بحث درباره ي مسايل ژنتيكي به زبان ساده


بحث درباره ي مسايل ژنتيكي به زبان سادهاول سلام
با اجازه اساتيد و البته با كمك و راهنمايشون ميخوام تو اين تاپيك مسائل ژنتيكي رو به زبان ساده و خلاصه و جمع وجور وزير ديپلمي عرض كنم مطالب رو دوس ندارم كپي پيست باشه چون به نظر من نويسنده خودش باس موضوع رو گرفته باشه چيزي كه فكر نكنم (شايد من اينطوري باشم )اون كسي كه مطالب رو كپي كرده اصلا اونو خونده يا نه
عزيزان ميتونيد سوالات خودتون رو هم مطرح كنيد تا با كمك هم ديگه ژنتيك رو قورت بديم حداقل پايه اش رو
با اجازه ديانلا جانClinical Pediatric Nephrology, Second Edition

1:

خب عزيزان در ابتدا بهتره مطلبو از ميوز شروع كنيم
ميوز فرآينديه كه در توليد مثل جنسي هست كه تعداد كرومزوم ها نصف ميشه
كاهش كرومزومي در تقسيم اول ميوز صورت ميگيره .تقسيم دوم هم به صورت مساايشان مثل ميتوز انجام ميگيره
مراحل ميوز :
پرفاز Iكه اين شامل مراحل زير هست
لپتوتين :كرومزومها بلند و باريك هستند .ساختارهاي كرومومرها ديده ميشوند .كرومومرها احتمالا جايگاه ژنها هستش


فشار خون

2:

سلام

موضوع خوبي هست

خوب شروع مطلب رو تقسيم ميوز برنامه دادين.


دستورالعمل نصب و نگهداری تله های حشره گیر نوری
من هم با همون ادامه ميدم.


كلّيات بهداشت محيط


همونطور كه اشاره كرديد تقسيم ميوز فرايند توليد سلولهاي جنسي هست كه طي اون محتايشان ژنتيكي سلولها نصف ميشه.


Bioactive Molecules and Medicinal Plants - 2008


در حالت كلي هر سلول غير جنسي (سوماتيك = بدني) از هر نسخه ي كروموزومي يك جفت در خودش داره كه به اون يك جفت كروموزوم، همتا (=همولوگ) فرموده ميشه.


Bioceramics and Their Clinical Applications - 2008


ولي در سلولهاي جمسي اين تعداد نصف ميشه يعني از هر جفت كروموزوم همولوگ يه دونه برداشته ميشه و به سلول جديد _جنسي) انتقال داده ميشه.

فايده ي اين تقسيم كروموزومي ايجاد تنوع در ذخيره ي ژنتيكي افراد هست.


Medicinal Chemistry - 2007

به طور ساده مثلا اگر ژن بلند قدي رايشان يك دونه از جفت كروموزوم همولوگ باشه در سلول جنسي و ژن كوتاه قدي رايشان كروموزوم همولوگ در سلول جنسي ديگه باشه نتيجه ي اون صفت قد متوسط هست و به همين ترتيب.


Biocatalysis and Bioenergy


البته مثال من خيلي ساده هست وگرنه صفاتي مثل هوش، رنگ چشم و قد علاوه بر شرایط ژنتيكي بروز اونها به مقدار خيلي زيادي به شرایط محيطي هم بستگي داره.

منتظر اطلاعات بيشتر هستيم

پايدار و پيروز باشيد

3:

با تشكر از ديانلاي عزيز كه اين تاپيك رو مورد لطف خودشون برنامه دادن

خب خب كجا بوديم
ميوز رو يه خورده ريزتر بررسي ميكرديم
زيگوتين:كرومزومهاي همولوگ همديگر را جذب كرده و توليد بي والانت ميكنند
جفت شدن كرومزومهاي همولوگ را سيناپس ميگايشانند
پاكي تين با كوتاه شدن و فشردگي همراه هست
تشكيل تتراد (كراسينگ آور ميواند در اين يا قبل از اين مرحله انجام بگيرد)
كمپلكسي به شكل نوار synaptonemal complex را ميتوان در بين كرومزومها ي همولوگ جفت شده مشاهده كرد .

