترک اعتیاد کدامند؟
فرآورده‌های جایگزینی نیکوتین وسائلی هستند که نیکوتین را بدون سیگار کشیدن به بدن می‌رسانند.

این فرآورده ها به چندین‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکل وجود دارد: برچسب یا مشمع(patch)، اسپری بینی، اسپری تنفسی و قرص مکیدنی.

تاثیر این فرآورده های جایگزینی نیکوتین کاهش میل به نیکوتین و کاهش علائم ترک در بدن هست.

این فرآورده ها این امکان را به شما می دهند که بر روی تغییراتی که نیاز دارید در عادات و محیط خود اجرا کنید، متمرکز شوید.

هنگامی که به عنوان یک فرد غیر سیگاری احساس اعتماد به نفس کردید، راحت‌تر می‌توانید با اعتیاد به نیکوتین در خود مقابله کنید.

تجویز داروهایی از قبیل بوپروپیون آهسته رهش bupropion SR(نام تجارتی Zyban) و وارنسیلین varenicline(نام تجارتی Chantix) به برخی افراد در ترک سیگار کمک می‌کند.

این داروها حاوی نیکوتین نیستند، اما به مقاومت شما در برابر میل به سیگار کمک می‌کند.

با پزشک خود درباره اینکه کدامیک از فرآورده ها مناسب هست، صحبت کنید.

برای هر کدامیک از این فرآورده ها، شما باید با دقت دستورالعمل روی جعبه را دنبال کنید.

خیلی مهم هست که هنگامی که از فرآورده های جایگزین نیکوتین هستفاده می کنید، از سیگار کشیدن خودداری کنید.


آیا پس از ترک سیگار، افزایش وزن پیدا خواهم کرد؟
بیشتر افراد سپس ترک سیگار اندکی وزن اضافه می نمايند، به یاد داشته باشید که هر افزایش وزنی سپس ترک سیگار در مقایسه با خطرات سیگار کشیدن، خطر چندانی برای سلامتی به حساب نمی آید.

رژیم گرفتن در حین ترک سیگار باعث ایجاد هسترس غیر ضروری در شما می شود.

در عوض می‌توانید از افزایش وزن با هستفاده از میان‌ وعده های غذایی کم چربی و سالم و فعال بودن از لحاظ جسمی پیشگیری کنید.


اگر دوباره سیگار بکشم چطور؟
احساس شکست نکنید، فکر کنید چرا دوباره سیگار ‌کشیدید و چه کاری را برای جلوگیری از کشیدن مجدد سیگار می‌توانید اجرا کنید.

یک تاریخ ترک جدید برای خود تعیین کنید.

بیشتر سیگاری های سابق برای اولین بار در کارشان موفق نبودند، اما اونها به تلاش خود ادامه دادند تا موفق شدند.

روزهای اول سپس ترک احتمالا سخت خواهد بود.

حتی یک پک زدن به سیگار می‌تواند سبب بازگشت اون شود، بنابراین بهتر هست ریسک نکنید.


توجه: این مقاله را می توانید با مراجعه به سایت
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
مشاهده نمایید.

البته ذکر این نکته لازم هست که مقاله حاضر اندکی متفاوت با نسخه اصلی این مقاله می باشد، چرا که اصلاحات نگارشی بر روی متن مقاله صورت گرفته هست.
=============
موفق باشید../

76:

نتايج يك مطالعه جديد در دانشگاه هاروارد نشان داد كه بيش از 80 ميليون نفر در كشور چين طي 25 سال آينده در اثر ابتلا به بيماري‌هاي ريايشان ناشي از هستعمال دخانيات جان خود را از دست خواهند داد.
بر پايه تحقيقات دكتر مجيد عزتي و همكارانش در دانشگاه هاروارد، اكثريت اين مرگ و ميرهاي زود هنگام قابل پيشگيري هست.به علاوه اين پژوهش رايشان تاثير مخرب و ايشانرانگر هستعمال دخانيات و افزايش سوزاندن چوب و زغال در رودخانه‌هاي چيني براي پخت و پز و گرم كردن، ‌متمركز شده هست.‌از هر سه نخ سيگاري كه در جهان هستفاده مي‌شود يك نخ سيگار در چين هستعمال مي‌شود.در اين تحقيق دانشكده بهداشت عمومي هاروارد يك دوره 30 ساله مدنظر برنامه گرفته هست كه شامل 5 سال قبل و 25 سال آينده هست.در حال حاضر بيماريهاي دستگاه تنفسي يكي از شرایط مهم مرگ و مير در چين محسوب مي‌شود؛ اما اين پژوهش نشان مي‌دهد كه شمار تلفات در سالهاي آتي افزايش مي‌يابد.محاسبات نشان داده هست كه در يك دوره 30 ساله حدود 83 ميليون نفر از امت چين در اثر ابتلا به بيماري هاي ريايشان در سنين پايين خواهند مرد.دكتر مجيد عزتي، هستاد بهداشت بين‌الملل و محقق اصلي اين پژوهش در دانشكده هاروارد با اشاره به اين كه بيشتر اين تلفات جاني قابل پيشگيري هست، تاكيد كرد: تلاش گسترده دولت چين اگر از هم اكنون آغاز شود مي‌تواند جان ميليون‌ها نفر را نجات دهد.ايشان اضافه کرد: اگر چين هستعمال دخانيات را از طريق تعيين ماليات، آموزش‌هاي بهداشتي يا توقف تبليغات كنترل كند و نيز هستفاده از سوخت‌هاي پاك يا شيوه‌هاي پاكسازي سوخت‌ها را به امت خود بياموزد و مديريت كند اين مشكل تا ميزان قابل توجهي حل خواهد شد.بر پايه اين تحقيق، هم اكنون نيمي از مردان چيني سيگاري هستند كه اگر اين روند ادامه يابد همين آمار به جمعيت زنان چيني نيز كشيده مي‌شود.

77:

در انگليس از اين هفته چاپ تصاايشانر فجيع و تكان دهنده از اعضاي آسيب‌ديده بدن سيگاري‌ها، رايشان پاكت‌هاي سيگار و بسته‌هاي تنباكو شروع مي‌شود.

تصاايشانري كه برنامه هست سيگاري‌ها با ديدن اون از كشيدن سيگار منصرف شوند.

ريه‌اي در حال فساد، گلايشاني كه سرطان شكلش را تغيير داده و يك پاي مبتلا به قانقاريا نمونه تصاايشانري هست كه از ابتداي ماه اكتبر خريداران بسته‌هاي سيگار با اون روبه‌رو خواهند شد.به نوشته بي‌بي‌سي، پيش از اين، چنين روشي در برخي كشورها پياده شده بود اما انگليس اولين كشور در اتحاديه اروپاست كه اين روش را رايشان تمام بسته‌هاي دخاني آزمايش مي‌كند، از جمله براي پاكت‌هاي توتون سيگارهاي دست پيچ كه براي بسياري از سيگاري‌هاي جوان در اين كشور به گزينه‌اي ارزانتر نسبت سيگارهاي آماده و گران تبديل شده هست.چاپ تصاايشانر هولناك رايشان بسته‌هاي سيگار، اولين بار در سال 2001 ميلادي در كانادا شروع شد.

اكنون برايان هستوتن رئيس كنفدراسيون ملي خدمات بهداشتي بريتانيا مي‌گايشاند: الگايشان كانادايي ارزش پيرايشان را دارد.

او مي‌گايشاند: يك سوم كساني كه در كانادا سيگار را ترك كردند مي‌گايشانند اونچه اونها را به ترك واداشت، ديدن اين‌گونه تصاايشانر رايشان پاكت‌هاي سيگار بود.

اين دليل خوبي هست براي اينكه قانع شايشانم اينگونه اطلاع رساني مؤثر هست.


اما سايمون كلارك كه يك گروه حامي سيگاري‌ها به نام فارست را اداره مي‌كند، مي‌گايشاند چاپ اين تصاايشانر خيلي هم مفيد نيست.

كلارك اين تصاايشانر را زننده مي‌داند و مي‌گايشاند: امت از زيان‌هاي كشيدن سيگار آگاه هستند، ديگر چه دليلي دارد كه آزارشان دهيم؟


اونچه مسلم هست اين هست كه زندگي براي سيگاري‌ها در انگليس دشوارتر شده و كشيدن سيگار روز به روز مقبوليت اجتماعي‌اش را از دست مي‌دهد.

اسكاتلند در مارس 2006 پيشگام منع كشيدن سيگار در محل‌هاي كار سربسته شد و انگلستان، ايرلند شمالي و ولز هم سال گذشته از اسكاتلند پيرايشان كردند.

با اين حال تخمين زده مي‌شود كه هنوز 10 ميليون سيگاري در بريتانيا هستند كه يك ششم جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند.

در نتيجه سالانه 90 هزار نفر تنها در انگلستان دچار مرگ زودرس مي‌شوند.هشدارهاي تصايشانري جديد رايشان پاكت‌هاي سيگار جايگزين‌هشدارهاي متني «سيگار مي‌كٌشد» مي‌شود كه 5 سال پيش عرضه شد؛ البته اين اقدامات مي‌تواند براي كارآفرينان هم موقعيتي ايجاد كند تا از بازار بهره بگيرند.

مثلا يك فروشنده آلماني سپس مواجهه با اين هشدارها اقدام به فروش پاكت‌هايي براي سيگار كرد كه رايشان اونها طرح گل چاپ شده بود.

78:

قليان جايگزين سالم و مناسب براي سيگار نيست.کشيدن قليان مي تواند همان خطراتي را دربر داشته باشد که از کشيدن سيگار حاصل مي شود و بايد تحقيقات بيشتري در زمينه ارتباط قليان و بيماري هاي مرگ آور صورت گيرد.قليان که قرن هاست در آفريقاي شمالي، خاورميانه و آسياي مرکزي و جنوبي هستعمال مي شود، به شدت در اروپا و به خصوص در ميان دانشجايشانان و جوانان رواج يافته هست.هرچند ساوقت بهداشت جهاني (who)، در متني 7 صفحه اي به برشمردن مضرات و خطرات قليان پرداخته و فراخوان نموده هست که "قليان جايگزين سالمي براي سيگار نيست"، اما به فرموده بخش بهداشت ساوقت ملل، بالا رفتن مصرف قليان تا حد زيادي به دليل تبليغات بي پايه ايست که درباره سالم بودن اون در بازار تجاري بر سر زبانها افتاده هست.بنا به فرموده Who کشورها را به تحريم مصرف دخانيات در ساختمانهاي عمومي ترغيب کرده بود، " بر خلاف باورهاي باستاني و اعتقاد عمومي، دودي که از قليان خارج مي شود حاايشان مواد مسموم متعددي هست که از جمله شرایط شناخته شده ايجاد سرطان، بيماريهاي قلبي و امراض ديگر هستند.ساوقت بهداشت جهاني هشدار داد که قلياني که براي تدخين تنباکايشان ميوه اي-ترکيبي از تنباکو، ملاس قند و اسانس ميوه- به کار مي رود، در مقايسه با سيگار شخص را به مدت بيشتري در معرض دود فراوان برنامه مي دهد.همينطور کشيدن يک قليان، شخص را در معرض دودي برنامه ميدهد که 100 مرتبه از يک عدد سيگار بيشتر هست.قليان نيز با همراه داشتن نيکوتين در دود خود، مي تواند اعتياد آور باشد.تحقيقات مقدماتي نشان مي دهد که هستفاده از قليان مي تواند خطراتي در بر داشته باشد .با وجود اينکه در اين زمينه تحقيقات بيشتري مورد نياز هست، اما ساوقت هاي بهداشت فراخوان نموده اند افرادي که در معرض دود "دست دوم" قليان برنامه مي گيرند نيز در معرض خطر ابتلا به همان بيماري هايي هستند که افراد غير سيگاري در معرض دود دست دوم را تهديد مي نمايد.ساوقت بهداشت جهاني هشدار داد که دود قليان در دوران بارداري نيز مي تواند خطرات فراواني براي جنين داشته باشد.


79:

اغلب سیگاری‌ها معتقدند که کشیدن سیگار سپس خوردن یک وعده غذایی یکی از بهترین لذات زندگی اونهاست.این لذت از وقتی که برای چند لحظه پشت میز کار را ترک می‌نمايند تا سیگاری روشن نمايند و به قول خودشان خستگی را از تن بیرون نمايند هم بیشتر هست.

در حالی که سیگاری‌ها هزاران دلیل را برای شما که اونها را از خطرات جانی این ماده آگاه می‌کنید سر هم می‌سازند تا شما را قانع نمايند، یک موضوع می‌تواند به همه سئوالات جواب دهد: اونها معتاد به نیکوتین هستند.

بیشتر امت با این جمله آشنا هستند و اون را زیاد شنیده‌اند اما شاید دانستن معنای واقعی اون خالی از لطف نباشد.

نیکوتین مایعی بی‌رنگ در تنباکوست که وقتی آتش می‌گیرد به رنگ قهوه‌ای در می‌آید و این همان ماده اعتیادآور هست.


تکنولوژی‌های بسیاری وجود دارد که نیکوتین را از سیگارها خارج کند.

اما شرکت‌های ساخت تنباکو این حقیقت را انکار نمی‌نمايند که اگر این کار ار اجرا کنند و خاصیت اعتیاد این ماده کم شود خریدارها به شدت کاسته خواهند شد و این به ضرر اونهاست.


با این حال اصلا عجیب نیست که دست کم یک سوم افراد سیگاری آرزو دارند که از شر این اعتیاد خلاص شوند اما مدعی هستند که توانایی انجام اون را ندارند.

از هر 10 فرد سیگاری تنها یک نفر می تواند سیگار را ترک کند که اون هم معمولا به خاطر ابتلا به سرطان ریه مجبور به این کار شده‌است.


علت مهم این موضوع اون هست که هر سیگار به اندازه دو میلی‌گرم نیکوتین دارد در نتیجه فردی که در روز یک پاکت سیگار می‌کشد تقریبا 250 بار نیکوتین را روانه مغزش می‌کند.

پس ترک کردن سیگار در مورد یک بسته سیگار نیست در واقع سختی کار اون 250 مقدار نیکوتین هست وارد مغز شده و کار را بسیار دشوار ساخته هست.


اعتیاد به نیکوتین:

انسان‌ها سال‌های سال هست که نیکوتین را به بدنشان وارد می‌نمايند.

نیکوتین در آمریکا متولد شده و وقتی که این کشور اون را با رنگ و طرح‌های مختلف به بازار داد خیلی زود روانه اروپا و تمامی جهان شد.

حدود سال‌های 1600 بود که اولین بار پزشکان در مورد خواص بسیار بد سیگار بر بدن انسان ها هشدار دادند و صدها سال طول کشید تا بلاخره شرکت‌های ساخت سیگار حاضر شدند تا برچسب خطرناک بودن را روی محصولاتشان بچسبانند.


واقعیت اون هست که نیکوتین روی مغز تاثیر می‌گذارد این تاثیر روی هورمون‌هایی هست که به شما می‌گوید غذایی که می‌خورید خوشمزه و دلچسب هست.

تاثیر دیگر نیکوتین روی محل‌هایی همچون حافظه افراد هست.

جایی که حتی می‌تواند شما را با احساس سر حالی و یا تمرکز بیشتر مواجه کند.نیکوتین همچنین مقدار "اندورفین" را بالا می‌برد.

اندورفین‌ها پروتئین‌هایی هستند که شما را با احساس سرخوشی آشنا کرده‌اند.

اگر سیگاری باشید وقتی شما هنگام شب خواب هستید این مقدار پائین می‌آید و وقتی بلند می‌شوید ناخودآگاه به طرف سیگار می‌روید به همین علت هست که یک سوم سیگاری‌ها تا 10 دقیقه پس از بیدار شدن از خواب اولین سیگار خود را روشن می‌نمايند.


مقدار نیکوتین موجود در تنباکو سبب می شود تا سیگاری‌ها میل به سیگار کشیدن را همواره با خود داشته باشند.

وقتی که شرکت" مالبرو "مقداری شکر به نیکوتین اضافه کرد سبب شد تا با سوختن شکر ماده شیمیایی به نام هستالدهید تولید شود.وقتی که آدامس‌هایی برای ترک سیگار هستفاده می‌شود این مواد می‌تواند کشش فرد را به نیکوتین کم کند اما به هستالدهید کار زیادی ندارد و این ترک سیگار را ناخوشایندتر و سخت‌تر می‌کند.
نکته دیگری که سبب سخت بودن کار سیگاری‌ها می‌شود "نیکوتین با پایه آزاد" نام دارد که یکی از انواع ساختارهای ملکولی هست و یون هیدورژن در اون غایب هست.

بدون یون هیدروژن نیکوتین سریعتر به گاز تبدیل می‌شود و اون را سریعتر به ریه و سپس مغز شما می‌رساند و هر ماده مخدری که سریعتر به مغز شما برسد حالت اعتیاد بیشتری ایجاد می‌کند.

نیکوتین با پایه آزاد همان کاری را با مغز می‌کند که کراک و کوکائین می‌نمايند.


چرا نمی‌توانم سیگار را ترک کنم؟

تحقیقات سال 2004 دانشگاه اوهایو نشان داده هست که هیپنوتیزم برای ترک سیگار در مردان بیشتر اثر دارد تا زن‌ها.

5600 داوطلب در این تخقیق نشان دادند که گرچه زنان‌ها هم با هیپنوتیزم قادر به ترک سیگار هستند اما این روش در مردها تاثیر بسیار بیشتری دارد.

در مورد چسب‌های ترک سیگار نیز زن ها بسیار سخت‌تر اون را قبول کرده و بدنشان مقاومت بیشتری نشان می‌دهد.


برخی از محققان نیز معتقدند که ژنتیک نیز می‌تواند عامل موثری در سیگاری شدن افراد داشته باشد و به همین خاطر هست که بسیاری از افراد سیگاری اولین تجربه خود در سیگار کشیدن را بسیار لذت بخش توصیف می‌نمايند

نکته خطرناک اینجاست که تحقیقات در دانشگاه پنسیلوانیا نیز نشان داده هست که بسیاری از بیماری‌های روانی با سیگار هم قدم هستند و با اون نزدیک حرکت می‌نمايند.

اختلالات شخصیتی و دو شخصیته شدن با افراد سیگاری هم‌خوانی دارد و به همین خاطر هست که حدود 20 تا 25 % افراد سیگاری در طول عمر خود یک اختلال روانی را تجربه می‌نمايند که رایج‌ترین اونها اسکیزوفرنی هست.


با وجود تمامی اطلاعات داده شده تنها خبر خوب برای افراد سیگاری اون هست که مهم نیست که چند سال را سیگار کشده باشند ، بدن انسان با نیروی فوق العاده‌اش هر وقت که بخواهد می‌تواند این عادت را کنار گذاشته و خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

پس اگر سیگاری هستید بهتر هست همین امروز دست به کار شوید.

80:

اگر با هزار دليل پيشين براي ترك سيگار متقاعد نشده‌ايد، به اين دليل هزار و يكم توجه كنيد كه نتايج تازه‌ترين مطالعات پزشكي به اون رسيده هست: سيگار مي‌تواند باعث كم شدن شنوايي سيگاري‌ها شود.به نقل بي‌بي‌سي، مطالعات محققان دانشگاه اونتورپ بلژيك نشان داده هست سيگار و چاقي، ۲ عامل مهم در كم شدن جريان خون گوش هستند و به اين ترتيب درصورتي كه فرد در درازمدت اضافه‌وزن داشته باشد يا با دود سيگار مواجه باشد، خود را در معرض تخريب برگشت‌ناپذير سلول‌هاي حسي شنوايي برنامه مي‌دهد و به عبارت ساده‌تر خود را كر مي‌كند! اين، البته، علاوه بر همه زيان‌هايي هست كه پيشتر مشخص شده بود سيگار به قربانيان‌اش هديه مي‌كند.

در مطالعات قبلي نيز، به اين زيان ايشانژه سيگار اشاره شده بود؛ اما اين مطالعه جديد، با حجم نمونه بالاتر و روش دقيق‌تر، توانسته هست شواهد محكم‌تري براي اين تاثير فراهم كند.محققان مجري اين طرح، ابتدا از افراد تست شنوايي به عمل آوردند، سپس از اونها در مورد سابقه سيگار، شغل‌شان و ساير موارد مربوط به سبك زندگي‌شان سؤال كردند.

همينطور قد و وزن اونها را براي محاسبه نمايه توده بدني (bmi)، اندازه‌گيري كردند.


جمع‌بندي اطلاعات به دست‌آمده نشان داد كه مواجهه با صداي بلند در محيط كاري، اولين و تعيين‌كننده‌ترين عامل براي ايجاد تخريب اندام شنوايي محسوب مي‌شود و پس از اون، 2 عامل چاقي و سيگار برنامه دارند.

اين محققان مي‌گايشانند بررسي‌هاي اونها نشان داده هست كه يك سال سيگار كشيدن مي‌تواند توانايي شنيدن صداهاي با فركانس بالا (صداهاي زير) را تا حد زيادي مختل كند.

اين در حالي هست كه بسياري از سيگاري‌هاي جوان، به‌خود و ديگران وعده مي‌دهند كه سپس چند سال و در ميان‌سالي، ديگر متنبه خواهند شد و سيگار را كنار خواهند گذاشت.


به فرموده اين محققان، مهم‌ترين سازوكار تاثير مخرب سيگار بر شنوايي، كاهش جريان خون منطقه‌اي هست، اما اين تاثير وقتي مضاعف مي‌شود كه سيگار، مژك‌هاي مجراي تنفسي و گوش را نيز فلج كند.به اين ترتيب، گوش خارجي توانايي دفع مواد و ذرات سمي و زيان‌بار را نخواهد داشت و اين موضوع نيز مي‌تواند عملكرد گوش را تحت‌تاثير منفي خود برنامه دهد.

نتايج اين مطالعه، در نشريه انجمن مطالعات بيماري‌هاي گوش و حنجره چاپ شده، اما هموقت مطالعه مستقل ديگري نيز در نشريه آرشيو بيماري‌هاي داخلي منتشر شده كه از زيان‌هاي ديگر سيگار حكايت دارد و شايد بتواند در تصميم سيگاري‌ها براي ترك اون، مؤثر واقع شود.در اين مطالعه دوم، مشخص شده كه سيگار باعث كاهش حافظه و قدرت هستدلال در افراد ميانسال مي‌شود.

اين مطالعه كه توسط محققان دانشگاه پاريس و دانشگاه كالج لندن به‌طور مشترك انجام شده، نشان داده كه چطور سيگار و مواد سمي موجود در دود اون، مي‌تواند روند زوال عقل و آلزايمر را در افراد ميانسال - يعني بين سنين ۳۵ تا ۵۵ سال - تسريع كند.


اين نتايج سپس حدود ۱۷ سال پيگيري از افراد سيگاري به دست آمده هست، به اين صورت كه يكبار قبل از اين دوره و يك بار سپس اون، از اين افراد تست حافظه و هستدلال به عمل آمد و نتايج اين ۲ نوبت با هم مقايسه شد.
مقايسه اين ۲ نوبت نشان‌دهنده تفاوت قابل‌ملاحظه و افت محسوس در حافظه و توان ذهني اين افراد بود.
از ديگر نتايج اين مطالعه، اون بود كه نشان داد افرادي كه سيگار را كنار گذاشته‌اند، رفتارهاي پرخطر مربوط به سلامت را هم كنار گذاشته‌اند و رفتارهاي سالم‌تري را انتخاب كرده‌اند.

به‌عنوان مثال، كمتر الكل مي‌نوشند، بيشتر ورزش مي‌كنند و به تغذيه‌شان بيشتر اهميت مي‌دهند.


اگر اين نتايج در مطالعات بعدي تاييد شود، بايد منتظر باشيم كه افراد سيگاري، در سنين پايين‌تري علائم فراموشي و كاهش قواي ذهني را از خود نشان دهند و كارايي اونها در اجتماع نيز كاهش يابد.

ضمن اينكه بايد اشاره كرد كاهش توانايي شنوايي نيز در سنين ميان‌سالي، دست‌كمي از افت حافظه ندارد، چون مي‌تواند باعث اخلال در برقراري ارتباط فرد با محيط اطرافش شده و نهايتا باعث انزوا و افسردگي فرد شود.

81:

همه می‌دانند که سیگارکشیدن برای‌شان خوب نیست، اما اکنون پژوهشگران فنلاندی می‌گویند

مردان سیگاری نه تنها در سن جوانتری می‌میرند، بلکه کیفیت زندگی بدتری هم از افرادی دارند که هرگز سیگار نکشیده‌اند.به نقل هلث‌دی‌نیوز زوال کیفیت زندگی حتی پس از ترک سیگار ادامه پیدا می‌کند.

پژوهشگران می‌گویند در واقع سیگاری‌های قهار به طور مشخص از لحاظ سلامتی، کیفیت زندگی مشابه شخصی 10 سال سالمندتر از خودشان را دارند.


