مخترع "اتومبيل با استارت" کيست؟


مخترع "اتومبيل با استارت" کيست؟
    مخترع "اتومبيل با استارت" کيست؟

پاسخ :


اصل يازده (11) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل دوازده (12) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"اتومبیل با هستارت" در سال 1911 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "کترنیک" اختراع شد.


اصل سيزده (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل چهارده (14) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل پانزده (15) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

کترنیک در سال 1911 میلادی "اتومبیل با هستارت" را اختراع کرد.


اصل شانزده (16) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


92 out of 100 based on 72 user ratings 1022 reviews