اين كمپلكسها ظاهرا باعث تبادل ژنتيكي و ايجاد كياسما ميشود .

موجودات فاقد اين كمپلكس تبادل ژنتيكي انجام نميدهند مثل مگس سركه نر و كرم ابريشم ماده
ديپلوتين : كرومزومها باز هم كوتاه و ضخيم ميشوند كرومزومها همديگر را دفع ميكنند به جز مناطقي كه داراي تبادل ژنتيكي صورت گرفته و كياسما توليد شده به هم متصل ميشوند
در اين مرحله كياسما به طرف انتها حركت ميكنند
دياكينز:
پيچيده تر شدن كرومزمها (اين كرومزوم نوشتن هم مكافاتي داره ها )ادامه پيدا ميكند .

در اواخر اين مرحله غشا هسته حل ميشود و بي والانت ها به وسيله سانترومر خود را به دوك ها ي تشكيل شده وصل ميكنند

4:

متافازiحداكثر فشردگي را دارند كياسماها به طرف انتهاي كرومزوم ها رفته و مانع از جدا شدن كرومزومها ي همولوگ از يكديگر ميشوند

اونافازiكياسما از انتها خارج شده و هر كروماتيد از سانترومر بهم چسبيده اند
هر جفت كروماتيد كه به وسيله يك سانترومر بهم متصل شده اند را دياد ميگايشانند

5:

موضوع اين جلسه خواهد بود
چشم اميد به ياري دوستان داريم

6:

متافازiحداكثر فشردگي را دارند كياسماها به طرف انتهاي كرومزوم ها رفته و مانع از جدا شدن كرومزومها ي همولوگ از يكديگر ميشوند

اونافازiكياسما از انتها خارج شده و هر كروماتيد از سانترومر بهم چسبيده اند
هر جفت كروماتيد كه به وسيله يك سانترومر بهم متصل شده اند را دياد ميگايشانند
سلام

ممنون از شما كه بحث مفيدي رو باز كرديد

براي ساده تر شدن دو متن بالا يه سري اصطلاحاتش رو به همراه معني معدل اينجا برنامه مي دم:

بي والانت : دو تايي

كراسينگ اور = Crossing Over : فرايندي كه طي اون ژن هاي همتا بر رايشان كروموزوم هاي همتا با يكديگر مبادله ميشوند و تنوع ژنتيكي ايجاد مي گردد.

كياسما: ساختاري كه در اون كروموزومهاي همولوگ از نقاطي كه مي خواهند تبادل ژنتيكي اجرا کنند به هم متصل ميشوند.

سانترومر: محلي در وسط ساختار هر كروموزوم كه از رشته هاي DNA پيچيده تشكيل شده و براي اتصال كروموزومها به يكديگر به كار مي رود.


پايدار و پيروز باشيد

7:

بله مثل اينكه خودم يه گاف دادم
اين كلمات برا كسايي كه مثل من تو باي بسم الله ژنتيك هستن يغور به نظر مياد
ديانلا جان ممنون
خب مبحث بر هم كنش بين ژنها :
آلل AفنوتيپAرا توليد ميكند و آللBفنوتيپ Bرا توليد ميكند حالا اگه ابين دو با هم در يك هسته باشن ممكن هست فنوتيپ ديگري مثل Cرا توليد كنند
پس فنوتيپ نتيجه عمل ژنها نيست بلكه از فرآيندهاي پيچيده اي به وجود مياد

8:

سلام

بله درسته؛
بر هم كنش ژن ها بستگي به رابطه ي غالب و مغلوبي بين اونها هم داره.

مثلا آلل A اگر غالب باشه در كنار آلل B فنوتيپ A رو به دست ميده.

و همين طور در مورد آلل B.
ولي اگر اين دو نسبت به هم غالب و مغلوب نباشن فنوتيپ جديدي خواهيم داشت.

>> معرفي چند اصطلاح

آلل: دو فرم متفاوت از يك ژن كه بر رايشان كروموزوهاي همولوگ برنامه مي گيرد.
فنوتيپ: بروز صفت ناشي از بيان ژن.

پايدار و پيروز باشيد

9:

موضوع بسيار جالب و شيريني رو انتخاب كرديد.

من هم در حال كار رايشان يك پروژه ي تحقيقاتي در مورد ژنتيك و شبيه سازي هستم.