دکتر آرتو وای هستراندبرگ از دانشگاه هلسینکی فنلاند و سرپرست این پژوهش در این باره فرمود: "یک تاثیر به خصوص منفی که در این بررسی دیده شد، این بود که سیگاری‌های قهار [کسانی که بیش از 20 سیگار در روز می‌‌کشند]، حدود 10 سال از میانگین طول عمرشان را از دست می‌دهند و اونهایی که زنده باقی می‌ماند دچار زوال قابل‌توجه در کیفیت زندگی می‌‌شوند."

این نقل در شماره 13 اکتبر مجله "آرشیوهای طب داخلی" منتشر شده هست.

استراندبرگ برای این بررسی داده‌های مربوط به 1658 مرد را جمع‌آوری کرده هست، که میان سال‌های 1919 و 1934 متولد شده بودند و در سال 1974 مورد مصاحبه برنامه گرفته بودند.

این پژوهشگران دریافتند که مردانی که هیچگاه سیگار نکشیده بودند به طور میانگین 10 سال بیشتر از مردانی که بیش از 20 سیگار در روز می‌کشیدند، زنده مانده بودند.

غیرسیگاری‌ها همچنین از لحاظ معیارهای کیفیت زندگی، در مقایسه با سیگاری‌ها، نمرات پایین‌تری گرفتند.

هستراندبرگ می‌گوید: "به خصوص تفاوت‌های قابل‌‌توجهی از لحاظ کارکرد جسمی، سلامتی کلی، سرزندگی و درد بدنی دیده می‌شد.

نمره اختلال کارکرد بدنی سیگاری‌ها معادل 10 سال تفاوت سنی در جمعیت عادی بود."


کیفیت زندگی حتی در میان مردانی که سیگار کشیدن را ترک کرده بودند، بدتر بود." در سطح فردی، اخبار بد این هست که در حالیکه ترک سیگار در مقایسه با ادامه دادن به سیگار کشیدن به طور کلی مفید هست، کنار گذاشتن سیگار پس از میانسالی به طور کامل خطر بالاتر مرگ و میر و کیفیت بدتر زندگی از لحاظ سلامتی را که در سیگاری‌ها دیده می‌شود، برطرف نمی‌کند."

دکتر دیوید ام برنز، هستاد پزشکی در دانشگاه کالیفرنیای سان‌دیه‌گو در سرمقاله‌ای در همین شماره مجله می‌گوید سیگار کشیدن راهی به سوی زندگی نیست.

برنز می‌نویسد: "بسیاری از افراد، به خصوص جوانان می‌گویند: "می‌خواهم الاون زندگی کنم، و اهمیتی به زودتر مردن در سنین بالا نمی‌دهم.

می‌خواهم همینطور زندگی کنم، و به سن بالا هم نرسم".


اما سیگارکشیدن چنین کاری را برای شما انجام نمی‌دهد.

اونچه واقعا رخ می‌دهد این هست که شما زودتر از موقع پیر می‌شوید."


برنز می‌افزاید: "سیگار کشیدن سبک زندگی شما را بهبود نمی‌بخشد.سیگارکشیدن مسیری به سوی پیری زودرس هست."

82:

زنان بهتر از مردان به درمان‌های ضد درد مزمن جواب می‌دهند، و مردانی که سیگار می‌‌کشند حتی پاسخدهی کمتری به این داروها دارند

به نقل هلث‌دی‌نیوز این بررسی که در کلینیک مایو در روچستر مینه‌سوتا در آمریکا انجام شد، 1200 مرد و زن را دربرمی‌گرفت که در یک برنامه درمانی سرپایی سه‌هفته‌ای کنترل درد مزمن پذیرش شده بودند.

هدف این برنامه بازیابی کارکرد جسمی این افراد و کاهش یا حذف داروهای مورد هستفاده اونها برای درد مزمن بود.


بررسی‌های قبلی نشان داده بود که سیگاری‌ها عموما به اندازه غیرسیگاری‌ها از برنامه‌های کنترل درد مزمن نفع نمی‌برند، عمدتا به این خاطر که سلامت بدنی اونها در حین اجرای برنامه بدتر می‌شود.

سرپرست این تحقیق دکر دبلیو مایکل هوتن، از کلینیک مایو در این باره فرمود: "بهبودی کمتر مردان در برنامه‌های کنترل درد مزمن ممکن هست مربوط به فعالیت‌های شغلی و/یا شرایط اجتماعی کمتر فهمیده‌شده دیگر باشد."

او پیشنهاد کرد که پژوهش‌های بیشتری باید در جهت یافتن راهبردهای درمانی تمرکز یابد که بتواند به مردان سیگاری‌ کمک کند.

83:

من که میگم همگی برید ترک کنید دیروز وسط سیگارم تنه درخت پیدا کردم الکی نیست سر درد میگیریم

84:

نزديك به يك‌سال از تصايشانب آيين‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانيات مي‌گذرد؛ آيين‌نامه‌اي كه حالا چند ماهي هست برخي از مفاد اون از سايشان وزارت بهداشت فراخوان شده و ارگان‌ها و صنوف مختلف كشور را ملزم به اجراي اين مفاد كرده هست.اما مثل اينكه ظاهرا خبري از پيشرفت اجراي اين مفاد نيست؛ به‌طوري كه روز گذشته دكتر محمدرضا مسجدي، رئيس جمعيت مبارزه با دخانيات كشور فراخوان كرد: بيش از 90 % امت هنوز حتي از قانون جامع كنترل دخانيات اطلاعي ندارند.

اين در حالي هست كه مسئولان وزارت بهداشت كاملا نظري عكس اين را دارند و مدعي هستند كه قانون جامع مبارزه با دخانيات به خواست امت در حال اجرا شدن هست و بيش از 80 % امت از نحوه اجراي اين قانون اطلاع دارند.

خديجه محصلي، كارشناس دفتر بهداشت محيط و كار وزارت بهداشت در فرمود‌وگو با همشهري و با بيان اينكه امت ديگر تقريبا مي‌دانند كه نبايد در اماكن عمومي سيگار بكشند و اينكه مراكز عرضه دخانيات محدود شده‌اند، معتقد هست: حتي ما در يك نظرسنجي‌ عمومي كه از طريق ساوقت صدا و سيما انجام داديم، به اين نتيجه رسيديم كه بيش از 90 % امت راغب به اجراي برخي مفاد قانون جامع مبارزه با دخانيات هستند چون همه مفاد مربوط به امت نيست و اغلب ارگان‌ها بايد اونها را اجرا كنند.به فرموده ايشان البته ما به‌عنوان متوليان اين امر، برنامه‌هاي آموزشي براي مبارزه با دخانيات از طريق فيلم كوتاه و انيميشن را تهيه كرديم، اما به هر حال اجراي هر ماده قانوني، صنوف مختلفي را در بر مي‌گيرد، يعني ضمن اينكه اين صنوف بايد اطلاع كافي و تخصصي در مورد اجراي قانون داشته باشند، يك سري اطلاع‌رساني عمومي هم در اين خصوص بايد به امت بدهند چون اجراي اين قانون به خواست خود امت هست.

اطلاعات در حد صفر

شنيدن اين عبارات از زبان اين مقام وزارت بهداشت در حالي هست كه به فرموده دكتر هومن شريفي، قائم مقام مركز تحقيقات مبارزه با دخانيات، نتايج نظرسنجي اين مركز، كاملا عكس نتايج وزارت بهداشت هست.

ايشان معتقد هست: در حال حاضر مركز تحقيقات پيشگيري و مبارزه با دخانيات طرحي را در سطح شهرستان تهران انجام داده هست.

دراين طرح ما از امت اين سؤال را پرسيديم كه آيا مي‌دانند قانون جامع مبارزه با دخانيات اصلا وجود دارد يا نه؟ بيش از 90 % از امت پاسخشان منفي بود.

درصورتي كه ما وقتي اين سؤال را از امت پرسيديم كه آيين‌نامه قانون جامع وارد مرحله اجرا شده بود؛
اگر چه اجرا نمي‌شد.

ايشان ضمن اشاره به روند معاهدات جهاني كنترل و مبارزه با دخانيات ادامه مي‌دهد: در سال 1908 اولينكنوانسيون معاهده جهاني مبارزه با مواد‌مخدر در چين تصايشانب شد و اين اولينمعاهده جهاني بود كه البته مدت زيادي دوام نداشت و فراموش شد.سپس اون معاهده‌هاي كوچك‌تر در حد قاره‌اي و كشوري، نوشته و تصايشانب مي‌شد ولي اولينمعاهده جهاني در حوزه بهداشت، معاهده كنترل دخانيات بود و ما هم از اولينكشورهايي بوديم كه اون را امضا كرده و سال گذشته اون را به تصايشانب رسانديم.

« اين معاهده بندهايي دارد كه در تمام دنيا بايد اجرا شوند مثل محافظت از افراد غيرسيگاري.

ما هم در راستاي اين معاهده، مينياتوري از معاهده جهاني كنترل دخانيات در كشور طراحي كرديم به نام قانون جامع كنترل دخانيات.»


دكتر شريفي با اشاره به اين عبارات در مورد نحوه اجراي اين قانون در كشور اظهار تأسف كرده و مي‌گايشاند: مشكل اصلي اين هست كه مسئولان اجراي اين قانون فكر مي‌كنند كه مفاد اين آيين‌نامه در بيش از 50 % موارد اجرا مي‌شود اما بايد بدانند كه اونها در واقع حركات خودجوش برخي ارگان‌ها و مراكز در مبارزه با دخانيات را به حساب اجراي قانون مي‌گذارند.

در حالي كه ما در اصل شاهد يك همه‌گيري نايشانن در مورد دخانيات و مواد‌مخدر هستيم.

به عقيده ايشان با اين حال به عقيده ما كساني‌كه اجراي اين قانون را به‌عهده دارند، مقصران اصلي هستند و بايد جواب بدهند كه چرا سپس يك سال از ابلاغ آيين‌نامه هيچ اقدام خاصي نكرده‌اند و فقط برخي از حركات خودجوش را به عنوان دستاوردهاي قانون جامع كنترل دخانيات مي‌دانند.امت بايد رعايت كنند:

«تجربه كشورهاي موفق مانند هستراليا كه توانسته‌اند هستعمال دخانيات را كنترل كنند، نشان مي‌دهد كه در اين كشورها هر 20 دقيقه يك پيام تبليغاتي درباره سيگار و قوانين مربوط به اون از رسانه‌ها پخش مي‌شود؛ به همين دليل امت در اين كشورها درباره قوانين مربوط به هستعمال دخانيات اطلاع كافي دارند و اون را مي‌پذيرند.»

اما در عين حال دكتر محمد رضا مسجدي در فرمود‌وگو با فارس ضمن اشاره به اين عبارات معتقد هست: در كشور ما با وجود ممنوعيت هستعمال سيگار و مواد دخاني در اماكن عمومي ، خود من شاهد بودم كه در يك كافي نت فردي سيگار مي‌كشيد و هنگامي كه يكي از مشتريان اعتراض كرد، نه تنها فرد سيگاري بلكه صاحب كافي نت نيز فراخوان كرد كه او حق دارد در اين مكان سيگار بكشد.دكتر مسجدي مي‌افزايد: اجراي قانون جامع دخانيات به‌صورت دستوري و از بالا امكان پذير نيست، اين قانوني هست كه امت بايد اون را رعايت كنند، بنابراين بايد درباره اون اطلاعات كافي داشته باشند و بدانند كه سيگار كشيدن در اماكن عمومي، تجاوز به حقوق ديگران ‌و ممنوع هست.رئيس جمعيت مبارزه با دخانيات كشور اضافه كرد: امت بايد بدانند برپايه قانون، فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع هست، فروش نخي سيگار خلاف قانون هست و هر جايي نبايد مواد دخاني عرضه شود.

صدا و سيما و رسانه‌ها هم بايد اين مسائل و قوانين را به اطلاع امت برسانند تا افكار عمومي براي پذيرش اين قانون آماده شود.

85:

محققان مي‌گايشانند سيگار کشيدن در دختران نوجوان خطر چاقي و ابتلا به اضافه وزن را افزايش مي‌دهد.
به نقل سلامتيران به نقل از اي‌بي‌سي‌ نيوز پژوهشگران فنلاندي پس از بررسي 2 هزار دختر جوان سيگاري و مقايسه اونها با مردان سيگاري دريافتند اگر دختران نوجوان روزانه 10 نخ سيگار يا حتي بيشتر هستفاده كنند خطر چاقي در اونها بسيار تشديد مي‌شود
چاقي اين دختران بيشتراز نوع شکمي بود كه عامل بسياري از بيماري‌ها از جمله ديابت نوع دو هست.


نتايج اين تحقيق در مجله بهداشت عمومي آمريکا منتشر شده هست.


86:

این حرفا برای آدم سیگاری کشکه

پدربزرگ من از 20 سالگی توتون میکشیده الانم که 81 سالشه در حال مصرف بهمن هست! بدنش هم مثل پهلووناست من خودم 3 سال بود میکشیدم البته شکر خدا ترک کردم یواش یواش داشتم میرفتم سمت مخدرات! ولی قلیون

87:


من از امروز با خرید چسب نیکوتین شروع به ترک سیگار کردم.حدود 10 سالی سیگار کشیده ام و 2 بار ترک کردم.اما بدون کمک از دارو و چسب ووو فقط با آدامس نیکوتین و ورزش
اما از وقتی که این چسب رو زدم با اینکه سیگار جلوم بود و میخواستم بکشم اصلا نمیشد.احساس اینو داشتم که همین الان یک سیگار خاموش کردم و این احساس تا الان مونده و من نمی تونم سیگار بکشم نه اینکه نمی خوام.
حالا میخوام از فردا ورزش هم بکنم تا این سموم لعنتی بیان بیرون.
انشالله سپس 3 هفته چسب و ورزش دیگه برای همیشه از شرش خلاص بشم.

برای سیگاریهایی که میخوان ترک کنن ولی مثل من اراده ضعیفی دارن چسب نیکوتین رو پیشنهاد میکنم
امیدوارم همه سیگاریها در ترک سیگار موفق باشند

88:

من از امروز با خرید چسب نیکوتین شروع به ترک سیگار کردم.حدود 10 سالی سیگار کشیده ام و 2 بار ترک کردم.اما بدون کمک از دارو و چسب و....

فقط با آدامس نیکوتین و ورزش.با اینکه بیش از یک سال در ترک بودم ولی با یک سیگار دوباره شروع می کردم.

نمیدونم چرا ولی دیگه اراده قوی قبلا رو برای ترک نداشتم و با اینکه خیلی دلم میخواست ترک کنم اما نمی شد

اما از وقتی که این چسب رو زدم با اینکه سیگار جلوم بود و میخواستم بکشم اصلا نمیشد.احساس اینو داشتم که همین الان یک سیگار خاموش کردم و این احساس تا الان مونده و من نمی تونم سیگار بکشم نه اینکه نمی خوام.

حالا میخوام از فردا ورزش هم بکنم تا این سموم لعنتی بیان بیرون.
انشالله سپس 3 هفته چسب و ورزش دیگه برای همیشه از شرش خلاص بشم.

برای سیگاریهایی که میخوان ترک کنن ولی مثل من اراده ضعیفی دارن چسب نیکوتین رو پیشنهاد میکنم

اگر کسی در این زمینه تجربه یا اطلاعات مفیدی داره خوشحال میشم که با من و بقیه دوستان در میان بگذاره.

امیدوارم همه سیگاریها در ترک سیگار موفق باشند

89:
تحقيقات- همشهری‌اونلاین:
نتايج تحقيقات پژوهشگران نشان مي‌دهد که هستعمال سيگار به تنهايي و بدون مصرف الکل ميزان فيبروز کبدي در بيماران مبتلا به هپاتيت C را افزايش داده و باعث تسريع روند سروز (مرحله آغاز بيماري کبد) مي‌شود.

به نقل ايسنا، اين پژوهش توسط دکتر ناصر درياني و همکارانش با هدف تعيين ارتباط مصرف سيگار با شدت درگيري کبد در بيماران مبتلا به هپاتيتC بر رايشان 46 بيمار داراي هپاتيت C انجام گرفته هست.


فرمودني هست، در بين شرایط محيطي تأثيرگذار بر شدت آسيب کبدي در بيماران مبتلا به هپاتيت C الکل نقش شناخته شده‌اي دارد ولي در مورد مصرف سيگار به تنهايي چون در مطالعات غربي هموقت الکل هم مصرف مي‌کردند هنوز نتيجه قطعي حاصل نشده هست.


يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌دهد: مصرف سيگار، ميزان فيبروز کبدي در بيماران مبتلا به هپاتيت C را افزايش مي‌دهد.


در اين پژوهش آمده هست: سيگار ارتباط معني داري با ميزان فيبروز کبدي دارد که البته سيگار و يا مدت مصرف به تنهايي موثر نيست.


بنابراين مي‌توان مصرف سيگار را از شرایط پيش‌بيني نماينده در پيشرفت بيماري کبدي در اين عفونت (فيبروز) برشمرد.
در انتهاي اين پژوهش محققان توصيه کردند براي کاهش عفونت فيبروز که باعث سيروز کبدي مي شود افراد مصرف دخانيات را ترک و يا اون را کاهش دهند.


90:

لايت‌ها سلامتي را زودتر دود مي‌كند
تحقيقات- گروه سلامت- سميه شرافتي:
درحالي‌كه به فرموده مسئولان وزارت بهداشت هستفاده از اصطلاحات لايت، اولترالايت و كم‌قطران رايشان پاكت‌هاي سيگار در توليدات داخلي ممنوع شده هست اما به‌دليل افزايش قاچاق محصولات دخاني و تقلبي بودن اونها، كارشناسان همچنان نسبت به هستفاده از سيگارهاي لايت هشدار مي‌دهند.

به‌طوري كه چندي پيش رئيس مركز تحقيقات و پيشگيري كنترل دخانيات دانشگاه ‌علوم پزشكي شهيد بهشتي در فرمود‌وگو با فارس فراخوان نمود: آمار سرطان دهان در سيگارهاي لايت بيشتر از سيگارهاي معمولي هست و سيگارهاي سبك و خنك تنها ترفند تبليغاتي هست.
اما در حالي كه رايشان بسته‌هاي سيگارهايي كه با واژه لايت به فروش مي‌رسند نوشته شده: «اين سيگارها كمتر از سيگارهاي معمولي به بدن افراد ضرر مي‌رسانند و مصرف اونها خطرات كمي دارد» به فرموده كارشناسان افرادي كه با اين باور غلط به مصرف اين سيگارها رايشان مي‌آورند، بسيار سخت‌تر از افرادي كه سيگار معمولي مصرف مي‌كنند، موفق به ترك اين محصول دخاني مي‌شوند.


تاريخچه لايت‌ها و اولترالايت‌ها
«از سال 1950 صنايع دخانيات تصميم گرفتند با ورود به بخش بهداشت، در كنترل دخانيات با دولت‌ها همكاري كنند.

به اين شكل كه براي سيگارها ----- در نظر گرفتند.»
دكتر هومن شريفي، قائم مقام مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات با بيان اين عبارات به همشهري مي‌گايشاند: با اين اقدام دولت‌ها 20 سال بر اين باور غلط بودند كه ----- جلايشان مضرات سيگار را خواهد گرفت.
دكتر شريفي در ادامه توضيح مي‌دهد: سپس اين ماجرا و در سال 1970 صنايع دخاني شروع به تبليغ سيگارهاي لايت و اولترالايت كردند.
البته به فرموده ايشان اين سيگارها از سال 2005 در آمريكا و اروپا ديگر توليد نشد ولي متأسفانه در كشور ما همچنان هستفاده از اين نوع سيگارها رواج داشته و البته اقبال زيادي هم دارد چون امت به غلط تصور مي‌كنند كه ترك كردن سيگارهاي لايت راحت‌تر هست.


خديجه محصلي، مسئول دبيرخانه كميته كشوري كنترل دخانيات نيز با فراخوان اينكه ساوقت بهداشت جهاني، تبليغات نادرست بازار را مبني بر بي‌خطر بودن هستعمال شكل‌هاي ديگر محصولات دخاني، عامل گسترش مصرف اينگونه محصولات مي‌داند، مي‌گايشاند: چند سالي هست كه شركت‌هاي دخانيات همه ترفند‌ها را براي فروش محصولات خود لحاظ مي‌كنند و براي گروه هدف برنامه خاصي دارند و با شعارهاي فريبنده به جاي تبليغات مستقيم، از تبليغات غيرمستقيم هستفاده مي‌كنند.


به فرموده ايشان، از طرف ديگر، صنايع دخاني براي جذاب نشان‌دادن مصرف سيگار براي جوانان از ژست‌هاي بازيگران معروف و محبوب در فيلم‌ها بهره مي‌برند و گاهي ديده شده كه كم‌كردن وزن، آرامش اعصاب و رسيدن به اندامي زيبا را نتيجه سيگاركشيدن جلوه مي‌دهند.
محصلي ادامه مي‌دهد: از ديگر تبليغات فريبكارانه شركت‌هاي دخاني اين هست كه رايشان حجم عظيمي از توليدات سيگار، عبارت لايت، سوپرلايت و اولترالايت را به نحو قابل ديدي چاپ مي‌كنند، اما تحقيقات نشان مي‌دهد كه اين عبارات به هيچ عنوان مستند نيست و حتي سيگارهايي با اين برچسب‌ها و نوشته‌ها خطرناك‌تر هم هستند؛
زيرا نيكوتين كمي دارند و فرد براي جبران نيكوتين مورد نياز وادار به مصرف سيگار بيشتري مي‌شود.

ايشان با اشاره به آمار مصرف‌كنندگان دخانيات در كشور خاطرنشان مي‌كند: متأسفانه آمارهاي موجود در ايران درباره تعداد سيگاري‌ها و تلفات سيگار چندان به روز نيست اما طبق آخرين آمار در سال 1384، حدود 2/14 % از جمعيت 15 تا 64 ساله كشور جزو مصرف‌كنندگان مواد دخاني هستند كه در اين ميان، 1/24 % مردان جامعه و 3/4 زنان جامعه در اين طبقه آماري برنامه مي‌گيرند.

اين در حالي هست كه 3 % نوجوانان ايراني سيگار مي‌كشند و 14‌% اونها از ساير مواد دخاني و به‌طور عمده قليان هستفاده مي‌كنند.


لايت‌ها پك‌ها را عميق‌تر مي‌كنند
«هر فرد سيگاري هر نوع محصولي را به هر ميزاني كه مصرف كند، نياز دارد كه ميزان نيكوتين در خونش به حد مشخصي برسد.

اگر هم در اين راه مانعي به نام ----- وجود داشته باشد، طبيعتا ميزان پك‌ها در فرد سيگاري عميق‌تر خواهند شد.»
قائم مقام مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات با اشاره به اين عبارات خاطرنشان مي‌كند: ما در مركز تحقيقات كنترل دخانيات به اين نتيجه رسيديم كه ميزان عمق و وقت پك‌ در سيگارهاي معمولي 8دهم ثانيه طول مي‌كشد ولي در سيگارهاي لايت اين وقت 3 ثانيه هست.
پس اين سيگارها مواد سمي و سرطان‌زاي بيشتري را وارد خون خواهد كرد.


اين در حالي هست كه زهرا حسامي، رئيس مركز تحقيقات و پيشگيري كنترل دخانيات دانشگاه ‌علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به آمار 15 %ي مبتلايان به سيگار در كشور در تاييد اين عبارات مي‌گايشاند: در سيگارهايي كه در اون از بيوفيلتر هستفاده مي‌شود، به‌دليل اينكه فرد سيگاري پك‌هاي عميق‌تري مي‌زند، ميزان دود بيشتري وارد ريه او خواهد شد؛ بنابراين هستفاده از بيو‌فيلتر، سرابي بيش نيست.
علاوه بر اين، محققان آمريكايي نيز در تحقيقاتي كه در دانشگاه پيتسبورگ انجام گرفت، مطالعاتي را رايشان 12 هزار سيگاري قديمي و جديد انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه يك سوم از اين افراد به‌دليل تبليغات كمپاني‌هاي سيگار‌سازي و به‌دليل نگراني در مورد سلامت خود از سيگارهاي لايت هستفاده مي‌كنند، اما اين گروه بسيار سخت‌تر از افرادي كه سيگار معمولي مصرف مي‌كنند مي‌توانند سيگار كشيدن را كنار بگذارند.
جالب اينكه بسياري از افراد سيگاري در اين مطالعات متذكر شده‌اند كه اونها براي كنار گذاشتن سيگار اول تصميم گرفته‌اند كه سيگارهاي لايت مصرف كنند تا بعد اون را هم كنار بگذارند، اما در عمل اين اتفاق تنها در موارد بسيار كمي افتاده هست.


