بعد از نصب خیلی خوب کار میکرد ولی یکدفعه که اجراش کردم دیگه تمام صفحه نیومد که نیومد!
چیکارش کنم؟