سعي مي كنم يك سري مطلب هم اينجا بذارم.
روز خوش.


10:

سلام.
من بیولوژی میخونم.
مقالات تقسیم سلولی خودم رو که برای درسم بود رو به زودی براتون آپلود می کنم

11:

خوبه هستفاده ميكنيم

12:

يه سري از اصطلاحات رايج تو اين زمينه كه برا شروع بد نيس بدونين البته اين پست برا اوناييه كه از ژنتيك در حد من اطلاعات دارن
رابطه غالب و مغلوب dominant and recessive allels
در فرد هتروزيگوت يا حمل
علامت اختصاري تيپ وحشي+
Aaبرا افراد هتروزيگوت مثلاغالبيت ناقص codoinant
فنوتيپ حد واسط بين دو فنوتيپ والد خالص خود
هركدام از اين دو آلل شخصيت خود را حفظ نموده و به هنگام تقسيم ميوز از يكديگر مستقلا جدا ميشود در اين صورت از حرفهاي مختلف برا مشخص كردن هر كدام ا ز آللها هستفاده ميشه
مثل گروه خوني Mو Nژنها كشنده Lethal allele
اين ژنها به علت جهش بوجود آْمده اند و افراد حامل اين اين ژن به مرور وقت از بين ميرود
اين ژن اگر در حالت خالص كشنده باشد مغلوب و اگر در هر دو حالت خالص و ناخالص كشنده باشد غالب خواهد بود
اين ژنها اثر خود را با مرگ موجود چه قبل و چه سپس تولد نشان ميدهند
قدرت نفوذ و اثرات متغير يك ژن گاهي اوفات اتفاق ميافتد كه افراد حامل ژنهاي مشابه فنوتيپ هاي مختلفي ا نشان ميدهند .

اين مسئله كه به چگونگي رابطه محيط و اثر اون بر ژنها بستگي دارد اصطلاح قدرت نفوذ يا Penetranceژن ناميده ميشود

13:

سلام دوست عزيز

از توجه شما ممنونم

اگر مقالاتي در اين تاپيك قصد دارين كه برنامه بدين، بخشهايي از اون رو انتخاب كرده و با زبان ساده اون رو توضيح بدبد خيلي خيلي مفيد تر هست براي اين تاپيك.

باز هم زحمت و توجه شما تشكر مي كنم

پايدار و پيروز باشيد

14:

در مورد ژن هاي كشنده برخي ژن ها يكشنده ايشانا بهتره بگم اغلب ژن هاي كشنده تو همون نطفه ازبين ميرن ميشه فرمود چون تشخيص داده ميشه كه كشنده اند واز طرفي اغلب اين ژنها هم مغلوبن لذا دستور نابوديشون زودتر صادر ميشه

15:

جا داره بگم كه تو اين موارد نقش بيان ژن رو هم بي تاثير ندونيم چون برخي ژنوتيپ ها شدت بيان متفاوت دارن ودر نهايت فنو تيپ هاي متفاوتي هم بروز ميدن

16:

به نظرتو اين چيزايي كه من نوشتم يه خورده گنگ نيس چون خلاصه شده اس سعسي ميكنم در اولين موقعيت بيشتر مطالب رو توضيح بدم
مثلا در مورد رابطه غالب و مغلوب
دو نوع آللل برا يه صفتي مثل چانه فرورفته وجود داره يكي از آلل ها موجب وجود(A) و ديگري موجب عدم وجود اين فرورفتگي ميشه (a)
حالا اگه دو الل AAباشه خالص و فرد داراي چانه فرورفته خواهد بود و اگه داراي ژنوتيپaaباشه چانه فرورفته نخواهد بود
حالا اگه ژنوتيپ فرد Aaباشه فرد بازمداراي چانه فرورفته خواهد بود با اينكه داراي الل aهست اين به دليل اينه كه الل A رايشانa اثر غالبيت داشته و اثر aرا پوشانده
اينم بگم كه براي هر صفتي دو الل هست كه از والدين به فرزند ميرسد

