انحراف معنای کلمات غیرفعلی فارسی و بررسی مشکلات یادگیری آنها توسط زبان‌آموزان غیرفارسی زبان


انحراف معنای کلمات غیرفعلی فارسی و بررسی مشکلات یادگیری آنها توسط زبان‌آموزان غیرفارسی زبان
هدف از این تحقیق بررسی چگونگی تعبیر معنایی کلمات مرکب غیرفعلی فارسی که معانی کلی اونها از معانی اجزای سازنده‌شان انحراف پیدا کرده‌اند، توسط زبان‌آموزان غیرفارسی زبان، می‌باشد.


دارو و درمان در شعر فارسی از قرن اول تا پایان قرن ششم هجری
به منظور انجام این تحقیق، ابتدا کلمات مرکب به سه گروه شفاف ، نیمه شفاف و غیرشفاف تقسیم شده و کلیه کلمات مرکب غیرفعلی واقع در سه گروه سه گروه مزبور از فرهنگ شش جلدی معین هستخراج و طبقه‌بندی گردیده‌اند.


صور خیال در دیوان حافظ
سپس ، یک نوع آزمون چهار گزینه‌ای و واژگان، برپايه اینگونه کلمات ، تهیه شده و به تعدادی از زبان‌آموزان خارجی واقع در دانشگاه بین‌اللملی امام خمینی قزوین داده شد.


سیمای جامعه در اشعار شاعران آذربایجان (قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی، فلکی‌شروانی، خاقانی و نظامی)
به منظور بررسی روشهای تجزیه و تحلیل ذهنی که زبان‌آموزان در جریان جواب به سئوالات بکار می‌برند، از اونها خواسته شد تا دلایل انتخاب‌های خود را در این آزمون ذکر نمايند.


مقایسه ترجمه قرآن کریم از شادروان مهدی الهی قمشه‌ای با ترجمه عبدالمحمد آیتی (ترجمه پانزده جزء اول)
از تجزیه و تحلیل آماری و توصیفی اطلاعات بدست آمده از این تحقیق می‌توان ادعا کرد که زبان‌آموزان خارجی که زبان‌فارسی را به عنوان زبان دوم فرا می‌گیرند، در تعبیر و تفسیر معنای کلمات مرکب غیرفعلی فارسی بیشتر به معنای اجزای سازنده این کلمات توجه دارند.


حج در ادب فارسی
به عبارت دیگر، این زبان‌آموزان روش تفسیر معنایی کلمات مرکب شفاف را به تفسیر معنایی کلمات مرکب نیمه شفاف و غیرشفاف نیز تعمیم می‌دهند.


انسان‌شناسی در خمسه خواجوی کرمانی


سیر تاریخی عرفان نمایی در قرنهای هفتم و هشتم (ه. ق)


76 out of 100 based on 61 user ratings 636 reviews