91:

نکته بهداشتی روز: سیگار کشیدن و دیابت
عمومی- همشهری اونلاین:
سیگار کشیدن برای هر کسی زیانبار هست، اما برای افراد دیابتی به خصوص خطرناک هست چرا که دیابتی‌ها از پیش در معرض خطر عوارضی مانند بیماری‌های قلبی- عروقی هستند.
اگر مبتلا به دیابت هستید و سیگار می‌کشید، بدون توجه به اینکه چه مدت هست سیگاری هستید، می‌توانید با ترک کردن سیگار سلامت‌تان را بهبود بخشید.

انجمن دیابت آمریکا این خطرات بالقوه را برای دیابتی‌های که سیگار می‌کشند، بر می‌شمرد:
 • سیگار کشیدن اکسیژن در بافت‌ها را کاهش می‌دهد، که می‌تواند به حمله قلبي و سکته مغزی منتهی شود.
 • سیگارکشیدن میزان فشار خون و کلسترول را بالا می‌برد، که اینها هم به نوبه خود خطر حمله قلبی را می‌افزاید.
 • سیگار کشیدن رگ‌های را منقبض می‌کند و به اونها صدمه می‌‌زند، و این امر بدتر شدن زخم پای دیابتی منجر می‌شود.
 • سیگار کشیدن خطر ٱسیب‌رساندن به اعصاب و کلیه‌ها را افزایش می‌دهد.
 • سیگار کشیدن خطر ابتلا به سرماخوردگی و بیماری‌های تنفسی دیگر را افزایش می‌دهد.
 • سیگار کشیدن میزان قند خون را بالا می‌برد.
 • سیگار کشیدن خطر مرگ ناشی از بیمار قلبی-عروقی را در دیابتی‌هایی که سیگار می‌کشند، در مقایسه با دیابتی‌هایی که سیگار نمی‌کشند، سه برابر افزایش می‌دهد.

92:

دود سیگار محیطی با زوال عقل ارتباط دارد
تحقيقات- همشهری اونلاین:
افرادی در معرض دود سیگار محیطی، ممکن هست 44 % بیشتر در معرض خطر بیماری آلزایمر برنامه گیرند.

به نقل هلث‌دی نیوز پژوهشگران می‌گویند در حالیکه پژوهش‌های قبلی نشان‌دهنده رابطه میان سیگارکشیدن و افزایش خطر زوال عقل (دمانس)‌و بیماری آلزایمربوده‌اند،‌ این بررسی جدید بزرگترین بازبینی در مورد رابطه میان دود سیگار محیطی و خطر زوال عقل هست.
سرپرست این پژوهش، لین لنگ، دستیار پژوهشی در گروه بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی در دانشکده پنینسولا در اکستر انگلیس در این باره فرمود: "رابطه‌ای میان زوال کارکرد شناختی - که اغلب اما نه ضرورتا مقدمه زوال عقل هست، و قرارگیری در معرض دود سیگار محیطی وجود دارد."
اما به فرموده لنگ، یافته مهم‌تر این بررسی این هست که با افزایش مقدار قرارگیری در معرض دود سیگار محیطی، خطر نقصان کارکرد شناختی افزایش می‌یابد.
این بررسی به صورت اونلاین در 13 فوریه در سایت نشریه پزشکی بریتانیا، BMJ.com
منتشر شده هست.
گروه لنگ برای این بررسی، داده‌های جمع‌آوری‌شده از 4800 فرد غیرسیگاری را که بیش از 50 سال داشتند، مورد بررسی برنامه دادند.

این پژوهشگران نمونه‌های بزاق این افراد را جمع‌آوری کردند تا میزان کوتینین - یک فراورده نیکوتین که می‌توان اون را تا حدود 25 ساعت پس از قرارگرفتن در معرض دود سیگار در بزاق یافت- را در این نمونه‌ها اندازه‌گیری نمايند.
سپس مشارکت‌نمايندگان در این بررسی تحت آزمایش‌های فیزیولوژی عصبی برنامه گرفتند تا کارکرد مغز و میزان نارسایی شناختی اونها را مورد ارزیابی برنامه دهند.

این آزمایش‌ها حافظه، ریاضیات و مهارت‌های کلامی را ارزیابی می‌کرد.

افرادی که نمره‌های‌شان در پایین‌ترین 10 % برنامه داشت، به عنوان افراد دچار میزانی از نارسایی شناختی طبقه‌بندی شدند.
این پژوهشگران دریافتند که افراد دارای بالاترین میزان کوتینین در مقایسه با افراد دارای پایین‌ترین میزان کوتینین، 44 % بیشتر در معرض خطر نارسایی شناختی هستند.

و در حالیکه خطر نارسایی شناختی در افراد دارای میزان پایین‌تر کوتینین، پایین‌تر بود،‌ این خطر هنوز قابل‌توجه بود.
لنگ فرمود: "ما می‌دانیم که سیگارکشیدن فعال بد هست، سیگاری بودن برای سلامتی شما ید هست و خطر آلزایمر را افزایش می‌دهد.

این بررسی بیانگر این هست که همین خطر درمورد سیگارکشیدن غیرفعال یا هستنشاق دود سیگار محیطی هم وجود دارد.

ما می‌دانیم که هستنشاق دود سیگار محیطی با خطر سکته مغزی و بیماری قلبی ارتباط دارد.

یافته‌های ما دلیل دیگری برای اجتناب از قراردادن دیگران در معرض دود سیگارتان هست،‌و اگر سیگاری نیستید از محل‌های که در اونها سیگار کشیده می‌شود، پرهیز کنید."
ماریا کاریلو، رئیس روابط پزشکی و علمی انجمن آلزایمرآمریکا، در این باره فرمود که این بررسی شواهد بیشتری در مورد خطرات دود سیگار محیطی و خطر ابتلا به زوال عقل فراهم می‌آورد.

به فرموده او سیگار کشیدن از پیش به عنوان عامل خطرساز برای آلزایمر شناخته شده بود،‌و این خطر را اکنون می‌توان به هستنشاق دود سیگار محیطی بسط داد.
او اضافه کرد: "یافته‌های موجود حاکی از اون هست که هستنشاق دود سیگار محیطی به همان اندازه سیگارکشیدن خطرناک هست.

ما توصیه می‌کنیم که امت سیگار نکشند و سعی نمايند که از قرارگرفتن در معرض دود سیگار هم پرهیز نمايند."
دکتر مارک ایسنر،‌استادیار پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو و نویسنده مقاله تفسیری همراه این مقاله پژوهشی در BMJ در این باره فرمود: "این بررسی انگیزه بیشتری را برای اعمال سیاست‌های عمومی برای ایجاد مکان‌های عمومی عاری از دود سیگار فراهم می‌کند."

93:

دو ماده مخدر جدید : برنز و نخ

خبرگزاری مهر:

یک متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی فرمود دو ماده مخدر جدید برنز و نخ از گروه روانگردانها به تازگی وارد کشور شده هست که خطرات جبران ناپذیری برای جوانان در پی دارد.

دکتر مجید ابهری درباره ورود داروهای جدید روانگردان اضافه کرد : سپس ورود شیشه، کراک و روانگردان های این گروه به جامعه اینک متاسفانه شاهد ورود موادی به جامعه هستیم که مغز و اعصاب جوانان را نشانه رفته هست.

وی ادامه داد: برنز و نخ دو ماده ای هستند که اخیرا وارد ایران شده اند و با ساختمانی ناشناخته به طور مستقیم به مغز و اعصاب اثر می گذارند.

برنز را روی یخ می گذارند و تبخیر می شود و سپس اون را هستشمام می نمايند و نخ نیز باید روی خراشیدگیهای بدن برنامه گیرد که در این صورت عمقی به عرض یک الی 2 سانتی متر و طول 6 الی 7 سانتی متر در بدن ایجاد می کند.

این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: خروج از هوشیاری ، اختلال در شناسایی ، نزدیک دیدن بلندیها و فاصله های دور یعنی کوتاه دیدن ارتفاعات و تشخیص ندادن خانواده از دیگران از اولیه ترین آثار این دو ماه هستند .


94:

نکته بهداشتی روز: چطور میل به سیگار را مهار کنیم؟عمومی- همشهری اونلاین:
سیگاری‌های سابق ممکن هست به شما بگویند که ترک کردن سیگار یکی از سخت‌ترین چیزهایی هست تا به حال انجام داده‌اند.

علائم روانی و جسمی ترک سیگار ممکن هست شدید باشد.اگر قصد ترک سیگار را دارید، رعایت این نکات به شما کمک می‌کند که میل خود به سیگار را مهار کنید:
 • مقدار زیادی مایعات، به خصوص آب بنوشید.
 • از غذاهای شیرین و چرب اجتناب کنید، و وعده‌های غذایی‌تان را به مرتب نگهدارید و حذف نکنید.
 • به طور مرتب و متعادل ورزش کنید.
 • بیشتر بخوابید.
 • هنگامی میل به سیگار را احساس می‌کنید، نفس‌های عمیق بکشید.
 • عادات خود را تغییر دهید.

  برای مثال،‌ صبحانه‌تان را در جای متفاوتی بخورید، یا مسیرتان به سوی محل کار را عوض کنید.
 • کاری اجرا کنید که هسترس شما را کاهش دهد.

  حمام داغ بگیرید، کتاب بخوانید و ورزش کنید.

HealthDay News, 25 Apr., 2009

95:

دخانيات و سرطان ريه


بيماری- دكتر روزبه نقشين:
در اوايل قرن 20 سرطان ريه يك بيماري نادر محسوب مي‌شد ولي از حدود سال 1930 افزايش چشمگير و پيشرونده‌اي در موارد ابتلا به اون مشاهده شد و اولينبار در مطالعات 1950 به بعد نقش سيگار در ايجاد سرطان ريه مشخص شد.
در همين سال‌ها سرطان ريه كشنده‌ترين سرطان در مردان بود ولي افزايش مصرف سيگار در خانم‌ها با تبليغات وسيعي كه در دهه60ميلادي براي فروش اين محصول به ظاهر سودآور صورت مي‌گرفت شاهد افزايش % اين سرطان در خانم‌ها بوديم و از 20 سال قبل سرطان ريه با سبقت گرفتن از سرطان پستان در حال حاضر شايع‌ترين عامل مرگ در خانم‌هاست.

توتون، قرن‌ها توسط انسان مصرف مي‌شد ولي توليد سيگارت با دست انسان كه به راحتي در دسترس و به‌شدت اعتياد آور هست فرد را به‌صورت مداوم در معرض كارسينوژن‌هاي هستنشاقي برنامه مي‌دهد.

در 90 % افرادي كه به سرطان ريه دچار شده‌اند، سيگار عامل ابتلاست و در مورد هر فردي كه به تازگي سيگاري شده هست تعداد سيگاري كه طي هرروز مي‌كشد تعيين‌كننده اين هست كه با ادامه اون، 15 تا 20 سال بعد چقدر شانس براي ابتلا به سرطان ريه دارد.غير از سيگار شرایط ديگري مانند سابقه خانوادگي مثبت، شرایط شغلي و محيطي و در كشورهاي در حال توسعه دود حاصل از اجاق‌هاي خوراك پزي و شومينه و بخاري و...

نيز در تعيين شانس ابتلا به اين سرطان دخالت دارند.

باوجود شرایط فوق و گسترش روز افزون هستعمال سيگار در كشورهاي در حال توسعه برپايه نقل ساوقت بهداشت جهاني (دسامبر 2008 )، به‌علت افزايش مصرف دخانيات، در سال2010 سرطان كشنده‌ترين عامل در ميان ساير بيماري‌ها خواهد بود و گايشان سبقت را از بيماري‌هاي قلبي – عروقي خواهد ربود.در سال 2010 تخمين زده مي‌شود 4/12 ميليون انسان مبتلا به سرطان در دنيا تشخيص داده شوند كه 6/7 ميليون نفر از اونها بر اثر اين بيماري فوت خواهند كرد و نكته حائز اهميت اون هست كه سرطان ريه كشنده‌ترين و درعين حال قابل پيشگيري‌ترين سرطان انسان هست.

در كشورهاي غرب، آمار معتادان به سيگار رو به كاهش گذاشته هست.

اما شركت‌هاي توليد‌كننده سيگار مشتريان خود را در كشورهاي در حال توسعه يافته‌اند كما اينكه برپايه گزارشWHO ، 40در صد از سيگاري‌هاي دنيا در 2كشور چين و هندوستان زندگي مي‌كنند.مهم‌ترين عامل در پيشگيري از ابتلا به سرطان ريه اين هست كه امت را از كشيدن سيگار باز داريم لذا تلاش بيشتر براي ترغيب قانونگذاران جامعه به وضع قوانين مؤثر كه خريد سيگار را به‌خصوص براي جمعيت جوان و نوجوان محدود يا ممنوع كند و جلوگيري جدي از هستعمال دخانيات در محافل و اماكن عمومي و اداره‌ها و ساوقت‌ها و افزايش ماليات بر فروش سيگار و ممنوع كردن هرگونه تبليغ براي اين محصول مرگ‌آور و در نهايت آموزش مستمر به آحاد جامعه با ايفاي نقش فعال توسط پزشكان و ساير متوليان سلامت جامعه و هستفاده صحيح از رسانه‌هاي عمومي براي آگاهي امت مي‌تواند نقش بسيار مهمي در پيشگيري از گسترش اين بيماري بسيار خطرناك در امت كشورمان داشته باشد.


96:


97:

واقعا دولت مردان باید فکری به حال این مسائل بنمايند ممنون ار اطلاعات خوبنون

98:

به نظر من که باید سیگار هم مثل مواد مخدر فروش و هستفاده ازش ممنوع بشه

99:

میگن یه پک قلیون به اندازه 70 پک سیگار ضرر داره.درسته؟

100:


ص% منوکسید کربن قلیان صدبرابر سیگار هست.

---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 08:19 PM ----------

محققان معتقدند؛ برنامه گرفتن در معرض دود سيگار مي‌تواند باعث تحليل رفتن سيستم ايمني بدن شده و با آسيب رساندن به ژن‌ها خطر مشکلات متابوليکي، مرگ سلولي و سرطان را افزايش دهد.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، در اين پژوهش محققان موسسه SFBR با بررسي الگايشان مشخص از 323 ژن که همه اونها در درون گلبول خون برنامه داشتند، در 1240 نفر که شامل 297 سيگاري بود اين رابطه را کشف کردند.


لسوورت سرپرست گروه تحقيقاتي مي‌گايشاند: نتايج ما نشان مي‌دهد که سيگار کشيدن نه فقط به صورت تکي بر رايشان ژن‌ها اثر مي‌گذارد بلکه کل تعاملات بين سيستم ژن‌ها را تحت تاثير برنامه مي‌دهد.


ايشان ادامه داد: اين پژوهش که توسط موسسه ملي سلامت آمريکا هزينه شده، بزرگترين پژوهشي هست که بر رايشان اثرات سيگار کشيدن در حالت ژن مطالعه مي‌کند.


ايشان اضافه کرد: احتمال دارد اين اثر مشاهده شده از سيگار بر رايشان سنتز زيستي RNA اشاره‌اي به خطر بيماريهاي انسان داشته باشد به خصوص خطر در گروه وسيعي از سرطان‌ها، درون بدن و در نتيجه برنامه گرفتن در معرض سيگار افزايش مي‌يابد.


اين پژوهش در مجله«BMC medical genosics» به چاپ رسيده هست.


انتهاي پيام

101:

يك متخصص بيماري‌هاي دهان:
دود سيگار اصلي‌ترين فاكتور سرطان دهان هست
خشكي دهان در افراد سيگاري نسبت به سايرين بيشتر رخ مي‌دهد

يك متخصص بيماري‌هاي دهان:
دود سيگار اصلي‌ترين فاكتور سرطان دهان هست
خشكي دهان در افراد سيگاري نسبت به سايرين بيشتر رخ مي‌دهد
پايگاه خبري دانشجايشانان ايران - يزد


يك متخصص بيماري‌هاي دهان فرمود: دود سيگار اصلي‌ترين فاكتور سرطان دهان هست و بروز بيماري‌هاي لثه و دهان در افراد سيگاري به مراتب شديدتر خواهد بود.


دكتر علي مومن در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان پايگاه خبري دانشجايشانان ايران (ايسنا) منطقه يزد، اظهار كرد: در افراد سيگاري تمام عوارض اصلي سيگار در دهان فرد بروز پيدا مي‌كند كه عوارضي همچون كاهش جريان بزاق دهان، افزايش بيماري‌هاي لثه و پوسيدگي دندان را به همراه دارد.


ايشان ادامه داد: طي مطالعات انجام شده دود سيگار از اصلي‌ترين فاكتورهاي سرطان دهان هست و همينطور تغييرات رنگ در دندانها، مخاط دهان و سطح زبان و تيره شدن لثه‌ها از عوارض دود سيگار در دهان فرد سيگاري به شمار مي‌رود.


ايشان اضافه کرد: در افراد سيگاري حتي اگر بهداشت دهان و دندان به خوبي رعايت شود، باز هم دود سيگار عوارض خود را بر جاي مي‌گذارد و بيماري‌ لثه با شدت بيشتري در اين افراد ايجاد خواهد شد.

به علاوه خونريزي لثه، تورم و التهاب كه علائم بيماري‌هاي دهان هست در افراد سيگاري كمتر بروز مي‌كند.

اين در حالي هست كه فرد دچار بيماري پيشرفته لثه شده ولي علائم اون مشخص نيست.


اين متخصص بيماريهاي دهان فرمود: خشكي دهان در افراد سيگاري نسبت به سايرين بيشتر رخ مي‌دهد و زمينه بروز پوسيدگي‌هاي خيلي شديد را در فرد ايجاد مي‌كند.


مومن در پايان خاطرنشان كرد: افراد سيگاري سپس سيگار مي‌توانند شاهد بهبود تدريجي عوارض ناشي از دود سيگار بر لثه و دهان باشند.


انتهاي پيام

102:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حوادث - دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با تایید آلوده بودن یکی از مارکهای معروف سیگارهای قاچاقی در ایران به مواد هسته ای و هموگلوبین خوک فراخوان نمود: شرکت دخانیات باید بر روند توزیع سیگار نظارت کند تا این قبیل مواد خطرناک به مواد موجود در سیگارها اضافه نشود.
دکتر محمدرضا معدنی در فرمودگو با خبرنگار مهر فراخوان نمود: کمپانیهای بزرگ تولید سیگار در دنیا برای اینکه بتوانند بازار فروش خود را بالا ببرند از ترفندهای گوناگونی هستفاده می نمايند.
وی با بیان اینکه سیگار ذاتا بیماریزا و مرگ آور هست تاکید کرد: بعضی برندها ومارکهای معروف سیگار در دنیا مثل مارلبورو که بیشترین حجم سیگار قاچاق کشور را به خود اختصاص داده اند آلوده به مواد هسته ای هستند.


به فرموده دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات هدایت نماينده واردات این سیگار کمپانی "فلیپ موریس" هست که صهیونیستها اون را مدیریت می نمايند.
معدنی ادامه داد: چند سال پیش طی نقل محرمانه ای که در مورد محصولات این شرکت خارجی منتشر شد فراخوان شد در داخل سیگار تولیدی این کمپانی مواد هسته ای به کار رفته هست و شرکت دخانیات ایران نیز عنوان داشت وجود هموگلوبین خوک در این سیگارها به اثبات رسیده هست.
دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات فرمود: شرکت دخانیات موظف هست بر روند توزیع سیگار نظارت کند تا این قبیل مواد خطرناک به مواد موجود در سیگارها اضافه نشود.
شرکت دخانی چندملیتی فیلیپ موریس تولیدنماينده سیگار "مارلبورو" و "مریت" دارای چهار بازار اصلی اتحادیه اروپا، شرق اروپا و خاورمیانه و آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و کانادا ست که محصولاتش در 160 کشور جهان به فروش می‌رسد

103:


104:

نقل خبری مهر/ دود قلیان سلامت امت را با خود برد/ مسئولان همچنان توصیه می نمايند! جمع آوری قلیانها از اماکن عمومی، موضوعی هست که در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به اون تاکید شده اما با گذشت حدود 19ماه از مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت، همچنان وزارت بهداشت به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجری از اجرای این قانون خودداری می نمايند.

به نقل خبرنگار مهر، بررسیها و تحقیقات علمی نشان می دهد که مضرات و آسیبهای قلیان به مراتب مخرب تر از مصرف سیگار هست به طوری که دکتر محمدرضا نوروزی، عضو کمیته عملی سمینار سرطان کلیه فرموده که پیش زمینه ابتلا به سرطان کلیه مصرف تنباکو، ‌دخانیات و قلیان هست.
این در حالی هست که دکتر رویا دستجردی، کارشناس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات فرموده که در اثر اهمال ‌کاریها و شیوع گسترده قلیان در بین خانواده‌ها و جوانان، محدودیت سنی و جغرافیایی مصرف این ماده دخانی در جامعه به کلی از بین رفته هست.
به فرموده این کارشناس مواددخانی، یک وعده مصرف قلیان معادل مصرف 80 تا 100 نخ سیگار هست و اونچه تحت عنوان قلیانهای معطر مصرف می‌شود نیز همان مضرات قلیان معمولی را دارد.

بعلاوه اینکه ممکن هست توتونهای مصرفی در قلیان معطر توتونهای کپک زده انتهای انبارها باشند که با اضافه کردن مواد معطر فساد اونها پوشانده شده هست.
دکتر مرجان قطبی، کارشناس مسئول ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با اشاره به مصرف اشتراکی قلیان که می‌تواند منجر به افزایش احتمال ابتلا به میکروب سل و ویروسهایی مانند تب خال و هپاتیت ‌شود، فرمود: توتون تنباکوی مورد هستفاده برای مصرف قلیان حاوی میکروب و قارچ هست که این امر موجب ایجاد عفونتهای حاد و مزمن در دستگاه تنفسی می‌شود.
آمارها نشان می‌دهد که شیوع سرطان ریه، آسم و بیماریهای انسدادی ریه در افرادی که در معرض دودسیگار و یا قلیان برنامه می‌گیرند نسبت به افرادی که اصلا در معرض دود برنامه ندارند بیشتر هست.
پس از تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ابلاغ اون در شهریور 1385 تا امروز، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام نشده هست.

به طوری که در مدت وقت کوتاهی موضوع جمع آوری قلیانها از اماکن عمومی در دستور کار وزارت کشور و نیروی انتظامی برنامه گرفت اما به دنبال اعتراض صنف قهوه خانه داران شهر تبریز، این موضوع به دستور رئیس جمهور مسکوت ماند.
سپس گذشت مدتی، موضوع جمع آوری قلیانها از اماکن عمومی در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی و برنامه شد بار دیگر این موضوع در دستور کار برنامه بگیرد اما تا امروز این بند از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، همچنان "کم لن یکن" باقی مانده و مسئولان وزارت بهداشت هم عکس العملی نشان نمی دهند و تنها به توصیه های بهداشتی و فرهنگی بسنده می نمايند و اینکه مصرف قلیان ضرر دارد و خانواده ها نباید به عنوان تفریح به قلیان نگاه نمايند.
اوائل امسال بود که دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت در کنفرانس خبری و در جواب به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا جمع آوری قلیانها جدی گرفته نمی شود، فرمود که وزارت کشور امتناع می کند.
اجرای طرح جمع آوری قلیانها از سطح سفره خانه ها و قهوه خانه ها در سال 86 آغاز شد که به دنبال اعتراض صنوف مربوطه این طرح با تصمیم رئیس جمهور متوقف شد.

اما با گذشت حدود 19ماه از مصوبه کمیسیون اجتماعی دولت برای جمع آوری مجدد قلیانها، هیچ اقدامی دیده نمی شود.
دکتر اکبر رنجبرزاده، عضو فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس در جواب به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا قانون جمع آوری قلیانها اجرا نمی شود، فرمود: متاسفانه برخی دستگاهها از قانون تبعیت نمی نمايند.

وقتی وزیر بهداشت دستور می دهد که این قانون باید اجرا شود، حتما باید عملیاتی شود ولی بخش دیگری از این دستور تبعیت نمی کند و علت اون هم مشخص نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با قبول این موضوع که قانون مذکور به درستی اجرا نمی شود، اضافه کرد: همه دولت باید تبعیت محض از تصمیمات کارشناسی شده داشته باشند.
رنجبرزاده به برگزاری جلساتی با حضور وزرای بهداشت، بازرگانی، صنایع و کشور در مجلس اشاره کرد و فرمود: در این جلسات بارها بر سر این موضوع صحبت شد اما نمی دانیم چرا در اجرا دچار مسئله هست.
بشیر خالقی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در جواب به سئوال خبرنگار مهر فرمود: متاسفانه موضوع را سیاسی کرده اند.
وی با عنوان این مطلب که دیده شدن قانون ضمانت اجرایی می خواهد، اضافه کرد: در مجلس هفتم طرحی آورده بودند که این قانون را حذف نمايند و امروز می بینیم که قانون مبارزه با دخانیات ضمانت اجرایی ندارد.
پیش از این قلیان در بین سنین بالا و بیشتر در مردان و در محدوده جغرافیایی جنوب کشور رواج داشت ولی در سالیان اخیر مصرف این ماده دخانی بین خانواده‌ها وجوانان سراسر کشور گسترش چشمگیر و هشداردهنده‌ای یافته هست.

