آيه 172 سوره صافات چيست؟


آيه 172 سوره صافات چيست؟
    آيه 172 سوره صافات چيست؟

پاسخ :


آيه 70 سوره زمر چيست؟

1:آيه 71 سوره زمر چيست؟

آیه 172 سوره صافات:

"إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ"

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 72 سوره زمر چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 73 سوره زمر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 74 سوره زمر چيست؟

2:آيه 75 سوره زمر چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 172 سوره صافات:

"که البته اونها (بر کافران) فتح و فیروزی یابند."

این آیه در حزب سه جز بیست و سه قراون مجید برنامه دارد.
سوره صافات، سوره سی و هفتم قراون کریم می باشد.


آيه 1 سوره غافر چيست؟
این سوره مکی هست و 182 آیه دارد.


آيه 2 سوره غافر چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 172 سوره صافات:

"hat they would certainly be assisted,"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


68 out of 100 based on 63 user ratings 688 reviews