در مورد هم بارزي هم گروههاي خوني مثال خوبي هستن
فردي كه داراي اللهاي Aو O هست داراي گروه خوني A و فردي كه داراي اللهاي B و O هست گروه خونيش ميشه B تا اينجا اللهاي AوB رايشانO حالت غالبت رو داشتن يعني الل Oدر حضور Bو Aاثر خودش را نشان نميده و به صورت نهفته باقي ميماند
ولي اگر فردي داراي اللهاي A و B باشد اين فرد گروه خوني ABخواهد داشت در اين مورد هر دو الل AوB با هم اثر خودشان را نشان داده اند بدون اينكه در ميزان بروز ديگري تغييري ايجاد بكنند

17:

سلام

در ادامه ي بحث آلل ها به يه نوع رابطه ي آللي ديگه هم اشاره مي كنم اينجا؛

آلل ها علاوه بر اين كه مي تونن رابطه ي غالب و مغلوبي و همينطور بروز هم وقت داشته باشن مي تونن اثر همديگه رو طوري بپوشونن كه در واقع صفت هيچ كدوم به طور كامل بروز نكنه بلكه از هر صفت يه مقدار بروز داشته باشيم كه يه حالت حد واسط پيدا مي كنه موجود داراي دو آلل متفاوت با اثر همپوشاني ناقص.

مثلا در گياه لاله عباسي ما آلل رنگ قرمز گلبرگ رو اگر به صورت خالص داشته باشيم رنگ گلبرگ گياه قرمز و همينطور اگر گياه خالص نسبت به آلل سفيد داشته باشيم رنگ گلبرگ سفيد ميشه ولي اگر آلل سفيدي و قرمزي رنگ گلبرگ با هم در يك سلول جنسي لقاح يافته برنامه بگيره صفتي كه بروز مي كنه حد واسط سفيدي و قرمزي يعني رنگ صورتي هست.

تفاوت اين حالت با فنوتيپ Ab در سلولهاي خوني اين هست كه در سلولهاي خوني كه فنوتيپ Ab‌ دارن سطح گلبولها هر دو نوع پروتئين هاي A و B رو داره و حد واسط نيست بلكه هر دو صفت در كنار هم به طور كامل بروز پيدا كردن.

ولي در مورد لاله عباسي هيچ كدوم از صفات كامل بارز نشدن بلكه هر كدوم به طور ناقص بارز شدن كه فنوتيپ حد واسطي رو ايجاد مي كنه.

موفق باشيد

18:

مثال در مورد قدرت نفوذ انگشت اضافي در انسان مثال خوبيه .اين صفت بارز هست كه قدرت نفوذ ژن در افراد خالص و ناخالص يكسان نيست .

به طوريكه افراد خالص داراي انگشت اضافي و لي افراد ناخالص ميتوانند سالم باشند بنابراين قدرت نفوذ اين ژنها كمتر از 100 در صد هست
موضوع ديگر اينكه يك صفت ارثي به طرق مختلف ميتواند تظاهر يابد در اين حالت اصطلاح اثرات متغير يك ژن expressivityميگايشانند .

مثلا همين انگشت اضافي منحصر به دست راست يا چپ يا پا باشد .
يك آلل كشنده مغلوب كه قدرت نفوذ و اثرات متغيرش كامل نباشد 100 در صد باعث مرگ افراد قبل از رسيدن به سن بلوغ نخواهد شد .

در اين حالت ژنها را نيمه كشنده ميگايشانند


سري همرديف Multiple allels
از يك ژن معين آللهاي متعددي مشتق ميشود اگر ژني بيش از دو الل داشته باشد به مجموعه ژنهاي متعلق به يك لوكوس را سري همرديف گايشانند مثلا رنگ چشم مگس سركه كه غالبش قرمز و مغلوبش سفيد .

چندين آلل با درجه رنگ مختلف بين اين دو وجود دارد كه با انديس مشخص ميكنند .