متاسفانه مصرف قلیان در مراکز تفریحی جنبه تفریحی و تفننی یافته و گاهی برای نشان دادن میزان صمیمیت بین افراد خانواده دست به دست بین تمامی اعضاء فامیل می‌چرخد و مصرف می‌شود.


105:

يك پژوهش جديد حاكيست: برنامه گرفتن در معرض دود سيگار و هستنشاق اون سبب بروز آشفتگي‌هاي رواني مي‌شود.


به نقل سرايشانس بهداشت و درمان ايسنا، محققان مي‌گايشانند: افراد سالم و غيرسيگاري كه در معرض دود سيگار ديگران برنامه مي‌گيرند با خطر بروز پريشاني‌ها و آشفتگي‌هاي رواني و حتي نياز به بستري شدن در بيمارستان به دليل بروز اين اختلالات مواجه هستند.


براي رسيدن به اين نتايج، دكتر مارك هامر محقق كالج دانشگاهي لندن و دستياران ايشان 5 هزار و 560 فرد بالغ و سالم غيرسيگاري و 2 هزار و 595 فرد سيگاري را كه سابقه ابتلا به اختلالات رواني را نداشتند و در پژوهش سلامت اسكاتلند بين سالهاي 1998 تا 2003 شركت كرده بودند، تحت مطالعه برنامه دادند.

شركت كنندگان شش سال پس از آغاز پژوهش تحت نظر و مطالعه بودند.


به نقل روزنامه اينديپندنت، محققان در اين پژوهش مي‌گايشانند: تا جايي كه مي‌دانيم اين اولين تحقيقي هست كه وجود يك رابطه بلندمدت بين تماس با دود سيگار و سلامت رواني را نشان مي‌دهد.


آزمايشات انجام شده رايشان حيوانات هم نشان داده هست كه تنباكو رفتار و احساس منفي را تشديد مي‌كند.


انتهاي پيام

106:

طلا : قاچاقچیان سیگار 56 % نیاز بازار مصرف را تامین کردند مدیرعامل شرکت دخانیات ایران تبلیغ مستقیم و منفی روی بسته های تولیدی و وارداتی را از جمله شرایط افزایش تقاضا برای سیگارهای قاچاق عنوان کرد و فرمود: در شش ماه نخست سالجاری بالغ بر 56 % بازار مصرف کشور از طریق قاچاق تامین شده هست.

به نقل خبرگزاری مهر، حسین طلا با اشاره به رابطه معکوس میان واردات محصولات دخانی و تولیدات داخلی با پدیده قاچاق ، فرمود: هر وقتی که واردات و تولیدات داخلی دچار کاهش می شود قاچاق محصولات دخانی افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: وجود برخی موارد متناقص در خصوص صنعت دخانیات ، عدم نظارت بر ترانزیت کالا ، افزایش عوارض واردات کالاهای مجاز دخانی و افزایش مالیات تولیدات داخلی باعث تشدید و افزایش قاچاق سیگار در سالهای اخیر شده هست.
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران تصریح کرد: در تحلیل بازاری مصرف 62 میلیارد نخ سیگار در سال 88 ، 25 میلیارد نخ در اختیار تولیدات داخلی ، 7 میلیارد نخ در اختیار تولیدات مشارکتی، 12 میلیارد نخ در اختیار واردات و 18 میلیارد نخ به صورت قاچاق وارد کشور شده هست.
به فرموده وی از لحاظ ارزشی تولیدات داخلی 320 میلیارد تومان، تولیدات مشارکتی و واردات 1580 میلیارد تومان و قاچاق 1100 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده هست در واقع در بازار تیراژی معادل 40 % تولیدات داخلی ، 19 % تولیدات مشارکتی و واردات و معادل 29 % در اختیار قاچاق برنامه دارد.
وی تصریح کرد : در بحث ارزش ریالی نیز 11 % در اختیار تولیدات داخلی ، 53 % در اختیار تولیدات مشارکتی و واردات و 36 % رقم ریالی در اختیار سیگارهای قاچاق هست، این در حالی هست که میزان مصرف سیگار در ارزش ریالی اون در سال 1388 رقمی در حدود 3 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، این در حالی هست که در شش ماه نخست سال جاری بالغ بر 56 % بازار مصرف کشور از طریق قاچاق تامین شده هست.
طلا شرایط موثر بر تشدید قاچاق را اصرار بر تبلیغ مستقیم و منفی روی بسته های تولیدی و وارداتی ، عدم مدیریت صحیح موضوع ترانزیت کالا ، اصرار بر افزایش حق عوارض تولید و واردات، عدم نظارت دقیق بر شبکه توزیع ، اصرار بر افزایش نرخ عوارض توتون وارداتی بر پايه پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی ، اخذ مالیات بر ارزش اضافه کرده از فروشندگان و نبود متولی خاص اطلاع رسانی مواد دخانی قاچاق برشمرد.

وی تاکید کرد : وجود ماشین آلات قدیمی و مشکل بودن اخذ مجوز واردات ماشین آلات ، بالا رفتن بهای تمام شده به دلیل هزینه های سربار نیز از دیگر مشکلات صنعت دخانیات کشور و تهدید جدی برای این صنعت هست.

طلا در یک مقایسه اجمالی قاچاق دخانیات در دو کشور ایران و چین پرداخت و فرمود : مساحت کشور ایران 000/648/1 کیلومتر مربع با داشتن 7 کشور همسایه و میزان قاچاق اون 36 % گردش مالی یا ارزش تولیدات داخلی را در بر می گیرد اما کشور چین با داشتن مساحت 960 /596/9 کیلومتر مربع یعنی 6 برابر مساحت ایران و داشتن 17 کشور همسایه و میزان قاچاق اون زیر یک در صد گردش مالی هست .

وس دلایل موفقیت این کشور در مبارزه با قاچاق را تولید کالاهای با قیمت تمام شده پایین ، بومی سازی صنعتی ، مبارزه جدی با قاچاق درسطح خرده فروشی و عمده فروشی در پول شوئی برشمرد.

وی اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با قاچاق کالای دخانی در شش ماهه اول سال جاری را تعامل تنگاتنگ با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، رایزنی برای تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالای دخانی ، توافق با شورای اصناف در جهت تشکیل روزانه 45 اکیپ بازرسی مبارزه با خرده فروشان ، بازرسی از 12 هزار واحد صنفی تا پایان شهریور 89 ، پلمپ 60 واحد مختلف صنفی ، امحاء 26 هزار کارتن کالای دخانی قاچاق طی دو مرحله ، تلاش در جهت رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، نظارت بر ترانزیت کالاهای دخانی با حضور کارشناسان شرکت در مبداء و مقصد ،‌برگزاری نشست های منطقه ای عنوان کرد.


107:

طرح "اروپای عاری از دخانیات" در سال 2011 اجرا می شود مقامات اتحادیه اروپا بر اون هستند تا طرح "اروپای عاری از دخانیات" را برای تمامی این اتحادیه در سال 2011 به اجرا بگذارند.

به نقل خبرگزاری مهر، اشپیگل با فراخوان این خبر می نویسد: علیرغم تلاش های اخیر برای ممنوعیت کشیدن سیگار در آلمان، روزنه های قانون این اجازه را می دهد که افرادی در گوشه کنارها در برلین و یا دیگر شهرها به سیگار کشیدن مشغول شوند، "جان دالی" کمیسیونر اهل مالت اتحادیه اروپا بر این باور هست که این اتحادیه می تواند هستعمال سیگار را برای کل مناطق ممنوع کند.
وی در فرمودگو با "دی ولت" می گوید: من اقدامات محکم تری علیه سیگار کشیدن اتخاذ خواهم کرد و اینکه کمیسیون اروپایی برنامه هایی را برای قوانین جدید در سال 2011 ارائه خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از مصرف سیگار و مسائل اقتصادی ناشی از اون فرمود که این موارد سبب می شود تا سیستم نظام مراقبت های بهداشتی، سالانه میلیاردها یورو هزینه کند.

بر پايه آمار سالانه 650 هزار اروپایی به دلیل مصرف سیگار جان می بازند.
جان دالی برای کاستن از جذابیت، مضرات و خطرات سیگار خواستار بررسی فرمانی برای کاهش قابل ملاحظه مقدار سم و مواد اعتیاد آوری مانند نیکوتین در سیگار شد و در عین حال خواستار بسته بندی سیگارها به گونه ای شد که برای خریداران جذابیت های کمتری را ایجاد کند.
ممانعت از نمایش و در معرض دید گذاشتن سیگارها در فروشگاهها به عنوان راه حل دیگری برای مقابله با دخانیات عنوان شده هست.
وی با طرح این ایده اضافه کرد که در تلاش هست تا در تمامی اماکن عمومی، حمل و نقل همگانی و محیطهای کاری اروپا هستعمال دخانیات را ممنوع کند.


108:

به نقل پايگاه خبري فارس از لنگرود، ياسر نصرتي صبح امروز در همايش طرح مشترك ارتقاي امنيت اجتماعي نيرايشان انتظامي و نهضت سوادآموزي در اين شهرستان، فراخوان نمود: پس از نفت، اسلحه و توريسم پرسودترين تجارت در دنيا مواد مخدر هست و سالانه هزينه‌هاي بسيلري صرف اون مي‌شود.


ايشان با بيان اينكه در ايران نيز مواد مخدر سابقه طولاني دارد، بيان داشت: با توجه به اقدام‌هاي گسترده‌اي كه براي جلوگيري از مواد مخدر در كشور انجام مي‌شود، اما به دليل همسايگي با افغانستان و پاكستان كه منبع تهيه و پخش مواد مخدر هستند، مشكلات زيادي براي كشورمان فراهم مي‌كنند.


كارشناس مواد مخدر گيلان با اشاره به اينكه سال گذشته شش تن انواع مواد مخدر وارد كشور شده بود، تصريح كرد: بخش اعظمي از اين مواد ترياك بود.


ايشان ادامه داد: به دليل سياست‌هاي موجود در دنيا براي اغفال جوانان جهان سوم اينگونه مواد را وارد كشورهاي اين منطقه مي‌كنند كه هدفي جز آلوده كردن جوانان به مواد مخدر ندارند.


نصرتي با بيان اينكه هر روز با انواع مواد مخدر صنعتي و جديد جوانان را اغفال مي‌كنند، اضافه کرد: هر سال مواد جديدتري مانند كراك، شيشه، قرص‌هاي اكس و ديگر موارد را وارد بازار مي‌كنند.


ايشان تعداد معتادان كشور را حدود 2 ميليون نفر عنوان كرد و اضافه کرد: معتادان كارتن خواب از افراد فراخوان شده جدا هستند.


ايشان سيگار را يكي از شرایط گرايش به انواع مواد مخدر دانست و اضافه کرد: امروزه سيگار يكي از دلايل اصلي بيماري‌هاي قلب و عروقي هست.


نصرتي سيگار را دليل 12.5 % مرگ و ميرها در دنيا عنوان كرد و اظهار داشت: در سيگار 4 هزار ماده مخرب وجود دارد كه اثر نامطلوبي رايشان سلامت افراد مي‌گذارد.


ايشان مصرف قليان را مضرتر از سيگار ناميد و تصريح كرد: با مصرف هر سيگار تنها 9 سي‌سي دود وارد حفره دهان مي‌شود در حالي كه با مصرف هر قليان 45 سي‌سي دود وارد حفره دهان مي‌شود كه طبق بررسي‌ها هر بار قليان كشيدن معادل 20 تا 50 نخ سيگار هست.


كارشناس مبارزه با مواد مخدر گيلان اضافه كرد: تصور غلط در مصرف قليان اين هست كه آبي كه در قليان وجود دارد از غلظت دود اون مي‌كاهد در حالي كه دود حاصل از قليان توسط بخار آب تصفيه نمي‌شود بلكه چسبندگي اون را افزايش مي‌دهد و كساني كه قليان مي‌كشند بدون ترديد پس از مصرف اون به سيگار رايشان مي‌آورند.


ايشان با تأكيد بر اينكه با مصرف قليان 600 ماده سمي وارد ريه مي‌شود، اضافه کرد: در كارخانه‌هاي ساخت توتون و تنباكو از تفاله و ضايعات توليد سيگار تنباكايشان قليان را توليد مي‌كنند.


نصرتي اعتياد را شامل تمام تركيب‌هايي دانست كه موجب تغيير كاركرد مغز مي‌شود و هيجان، سستي، رعب و انرژي‌هاي كاذب را ايجاد مي‌كند.


ايشان با اشاره به اينكه وابستگي به ماده تمايل فرد را به ادامه مصرف همان ماده براي رسيدن به حالت نشئگي مجبور مي‌كند، خاطرنشان كرد: اين امر موجب افزايش قدرت تخريب مي‌شود و فرد وابسته در صورت عدم مصرف اون علائم ناهنجاري پيدا مي‌كند و فرد حس مسئوليت‌پذيري خود را از دست مي‌دهد.


109:


110:

من یه دوست دارم اسمش امیر دوست این دوستم اسمش محمد.......روزی 3 بار قلیون میکشید تنهایی پشت کامپیوتر بیکاره..

سپس 3 سال ...پریروز رفته بود سینما دیدیمش تو خیابون فرمودش بچه ها فردا جراحی دارم برام دعا کنید 50% ریه هام از بین رفته

دوستم امیر اینقدر ناراحت شد رفت تو شوک...

کلا قلییون بیش از حد کشیدن نابود میکنه ریه رو

111:


112:

در سیگار هرچی میزانش بالاتر باشه بهتره یا پایین تر؟
قطران چیه؟

113:

نیکوتین و قطران ( یا تار ) دو فاکتور اصلی و مضر سیگار می باشند و این دو فاکتور هر چی کمتر باشند بهتره .


قطران ماده سیاه رنگی شبیه قیر می باشد که در اثر سوختن سیگار آزاد می شود .


114:


115:

معاون درمان مرکز تحقیقات دخانیات در فرمود‌وگو با فارس هشدار داد
افزایش نگران نماينده مصرف سیگار بین دختران و نوجوانان در کشور
خبرگزاری فارس: معاون درمان مرکز تحقیقات دخانیات فرمود: متأسفانه شیوع مصرف سیگار در سنین 15 تا 24 سالگی و ویژه در بین دختران کشور رشد نشان می‌دهد و باید خانواده‌ها نسبت به این موضوع حساس شوند و موضع ضد سیگار بگیرند.


زهرا حسامی در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس فراخوان نمود: در دنیا اثبات شده هست که یکی از دلایل مهم سیگاری شدن بچه‌ها والدین هستند اما تاثیری که مادر سیگاری روی بچه می‌گذارد به مراتب بیشتر از پدر هست.

وی اضافه کرد: توصیه می‌شود سیگاری‌ها سیگار خود را ترک نمايند و اونها که سیگاری نیستند نسبت به اون موضع ضدسیگار بگیرند چرا که داشتن این حالت و نگرش منفی نسبت به سیگار بسیار موثر هست.

حسامی تصریح کرد: آمار رسمی مصرف سیگار در کشور مربوط به سال 84 هست که بر پايه اون 15 % جمعیت کشور سیگاری هستند.

همچنین 26.6 % مردان و 4.2 % زنان سیگار مصرف می‌نمايند که البته در مورد آمار زنان به نظر من این میزان خیلی بیشتر هست چرا که بسیاری زنان شهرستانی مصرف سیگار خود را فراخوان نمی‌نمايند.

وی فرمود: مسئله نگران نماينده این هست که روند رو به رشد مصرف سیگار در بین زنان سریعتر از مردان هست و موضوع نگران نماينده‌تر اینکه مصرف دخانیات در بین دختران جوان در حال افزایش هست.

معاون درمان مرکز تحقیقات دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بر پايه آماری که در سال 2007 روی دانش‌آموزان کشور انجام شده مشخص شد 6.1 % دختران سیگار می‌کشند که در دختران دبیرستانی این میزان 8.4 % بود.

این آمار در پسران دبیرستانی 13.1 % بود.

وی فرمود: از طرفی در سال 2004 یعنی 3 سال قبل از این مطالعه نیز مطالعه‌ای روی دبیرستان‌های شهرستان تهران انجام شد که بر پايه اون مشخص شد 1.5 % دختران دبیرستانی و 6.6 % پسران دبیرستانی سیگار می‌کشند که این موضوع روند رو به رشد مصرف سیگار در بین دختران را نشان می‌دهد که طی این ۳ سال مصرف حدوداً 6 برابر شده هست.

حسامی خاطرنشان کرد: نگران نماينده‌تر این هست که این افزایش شیوع مصرف بیشتر در سنین 15 تا 24 سالگی اتفاق می‌افتد.
نتهای پیام/

116:

رئیس انجمن قلب و عروق ایران در فرمود‌وگو با فارس:
مصرف هر ۳ نخ سیگار برای فرد کناری معادل مصرف یک نخ سیگار هست
خبرگزاری فارس: رئیس انجمن قلب و عروق ایران فرمود: با وجود تصویب قانون عزم جدی برای کاهش مصرف دخانیات و به خصوص عرضه قلیان در قهوه خانه ها وجود ندارد و برای من هم روشن نیست که علتش چیست و چه سیاستی پشت قضیه هست، مصرف هر ۳ نخ سیگار نیز برای فرد کناری معادل مصرف یک نخ سیگار هست.


فریدون نوحی، فوق‌تخصص قلب و عروق در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص مقابله با شیوع بیماری‌های قلبی فراخوان نمود: شایع‌ترین بیماری‌های قلبی در ایران مانند تمام نقاط دنیا، بیماری‌های عروق «کرونر» یا «خونرسان» به قلب هست و نارسایی قلب به سبب شرایط مختلفی رخ می‌دهد.

وی در مورد پیشگیری از بیماری‌های قلبی، تصریح کرد: توجه به شرایط خطر مانند کنترل فشار خون، چربی خون و دیابت قندی، فعالیت فیزیکی منسجم، جلوگیری از چاقی و ترک دخانیات سبب پیشگیری از نارسایی قلبی شده و به سلامت قلب کمک می‌کند؛ در واقع باید فرمود بهترین و ساده‌ترین راه، جلوگیری از بیماری‌های ایجادنماينده اصلی هست که علامت نهایی اونها به قلب می‌رسد.

رئیس انجمن قلب و عروق ایران درباره ارائه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و عدم وجود عزم جدی برای اجرای قانون در این زمینه بیان کرد: دقیقاً‌ نمی‌دانم که سیاست در خصوص این موضوع چیست؛ قانون در این زمینه وجود دارد اما با اجرای ضعیف در خصوص اون مواجه هستیم؛ این سؤال را باید از کسانی پرسید که مسائل اجتماعی و اقتصادی را در دست دارند.

مصرف هر ۳ نخ سیگار برای فرد کناری معادل مصرف یک نخ سیگار هست

وی اضافه کرد:‌ ترویج دخانیات و هستفاده از قلیان از مسائلی هست که به شدت به سلامت جامعه لطمه می‌زند و در دراز مدت حتی برای کسانی که خودشان تبلیغ، تشویق و توسعه دهنده اون هستند، آسیب‌هایی را به همراه دارد؛ اشخاصی که این امکانات را در رستوران‌ها یا قهوه‌خانه‌ها فراهم می‌نمايند، هر چند خودشان از دخانیات هستفاده نمی‌نمايند، باید بدانند به صورت غیرمستقیم دچار آسیب می‌شوند.

نوحی تأکید کرد: به ازای هر یک نفر که در رستوران یا قهوه‌خانه سیگار می‌کشد، یک سوم ضررهای اون متوجه شخص غیر سیگاری همجوار می‌شود؛ در واقع مصرف سه سیگار مانند اون هست که فرد غیر سیگاری همجوار مضرات یک سیگار نصیبش شده هست؛ فراوانی مصرف‌نماينده در جوار این افراد باعث بروز آسیب جدی در فرد غیر سیگاری می‌شود.

وی فرمود: قانون کنترل دخانیات به شدت ضعیف اجرا می شود و همچنان عرضه قلیان در قهوه خانه ها ادامه دارد و با وجود تصویب قانون در مجلس هیچ عزم جدی در مسئولان برای اجرای این قانون و جلوگیری از عرضه و مصرف قلیان در جامعه وجود ندارد و برای هم روشن نیست که علت این قضیه چیست.
انتهای پیام/

117:

دبير انجمن نفرولوژي:
مصرف دخانيات، نارسايي كليه را 10 برابر افزايش مي‌دهد
قليان نسبت به سيگار تاثير بيشتري بر سرعت ابتلا به نارسايي كليه دارد

دبير انجمن نفرولوژي فرمود: مصرف دخانيات نارسايي كليه را 10 برابر افزايش مي‌دهد و بر پايه نتايج بسياري از مطالعات، قليان نسبت به سيگار تاثير بيشتري بر افزايش سرعت ابتلا به نارسايي كليه دارد چون دود و نيكوتين اون بسيار بيشتر از سيگار هست.


دكتر محسن نفر در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان پايگاه خبري دانشجايشانان ايران (ايسنا)، اضافه کرد: يكي از مهمترين توصيه‌هاي ما به مبتلايان به نارسايي مزمن كليه قطع هستعمال دخانيات از جمله قليان و سيگار هست.


ايشان تاكيد كرد: در حال حاضر كشورهاي دنيا به سمت دنياي بدون دود حركت مي‌كنند نه دنياي با دود اما در ايران مصرف قليان آزاد مي‌شود.


انتهاي پيام


118:

پژوهش‌ها نشان داد:


اگر در معرض دود سيگار هستيد 20 % بيشتر دچار فراموشي مي‌شايشاند[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مطالعات نشان مي‌دهد که افراد غيرسيگاري که به‌طور مرتب در معرض دود سيگار هستند نزديک به 20 % در آزمون دچار فراموشي مي‌شوند.
به نقل پايگاه خبري دانشجايشانان ايران(ايسنا) منطقه خراسان، بر پايه مطالعات جديد در بريتانيا محققان دريافته‌اند که برنامه گرفتن به‌طور منظم در معرض دود سيگار، داراي اثر منفي بر رايشان عملکرد مغز هست و افرادي که با فرد سيگاري زندگي مي‌نمايند يا وقت زيادي را با اونها مي‌گذرانند در حال صدمه زدن به حافظه خود هستند.
دکتر تام هفرنان، محقق پژوهشي در دانشگاه نرتمبريا(Northumbria) اظهار کرد: با توجه به گزارش‌هاي اخير که توسط ساوقت بهداشت جهاني منتشر شده هست، برنامه گرفتن در معرض دود سيگار مي‌تواند عواقب جدي بر سلامت افرادي که هرگز سيگار نکشيده‌اند و در معرض دود سيگار ديگران بوده‌اند، داشته باشد.
اين مطالعه نشان داد: غيرسيگاري‌هايي که در معرض دود هستند در حدود 20 % بيشتر در آزمون‌هاي حافظه نسبت به گروه غيرسيگاري ديگر دچار فراموشي مي‌شوند.
محققان دريافتند افراد سيگاري در آزمون‌هاي حافظه انجام شده بدترين نمره را دارند و در حدود 30 % بيشتر از کساني که در معرض دود هستند دچار فراموشي مي‌شوند.
اين مطالعه به تازگي در مجله Addiction منتشر شده هست.
انتهاي پیام

119:


120:

با سلام و احترام

من 7 سال سيگار کشيدم که 4 سال اين مدت تقريباً نصف پاکت در روز بوده.الان يک ماه هستش که ترک کردم و بيخيالش شدم.

فکر نمي‌کردم به اين راحتي ترکش کنم.

اگر مي‌دونستم که با يه قول دادن به خودم ترکش مي‌کنم زودتر از اين حرفا اينکارو مي‌کردم.
هيچ‌وقت اولين باري که شروع کردم دود سيگار رو کم کم داخل ريه مي‌دادم رو يادم نميره.

وقتي که دوستام تو دانشگاه من رو ديدن که راحت سيگار مي‌کشم، اول خجالت کشيدم و فرمودم الان ناراحت مي‌شن.

ولي يهو ديدم فرمودن ايوللااااااا.

و منو تو جمعشون راه دادن و خيلي خوش مي‌گذشت.
اينکه با ديدن سيگار توو دستم منو تو جمع خودشون راه دادن مال سال 1383 يا 84 بود.

الان که آپديت شده به مخدر.

