چرا میگوییم عافیت باشد؟


چرا میگوییم عافیت باشد؟چرا میگوییم عافیت باشد؟
چرا میگوئیم عافیت باشد؟ عطسه رابطه ای وجود دارد. در بعضی از قبایل برای هر نوزاد مراسمی برگزار میشد، و کاهن فهرست مفصلی از اسامی را میخواند تا اینکه سرانجام کودک عطسه میکرد، و همین نام را بر کودک میگذاشتند، سایر قبایل معتقد بودند وقتی کسی عطسه میکند دشمنش دارد اسم او را می آورد تا به او صدمه برساند. اما اگر یک نفر فورا" بگوید ?عافیت باشد? این کلمات کمک میکند تا اسم شما از شر در امان باشد. ما هنوز ( عافیت باشد ) را استفاده میکنیم هر چند اعتقادی که به این کلامات مربوط میشود دیگر فراموش شده است.خارج از محدوده تفکر(همه چیز محدود است)

1:

جدی میگی؟
خیلی جالب بود


92 out of 100 based on 42 user ratings 1142 reviews