نقد و بررسی فیلم سینمایی زندگی پای Life of pi


نقد و بررسی فیلم سینمایی زندگی پای Life of pi


/ کليپ نقد و بررسی فیلم سینمایی زندگی پای Life of pi
نقد و بررسی فیلم سینمایی زندگی پای Life of pi
• زمان : 13:41
نقد و بررسی فیلم سینمایی زندگی پای (Life of pi)
نوجوانی در قایق خود میان اقیانوس آرام و همسفرانی ناخوانده از تعدادی حیوان،بازماندگان کشتی غرق شده ای هستند که مقصدی از شرق به سوی غرب دارند. اما این ابتدای داستان و انتهای فیلم زندگی پای نیست.

دوشنبه، 25
74 out of 100 based on 44 user ratings 494 reviews