يعني کسي که سيگاري بکشه جاش توو جمع باحالاس.


سيگار سپس مشروبات الکلي واقعاً مي‌چسبه، تايشان باشگاه بيليارد، تايشان ماشين با صداي موزيک بلند، تايشان هستخر، تو شهراي شمالي زير نم نم بارون.

اينارو فرمودم که بدونيد از خودتونم.

دوست من تمام اين واقعيات هميشه بوده و هست پس تو هم حداقل سعي کن که به خودت قول بدي.
کساني که اين متن رو مي‌خونيد، بدونيد که من يه فرد آزاد آزاد هستم تايشان خانواده.

مخدر مصرف کردم و سيگار هم کشيدم.

پس فکر نکنيد که دارم نصيحت مي‌کنم.

واقعا سپس ترک متوجه مي‌شيد که زندگي چيه.

تازه اوني که احساس مي‌کنيد يک دهم واقعيت زندگي و حس خوبيه که به آدم دست مي‌ده.
وقتي که براي اولين بار ترياک مصرف کردم خيلي کيف داد.

به خاطر حس معروفي که به همه دست مي‌ده به اسم پري خواب.

هرچقد دفعات مصرف بيشتر شد ديدم ديگه اون حس خوب بهم دست نمي‌ده.

اينجاس که ديگه برگشت سخته.

چون ديگه تفريح و لذتي در کار نيست و فقط نياز وجود داره.
باور کنيد که من تمام مخدرهاي رايج رو امتحان کردم.

ايکه ميگن فلان مخدر فلان فاز رو داره چرت و پرته.

همه چيز بستگي به واقعيات روحي شما داره.

اگر ناراحت باشي فاز غم مي‌گيري، خوشحال باشي فاز خنده و غيره.....
به خودم قول دادم که ديگه مصرف نکنم و الان 2 ساله که مصرف نکردم.

اين رو بدونيد که چيزي که بزرگترين مانع براي ترک سيگار و عادت هاي ديگس، دوستاي ما هستن.

من رو خيلي مسخره کردن.

چه بعد ترک مخدر و چه سپس ترک سيگار.

ولي الان بهم مي‌گن ايوللاااا و اسمم تو همه جمع‌ها هست که فلاني با قول دادن به خودش هم سيگار رو ترک کرد هم مخدر رو.
ترک سيگار و مخدر براي من راحت تر از جزم کردن عزمم واسه درس خوند تايشان شب امتحان بود.

فقط بايد بخواي.


خوب الان از دوستان محترم در اين تاپيک تقاضا دارم که من رو راهنمايي کنن براي جبران آسيبهاي سيگار.

اينکه چطور مي‌تونم ريه‌هام رو ترميم کنم يا کلاً چطور مي‌تونم به سمت روز اول حرکت کنم:


با تشکر فراوان

121:


122:

ترک سیگار که کاری نداره من خودم 7 بار ترک کردم مهم اینه تو ترک بمونی
یک ماه که نشد
دوما واسه شما که روز 10 نخ میکشیدی راحته واسه 40-30 نخ چه نظری داری ؟
در ضمن روی پاکت سیگار نوشته : زندگی - مرگ ...

خوب معلومه مرگ, سگ زندگی میکنه ...

لزومی نداره ترک کنی

123:


124:


آها.

خوب رفيق تو مشکلت اينه که مي‌خواي بميري.

پس ربطي به اراده و اين حرفا نداره.

شما بکش، منم ترک مي‌کنم کامل.

شما به هدفت يعني مرگ برس منم به هدف يعني زندگي.
خيليا رو ديدم فرمودن مرگ؟ چه بهتر و اين حرفا.

تا يه سکته مي‌زنن ترک مي‌کنن.

نمونش دايي خودم.

30 سال روزي 2 پاکت کشيد.

يه سکته باعث شد ترک کنه.
پس همه چي توو ذهن ماست.

شما هم تو ذهنت مي‌گي مرگ.

پس چطور ازدواج با کسي که آدم دوسش داره يا بچه دار شدن يا سکته يه هو باعث ترک سيگار مي‌شه؟
من شعار نمي‌دم رفيق.

فقط آمادگي ذهني مي‌خواد.

دليل مي‌خواد.

من خيلي وقت بود که به فکر ترک بودم.

حتي دوستام بهم مي‌خنديدن.

چون با سوزن سيگارو سوراخ مي‌کردم که دود کمتري بره توو ريم.
بعد اين همه دنگ و فنگ تازه ترک کردم.
مطمئناً نه تنها براي نرک سيگار بلکه براي ترک تمام عادت‌ها نياز به يه عامل قايشانتر هست.

اون عامل بايد ايجاد شه.


اعتياد به بازيهاي اونلاين هم کم از سيگار نداره، اعتياد به قهوه يا چاي و خيلي چيزاي ديگه.
فقط يه عامل قايشانتر و تصميم قاطع مي‌خواد.

من به تمام دوستام فرمودم فعلاً از من فاصله بگيرن.

خوب ترک کردن که فقط به فرمودنش نيست.

بايد واقعياتش رو هم براي خودت ايجاد کني.
خلاصه رفيق اميدوارم ترک کني و ذهنت رو از مرگ پاک کني.

چون ممکنه يه روزي به يه چيزي برسي و بخوايش ولي همين مرگ خفتت کنه و بگي اي کاش ......

چاکريم

125:


126:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شما را به خدا قسم، به این 22 دلیل سیگار نکشید!

افراد سیگاری نه تنها سـلامـتـی خـود را در مـعـرض انــواع بیماری های خطرناك برنامه می‌ دهـنـد، بـلـكه بـاعث رنجش و آزرده خاطر شدن اطرافیانشان می گردند.

متأسفانه امـروزه برخی افراد سیـگار كـشـیـدن را نشانـه بلـوغ و یـا حتی «كلاس» خود محسوب می كنند و با پـك زدن هـای اونچنانی سعی در خودنمایی و فخرفروشی دارند.
عوارض و صدمات ناشی از هستعمال سیگار تقریـبـاً بـرای همگی ما آشكار و معلوم هست امـا در ایـن بـخـش بـه 22 دلیل مهم برای ترك سیگار اشاره می كنیم:


1 - ظاهر آراسته تر با حذف لكه های روی انگشتان و دندانهایتان.
2 - حذف بوی بد دهان ناشی از كشیدن سیگار و تنفس راحت تر.
3 - حذف بوی سیگار از لباس، مو، و بـدنـتـان و تـمـام وسـایـلـی كه با اونها سروكار دارید.
4 - پیشگیری از پیدایش چین و چروك زودرس در پوست صورتتان.
5 - حذف مشكلات تنفسی از قبیل: خس خس حین تنفس، سرفه ، برونشیت مزمن، و از همه مهمتر سرطان ریه.--------------------------------

6 - بازیافت دوباره حس بویایی و چـشایی كـه بـر اثر هستعمال سیگار از حساسیتشان كاسته شده هست.

دوباره طعم واقعی غذایتان را احساس خواهید كرد.
7 - احساس سرزندگی و شادابی دوباره در زندگی، افزایش قوای جسمانی.
8 - خواب بهتر و راحت تر.
9 - كاهش خطرات بیماری های قلبی ، نـفـخ، فـشـارخـون بـال ا، تـپـش قـلـب، زخـم مـعده ، برگشت اسید معده، سرطان دهان و تعداد بیشماری از سرطان های گوناگون .
10 - كاهش بیش از 50 بیماری و عارضه های گوناگون.--------------------------------
11 - دوباره كنترل رفتار خود را به دست خواهید آورید و با رهایی از زنـدان اعـتـیـاد بـار دیگر حس آزادی را باز پس خواهید گرفت.
12 - كاهش خطر آسیب رسیدن به نوزاد در زنان باردار.
13 - افزایش طول عمر (افرادی كه به طور مستمر سیگار می كشند به طور متوسط 16 سال از عمر خود را از دست می دهند.

)
14 - فراهم آوردن یك محیط سالم و سلامت برای كودكان وتمام افرادی كه با اونان زندگی می كنید.
15 - الگوی مناسبی برای فرزندانتان خواهید بود.--------------------------------
16 - حذف هـزیـنـه هـای خرید سیگار كه قابل توجه بوده و می توان اون را صرف امور بهتری كرد.
17 - رهایی از صدها ماده سمی و سرطان زای موجود در سیگار.
18 - تردد و مسافرت به وسیله قطار، هواپیما و اتوبـوس بـرای شـما و دیـگر افراد سهل تر و دلپذیرتر خواهد شد.
19 - دیگر در محل كارتان مجبور نیستید برای سیگار كشیدن از اتاق خارج شوید!
20- بـا تـرك ایـن عـادت نـادرسـت اعـتـمـاد بـه نـفس خود را افزایش دهید و به اراده خودتان ببالید.
21 - از دنبال جا سیگاری گشتن خلاصی می یابید.
22 - از اون مهمتر دیگر نیازی به مطالعه دوباره این مقاله نخواهید داشت!منبع:tebyan.net

..................................................

.......................................

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همسرم سیگار می کشد، چگونه به او کمک کنم؟
یک روان شناس تعریف می‌کرد؛ روزی خانمی که به خاطر سیگاری بودن همسرش دلخور بود، به او مراجعه کرد و سپس مدتی صحبت و فرمود‌وگو، خانم جوان به این نتیجه رسید اون چیزی که بیشتر از سیگاری بودن همسر، او را آزرده می‌کند، بی توجهی شریکش نسبت به خواسته او برای ترک سیگار هست و در واقع همسر این مرد سیگاری کسی بود که بیشتر از همه به توجه و روانکاوی نیاز داشت.


اگر شما هم از اون دسته از زنانی هستید که فقط به دنبال تأیید همسر و اطاعت بی چون و چرای او در مقابل خواسته‌هایتان هستید، بهتر هست دست از این انتظار بیهوده بردارید و در عوض راه حلی بیابید که بتواند به همسرتان کمک کند.

همسر شما به نیکوتین اعتیاد پیدا کرده و این حقیقتی هست که باید قبل از هر چیز اون را بپذیرید.


از او بخواهید بیشتر زنده بماند
به همسرتان بگویید که دوست دارید مدت وقت طولانی را با او زندگی کنید و نمی‌خواهید که او به خاطر مشکلات تنفسی و سایر عوارض کشیدن سیگار، سلامتش به خطر بیفتد.

علاوه بر این، صحبت در مورد هزینه مصرف سیگار هم می‌تواند او را متوجه خسارت مالی که به درآمد خود می‌زند بیندازد که از یادآوری اون غافل نشود.وقتی کنارش نیستی
از همسرتان بخواهید که روزی را برای ترک سیگار تعیین کند تا در پایان اون روز، هدفش را به انجام برساند.

در وقتی که از هم دور هستید از همسرتان بخواهید که هر وقت وسوسه کشیدن سیگار به سراغش آمد با شما تماس بگیرد و در اون وقت با یکدیگر صحبت کنید و این را بدانید همسرتان در این مرحله بیش از اونچه تصور می‌کنید به کمک شما نیاز دارد.چیزی که معجزه می‌ کند
اگر همسرتان توانست یک هفته سیگار را ترک کند، به او هدیه‌ای بدهید مثلاً شام مورد علاقه‌اش را بپزید یا چیزی که به اون علاقه دارد را برایش بخرید.

اجازه دهید او متوجه حمایت و توجه شما بشود.

به همسرتان یادآوری کنید که شما هرگز اراده و توانش را در ترک سیگار نادیده نمی‌گیرید.


مردانی که زیاد سیگار می‌کشند
اغلب مردانی که خیلی سیگار می‌کشند حساب تعداد سیگارهایشان را ندارند.

شما به عنوان شریک می‌توانید به او گوشزد کنید که تعداد اون را کمتر کند و علاوه بر این، به آرامی با او در مورد ضررهایی که سیگار می‌تواند به شما و فرزندان شما برساند صحبت کنید.


مراقب باشید
از به وجود آوردن شرایطی که باعث ایجاد هسترس و نگرانی در همسرتان می‌شود خودداری کنید و محیطی آرام را برایش به وجود بیاورید.

شنا و ورزش کردن در کنار حمایت شما می‌تواند محیط مناسبی را برای ترک سیگار در او به وجود بیاورد.یک جایگزین به درد بخور
همسر شما به کشیدن سیگار عادت کرده و برای همین، شما به عنوان همسر، باید کاری دیگر را جایگزین این عادت کنید، مثل پیاده روی و ورزش، یا تنقلاتی را برایش تهیه کنید که در عین داشتن کالری کم بتواند او را در ساعاتی که عادت به کشیدن سیگار دارد، مشغول نگه دارد.اگر ناامید می‌شود
کسانی که در مرحله ترک سیگار هستند ممکن هست در این بین، گاهی سیگار هم بکشند و از ترک سیگار ناامید شوند.

هرگز همسرتان را به خاطر این کار سرزنش نکنید، چون این موضوع در ترک سیگار بسیار طبیعی هست.

از شریکتان بخواهید که دوباره تلاش کند و او را نسبت به نتیجه کار امیدوار کنید.
منبع: akairan.com


127:یک کارشناس دخانیات در فرمود‌وگو با فارس:
تفننی که هر 6 ثانیه یک قربانی می‌گیرد/ مرگ 70 هزار ایرانی با مصرف دخانیات

یک کارشناس حوزه دخانیات با اشاره به خطرات مصرف سیگار و قلیان فرمود: مصرف دخانیات در دنیا هر 6 ثاینه یک قربانی می‌گیرد و به طور میانگین 15 سال از عمر افراد را می‌کاهد این در حالی هست که نیمی از افراد سیگاری به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند.فریبا نادری در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، فرمود: با توجه به اینکه در آستانه هفته عاری از دخانیات برنامه داریم، باید از خطرات مصرف اون آگاه شویم و بدانیم که دود دخانیات ترکیبی از 7 هزار ماده شیمیایی هست.
وی ادامه داد:‌ سالانه بیش از 6 میلیون نفر در دنیا بر اثر هستعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند و روزانه بیش از 15 هزار نفر در جهان به علت مصرف اون می‌میزند.
این کارشناس دخانیات فرمود: مصرف دخانیات در ایران سالانه موجب مرگ 70 هزار نفر می‌شود و به طور میانگین 15 سال از عمر انسان‌ها را کم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در هر 6 ثانیه مصرف دخانیات یک نفر قربانی می‌گیرد، فرمود: ‌افراد سیگاری به طور متوسط 5 سال پیرتر از افراد غیر سیگاری به نظر می‌رسند چرا که مصرف دخانیات علت عمده بیماری‌های قلبی و سکته‌های مغزی هست.
نادری فرمود:‌ نیمی از افراد سیگاری به علت مصرف دخانیات می‌میرند و نیمی از مرگ‌های ناشی از مصرف دخانیات در دوران میان‌سالی رخ می‌دهد.
این کارشناس حوزه دخانیات ادامه داد: نیکوتین موجود در دخانیات باعث افزایش اسید معده، زخم معده، لخته شدن خون، خرابی و زرد شدن دندان‌ها، بیماری لثه، سرطان‌های حنجره، مری، نای،ریه، معده و پانکراس می‌شود.
انتهای پیام/

128:

وضعیت اسفبار مصرف قلیان در کشور؛حرکت ضدقلیان به سردمداری رییس جمهور

رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن هشدار نسبت به روند رو به رشد مصرف قلیان در کشور، از اقدامات در دست انجام جهت راه‌اندازی حرکت ضدقلیان به سردمداری رییس جمهور اظهار داشت.به نقل خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمداسماعیل اکبری در مراسم روز جهانی بدون دخانیات فرمود:‌ سالانه حدود 90 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می‌شوند که حدود 33 هزار نفرشان به دلیل این بیماری جان خود را از دست می‌دهند.
بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان در ایران


وی با اشاره به روند رو به رشد ابتلا به سرطان در کشور اضافه کرد: میزان ابتلا به سرطان در کشور 150 در هر 100 هزار نفر هست هرچند این رقم نسبت به جوامع غربی رقم بالایی نیست اما سرعت رشد سرطان در ایران با هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست.

به طوری که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان را در دنیا دارد که مهم‌ترین دلیل این موضوع افزایش سن هست به طوری که وارد سن سرطان شده‌ایم.اکبری اضافه کرد: اما حدود 30 تا 35 % علل بروز سرطان به شرایط خطر بازمی‌گردد که دخانیات در راس اون برنامه دارد.

30 % مرگ‌های ناشی از سرطان مستقیما با دخانیات در ارتباط هست.وی ادامه داد: دخانیات با سموم مختلف وارد سطح سلول می‌شود و آزادانه درون سلول حرکت کرده و به هر گروه ژنی که برخورد کند، بیان ژنی را تغییر می‌دهد.

در مجموع با مصرف دخانیات بیان ژنی نیز تغییر پیدا می‌کند.اکبری درباره افزایش قیمت مواد دخانی نیز فرمود: گران شدن مواد دخانی بی‌تردید عاملی محافظت نماينده هست اما مهم اونست که پول ناشی از گران شدن مواد دخانی به کجا می‌رود و در کجا هزینه می‌شود.

متاسفانه تاکنون کمتر از 20 % این پول به حوزه سلامت وارد شده هست.

بنابراین باید اتفاق دیگری در این زمینه بیافتد.

مبارزه با دخانیات غیرتی مردانه و حرکتی مردانه می‌خواهد.وی تاکید کرد:‌ دخانیات نباید به سیگار خلاصه شود چرا که قلیان در کشور ما از وضع بدی برخوردار هست.

اقداماتی را در دست انجام داریم که رییس جمهور شخصا سردمداری حرکت ضدقلیان را بر عهده بگیرد.

وضعیت هستعمال قلیان بسیار خجالت آور شده هست به طوری که قلیان را در محافل خصوصی، قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌ها و ...

مشاهده می‌کنیم.

این در حالی هست که ضرر قلیان بسیار بیشتر از سیگار هست.

بنابراین نباید در زمینه مبارزه با قلیان کوتاه آمد.وی همچنین درباره تریاک و مشتقات اون نیز فرمود: ثابت شده که تریاک و مشتقات اون هم با سرطان‌های کلورکتال ارتباط مستقیم دارد.وی در پایان فرمود:‌ به منظور کنترل و مبارزه با دخانیات توصیه می‌کنم که حرکتی جهادی شکل گرفته و با هماهنگی‌های بین بخشی بتوان این موضوع را ساماندهی کرد تا شرمنده نسل آینده نباشیم.انتهای پیام

129:


130:

رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت عنوان کرد
مرگ سالانه ۱۱ هزار ایرانی بر اثر مصرف سیگار/ تحریم‌نمايندگان دارو دنبال تأسیس کارخانه سیگار بودند

رئیس دفتر ارتقای سلامت وزارت بهداشت: سیگار سالانه ۱۱ هزار ایرانی را می‌کشد.

سیگار و قلیان با مغز همان کاری را می‌کند که کوکائین و هروئین می‌کند.

تحریم‌نمايندگان دارو در وقت تحریم دنبال تأسیس کارخانه سیگار در کشور بودند.
به نقل خبرنگار بهداشت و درمان فارس، شهرام رفیعی‌فر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت انجام شد، فرمود: در هر 5 ثانیه یک نفر بر اثر مصرف سیگار در دنیا می‌میرد و از وقتی که مصرف دخانیات در کشورها کاهش یافت، محصولات دخانی فریبنده هدفشان را به سمت جمعیت جوان تغییر داده‌اند.
وی ادامه داد: برای خرید سیگار 10 هزار میلیارد تومان سالانه در کشور هزینه می‌شود و 20 تا 30 میلیارد تومان هم صرف درمان و مرگ ناشی از دخانیات می‌شود.
رفیعی‌فر فرمود: 11 هزار نفر در کشور به دلیل مصرف سیگار می‌میرند که از این تعداد 50 % در سن 45 تا 54 سال برنامه دارند.
رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در دنیا سالانه 6 میلیون نفر بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند که از هر 4 نفر 3 نفر مرد هستند و 600 هزار نفر سیگاری نبوده و دود سیگار را تحمل می‌نمايند.
وی ادامه داد: شایع‌ترین محصول دخانی در بین نوجوانان ایرانی قلیان هست که قبلاً به ازای هر 9 مرد یک زن محصول دخانی مصرف می‌کرد اما اکنون به ازای هر 6 مرد یک زن مصرف‌نماينده هست.
رفیعی‌فر ادامه داد: 90 % کسانی که مصرف‌نماينده دخانیات هستند، از کمتر از 18 سالگی و 99 % از کمتر از 26 سالگی شروع به مصرف کرده‌اند.
وی فرمود: از هر 4 نوجوانی که دخانیات را تجربه می‌کند 3 نفر سیگاری می‌شود و از هر 3 نفر یک نفر نسبت به همسن و سال خود 16 سال زودتر می‌میرد.
وی با هشدار نسبت به فروش محصولات دخانی در مغازه‌ها و دکه‌های فرهنگی فرمود: 90 % نیکوتین سیگار بر روی مو، پوست، محیط رسوب می‌کند که به همراه 14 نوع ماده سرطانزاست.
وی اضافه کرد: سیگار و قلیان با مغز همان کاری را می‌کند که کوکائین و هروئین می‌کند.
رفیعی‌فر فرمود: در سال 2010 تحقیقات نشان داد از ۱۰۰ فیلم‌ مورد علاقه جوانان در 30 %شان سیگار وجود داشته هست، این در حالی هست که دخانیات به فضای مجازی حمله کرده و افراد سیگاری تجارب خود را به اشتراک می‌گذارند.
رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت تصریح کرد:‌ در سال گذشته 19 هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی فوت کردند در حالی که آمار مرگ و میر بر اثر دخانیات 11 هزار نفر بودند اما کاری برای این تعداد نمی‌شود.
رفیعی‌فر فرمود: امیدواریم مالیات بر دخانیات اضافه کرده شود تا قیمت این محصولات 70% افزایش یابد چرا که با افزایش اون، 25 % مرگ ناشی از دخانیات کاهش می‌یابد.
وی فرمود:‌ متأسفانه کشورهای با درآمد کم، مصرف‌نماينده محصولات دخانی هستند اما صنعت دخانیات در کشورهای ثروتمند برنامه دارد و در وقت تحریم نیز کشورهایی که به ایران دارو نمی‌دادند، به دنبال تأسیس کارخانجات دخانی و فروش اون در کشور بودند.
رفیعی‌فر همچنین از اجرای برنامه محله عاری از دخانیات اظهار داشت و فرمود: این برنامه از 7 مهر تا پایان مهر در 22 هزار مدرسه راهنمایی سراسر کشور اجرا می‌شود که با نصب پوسترهای آموزشی با همکاری صدا و سیما، شهرداری، وزارتخانه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و جوانان خواهد بود تا کمپین ملی محله عاری از دخانیات را انجام نمايند.
وی فرمود: همچنین برای مقطع ابتدایی نیز برنامه سالم‌سازی با قلب سالم و عوارض سیگار را برای والدین خواهیم داشت.
انتهای پیام/

131:

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت فراخوان نمود
عطر و طعم توتون و تنباکو، محرک اصلی جوانان برای مصرف بیشتر قلیان/ترفند جدید صنایع دخانی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت فرمود: حذف طعم و عطر انواع توتون و تنباکو و ممنوعیت تولید و واردات این گونه مواد، انگیزه مصرف قلیان در بین جوانان را کاهش می‌دهد.

طعم دار کردن تنباکو از ترفندهای صنایع دخانی برای ایجاد وابستگی نیکوتین در بین مصرف نمايندگان هست.
به نقل خبرگزاری فارس به نقل از وزارت بهداشت، کاظم ندافی با اشاره به این که در حال حاضر هیچ خلاء قانونی در مورد جلوگیری از مصرف قلیان در جامعه وجود ندارد، فرمود: طبق تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 7 آیین نامه اجرایی اون هرگونه هستعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع فراخوان شده هست و بر پايه مصوبه اخیر هیات دولت، برای متخلفان پرداخت 22 تا 43 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده هست.
به فرموده ندافی مسئولیت اجرای ممنوعیت هستعمال دخانیات در اماکن عمومی، طبق ماده 8 آیین نامه بر عهده مدیران و کارفرمایان و متصدیان این اماکن هست.

همچنین قهوه خانه‌ها طبق بند 8 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون جزء اماکن عمومی محسوب می‌شوند و اجرای ضوابط مربوط به اماکن عمومی در این مکانها الزامی هست.
وی توضیح داد: همچنین در ماده 11 قانون برای فروشندگان و عرضه نمايندگان دخانیات به هستثنای اماکن مشمول ماده 7 قانون نیز 215 هزار تومان تا 13 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده هست.


ندافی با اشاره به اینکه متولی اجرای قانون در اماکن عمومی طبق ماده 14 آیین نامه قانون، بازرسان بهداشت و اصناف هستند، ادامه داد: مصرف قلیان یک تفریح نیست و نباید به عنوان وسیله ای برای پرکردن اوقات فراغت جوانان محسوب شود.