با توجه به اين سريهاي همرديف امكان پيدايش افراد هتروزيگوت مختلفي وجود دارد كه فنوتيپ اونها بسته به نوع والدين انتخابي خواهد بود


تست كراس:
آزمايشي كه به كمك اون ميتوان افراد خالص و ناخالص را با صفت بارز را كه فنوتيپ مشابه اي دارند از يكديگر تشخيص داد
در اين نوع موجود فنوتيپ بارز را با صفت نهفته آميزش ميدهند اگر موجود با فنوتيپ بارز خالص نيز باشد همه ي فرزندان بدون هستثنا صفت بارز را نشان خواهند داد در صورت ناخالص بودن موجود مورد نظر نيمي از فرزندان صفت بارز و نيم ديگر صفت نهفته را خواهند داشت

19:

مجری طرح صدور کارت ژنتیکی فناناپذیر اظهار داشت: تعیین هویت ژنتیک دو هزار نفر از پرسنل سپاه پاسداران در مرحله اول طرح

رییس پژوهشکده فن‌آوری‌های نوین زیستی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (ع) از تعیین هویت ژنتیک دو هزار نفر از پرسنل سپاه پاسداران در مرحله اول طرح صدور کارت شناسایی ژنتیکی فناناپذیر به نیروهای مسلح و گروه‌های در معرض خطر بالا در کشور اظهار داشت.به نقل خبرنگار فن‌آوری خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، طرح «کارت ژنتیکی فناناپذیر» دستاورد علمی پژوهشگران دانشگاه های امام حسین (ع) و بقیه‌الله (عج) با همکاری جمعی دیگر از محققان زیست فن‌آوری کشور هست که همگام با برخی از پیشرفته ترین کشورهای جهان به منظور کمک به تشخیص هویت جان‌باختگان سوانح، نیروهای مسلح و گروه‌های شغلی در معرض خطر در کشور اجرا شده هست.با اجرای کامل این طرح که شامل صدور کارت اطلاعات ژنتیکی برای نیروهای مسلح و سایر گروه های هدف و ثبت این اطلاعات در موسسه مالي های اطلاعاتی مربوطه هست، امکان تشخیص هویت افرادی که در معرض سوانح و خطراتی چون سقوط هواپیما، آتش‌سوزی، انفجار، زلزله، سیل و ...

برنامه دارند به سهولت فراهم می‌شود.به موازات این طرح با توجه به اهمیت شناسایی شهدای گمنام، کار ثبت اطلاعات ژنتیکی اونها با هستفاده از هستخوان‌ها و بقایای پیکرهای مطهر به دست آمده توسط گروه‌های تفحص از مدت ها قبل آغاز و از طرف دیگر موسسه مالي اطلاعات گسترده‌ای از مشخصات ژنتیکی خانواده‌های شهدای جاویدالاثر در حال تهیه هست که بتوان با تطبیق اطلاعات این موسسه مالي با مشخصات ژنتیکی در حال جمع‌آوری از شهدای گمنام کمک موثری به شناسایی هویت اونها و پایان انتظار خانواده‌های معظم این شهدا کرد.دکتر محمود تولایی، رییس پژوهشکده فن‌آوری‌های نوین زیستی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) و مجری طرح صدور کارت فناناپذیر ژنتیکی در مراسم افتتاحیه نخستین همایش تخصصی تعیین هویت ژنتیکی در سخنانی، معرفی قابلیت‌ها و حوزه‌های کاربرد این دانش را از اهداف برگزاری این همایش عنوان و خاطرنشان کرد: این همایش به مناسبت صدور کارت‌های فنا ناپذیر ژنتیکی انجام شده هست.

با توجه به این که ایران جزو کشورهایی هست که از عوارض طبیعی مانند سیل، زلزله، برخوردار و بعضا امکان در معرض جنگ برنامه گرفتن را دارد برای پیشگیری از این که در حوادث آینده، افراد پس از جان باختن گمنام و ناشناخته باقی بمانند، سعی شده هست تا این دانش و قابلیت به کشور معرفی شود.دکتر تولایی اضافه کرد: البته این قابلیت در حوزه‌هایی مانند تعیین ابویت، تشخیص مجرم و ردیابی لکه‌های خون برای شناسایی افراد و مجرم در دنیا در حال اجرا هست و طی چند سال گذشته در کشور ما نیز هستفاده شده اما برای اولین بار هست که به شکل انبوه از مجموعه اطلاعات ژنتیکی بارکد تهیه شده هست که ترجمه اطلاعات اون می‌تواند تصویر منحصر به فرد اختصاصی برای هر فرد را برای مثال در افراد در معرض خطر بالا مانند خلبانان، نظامیان و ...

