تحلیل ساختاری و سایز موتکتونیک پهنه گسل جوان اصلی زاگرس و تاثیر آن بر ساختگاه سد رودبار لرستان

روش های تقریبی حل معادلات انتگرال منفرد
یک عملگر انتقال دو سویه طولپا که فرادوری ضعیف است
زیرگروه ها و تصاویر پوشا از P-گروه ها
حلقه های NPP، حلقه های تحویل یافته، حلقه ی SNF
بررسی متیلاسیون پروموتور ژن E-Cadherin در معتادین به مصرف کریستال
بررسی اثر سطح میزان هورمونهای گنادوتروپین (LH,FSH) روی تعداد و کیفیت اووسیتهای بارور طی سیکلهای IVF در خانمهای نابارور
بررسی کمی تأثیر عوامل مهار کننده تجمع پروتئین بر پارامترهای کینتیکی تشکیل فیبریلهای آمیلوئیدی
بررسی پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی رخساره سازند قم در قروه، استان کردستان
چینه نگاری نهشته های دونین پایانی -کربنیفر آغازین (سازند جیرود) در البرز مرکزی بر اساس کنودونتها
پترولوژی سنگ های پلوتونیک و دگرگونی منطقه مریوان
بررسی فرکانس آللی (هتروزیگوسیتی)4 لکوس STR در جمعیت استان خراسان
بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای Artemisia spicigera, Artemisia scoparia, Artemisia fragrans و Artemisia incana در غرب ایران با استفاده از روش D.S.S
مطالعه سیستماتیک انار (Punica Granatum L) با استفاده از روش های مولکولی
How to run a terminal inside of vim?
Vim FTP Plugin for IDE-like behavior
vim: execute shell command without filtering
what is the difference between :.! and :r!?
VIM comma is missing in insert mode
In VIM: How to highlight “local variables” in a “C” file
To vimdiff changed files at Dropbox by Vim
MiniBufExplorer and NERD_Tree closing buffers unexpected behavior
In vim, how can I delete all lines in a file except the last 100 lines?
What are the easiest/best methods for managing your ctags tag file(s)?
*