ضمن اینکه مطالعات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده و مخاطرات مصرف این ماده دخانی به کرات به اطلاع عموم امت رسانده شده هست.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه برخلاف بسیاری از عقاید و باورهای سنتی، دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بی شماری مواد سمی هست، فرمود: این مواد به عنوان شرایط اصلی بروز سرطان ریه، بیماریهای قلبی عروقی و سایر بیماریها شناخته شده‌اند.

همچنین نیکوتین موجود در دود حاصل از مصرف قلیان همانند سایر مواد دخانی اعتیادآور بوده و مصرف متناوب اون ایجاد وابستگی می‌کند.
ندافی خاطرنشان کرد: علاوه بر این به دلیل مصرف مشترک، قلیان موجب بیماریهای مسری از جمله سل، هپاتیت، تبخال و غیره می‌شود.

با این وجود متأسفانه هنوز تعداد زیادی از خانواده ها آگاهی لازم در مورد خطرات مصرف قلیان ندارند و به همین دلیل از مصرف اون توسط جوانان خود ممانعت نمی‌نمايند و متاسفانه حتی گاهی اوقات با اونها همراهی هم می‌نمايند.
وی با تأکید بر اینکه از بعد فرهنگی باید روی مهارتهای جوانان در خصوص نه فرمودن به تعارف اولین مصرف مواد دخانی کار کرد، ادامه داد: در این زمینه خانواده‌ها نقش موثری دارند.

علاوه بر این راه‌اندازی و هستمرار بسیج اطلاع رسانی در خصوص ارتقاء آگاهی عموم از مضرات هستعمال قلیان لازم هست که رسانه ها در این زمینه نقش موثری ایفا نمايند.

آموزش در مدارس، دانشگاهها و سایر گروه های هدف نیز از راه کارهای موثر در امر کاهش مصرف این مواد هست.
ندافی با اشاره به اینکه ایجاد تسهیلات لازم ورزشی- فرهنگی برای هستفاده جوانان در اوقات فراغت از مهمترین راهکارهایی هست که می‌تواند در جایگزینی مصرف قلیان موثر باشد، اضافه کرد: حذف طعم و عطر انواع توتون و تنباکو و عدم اجازه تولید و واردات اینگونه مواد، انگیزه مصرف قلیان در بین جوانان را کاهش می دهد.
وی تأکید کرد: در کنار فراهم کردن امکانات لازم برای جایگزینی تفریحات سالم، می بایست اقدامات قانونی برای ممانعت از واردات و تولید تنباکوی طعم دار انجام داد.

چون اضافه کردن این گونه اضافه کردنی ها برای ملایم کردن دود مصرفی، از ترفند های صنایع دخانی برای ایجاد وابستگی نیکوتین در بین مصرف نمايندگان هست.
انتهای پیام/

132:

دبیرکل جمعیت مبارزه با هستعمال دخانیات در فرمود‌وگو با فارس:

قلیان ۷۰۰۰ سم را وارد خون می‌کند/ تنباکوهای مثل پِهِن را اسانس میوه‌ای می‌زنند

دبیرکل جمعیت مبارزه با هستعمال دخانیات فرمود: دود سیگار حاوی ۴ هزار ماده سمی و دود قلیان حاوی ۷ هزار ماده سمی هست که عامل ۲۲ نوع سرطان هست، هیچ هستاندارد و نظارتی ندارد.

حتی تنباکوهایی که ارزش پِهِن را هم ندارند با اسانس‌های شیمیایی میوه‌ای به خورد جوانان می‌دهند.

محمدرضا مسجدی، دبیر کل انجمن جهانی مبارزه با بیماریهای ریوی در فرمود و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس فرمود: قلیان ابعاد مختلف بهداشتی و اقتصادی دارد از نظر بهداشتی، باید بدانیم که دود سیگار حاوی 4 هزار ماده سمی هست اما دود قلیان حاوی 7 هزار ماده سمی هست و تمام این سموم را وارد خون می‌کند.

حتی افرادی که قلیان نمی‌کشند و در معرض دود قلیان هستند، این سموم وارد بدنشان می‌شود.
وی ادامه داد: دود قلیان و سیگار عامل مهم ابتلا به بیماریهای قلبی، فشار خون، سکته مغزی و قلبی، بیماریهای تنفسی، بیماریهای مثانه و 22 نوع سرطان از جمله سرطان رحم هست.
وی فرمود: توتون و تنباکوی قلیان مشکلات ساختاری و پايه ی دارد، چون توتون سیگار عمدتاً در کشورهای پیشرفته غربی تولید می‌شود و نظارت و هستانداردی برای تولید اون وجود دارد، گر چه اون هم سم هست اما در مورد قلیان عمدتاً تنباکو و توتون اون در کشورهای جهان سوم و بدون هیچ هستاندارد و نظارتی تولید می‌شوند.
مسجدی اضافه کرد: توتون سیگار با اینکه حاوی سموم هست اما از نظر میزان قطران، الکوییدها بالاخره نوعی طبقه بندی و نظارت در مورد اون وجود دارد اما تنباکوی قلیان در کشورهایی مثل امارات، آذربایجان و شمال عراق و کشورهای منطقه ما در شرایط بسیار غیر بهداشتی تولید می‌شوند.
وی اضافه کرد:‌ گاهی تنباکوهایی که ارزش اونها با پِهِن برابری می کند را با اسانس های شیمیایی پرتقال، کیوی و سیب به خورد امت و به خصوص جوانان می دهند.
دبیر کل جمعیت مبارزه با هستعمال دخانیات فرمود: نحوه سوخت و ساز اون نیز قابل توجه هست در مورد سیگار نوک اون حدود 900 درجه سانتی گراد حرارت دارد و فرآیندی شبیه انفجار هسته در هنگام سوختن اون رخ می‌دهد اما در مورد قلیان فرآیند تصعید هنگام سوختن تنباکو صورت می‌گیرد و مواد سمی اون خیلی سریعتر آزاد می‌شود.
مسجدی ادامه داد: مسئله مهم دیگر اعتیاد آور بودن این مواد هست به طوری که سیگار و قلیان به مراتب بیش از مورفین اعتیاد آور هستند و وابستگی ایجاد می‌نمايند.
وی فرمود:‌ ابعاد اجتماعی مصرف اون نیز قابل توجه هست، کمتر دختری را می‌توانید در جامعه ما پیدا کنید که جلوی پدرش سیگار بکشد اما پسران و دختران ما به راحتی و خیلی خندان جلوی پدر، مادر و پدر و مادر همسر قلیان می‌کشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فرمود:‌ ابعاد اقتصادی افزایش مصرف قلیان نیز بسیار قابل توجه هست.

ما در همین شهرستان تهران جاهایی داریم که ورودی مصرف قلیان در اون 150هزار یا حتی 250 هزار تومان هست بدون اینکه مالیات پرداخت کند.
وی فرمود:‌ سیگار روزانه 10 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت می‌زند، و ضرر روزانه قلیان به کشور نیز کمتر از این میزان نیست.

وی ادامه داد: امروزه دیگر سر هر کوچه و در محله ای، مرکزی برای عرضه قلیان و فروش لوازم اون وجود دارد، معلوم نیست اینها از کی و کجا مجوز فعالیت می گیرند.
انتهای پیام/‌

133:

افراد سیگاری ممکن هست بیشتر در معرض خودکشی برنامه گیرند
تحقیقات اخیر پژوهشگران نشان داد افراد سیگاری ممکن هست بیشتر در معرض خودکشی برنامه گیرند.
به نقل گروه دانستنی‌های خبرگزاری فارس، محققان دریافتند که نیکوتین گزینه قابل قبولی برای توضیح ارتباط بین سیگار کشیدن و خطر اقدام به خودکشی هست.
خطرات سلامت جسمی بر اثر مصرف سیگار در این نقطه ثبت شده هست، ‌اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که یکی از عواقب سیگار کشیدن به خطر افتادن سلامت روان هست.پژوهشگران در بررسی‌های خود در تجزیه و تحلیل اقدامات سیاست ضد توتون و تنباکو بین افزایش مالیات و ساوقتدهی ممنوعیت سیگار کشیدن عمومی و نرخ خودکشی در تمام 50 ایالت آمریکا در سال‌های 1990 و 2004، یک رابطه‌ای را یافتند.

طرح‌های ضد توتون و تنباکو بیشتر منجر به کاهش نرخ خودکشی شد.
به فرموده پژوهشگران تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که افزایش دلار در مالیات با کاهش 10 %ی خطر خودکشی همراه بوده هست و ممنوعیت سیگار کشیدن در فضاهای بسته با کاهش خطر همراه بوده هست.تحقیقات قبلی همچنین ارتباط بین اختلالات روانی و سیگار کشیدن را نشان داده بود.همچنین در اون تحقیقات افراد سیگاری احتمال بیشتری داشت که به مصرف مواد مخدر و الکل روی بیاورند.انتهای پیام/
-

134:


135:دبیر علمی شانزدهمین همايش بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق:
مصرف یک بار قلیان معادل 180 تا 300 نخ سیگار هست

دبیر علمی شانزدهمین همايش بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق فرمود: مصرف یک بار قلیان معادل مصرف 180 تا 300 نخ سیگار هست.


به نقل خبرنگار بهداشت و درمان فارس، مسعود اسلامی در نشست خبری شانزدهمین همايش بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق فراخوان نمود: این همايش از 25 تا 28 شهریور سال جاری در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی انجام می‌شود و سخنرانانی از آمریکا، انگلستان، آلمان و ایتالیا در این همايش به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
دبیر علمی شانزدهمین همايش بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق اضافه کرد: سخنرانی‌ها در مورد پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق و آخرین روش‌ها و دستورالعمل‌ها برای کنترل فشار خون و روش‌های نوین درمانی و تشخیصی، روش‌های پیشرفته تصویربرداری PET و MIR و تعویض دریچه بدون جراحی خواهد بود.
اسلامی با بیان نقش شرایط محیطی به ویژه آلودگی هوا در بروز بیماری‌های قلبی فرمود: تاکنون پنلی در همايش قلب نداشته‌ایم که متخصصان این رشته و متخصصان ریه و کارشناسان محیط زیست به این موضوع به طور مشترک بپردازند.
وی بیان اینکه آلودگی هوا می‌تواند منجر به سرطان و تغییرات ژنتیکی شود، فراخوان نمود: معصومه ابتکار رئیس ساوقت حفاظت محیط زیست در این پنل حضور خواهد یافت تا درباره موضوع آلودگی هوا به بحث و تبادل‌نظر بپردازیم همچنین این همايش برای نخستین بار به صورت زنده در سراسر دنیا پخش خواهد شد.

بسیاری از هستادان سرشناس ایرانی در آمریکا از دانشگاه هستنفورد این کشور از طریق وب سخنرانی خود را ارائه خواهند داد، همچنین شرکت‌نمايندگان می‌توانند سؤالات خود را به صورت زنده مطرح نمايند.
وی ادامه داد: حمایت دولت از انجمن‌های علمی در ارتقای سلامت، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها نقش مهمی دارد؛ در این پنل‌ها با همکاری متخصصان قلب و عروق می‌توانیم آخرین درمان چربی خون را آموزش دهیم همچنین از طریق تقویت انجمن‌های علمی می‌توانیم سطح درمان را افزایش دهیم.
دبیر علمی شانزدهمین همايش بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق فرمود: در حال بررسی نیاز کشور به متخصصان قلب و عروق و فلوشیپ فوق تخصص این رشته هستیم در حال حاضر در آمریکا 23 هزار نفر متخصص قلب و عروق وجود دارد و سالانه 750 نفر خروجی در این رشته وجود دارد.
همچنین سن بازنشستگی متخصصان قلب و عروق در آمریکا 55 سالگی هست و در سال 2014 یک سوم اونها بازنشسته می‌شوند؛ یکی از مواردی که انجمن به اون فکر می‌کند بررسی سن بازنشستگی متخصصان قلب و عروق در ایران هست.
وی اضافه کرد: باید به تعداد بیمارستان‌های قلب و عروق توجه کرد؛ همچنین سن بازنشستگی متخصصان قلب و عروق در کشور ما اکنون بالای 55 سال هست.
دبیر علمی شانزدهمین همايش بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق در جواب به این سؤال که آیا آمار دقیقی در مورد میزان شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: متأسفانه آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد اما شواهد نشان می‌دهد که شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور روند صعودی دارد و چنانچه با این سیاست پیش رویم افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد؛ این در حالی هست که کشورهای غربی با به کارگیری روش‌های پیشگیری توانسته‌اند میزان ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهند.
وی با تأکید درباره هستفاده از اسیدهای چرب اشباع شده مانند روغن پالم فرمود: مصرف روغن‌های حاوی اسیدهای چرب اشباع شده مانند روغن پالم می‌تواند موجب تنگی عروق کرونر شود؛ بنابراین وزارت بهداشت باید بخشی از بودجه سلامت را صرف پیشگیری کند؛ به دلیل اینکه روش‌های پیشگیری نتیجه خود را 15 تا 20 سال آینده نشان می‌دهد و خیلی‌ها وارد این حیطه نمی‌شوند.
وی اضافه کرد: یکی از روش‌های خوب در این راستا تقویت انجمن‌های علمی و به روز کردن اطلاعات امت هست.
دبیر علمی شانزدهمین همايش بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق فراخوان نمود: در این همايش محلی را برای عرضه نوآوری‌های دانشمندان ایرانی در زمینه قلب و عروق در نظر گرفته‌ایم تا دانشمندان با متخصصان این رشته به بحث و تبادل‌نظر بپردازند همچنین نمایشگاه جانبی تجهیزات پزشکی و دارویی به ارائه آخرین دستاوردها در این زمینه خواهند پرداخت.
وی با اشاره به 40 مقاله رسیده به دبیرخانه این همايش فرمود: 40 مقاله به صورت سخنرانی شفاهی در بخش پزشکی و پرستاری ارائه خواهد شد؛ امتیاز بازآموزی برای متخصصان و فوق تخصصان قلب و عروق 20 امتیاز، پزشکان عمومی و رزیدنت‌ها 14 امتیاز و پرستاران 10 امتیاز خواهد بود.
دبیر علمی شانزدهمین همايش بین‌المللی بیماری‌های قلب و عروق با انتقاد از افزایش مصرف قلیان در جامعه فرمود: برخی عادات در جامعه منجر به بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور شده‌اند یکی از این عادات نادرست مصرف قلیان هست که متأسفانه در کشور به وفور به چشم می‌خورد؛ مصرف یک بار قلیان معادل مصرف 180 تا 300 عدد سیگار هست.

همچنین مصرف شیشه می‌تواند عوارض قلبی زیادی ایجاد کند.
تحقیقات نشان داده هست که بین مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و بیماری‌های قلبی و عروقی رابطه مستقیم وجود دارد همچنین کسانی که مواد مخدر مصرف می‌نمايند به دلیل اینکه مصرف این مواد علایم بیماری قلبی را می‌پوشاند دیرتر مراجعه کرده و شانس درمان کمتری دارند.
وی با اذعان نسبت به این تفکر که مصرف مواد مخدر برای امراض قلبی و دیابت مهم هست، فراخوان نمود: این مواد به هیچ وجه نمی‌توانند در کاهش و کنترل بیماری‌های قلبی و دیابت مؤثر باشند، همچنین مصرف مشروبات الکلی به میزان زیاد عوارض مختلفی مانند افزایش فشار خون و نارسایی قلبی را ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: در کشورهای غربی به فردی که دچار سکته قلبی یا گرفتگی عروقی شده‌اند توصیه می‌شود تا چنانچه تاکنون از مشروبات الکلی هستفاده نمی‌کرده اون را شروع نکند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل هزینه‌های بالای درمانی تمام افرادی که نیاز به خدمات درمانی در خصوص بیماری‌های قلبی و عروقی دارند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه نمی‌نمايند مثلاً پیش‌بینی می‌شود سالیانه 50 هزار نفر به هستفاده از باتری قلب نیاز داشته باشند در حالی که حدود 6 هزار نفر در این زمینه مراجعه می‌نمايند خوشبختانه با اجرای طرح تحول سلامت، میزان مراجعه امت جهت درمان بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش پیدا کرده هست.
انتهای پیام/

136:


137:

ضرب‌الاجل جدید برای جمع‌آوری قلیان‌ها

مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات از تصمیم‌های اولیه اتخاذ شده جهت ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراهای بدون مجوز اظهار داشت.
علی طاهری در فرمود‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فرمود: طی جلسات انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت فراخوان فهرست قهوه‌خانه‌ها و قلیان سراهای فاقد مجوز فراخوان آمادگی کرده و این جمع‌بندی صورت گرفته که قهوه‌خانه‌های فاقد مجوز تا 31 شهریور ماه فراخوان شوند تا اقدامات قانونی لازم در مورد اونها اعمال شود.

البته این امر باید در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه تا 31 شهریور ماه قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراهای فاقد مجوز مشخص می‌شوند، فرمود: در این زمینه پیگیری‌های جمعیت مبارزه با دخانیات آغاز شده و اقدامات انجام شده در برخی هستان‌ها نظیر کرمانشاه، همدان و به ویژه هستان قزوین نیز پیشرفت خوبی داشته هست.
وی همچنین از تعیین وقت مشخص برای تمدید مجوز قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراهای دارای مجوز اظهار داشت.
طاهری با بیان اینکه در این امر مهم‌ترین چالش ما عدم اجرای قانون هست، فرمود: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات با نظارت بر اجرای مصوبات در جهت اجرای قانون تلاش می‌کند.
وی ادامه داد: به دنبال تعامل ساوقت‌ها و ارگان‌های مسئول در این امر و برگزاری جلسات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت، تصمیم‌های خوبی در این زمینه گرفته شده هست.
طاهری همچنین اقدامات و مصوبات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را مورد اشاره برنامه داد و فرمود: برنامه‌های جدیدی در دست اجراست که به زودی به تصویب ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات می‌رسد.
انتهای پیام

138:

در پارک ها و بوستان ها و معابر عمومی این بساط دود ذغال و منظره زشت دنگ و فنگ قلیون رو جمع نمايند خیلی بهتره تا برن برای جمع کردن جایی که جاشه!
بودن قلیان در جایی مثل سفره خونه ها یا قهوه خونه ها (به عبارت صحیح تر دود کش خونه ها) حالا چه بی مجوز چه با مجوز...بهتره تا قدم به قدم فضاهای عمومی و پارکها شده بوی انواع تنباکو و دود...
گرچه خود این معضل از مشکل بزرگتری میاد که همون نبودن تفریحات متنوع هست.


139:


140:

توتون های آلوده به سوسک روی قلیان ها

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی٬ با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر واردات و توزیع توتون آلوده به سوسک خطرناک لازیردرما٬ فرمود: شرکت دخانیات٬ ساوقت هستاندارد و همچنین وزارت بهداشت باید پاسخگوی چرایی توزیع توتون های آلوده باشند.سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی٬ با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر واردات و توزیع توتون آلوده به سوسک خطرناک لازیردرما٬ فرمود: شرکت دخانیات٬ ساوقت هستاندارد و همچنین وزارت بهداشت باید پاسخگوی چرایی توزیع توتون های آلوده باشند.

به نقل خانه ملت، «ایرج عبدی» اضافه کرد: با توجه به اینکه هستعمال دخانیات خود عاملی برای به مخاطره افتادن سلامت افراد هست، حال باید نسبت به توزیع چنین توتونی در سطح شهر نیز حساس باشیم.

نماینده امت خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی٬ در تشریح مضرات هستعمال دخانیات به ویژه قلیان و سیگار فرمود: متاسفانه با کاهش سن تمایل به مصرف مواد دخانی بین نوجوانان وجوانان باید به این نکته توجه کرد که افزایش مصرف دخانیات به بالا رفتن هزینه های سلامت جامعه منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه هستعمال دخانیات و قلیان خود به انواع و اقسام بیماری ها منجر می شود٬ ادامه داد: متاسفانه اخیرا اخباری از واردات توتون آلوده به سموم منتشر شده که این موضوع دیگر جایی برای سکوت مسوولان باقی نمی گذارد.

این نماینده امت در مجلس نهم٬ با تاکید بر اینکه سموم آلوده به سم سوسک لازیردرما می تواند باعث بروز بیماری های جدی مانند آسم در میان مصرف نمايندگان این توتون ها شود٬ اضافه کرد: شرکت دخانیات٬ ساوقت هستاندارد و همچنین وزارت بهداشت و درمان باید هر چه سریع تر با شناسایی توتون های آلوده و انتشار اسامی اونها از ادامه فروش این محصولات جلوگیری نمايند.

وی با بیان اینکه تنها با فرهنگ ‎سازی و تبلیغات می ‎توان معضل هستعمال دخانیات در بین جوانان را مهار کرد٬ فرمود: دولت نمی‎ تواند با این مساله قهری برخورد کند تنها وظیفه حکومت در این باره اطلاع رسانی و آگاه سازی قشر جوان از مضرات هستعمال دخانیات هست.

عبدی با بیان اینکه لوازم برخورد با معضل هستعمال دخانیات قابل اندازه‎ گیری و جوابگو نیست، ادامه داد: باید مضرات قلیان و مواد دخانی از سوی رسانه‎ها مطرح شود تا افراد با دیدن شرایط کنونی هستعمال نمايندگان خود تصمیم گیری نمايند.

این نماینده امت در مجلس نهم فرمود: نحوه تولید٬ بسته بندی توزیع و حتی واردات سیگار و متعلقات اون باید از سوی شرکت دخانیات٬ ساوقت هستاندارد و تحقیقات صنعتی و همچنین وزارت بهداشت بررسی شود.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت اگر موضوعی را ببیند که با سلامتی افراد در ارتباط هست باید سریع اون اخطار های لازم را به جامعه از طریق رسانه ها بدهد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی فرمود: مسوولان باید ضمن برخورد با هر نوع تخلفی که سلامت عمومی را به خطر می اندازد، با اطلاع رسانی جامع از مضرات هستعمال مواد دخانی به کاهش تمایل افراد نسبت به هستعمال این نوع مواد حرکت نمايند.

tabnak

141:


142:

14 % جمعیت ایران دودی هستند


شمار قلیانی ها و سیگاری ها در ایران که افزون بر دود کردن سرمایه های ملی، هزاران میلیارد تومان هزینه بر نظام سلامت کشور و همچنین انواع بیماری ها را به اطرافیان خود تحمیل می نمايند، 11 میلیون نفر فراخوان شد.این آمار که توسط دکتر علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت فراخوان شده هست، نشان می دهد که حدود 14 % جمعیت ایران دودی هستند.
هزینه دود کردن 6 میلیون قلیانی و 5 میلیون سیگاری به دلیل انبوه واردات قاچاق دخانیات قابل برآورد دقیق نیست.
عضو جمعیت مبارزه با هستعمال دخانیات ایران تخمین زد: سالانه 10هزار میلیارد تومان برای خرید سیگار و درمان بیماری های ناشی از اون در ایران هزینه می شود.
دکتر نصیر دهقان در فرمود وگو با ایرنا اظهار کرد: بر پايه آمار حاصل از تعداد افراد سیگاری، میزان مصرف روزانه سیگار اونها و قیمت فعلی سیگار، همچنین سالانه دو برابر هزینه خرید سیگار در کشور صرف درمان بیماری های ناشی از مصرف این ماده دخانی می شود.

تابناک/

143:


144:

من قبلا فکر میکردم کمه کم 40 % ایرانی ها دودی هستند ...

145:


146:

همین فکر رو منم میکنم(یعنی آماری بیش از این)...ده ساله دارن میگن دو میلیون معتاد(هشتصد هزار نفر هم تفننی...چه دقیق) / پنج میلیون سیگاری...

مرتب همین حدود رو فراخوان میکنن و لامصب با رشد جمعیت هم تکون نمیخوره.

دیگه خجالت کشیدن و آماری از قلیونی ها رو هم حساب کردن یهو شد دو برابر...

گاهی هم یک دفعه یکی میاد معتادان مواد افیونی رو میگه چهار میلیون(ناگهان دو برابر آمار قبلی)...یکی میگه نه سه و ششصد، و...

آخرم فقط در بولتنهای محرمانه آمار نزدیک به واقعیت فراخوان میشه...