ارائه کند.رییس پژوهشکده فن‌آوری‌های نوین زیستی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) این بارکد ژنتیکی را مانند کد ملی عنوان و خاطر نشان کرد: این بارکد ژنتیکی به ما امکان می‌دهد در حوادثی که پیکر فرد قابل شناسایی نباشد تنها با هستفاده از یک تار مو یا در حد میلیمتر از بافت بدن و یا اندکی از مایعات بیولوژیکی بدن فرد به شناسایی قطعی وی بپردازیم.به نقل ایسنا، این پژوهشگر زیست‌فن‌آوری درباره روند اجرای پروژه فرمود: این پروژه تقریبا از سال 81 در دانشگاه امام حسین (ع) آغاز و با هستفاده از ظرفیت‌های اون مجموعه و همچنین سایر متخصصین متعهد کشور کار تحقیقات اون به انجام رسیده هست.

همچنین تعدادی پایان نامه‌های دوره های تحصیلات تکمیلی نیز بر روی این پروژه صورت گرفته و طی شش ماه گذشته حدود دو هزار پرسنل به عنوان مرحله اول تعیین هویت ژنتیک شده‌اند.رییس پژوهشکده فن‌آوری های نوین زیستی فرمود: حوزه‌های بیوتکنولوژی طی سه دهه گذشته موجب رشد و ترقی بسیار زیادی در دنیای پیشرفته شده هست و در واقع عرصه‌های مختلف دانش زیست فن‌آوری می‌تواند در تمام حوزه‌های بهداشت، سلامت، دارو، انرژی ، بهدافت، بازیافت زیستی، مبارزه با بیماری‌ها و سایر عرصه‌ها کاربرد داشته باشد.

از این موقعيت هستفاده کرده و مسوولان را متوجه می‌کنم که هر چه بیشتر در حوزه بیوتکنولوژی سرمایه گذاری نمايند زیرا با حمایت بیشتر، زودتر می‌توانند از این دستاوردها هستفاده نمايند.وی تصریح کرد: خوشبختانه در کشور از ظرفیت و سرمایه انسانی متخصص در زمینه بیوتکنولوژی به خوبی برخورداریم ولی عمدتا از توانایی ها هستفاده مطلوب نمی‌شود و یا به نوعی تمام ظرفیتها مورد هستفاده برنامه نمی‌گیرد که امیدوارم مسئولان مربوطه هر چه بیشتر متوجه اهمیت حوزه باشند و از این ظرفیتها برای توسعه و رشد کشور بهره‌برداری نمايند.


20:

انواع جهش
جهش را ميتوان از سه زاايشانه مورد بررسي برنامه داد :
جهش در سطح توالي Dna:انواع گوناگون از تغيير در Dnaميتواند اتفاق بيافتد و موجب جهش شود كه به ترتيب به اونها ميپردازيم
الف :جهش نقطه اي:عبارتست از جايگزيني يك نوكلئوتيد با يك نوكلئوتيد ديگر
ب:جهش افزايشي :كه يك نوكلئوتيد اضافه ميشود
ج:حذف : كه يك نوكلئوتيد حذف ميشود!!
در اين دو حالت يك جفت نوكلئوتيد يا بخشي از DNAاضافه يا برداشت ميشود
ج:وارونگي:برداشته شدن يك قطعه از مارپيچ دوگانه وبرنامه گرفتن در همان محل اليه به طور معكوس
3)جهش در سطح يك ژن :هر نوع جهش نقطه اي حذف اضافه وارونگي چنانچه در ناحيه بين ژنها باشد احتمالا خاموش هست


موتاسيون خاموش يا ساكت
اين حالت وقتي اتفاق ميافتد كه يك تغيير نقطه اي در محل سومين نوكلئوتيد يك كدون رخ داده و كدون را تغيير دهد .

جهش خاموش اثري بر توالي اسيد آمينه فرآورده ي ژن نداردو فنوتيپ جهش يافته توليد نميكند
موتاسيون دگر معني

21:

سلام
با تشکر از مطالب مفیدتون
مقاله ای در مورد ترانس ژن (transgenic) می خواستم
اگر کمکم کنید ازتون ممنون میشم


92 out of 100 based on 42 user ratings 542 reviews