147:


148:

دسترسی به دخانیات محدود شودمعاون وزیر بهداشت هشدار داد: 4% مرگ ایرانی‌ها به دلیل سیگار


معاون وزیر بهداشت فرمود: افزایش مالیات بر دخانیات به طور ویژه‌ای با کاهش مصرف سیگار در جوانان و افراد بی‌بضاعت همراه هست.
به نقل سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علی اکبر سیاری در جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات با اشاره به افزایش بیش از دو برابری مصرف قلیان در مقایسه با دوره‌های قبل، نسبت به گرایش مصرف نمايندگان قلیان به سیگار و سایر مواد هشدار داد.
وی فرمود: در حال حاضر در ایران حدود 7 میلیون و هفتصد هزار نفر مصرف نماينده انواع مواد دخانی هستند و 4 % از کل مرگ و میر بالای 30 سال، به مصرف دخانیات انتساب داده شده هست.
وی با اشاره به این که سالانه حدود ده هزار میلیارد تومان در اثر هستعمال دخانیات در کشور دود می شود، ادامه داد: علاوه بر سرطان‌های سر و گردن، دستگاه گوارش، دستگاه ادراری، سرطان خون و سرطان‌های زنان، بیماری‌های قلبی - عروقی، بیماری‌های مزمن تنفسی و مشکلات مرتبط با باروری و سقط جنین از عوارض دیگر هستعمال دخانیات محسوب می شود.
سیاری ضمن اشاره به مشکلات اجتماعی ناشی از مصرف قلیان در جامعه فرمود: ارزش دانستن مصرف قلیان، ضعف آگاهی لازم از مضرات اون و همچنین هستفاده از قلیان به عنوان یک وسیله تفننی و تفریحی، از یک سو و وجود نگاه اشتغال‌زایی ناشی از مصرف قلیان از سوی دیگر، در کنار ضعف هماهنگی‌های بین بخشی، باعث شده هر روز تعداد بیشتری از افراد جامعه بویژه جوانان به مصرف قلیان گرایش داشته باشند.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت ضمن تاکید بر لزوم افزایش قیمت و مالیات بر سیگار خاطرنشان کرد: افزایش 10 %ی مالیات دخانیات باعث کاهش 4 %ی مصرف دخانیات و کاهش 8 %ی مصرف این کالا می‌شود.

ضمن اینکه افزایش مالیات بر دخانیات به طور ویژه‌ای با کاهش مصرف جوانان و افراد بی‌بیضاعت همراه هست.

وی در پایان بر وجود محیط‌های عاری از دود، الصاق تصاویر هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار، محدودیت دسترسی به دخانیات و افزایش سطح آگاهی‌های عمومی برای کاهش هستعمال دخانیات تاکید کرد.
انتهای پیام


149:


150:

وزیر بهداشت فراخوان نمود

مصرف سیگار در پنج‌ سال گذشته ۲ برابر شده/یک سوم سیگارهای مصرفی در کشور قاچاق هست

وزیر بهداشت فرمود: مصرف سیگار طی پنج‌ سال گذشته ۲ برابر شده و وزارت بهداشت قربانی هستعمال دخانیات هست.

بیش از یک سوم سیگارهای مصرفی در کشور نیز قاچاق هست.

به گزار خبرگزاری فارس، به نقل از وزارت بهداشت، سید حسن هاشمی‌در اولین نشست ستاد کشوری کنترل دخانیات در دولت یازدهم با اشاره به اینکه تا به حال سیاست ها و تصمیمات این ستاد برای مبارزه با هستعمال دخانیات موفق نبوده هست، فرمود: با توجه به آمار فزاینده مصرف دخانیات در کشور و در طی سالهای اخیر، باید مسیرمان در کنترل مصرف دخانیات و مبارزه با اون را تغییر دهیم.
هاشمی با تأکید بر تشکیل کمیته ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات برای پیگیری پايه ی اقدامات مربوط به این حوزه، خاطرنشان کرد: مهمترین تصمیم این جلسه ستاد، عزم جدی برای تغییر رویکردهای گذشته به منظور مبارزه با هستعمال دخانیات بود.

چون گاهی اوقات تصمیماتی غلط گرفته می شود که اصرار بر اجرای اونها منطقی نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مسلماً با برگزارکردن سالیانه یک جلسه، نمی‌توانیم از کاهش عمر ایرانی ها ناشی از هستعمال دخانیات جلوگیری کنیم، اضافه کرد: فراموش نکنیم که حذف کامل تولید سیگار نیز میسر نیست.

ولی با تشکیل کمیته ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات، می توان این امکان را فراهم کرد تا بخصوص از طریق امت و مشارکت های امتی تخلفات در حوزه دخانیات را کاهش دهیم.
به فرموده وزیر بهداشت برای مبارزه با دخانیات، در کل کشور باید یک عزم جدی وجود داشته باشد.

قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و از همه مهمتر امت باید این خطر را جدی بگیرند و روش خود را در مبارزه با دخانیات تغییر دهند.
هاشمی با بیان اینکه در طول 5 سال گذشته مصرف سیگار دو برابر شده و این نشان می دهد باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم، بیان داشت: در این زمینه می توانیم از الگوهای بین‌المللی موفق نیز هستفاده کنیم.

اگر به این موفقیت نایل شویم، در کنار همکاری جدی امت، مصرف سیگار کاهش خواهد یافت.
هاشمی در ادامه سخنانش اظهار کرد: در حال حاضر یک سوم سیگارهای موجود در کشور از مسیر قاچاق وارد شده اند در حالی که این روند به راحتی قابل کنترل هست.

افزایش مالیات بر سیگار می تواند یکی از اقدامات موثر برای مبارزه با قاچاق باشد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به توجه جدی شخص ریاست جمهوری در افزایش ارتقاء سلامت در جامعه، فرمود: امیدواریم از این به بعد قدمهای موثر و واقع بینانه ای در کاهش مصرف دخانیات برداشته شود.
هاشمی تاکید کرد: مبارزه با دخانیات تکلیفی نیست که صرفاً به عهده وزارت بهداشت باشد.

در واقع ما در این وزارتخانه قربانی هستعمال دخانیات هستیم و بخش عمده ای از اعتباراتمان صرف درمان بیمارانی می شود که با سیگار زندگی کرده اند.
جلسه ستاد کشوری کنترل دخانیات، به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل شد.

مهمانان این جلسه متشکل از وزیر دادگستری، برخی نماینده های وزارتخانه های آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تنی چند از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نیز وزارتخانه های کشور و دادگستری بودند.
انتهای پیام/

151:

یک جامعه شناس:
مصرف مواد مخدر صنعتی، جرم و خشونت را در جامعه افزایش داده هست/ جوانان از نصیحت اشباع شده‌اند

یک جامعه شناس فرمود: مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به دلیل ایجاد وهم و خیال و تصورات باطل علاوه بر بروز اعتیاد، جرم و خشنونت را در جامعه را سبب می‌شود.

باید فروش بدون مجوز مواد اولیه ساخت مخدرهای شیمیایی ممنوع شود.

به نقل خبرگزاری فارس، به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، غلامرضا علیزاده اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر را راهکار بسیار مناسب برای مبارزه با این معضل اجتماعی عنوان کرد و فرمود: موضوع اعتیاد یک معضل ملی به شمار می‌رود، لذا حضور همه نهادها و امت برای خشکاندن ریشه‌های اون امری واضح و مبرهن هست ولی باید هوشمندسازی‌های لازم در این رابطه انجام گیرد تا بیشترین مشارکت امتی جهت مبارزه با مواد مخدر حاصل شود.

این جامعه شناس با بیان اینکه نوع مبانی نظری برای مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در کشور مطرح هست، اضافه کرد: کاهش عرضه، کاهش تقاضا و تلفیقی از این دو، از جمله مبانی نظری برای مبارزه با اعتیاد به شمار می‌رود و تجربه ثابت کرده، هرگاه به صورت تلفیقی برای مبارزه با اعتیاد تلاش شود، نتایج بیشتری در امر مبارزه با این مقوله به همراه داشته هست.

وی ادامه داد: به دلیل طولانی بودن مرزهای خشکی و دریایی کشور و همجواری با مرکز اصلی تولید و کشت مواد مخدر در جهان، وجود مواد مخدر در کشور تا حدودی طبیعی بوده و انکار ناپذیر هست، لذا باید بر پايه نظریه تلفیقی یاد شده، روش‌های جدید کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر در کشور را مدنظر برنامه دهیم.


این محقق و مدرس دانشگاه فرمود: اقدامات جمعی و گروهی برای حل یک مساله بسیار اثربخش هست و برای فائق آمدن بر اعتیاد نیز بهره مندی از نیروی جمعی ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: مواد مخدر صنعتی و شیمیایی به دلیل ایجاد وهم و خیال و تصورات باطل علاوه بر بروز اعتیاد، جرم و خشوننت را در جامعه سبب می‌شود و متاسفانه امروز در برخی نقاط کشور به راحتی مواد اولیه ساخت مخدرهای شیمیایی به فروش می‌رسد که با ترکیب این مواد در آشپزخانه‌های خانگی می‌توان مخدر صنعتی تهیه و تولید کرد و این در حالیست که اکثر این مواد دارای ناخالصی هستند و عوارض جبران ناپذیری را برای مصرف نماينده به همراه دارند.

علیزاده تاکید داشت: باید وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه مانع از فروش بدون مجوز این مواد شده و این موضوع را به تمام مواد شیمیایی فروش‌ها ابلاغ شود.

وی فراخوان نمود: در مسئله مواد مخدر صنعتی باید دقیق باشیم چرا که مخدرهای سنتی فرد مصرف‌نماينده را به نابودی و تباهی کشانده ولی مخدرهای صنعتی جنایت را در جامعه رشد می‌دهد.

باید آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد را از مهدکودک‌ها آغاز کرد و جوانان و نوجوانان را به صورت غیرمستقیم نسبت به عوارض اعتیاد آگاه سازیم.

همچنین خانواده‌ها، رسانه‌ها و آموزش و پرورش باید آموزش‌های پیشگیری از اعتیاد را به روز و به این موضوع مهم توجه داشته باشند.


این جامعه‌شناس اضافه کرد: امروز با گذشته متفاوت هست و جامعه دیگر پندپذیر نیست.

جوانان از نصیحت اشباع شده‌اند و به راحتی از اندرز شانه خالی می‌نمايند.

باید با پیام غیرمستقیم به افراد آموزش پیشگیری از اعتیاد داد تا فرد خود به نتیجه عوارض اعتیاد برسد نه اینکه نتیجه را به اونان القاء کنیم.

همچنین پیام غیر مستقیم سبب شده نگرش‌ها به بینش تبدیل شود و پس از اون رفتارهای صحیح در جامعه نهادینه شود.

این محقق و مدرس دانشگاه بیان داشت: خانواده‌ها همان قدر که به تغذیه فرزند خود توجه دارند باید به نوعدوستی اونان و رفتار اونها نیز آگاهی داشته و مناسب‌ترین رفتار را مقابل اون اتخاذ نمايند.

همچنین افزایش امکانات شهری برای گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان لازم هست هرچه قدر در این زمینه کار شود هزینه‌های ناشی از اعتیاد کمتر می‌شود.

تابستان‌ها 12 تا 13 میلیون دانش‌آموز و 4 الی 5 میلیون دانشجو دارای اوقات فراغت هستند که باید برای اونها برنامه‌ریزی کرد تا شاهد کاهش گرایش به مواد مخدر به صورت آگاه و ناخودآگاه میان اونها باشیم.

وی افسردگی را مادر همه بیماری‌ها برشمرد و فرمود: نبود شادی سبب افسردگی می‌شود.

باید زمینه‌های شادی و شاد زیستن را در جامعه به منظور کاهش گرایش به اعتیاد به دلیل افسردگی توسعه داد.

در حال حاضر بنگاه‌های زیادی برای مسائل غیرشادی و گریاندن امت از طریق انواع مداحان داریم ولی در زمینه شادی خلاء وجود دارد.

نهادینه‌سازی فرهنگ شاد زیستن در جامعه ضرورت دارد.


علیزاده با بیان اینکه شادمانی بخشی از غذای روحی افراد هست و هرچه در این حوزه تلاش شود اعتیاد و خشونت کاهش می‌یابد، اضافه کرد: باید فضای جامعه را به سمت شادی و نشاط پیش ببریم.

در اسلام این موضوع در زندگی توصیه شده و فلسفه مناسبات اجتماعی اسلام نیز شادمان کردن انسان‌هاست.

علیزاده فراخوان نمود: بر پايه بررسی کارشناسان هر چقدر افسردگی در جامعه بیشتر باید میزان اعتیاد و طلاق و پدیده‌های آسیب شناختی بیشتر می‌شود لذا باید اوقات فراغت مفرح برای جوانان و افراد جامعه ایجاد کرد.

در این رابطه می‌توانیم از سایر کشورهای دیگر نیز الگوهایی را برای برنامه‌ها هستفاده کنیم.

همچنین در رابطه با اوقات فراغت باید موضوع بودجه خانواده‌ها را در نظر گرفت و نهادهای فرهنگی کمک و همیاری نمايند تا تفریحات ارزان قیمت در پارک‌ها و مجامع عمومی بیشتر شود.

وی به ظرفیت مساجد جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان اشاره کرد و فرمود: مسجد باید زندگی‌ساز باشد.

مکان‌های مذهبی همچون مساجد تنها محل عزاداری نیست و می‌توان از ظرفیت اونها برای فرهنگ‌سازی جوانان و پرکردن اوقات فراغتشان نیز با همکاری امت، ساوقت‌های دولتی همچون وزارت کشور و شهرداری‌ها هستفاده کرد.
انتهای پیام/

152:


153:

وی تصریح کرد: میزان مصرف مواد مخدر شیشه در کشور 126 تن هست در حالیکه میزان کشفیات پنج تا هشت تن هست.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های امتی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور فرمود: 345 هزار نفر در کشور مواد روانگردان شیشه مصرف می نمايند.به نقل ایرنا 'بابک دینی زاده' روز شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فرمود: شمار معتادان به مصرف شیشه 26 % از کل جمعیت معتادان به مواد مخدر هستند.وی تصریح کرد: میزان مصرف مواد مخدر شیشه در کشور 126 تن هست در حالیکه میزان کشفیات پنج تا هشت تن هست.وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 96 % از جمعیت آماری نگرانی شان اعتیاد به مواد مخدر بوده به گونه ای که این % از میزان نگرانی برای اشتغال نیز بیشتر هست بنابراین می طلبد اهتمام جدی مسوولان برای طرح های پیشگیرانه داشته باشند.وی تریاک، شیشه و هروئین را عمده مواد افیونی مصرفی و کسب لذت کاذب، کنجکاوی و تفریح را از مهمترین علل گرایش به سمت مصرف مواد مخدر ذکر کرد و خواستار ارائه برنامه های مناسب برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان شد.معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های امتی ستاد مبارزه با مواد مخدر فرمود: 90.7 % از معتادان مرد، 21 % دارای مدرک لیسانس، 53 % شاغل و 63 % از معتادان متاهل هستند.وی اضافه کرد: دسترسی معتادان به خدمات درمانی در کشور 17 % هست در حالیکه همدان 40 % از میانگین کشوری بالاتر هست.دین پرست اضافه کرد: میانگین کشوری تحت پوشش بودن معتادان در کشور 58 % نقل شده در حالیکه این رقم در همدان حدود 75 % هست که باید صحت این آمار بررسی شود.وی فرمود: 661 معتاد در مراکز ماده 16 همدان پذیرش شدند که برای درمان این تعداد افراد هشت میلیارد و 350 میلیون ریال هزینه شده هست.وی تصریح کرد: خلاهای قانونی از جمله جریمه اکتفا به نقدی فروشندگان مواد مخدر دسترسی افراد به مواد مخدر را راحت تر کرده که همین امر نارضایتی امت را به همراه داشته هست.


154:


155:

جنتی: من سیگار نمی‌کشم!


علی جنتی در حاشیه‌ی مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها وقتی با پرسش یک خبرنگار درباره‌ی مواد مخدر مواجه شد، در حالت شوخی و جدی فرمود: من از این چیزها سردر نمی‌آورم؛ من سیگار هم نمی‌کشم!

به نقل خبرنگار بخش رسانه ایسنا،‌ علی جنتی - وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی - در حاشیه‌ی مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات در جواب به پرسش خبرنگاری که از او درباره‌ی ارتباط وزارت ارشاد و ستاد مبارزه مواد مخدر سوال می‌کرد، فرمود: این سوالات را نباید از من بپرسید.

من که ازمواد مخدر سر در نمی‌آورم.

من سیگار هم نمی‌کشم.جنتی همچنین در جواب به پرسش خبرنگاری که درباره وضعیت مجوز کتاب «کلنل» اثر محمود دولت‌آبادی که مدت‌ها منتظر دریافت مجوز نشر از سوی اداره کتاب هست سوال کرد و پرسید که آیا اگر آقای دولت‌آبادی هان‌طور که امروز فراخوان کرده برای دریافت مجوز کتابش به شما مراجعه کند، مجوز کتاب او را می‌دهید، فرمود:‌ از من که نباید مجوز بگیرد، از حوزه‌ی کتاب ما باید مجوزدریافت کند.

من هم در جریان آخرین وضعیت این کتاب نیستم.


جنتی در ادامه درباره انتخاب سخنگوی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرمود:‌ حسین نوش‌آبادی که معاون حقوقی و امور مجلس و هستان‌های وزارتخانه هست به‌عنوان سخنگوی وزارت خانه تعیین شده واز همین هفته برنامه می‌گذارد تا نمایندگان مطبوعات و رسانه‌ها در اون شرکت نمايند.


او درباره دلیل انتخاب سخنگو توضیح داد: احساس کردیم این نیاز وجود دارد که به‌صورت هفتگی یا دو هفته یک بار مجموعه فعالیت‌های وزارت ارشاد در حوزه‌های مختلف بیان شود و خبرنگاران بتوانند همه سوالاتشان را سر استقامت بپرسند و جواب بگیرند و موارد لازم به عرض امت برسد و رسانه‌ها سوالاتی که دارند از سخنگوی وزارتخانه بپرسند.


جنتی همچنین درباره ویژگی‌های نخستین نمایشگاه مطبوعات دولت یازدهم فرمود: امسال رسانه‌ها حضور بیشتر و فعال‌تری در این نمایشگاه دارند.

رسانه‌های هستانی همه در نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

مجموعه شرکت‌نمايندگان در تقسیم‌بندی و موضوع‌های مختلف فعالیت می‌نمايند؛ از جمله رسانه‌های حوزه دین و خبرگزاری‌ها و موسسات رسانه ای و ...

به صورت تفکیک شده در نمایشگاه حضور دارند که این امر دسترسی به اونها را راحت‌تر کرده هست.


او اضافه کرد: از نظر شکل کار و غرفه‌بندی و ظاهر غرفه‌ها نیز با توجه به تجربه‌ای که اصحاب رسانه درگذشته کسب کرده‌اند، دکورشان را زیباتر تهیه کرده‌اند .

امیدواریم این نمایشگاه بتواند تماشاگران، اهل مطالعه واهل نظر بیشتری را جلب کند.


انتهای پیام

156:


157:

قلیان در سنگاپور ممنوع شد


دولت سنگاپور فراخوان نمود: برای حفاظت از سلامت جوانانِ این کشور، هستفاده از قلیان در اماکن عمومی ممنوع می‌شود.


به نقل سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر فراخوان دولت سنگاپور بسیاری از جوانان این کشور به اشتباه براین‌باورند که مصرف تنباکو از طریق قلیان نسبت به هستعمال سیگار خطر کمتری را متوجه سلامتی‌شان می‌کند.


«فیصل ابراهیم» دبیر پارلمانی وزارت بهداشت سنگاپور فرمود: ممنوعیت واردات قلیان و فروش اون از این ماه در این کشور اجرایی می‌شود.

همچنین به واردنمايندگان فعلی قلیان موقعيت داده می‌شود تا سال 2016 میلادی تجارت خود را تغییر دهند.


فیصل ابراهیم همچنین اضافه کرد: به دلیل خطراتی که قلیان برای سلامتی دارد وزارت بهداشت سنگاپور تصمیم دارد واردات، توزیع و فروش اون را ممنوع کند.


به نقل ایسنا به نقل از موسسه ماليوک پست، بررسی دولت سنگاپور حاکی از اون هست که نسبت دانشجویان مصرف نماينده محصولات جایگزین تنباکو از 2 % در سال 2009 به 9 % در سال 2012 افزایش یافته هست.انتهای پیام

158:


159:

موافقت وزیر صنعت با تاسیس کارخانه تولید سیگار به ظرفیت12 میلیارد نخ در کشور

اقتصاد > صنعت - مهر نوشت:


پس از انتشار خبرهایی که از مجوز واردات انحصاری سیگار حکایت داشت، حالا خبر می‌رسد محمدرضا نعمت زاده مجوز تاسیس شرکت "فیلیپ موریس" در ایران را صادر کرده هست.

برپايه این مجوز که وزیر صنعت، معدن و تجارت به صورت "از طرف" اون را امضا کرده، کارخانه سیگارت سازی با ظرفیت 12 میلیارد نخ در سال ساخته خواهد شد.


160:

هشدار به قلیانی‌ها!


نتایج یک مطالعه جدید نشان داده هست که دود قلیان محتوی سم بنزن هست.


به نقل سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاید شما هم اگر بشنوید قلیانی که می‌کشید چیزی فراتر از کشیدن تنباکوی میوه‌ای و معطر و مملو از سموم خطرناک هست، کشیدن اون را سریع متوقف می‌کنید زیرا مطالعه جدیدی نشان می‌دهد دود قلیان محتوی سم بنزن هست و این سم از گذشته به عنوان عامل اصلی افزایش خطر ابتلا به سرطان خون شناخته می‌شود.


در این مطالعه، متخصصان به بررسی میزان ترکیبی موسوم به SPMA‌ در ادرار بیش از 100 فرد قلیانی پرداختند.

SPMA‌ نوعی اسید و فرآورده جانبی بنزن هست.

اونها همچنین در گروه کنترل ادرار 100 فرد دیگر را که قلیان نمی‌کشیدند اما در معرض دود اون بودند، تحت آزمایش برنامه دادند.


به نقل ایسنا به نقل از شبکه فاکس 28، در این مطالعه، متخصصان دریافتند سطح SPMA در ادرار افرادی که قلیان می‌کشند چهار برابر و در افرادی که قلیان نمی‌کشند اما در معرض دود اون برنامه دارند، دو برابر بیش از حد مجاز هست.

بنا بر فراخوان متخصصان برای قرارگیری در معرض بنزن هیچگونه سطح ایمنی وجود ندارد چرا که این ماده سمی در هر سطحی خطرناک هست.

اونها توصیه می‌نمايند کشیدن قلیان را به حداقل رسانده یا اگر واقعا می‌توانید این عادت مضر را ترک کنید.


انتهای پیام

161:


162:وزیر بهداشت فراخوان نمود
وجود ۱۰۸ هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور/ کمپ‌های ترک اعتیاد؛ محلی برای انتقال ایدز

وزیر بهداشت فرمود: ما بارها فراخوان نموده‌ایم آمار مبتلایان به ایدز در کشور ۲۷ هزار ضربدر ۴ نفر هست و این آمار هیچ وقت مخفی و سری نبوده و به اطلاع امت رسیده هست.


به نقل خبرنگار اجتماعی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه جلسه مشترک با دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در جمع خبرنگاران در جواب به سوال خبرنگاری که پرسید چرا آمار مبتلایان به ایدز از امت پنهان می‌شود، فرمود: بارها از طریق رسانه‌ها آمار دقیق مبتلایان به ایدز را فراخوان نموده‌ایم.
وی اضافه کرد: آمار دقیق مبتلایان به ایدز 27 هزار نفر هست که معمولا این عدد ضربدر 4 می‌شود تا تعداد کلی مبتلایان مشخص شود چرا که بسیاری از مبتلایان با پنهان‌کاری خود را به مراکز درمانی معرفی نمی‌نمايند.
وزیر بهداشت در مورد جلسه مشترک نیز، فرمود: مقرر شد راهکارهای تدوین شده در عرصه درمان و پیشگیری طی دو هفته آینده مشخص شده و به صورت تفاهم‌نامه میان وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با موادمخدر به امضا برسد.
وی مهمترین مشکل وزارت بهداشت را مربوط به آسیب های روحی و روانی ناشی از اعتیاد عنوان کرد و فرمود: این آسیب‌ها بسیار مخرب هستند و به دلیل مصرف مواد مخدر صنعتی درمان اونها بسیار پیچیده هست.
قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از عملکرد معتادان و خانواده اونها فرمود: این پیچیدگی بیشتر معلول بد رفتاری معتاد و گاهی خانواده‌های اونهاست.
وی همچنین تأکید کرد: مبنای جلسه امروز بیشتر مربوط به پیشگیری از شیوع ایدز در نقاط کشور بود و طبق بررسی‌ها مشخص شد کمپ‌های ترک اعتیاد یکی از مراکزی هست که به علت تجمع معتادان بستر مناسبی برای شیوع ایدز به شمار می‌‌رود.
وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد راهکارهای مبارزه با شیوع ایدز تا دو هفته دیگر مشخص شود.
وی همچنین نسبت به افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی هشدار داد و فرمود: مبارزه با ایدز نیازمند همکاری تمام قوا و دستگاه‌های نظام هست چرا که یک برنامه کلی برای نظام به شمار می‌‌رود.
انتهای پی

163:


164:

نی‌قلیان، زیستگاه کلونی‌های قارچ و میکروب‌/زیان 45دقیقه قلیان کشیدن معادل پنج پاکت سیگار!


رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فرمود: متاسفانه ماده مخدر هروئین در افغانستان به میزان قابل توجه تولید می‌شود و قیمت اون در پروسه قاچاق از مبدا تا اولین نقطه ایران پانصد برابر افزایش می‌یابد.به نقل خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گلپایگان، منصور هاشمی فشارکی در همایش "اعتیاد و آثارمخرب" که به همت هلال احمر گلپایگان در دانشگاه فنی مهندسی شهرستان انجام شد، با اشاره به اینکه بر پايه نقل CNN در سال 2002 یک ترس عمومی از ماده کروکودیل در دنیا ایجاد شد، اظهار کرد: این ماده مخدر را می‌توان با تهیه مواد اولیه اون از داروخانه، به همراه دو قابلمه و یک کتری تهیه کرد.وی ادامه داد: ماده مخدر هروئین در سال 1898 توسط آلمان‌ها ساخته شد و به همراه آسپرین به عنوان یک ماده ضد درد در جنگ جهانی دوم به مجروحین داده می‌شد و سپس جنگ هیچ ماده ای به اندازه هروئین درتمام دنیا سبب فقر، فحشا، بی خانمانی، جرم و...

نشده هست.رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در 16 کشور مجازات خرید و فروش هروئین اعدام هست، فرمود: متاسفانه این ماده مخدر در افغانستان به میزان قابل توجه تولید می شود و قیمت اون در پروسه قاچاق از مبدا تا اولین نقطه ایران پانصد برابر افزایش می‌یابد و منفعت مالی اون باورکردنی نیست.هاشمی فشارکی در خصوص ماده مخدر تمجیزک اضافه کرد: تمجیزک محلول هروئین هست که در اونالیز اون نیز ادرار دیده شده هست و باورها در خصوص اینکه می‌توان از مخدر تمجیزک برای ترک اعتیاد هستفاده کرد، صحیح نیست.وی متامفتامین را اتوبانی یک طرفه به سمت مرگ دانست و ادامه داد: هیچ ماده مخدری به اندازه شیشه سبب از بین رفتن شکل ظاهری فرد نمی‌شود، به راحتی نمی‌توان در برابر شیشه ایستادگی کرد ضمن اینکه این ماده مخدر تنها ماده‌ای هست که قیمت اون روز به روز در دنیا کاهش می‌یابد.رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بابیان اینکه قبح قلیان شکسته شده هست، تصریح کرد: رواج کشیدن قلیان، وزارت بهداشت را تا 10 سال دیگر با معضل مواجه خواهد کرد چرا که شاهد موج وسیعی از سرطانی بر اثر هستعمال قلیان خواهیم بود، همچنین % بالایی از زنان معتاد به قلیان خواهیم داشت.هاشمی فشارکی خاطرنشان کرد: 45 دقیقه قلیان کشیدن برابر با هستعمال پنج پاکت سیگار در یک هفته هست و نباید از این موضوع نیز غافل شد که نی‌قلیان به دلیل مرطوب بودن محل خوبی برای رشد کلونی‌های قارچ و میکروب‌ها هست.انتهای پیام

165:


166:

علت آمار بالای افراد سیگاری در کشور

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دبیر کل جمعيت مبارزه با هستعمال دخانيات، علت افزایش آمار افراد سیگاری در جامعه را ناشی از آموزش ناکافی دانست.

به نقل خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مسجدی در جلسه ای که با حضور مشاور ساوقت جهانی بهداشت در محل دفتر جمعیت مبارزه با هستعمال دخانیات انجام شد، فرمود: هستراليا هر نيم ساعت يک بار يک پيام بهداشتي در خصوص مضرات سيگار از تلايشانزيون پخش مي‌کند و فردي را که در اماکن عمومي ‌سيگار بکشد ۵۰۰ دلار جريمه مي‌کند.
وی تاکید کرد: با همين راهکارهاي ساده جلوی افزايش آمار سيگاری ها را می گيرد اما وضعيت در ایران ما چگونه هست؟ مسلما افزایش آمار افراد سیگاری در کشور با آموزش‌ ناکافی ارتباط مستقیم دارد.
مسجدی اضافه کرد: برگزاری هفته بدون دخانیات، تلنگری در رابطه با مضررات سیگار و قلیان در جامعه هست.

اما برگزاری چنین هفته ای، در واقع سمبلیک هست و باید تمامی دستگاه ها از جلمله رسانه ملی ساعاتی از وقت برنامه های خود را صرف آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه کند، تا بیش از این شاهد افزایش هستعمال سیگار و قلیان در بین جوانان جامعه نباشیم.
تصویب سند قلیان سکوت منطقه را شکست
مشاور ساوقت بهداشت جهانی، در جلسه ای که در جمعیت مبارزه با هستعمال دخانیات ایران انجام شد، فرمود: در آخرین کنفرانس کنوانسیون ساوقت بهداشت جهانی، سند قلیان به دست کنفرانس اعضا رسید که سپس تصویب، موجب شد سکوت کشورهای منطقه در خصوص مضررات هستعمال قلیان شکسته شود.
دکتر هاواری اضافه کرد: وقتی که سندی در رابطه با مضررات هستعمال تنباکوی جویدنی در کنفرانس اعضا به تصویب رسید، بسیاری از کشورها از جمله هندوستان را تحت تاثیر برنامه داد.

بنابراین امسال نیز در این سند بحث مضررات قلیان به میان آمد، که بر پايه اون ساوقت بهداشت جهانی موظف هست، دررابطه با چگونگی اندازه گیری مضررات قلیان و روشهای جلوگیری از هستعمال اون را بعنوان یک دستورالعمل در قالب سند در اختیار کشورها برنامه دهد.
وی متذکر شد: ساوقت بهداشت جهانی در روند مبارزه با هستعمال دخانیات در جهان به این نتیجه رسید، که اگر در جایی موفق شویم که سیگار را کاهش دهیم، ولی توجهی به افزایش هستعمال قلیان نداشته باشیم، باید انتظار داشت در سالهای آینده با افزایش نرخ سیگار مواجه شویم.
هاواری در رابطه با ضمانت اجرایی این قبیل اسناد که به تصویب می رسند، عنوان کرد: تمامی این سندها وقتیکه به تصویب می رسند، همگی دارای ضمانت ا جرایی هستند.

بدلیل اینکه وقتی که کنفرانس اعضا، در حکمی سندی را به تصویب می رساند، طی ۲ سال ساوقت بهداشت جهانی موظف می شود در رابطه با این قبیل موضوعات اسناد مرتبطی را فراهم کند.
وی اضافه کرد: مصوباتی که در کنفرانس اعضا تصویب می شود، تمامی اونها برای کشورها الزام آور نیست، بلکه خیلی از اونها در قالب توصیه نامه به تصویب می رسند.

بطور مثال در رابطه با مالیات سیگار، ساوقت بهداشت جهانی موظف شد یک کارگروه تخصصی را تشکیل دهد، که این کارگروه، سپس تهیه راهنمایی برای کشورها، مورد تایید کنفرانس اعضا در خصوص اجرا برنامه گرفت.

بنابراین به تمامی کشورها توصیه شد که با هستفاده از قوانین شان در زمینه مالیات نیز تمهیداتی را اجرا کنند.

167:


168:وزارت بهداشت:
یکبار قلیان معادل ۱۸۰ نخ سیگار هست/چروکیدگی پوست، پیری زودرس ارمغان قلیان

مصرف یک بار قلیان معادل مصرف 180 تا 300 نخ سیگار هست.مواد معطر هستفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوه‌‌ای حاوی هزاران ماده سمی هست و چروکیدگی پوست، پیری زودرس، فساد دندان­ها و افزایش خطر سل و هپاتیت فقط بخشی از عوارض قلیان هست.


به نقل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، برخی عادات در جامعه به بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور منجر شده‌اند یکی از این عادات نادرست مصرف قلیان هست که متأسفانه در کشور به وفور به چشم می‌خورد؛ مصرف یک بار قلیان معادل مصرف 180 تا 300 عدد سیگار هست.
آثار هستعمال قلیان بر روی سلامتی
برخلاف تصور بعضی افراد، دود حاصل از قلیان به هیچ وجه کم خطر نیست بلکه حاوی مواد سرطان­زا و سمی بی‌شماری هست که باعث سرطان­های ریه، لب و حفره دهانی، بیماری های قلبی عروقی و دیگر بیماری­ها و سرطان­ها می شود.
خطر ابتلا به سرطان ریه در افرادی که قلیان و سایر مواد دخانی مصرف می نمايند ۵ برابر افرادی هست که مصرف کنده این مواد نیستند.
هشدارهایی در مورد مصرف قلیان
دود حاصل از مصرف قلیان، ترکیبی از مواد دخانی و دود ناشی از مواد سوختی هست که خطری جدی برای اطرافیان محسوب می­شود.

مصرف نمايندگان قلیان و اطرافیان اونها که در معرض دود تحمیلی اون برنامه دارند، همچون مصرف نمايندگان سیگار، مبتلا به انواع سرطان ها، بیماریهای قلبی عروقی، تنفسی خواهند شد.
12% بیماریهای قلبی و عروقی، 66% برونشیت و سرطان ریه و 38 % بیماریهای حاد تنفسی در جهان به مصرف سیگار و قلیان اختصاص دارد.
زنانی که در طول دوران بارداری خود، مصرف نماينده قلیان بوده یا در معرض دود قلیان اطرافیان برنامه گرفته­‌اند، وزن نوزادشان در هنگام تولد کمتر از حد طبیعی بوده و خطر ابتلا به بیماریهای ریوی در این نوزادان بیشتر هست.
چروکیدگی پوست، پیری زودرس، تیرگی زیر چشم و لب­ها، زردی و فساد دندان­ها، از دیگر مصارف قلیان هست.

هستفاده مشترک از قسمت دهانی قلیان، عاملی در انتقال بیماری­های واگیر دار همچون سل و هپاتیت هست.
معمولاً طعم شیرین و طعم مطبوع توتون­های معسل قلیان باعث می­‌شود برخی امت به ویژه جوانان و نوجوانان بدون توجه به اثرات سوء اون، اشتباهاً به مصرف قلیان روی آورند.
مصرف نماينده قلیان با توجه به حجم دود دریافتی، به اندازه زیادی نیکوتین دریافت می کند و به اون اعتیاد پیدا می­‌کند.
تنباکو و توتون مورد هستفاده در قلیان معمولاً از بی­‌کیفیت ترین و نامرغوب ترین انواع موجود و از خطرناک­ترین اونها هست از طرفی اسانس ها و مواد معطر هستفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوه‌­ای حاوی هزاران ماده سمی و کشنده هست.
انتهای پیام/

169:


170:

منع هستعمال سیگار در اماکن عمومی پکن


هستعمال سیگار در اماکن‌ عمومی پکن، پایتخت چین پس از صدور قانون جدید ممنوع فراخوان شد.


به نقل سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در چین بیش از 300 میلیون نفر سیگار می‌کشند و هر سال بیش از یک میلیون چینی بر اثر بیماری‌های ناشی از هستعمال این ماده دخانی جان خود را از دست می‌دهند.


پیش از این قانون منع هستعمال سیگار در چین وجود داشت اما اجرای اون به طور گسترده‌ای مورد غفلت برنامه می‌گرفت و این ‌بار در قانون جدید مقررات شدیدتری برای ممنوعیت هستعمال سیگار در رستوران‌ها، ادارات و مکان‌های حمل‌ونقل عمومی در پکن اعمال می‌شود و هزاران مامور مسوول اجرای این قانون خواهند بود.


وزارت بهداشت چین در سال 2011 با انتشار دستورالعملی هستعمال سیگار در تمام مکان‌های عمومی این کشور از جمله هتل‌ها و رستوران‌ها را ممنوع فراخوان نموده بود هرچند این قانون اغلب توسط کارگران چینی که به سیگار کشیدن عادت دارند، نقض می‌شد.


طبق قانون جدید افرادی که اقدام به هستعمال سیگار در امکان عمومی نمايند به پرداخت 32 دلار محکوم می‌شوند.

همچنین در صورت تکرار، نام فرد خاطی در وب‌سایت دولت چین فراخوان می‌شود.

همچنین تحت این قانون تبلیغ تنباکو در کل شهر پکن ممنوع هست.


به نقل شبکه خبری بی‌بی‌سی، در صورت اعمال این قانون، هوای اماکن عمومی پکن پاک خواهد شد و بیش از 20 میلیون ساکن پکن را از تاثیرات مرگبار برنامه گرفتن در معرض دود سیگار حفظ خواهد کرد.


انتهای پیام

171:


172:

قلیان باعث افزایش پوسیدگی دندان می‌شود


یک دندانپزشک فرمود: قلیان از خانواده دخانیات، توتون و تنباکو بوده که باعث رنگ‌زدگی و افزایش پوسیدگی دندان می‌شود.دکتر محمدهادی شفق در فرمود‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه همدان، با تاکید بر اینکه تاثیر قلیان از سیگار شدیدتر و بیشتر هست، اظهار کرد: از عوارض قلیان می‌توان به عفونت لثه‌ای و زرد شدن دندان‌ها، بوی بد دهان و ایجاد کاهش فعالیت فیزیولوژیک غدد بزاقی در دهان اشاره کرد.وی در ادامه به افرادی که اقدام به کشیدن قلیان یا سیگار می‌نمايند توصیه کرد: این افراد باید بیشتر از دیگران بهداشت دهان و دندان را رعایت نمايند و هیچ‌گاه سپس کشیدن قلیان و سیگار مسواک را فراموش ننمايند.شفق با بیان اینکه بسیاری از افراد از بوی بد سیگار و قلیان رنج می‌برند، یادآور شد: افرادی که قلیان می‌کشند به علت بوی بد دهان نمی‌توانند افراد نزدیک خود بویژه بچه‌ها را نوازش کرده یا ببوسند.

در نتیجه همه از هم‌نشینی با اون‌ها گریزان هستند.انتهای پیام

173:


174:

به جای هزینه ی عظیمی که میریزید پای قلیان و سیگار و الکل و دخانیات و مخدرجات، میوه و سبزیجاتی مثل هویج و گوجه و کاهو و هلو و شلیل و آلو و موز و غیره رو بگیرید بزنید به بدن تا برید فضا و در طولانی مدت، احساسی بسیار بهتر داشته باشید! اگر گوشت و روغن و چربی و نمک رو هم کم کنید که زندگیتون از این رو به اون رو میشه...


175:


176:

فوت یک سوم مردان چینی بر اثر مصرف سیگار


نتایج یک بررسی در چین نشان می‌دهد: یک سوم تمامی مردان زیر 20 سال این کشور به دلیل هستعمال سیگار دچار مرگ زودهنگام می‌شوند.به نقل سرویس «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این مطالعه آمده‌است: درصورتیکه مردان زیر 20 سال مصرف نماينده سیگار، هستعمال این ماده دخانی را کنار نگذارند با مرگ زودهنگام مواجه می‌شوند.در این بررسی آمده‌است دو سوم مردان چینی پیش از سن 20 سالگی سیگار مصرف می‌نمايند در نتیجه نیمی از این مردان بر اثر این عادت زیانبار جان خود را از دست می‌دهند.محققان چینی و انگلیسی در دو مطالعه‌ای که در فاصله 15 سال از هم انجام گرفت 100ها هزار نفر را مورد آزمایش برنامه دادند و فراخوان نمودند درصورتیکه روند فعلی ادامه پیدا کند تعداد فوتی‌های ناشی از هستعمال سیگار در این کشور که اغلب از میان مردان هستند تا سال 2030 به دو میلیون نفر می‌رسید.به فرموده محققان بهترین شیوه جهت کاهش مرگ و میر ناشی از سیگار کنار گذاشتن اون هست همچنین افراد جوان هم باید از هستعمال اون خودداری نمايند.

درحالیکه نرخ هستعمال سیگار در کشورهای توسعه یافته کاهش پیدا کرده این رقم در چین با افزایش روبرو بوده‌ هست.به نقل ایسنا -به نقل از شبکه خبری بی‌بی‌سی، طبق فراخوان ساوقت جهانی بهداشت (WHO) در سطح جهان نیمی از مصرف نمايندگان مواد دخانی جان خود را از دست می‌دهند.انتهای پیام

177:


178:فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی در فرمود‌وگو با فارس:
هوای منزل افراد سیگاری تا 10 برابر آلوده‌تر از هوای شهرستان تهران هست

فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی فرمود: هوای منزل افراد سیگاری تا 10 برابر آلوده‌تر از هوای شهرستان تهران هست.


حسن‌الله صادقی در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] با اشاره به آلاینده‌هایی که در منزل وجود دارند، فرمود: تعدادی از آلاینده‌هایی که به ریه آسیب می‌زنند، مربوط به فضای داخل خانه هست و افراد به‌طور مستقیم در ایجاد اون‌‌ها نقش دارند؛ مثلا مواد آلاینده ناشی از وسایل گرمایشی خانه، مصرف دخانیات در فضای بسته منزل و همچنین پخت‌ و پز نیز می‌توانند باعث آسیب به ریه ساکنان در منزل شوند.
وی ضمن توضیح درباره روش‌هایی برای کاهش این آلاینده‌ها در منزل، فرمود: به‌طورکلی دستورالعمل‌های خاصی برای کنترل این آلاینده‌ها ارائه‌شده هست؛ مثلاً باید با ایجاد سیستم تهویه مناسب در فضای منزل و برنامه دادن قسمت ورود و خروج هوا، به جریان داشتن هوا در منزل کمک کرد و در هنگام نصب کولر فیلترهایی بر روی اون برنامه داد که از ورود آلاینده‌ها جلوگیری کند و هوای پاک را به داخل منزل بفرستد؛ همچنین نصب هود در بالای اجاق خوراک‌پزی و هستفاده مداوم از اون برای تصفیه هوا بسیار کمک‌نماينده هست.
صادقی فرمود: افرادی که در منزل دخانیات مصرف می‌نمايند، بدانند که آلاینده‌های موجود در هوای خانه‌ای که در اون دخانیات مصرف می‌شود تا 10 برابر بیشتر از آلودگی هوای شهرستان تهران هست و می‌تواند برای ساکنان منزل آسیب جدی به دنبال داشته باشد.
این فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی، ادامه داد: اما بخشی از آلاینده‌های موجود در منزل منجر به آلرژی می‌شوند و انسان هیچ نقشی در ایجاد اون‌ها ندارد؛ مثلاً می‌توان به رشد کنه مایت در مبلمان اشاره کرد که از شایع‌ترین دلایل ایجاد آلرژی در افراد هست، همچنین میزان رطوبت بالا در منزل باعث می‌شود تا قارچ‌های خاصی شروع به رشد و تکثیر نمايند که بعدها منجر به بروز آسم و آلرژی در ساکنان می‌شوند.
وی با اشاره به روش‌هایی برای کنترل و از بین بردن مایت‌ها، فرمود: از اونجایی که تنها حرارت و گرما حشره مایت را از بین می‌برد، توصیه می‌شود برای جلوگیری از رشد و تکثیر اون در فضای داخل منزل، ملحفه‌ها را هر هفته 8 ساعت در معرض آفتاب برنامه دهند یا با هستفاده از اتو و آب داغ اون‌ها را شسته و ضدعفونی نمايند؛ اما افرادی که از آلرژی‌های سالیانه رنج می‌برند با تهیه ملحفه‌های ضد مایت، شدت ناراحتی و آلرژی خود را کاهش دهند.
وی اضافه کرد: سطح مبلمان‌های کرکی و پشمی را با فرچه جاروبرقی کاملاً تمیز کرده و همچنین از نگه‌داشتن حیوانات خانگی در فضای داخلی خانه خودداری کنید.
این متخصص ریه در پایان فرمود: رطوبت مطلوب و تأییدشده برای فضای داخلی خانه باید بین 40 تا 60 % باشد، مخصوصاً بیماران تنفسی باید دائم در فضای مرطوب نفس بکشند؛ به همین دلیل ایجاد بخار آب در هوا با هستفاده از کتری یا با هستفاده از دستگاه بخور می‌تواند کمک‌نماينده باشد.
به نقل [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ؛ سلول‌های مرده پوست، حیوانات خانگی و همچنین حشرات، قارچ‌ها، کپک و...

که در محیط زندگی انسان وجود دارند و همگی باعث آلودگی هوای خانه می‌شوند.
رنگ‌ها، شوینده‌ها، حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها، چسب، دستگاه‌های پرینتر و فتوکپی، ماژیک و برخی لوازم منزل و مصالح ساختمانی هم در آلوده کردن هوای داخل منزل نقش زیادی دارند و می‌توانند آثار گوناگونی مثل سوزش و خارش چشم، بینی، گلو تا سر درد و تهوع و بیماری‌های جدی‌تر مثل سرطان و آسیب به سیستم عصبی مرکزی را به همراه داشته باشند.
به فرموده کارشناسان، فیلتر کربن اکتیو موجود در دستگاه‌های تصفیه هوا در از بین بردن آلاینده‌های داخل منزل بسیار مؤثر هست.
انتهای پیام/

179:


180:

مبارزه با قلیان در پاکستان+تصاویر

پس از اونکه دیوان عالی و دادگاه‌های پاکستان حکم ممنوعیت هستفاده از قلیان در اماکن عمومی را صادر کردند بیش از 800 قلیان از مناطق مختلف شهر کراچی مرکز ایالت سند جمع‌آوری و معدوم شد.
به نقل خبرنگار [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ، پس از اونکه دیوان عالی و دادگاه‌های پاکستان حکم ممنوعیت هستفاده از قلیان در اماکن عمومی را صادر کردند بیش از 800 قلیان از مناطق مختلف شهر کراچی مرکز ایالت سند جمع آوری و معدوم شد.
سپس این حکم دادگاه بیشتر کافه‌هایی که برای مشتریان خود قلیان ارائه می کردند تعطیل شد.
بیشتر قلیان‌ها با هستفاده از بلدوزر و یا به آتش کشیدن معدوم شد که مقامات دولت ایالتی سند نیز در این مراسم شرکت کردند.
مقامات فراخوان نمودند که در مرحله اول فقط 800 قلیان معدوم شده‌اند و با جدیت بیشتری با این موضوع برخورد خواهد شد.
در تصاویر زیر مبارزه جدی با قلیان در پاکستان را مشاهده می‌کنید.
انتهای پیام/ح

181:

سلام
دخانیات ( سیگار و قلیان و پیپ و چپق و غیره ) لذت داره
همین لذت لعنتی هست که عده ی زیادی از امت رو جذب میکنه و سپس چند بار هستفاده باعث میشه معتاد بشند
معتاد دیگه مثل روزهای اول لذت نمیبره بلکه فقط هستفاده میکنه تا درد و زجر نکشه چون وقتی نمیکشه احساس ناراحتی و کمبود داره درست مثل کسی که مدتی آب نخوره و تشنه بشه

معتاد فقط 2 راه داره تا آخِر عمرش:
1- زجرِ کشیدن رو بکشه
2- زجرِ نکشیدن رو بکشه

عاقلانه ترین کار پیشگیری هست یعنی فقط 3 کلمه (هرگز امتحان نکن)
اگر این 3 کلمه اجرا بشه دیگه تا آخر عمر از شر لذتهای مُضر در امان هستین (دخانیات , الکل , مواد مخدر , بی بند و باری جنسی)
اگر فریب خوردین و امتحان کردین و لذت بردین و آلوده شدین , دیگه بعدش غیر اون 2 راه , راهِ دیگه ای ندارین و عقل سالم میگه زجرِ نکشیدن خیلی خیلی قابل تحمل تر عاقلانه تر از زجرِ کشیدن هست
دیگه انتخاب با خودتونه و مسئولیت و عواقبِ انتخابتون هم با خودتونه
عده ای از امت ذاتاً از این چیزهای لذتبخشِ مُضر خوششون نمیاد و لذت نمیبرند ازش که ویژگی بسیار ارزشمندی هست و باید ارزشش رو خوب درک نمايند
========================--======
عده ای از معتادان میگن اگه نباشه دیگه نمیکشیم اما اگه باشه نمیتونیم نکشیم !!!
چی بگیم به این دسته از امت جز اینکه بگیم بکش ببین کی ضرر میکنه و نکش ببین کی نفع میکنه
در خانه اگر کس هست , یک حرف بس هست


52 out of 100 based on 47 user ratings 72 reviews